Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 21 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 18 < 1 2 3 4 ... 17 18 >
Topic Options
Rate This Topic
#13575 - 03/07/04 12:11 PM Re: AMANDEBELE
Serwanz Offline
Mafikizolo

Registered: 05/21/02
Posts: 47
Loc: Kontuthu
Vele siyamuzwa l'undoda, bakhuluma ngaye ngapha langapha, bathi usebenzela isitha.

Qaphela ndoda, uzafakwa i necklace ngelinye ilanga. Uthi asikuboni okwenzayo, is'thutha nguwe.

Top
#13576 - 03/08/04 10:44 AM Re: AMANDEBELE
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Bafowethu

Ngizwa ngiphelelwa ngumqondo langamandla ma ngifunda imibhalo le emibili engaphezulu. UMagonya yindoda esiyazi ihlonipheka njalo imibono yakhe izimele yodwa (independent). Le ngenye yamadoda athenjwe yisizwe sikaMthwakazi kwezemvelo lesintu sakithi. I have always regarded him as a conservative Ndebele icon. UMfokaMasuku mina ngibona ingathi bayamsukela nje befuna ukungcolisa igama lakhe lemibono yakhe ekhaliphileyo mayelana lesizwe sohlanga. Lokhu okwenzakala kuMagonya kufanana xathu lalokhu okwenziwa kunkosi yohlanga uLobengula through distorted and adulterated history where they say he sold the country when he actually died on the battlefront fighting & defending his people and country while the likes of Kaguvi & Nehanda were hanged without offering any resistence.
Bafowethu we must read the fine print before condemning our brothers to mental exile and adulterated existence. Lets not alow our enemies to apply the dubious & discredited theory of McCarthyism on our brothers by branding them members of heinous organisations which have no track record other than eliminating our tribe.
However, it will be interesting to hear what our brother Mqo Magonya's response is on this damning indictment on his good person. Maybe iam jumping to his defence, but my concience tells me iam doing the right thing.

Top
#13577 - 03/08/04 10:51 AM Re: AMANDEBELE
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Serwanz no Shaka (phecelezi Tshaka ngolwakini!)

We madoda! Nahlakaza isizwe kanjena nje? Nabheca uMagonya ngobubende inyama engayidlile nje? Buphi ubufakazi bokuthi usebenzela uMgodoyi? Madoda, ningasilokothi ngamahlaya enu!! Awahlekisi, ayahlinisa, ayanyanyisa!

UMagonya ngimazi bukhoma. Ngike ngasebenza kwisikole sakhe kwelikaMgodoyi cishe ngo &#8217;96. Yindoda eqotho, enomqondo ojule kuhle kwegama layo. Ubebambe iqhaza kwiMbovane, inhlanganiso evuse usinga namadlingozi kumina nabaningi abakhaliphile, hhayi imilopholo eyinina! UMqo uyibekile induku ebandla, ulibambile iqhaza lakhe, ugqamile emphakathini wasenza saziqhayisa ngobuthina! Nina benikuphi wemadoda? Liphi elenu iqhaza ebenilibambile mavakandini? Abantu abafana njengani yibona abasebenzela ukucekela phansi thina beLembe. Ninomona, nomhobholo! Nilwela ukuletha ububha nobuntembuzane kwisizwe sakithi!

Nibamba elika &#8220;bathi&#8221; kuphela! Akenisho ngempela ukuthi niyizwaphi lento! Cobelani ufalaza phela wemadoda, nansi inkundla ivulekile!

Siqinile esikaMageba esithi, &#8220;umlungisi uzithelela isisila&#8221;. Yikona ukubonga kwenu kwiqhawe likaMthwakazi lokhu? Nilingisa inja eluma oyipha ukudla. Yihlazo leli!!

Top
#13578 - 03/08/04 05:18 PM Re: AMANDEBELE
Vula Offline
Mafikizolo

Registered: 10/27/03
Posts: 11
Loc: SA
Into yakuqala kufuneka sazi ukubane uSerwanz no Shaka lo bona basebenzela bani kumbe ngobni. Kulula phela ukucatsha ngomunwe (ngemva kwekhomputha) uthi uzibani unje, yebo nje, lingabe limqotho lelo kodwa kuyasolisa ..

Top
#13579 - 03/08/04 07:14 PM Re: AMANDEBELE
Serwanz Offline
Mafikizolo

Registered: 05/21/02
Posts: 47
Loc: Kontuthu
Hayi bo!! Aling'tholanga kahle hayikhona. Ngithe siyamuzwa bemkhuluma ezindaweni, buza noma ngubani uzakutshela.

Kungani bemkhuluma. ngumona wabantu nje? hayi madoda, kukhona okukhona?

Top
#13580 - 03/08/04 09:57 PM Re: AMANDEBELE
sthutha Offline
Nduna

Registered: 05/08/03
Posts: 304
Lokhu eselikhetha ukuphikisana ngakho majaha esilo sohlanga yibuwula.
Lumfana elithi usebenzela opasi lingathi lokho okuphuma emlonyeni wakhe yikuphosisa,hatshi uvele unjalo.Mkeleni awufeze umsebenzi akhetha ukuwenza,lingamgconi,lingamesabi,mthembeni ngowenu.

Ujaha ukhule simkhangele simazi engakabi wulo elimbonayo.Ngigcizelela,ngingaphoxi kulabo abamazi ngobuhle uMqondobanzi.

MaNdebele lesababelani katshana?Lemazweni liwasaba amaCIO kamgabe.Yini eliyesabayo?Lingazibuyiseli emuva.Ngaphandle kokuchaza iqiniso ngaye lujaha ukhona na olokunye akwaziyo hatshi i-speculation le-hear say yenu SERWAZ.

Ngilithanda bafowethu sisakha isizwe sethu,akungabi yikwesabana okuzabuyisela emva.I-hear say ayisebenze layo kodwa ingabi ngeyokutshaphaza.

Mtembeni lujaha.Nxa kukhona okukhona akuvele egcekeni kungabi yikunyeya engikwazi ngikhula kungokwabafazi.

Top
#13581 - 03/10/04 09:40 PM Re: AMANDEBELE
Maxwell_Zondo Offline
Mafikizolo

Registered: 03/10/04
Posts: 5
Loc: Bulawayo
Ngiyayizwa indaba ngoMqondobanzi Magonya ijaha lasemaQwabeni. Ngithanda ukubeka engikwaziyo ngaye hatshi engikuzwayo.La amajaha amabili athi uliCIO ngamasela bona ngokwabo njalo balomhawu. Ngubani othandabuzayo ukuthi nxa lamhlanje kungathiwa kulesicoco okumele setheswe iqhawe koMthwakazi ngokumela aMaNdelele lobuNdebele ngobuqotho inkatha iwela uMagonya. Lamhlanje umntu wonke uzithi uYimbovane njalo ugwaba ngayo kunye lawe lami. Ngubani owasungula iMbovane? NguMagonya. Ngubani oqale iVukani MaHlabezulu eyenza iskhumbuzo seGadade? NguMagonya. Ngubani owaqala iNhloko eyiyona eyahlokoza iskhumbuzo senkosi? Ngu Nyangazonke, Cont Mhlanga, Phathisa Nyathi lo Magonya. Ngubani ovuselele iZapu? YiMbovane ngo1998 May 26. Imbovane ngubani? NguMagonya. Ngubani owanika uBekithemba Sibindi esiziqhenya ngaye lamuhlanje iPresidency yeMbovane? NguMagonya. Ngubani ovuse uMthwakazi wahlokoma kwahluma iMDC? YiMbovane. Imbovane ngubani? Ngama offices kabani abeyi HQ yomzabalazo? NgakaMagonya? Ngubani oqashe okwedlula uMagonya engumanager koEdgars lanxa esenguDirector eSpeciss? Ngubani odabule iDairyboard koBulawayo leNational Blanket? YiMbovane, nguMagonya! Kengime lapha ngemisebenzi emihle ngibeke imbuzo. Laba abamhawuzelayo umtakaMahlangu loQwabe bona benzeni koMthwakazi abazakhunjula ngakho ngaphandle kokugcona uMagonya?

UMagonya ufelani? Nansi impendulo. UMagonya waxotsha amanye amajaha kuMbovane bentshontshe imali. Amagama abo ngiyawazi njalo ngiyabazi. Kuthe kusiza izethekeli ekhaya zizokupha iZapu imali kwathiwa uMagonya loCont abaxotshwe ngoba asizukuthola ithuba lokweba imali. Lowo mhlangano ngabizwa lami uChairman kungenye indoda iyaze yaxotshwa umsebenzi ngokweba imali. USecretary kwakungujaha esimaziyo owabhubhisayo eUniversity ngokweba. Iqinga kwa yikuthi sithi bangamaCIO. ngikhumbula UMagonya encenga uCont ukuthi engakhalali ngemva kwe article eyaphuma kuDispatch ikhitshwa yila masela. Angifisi ukuthi ngibethe amagama kodwa amnyala anje uma eqhubeka ngizawabeka ebandla. Lonke liyabazi kuhle mhlophe.Kambe uma ubukhokheli bungesibo bakho uzihluphelani muntu? Asixhaseni amaqhawe anjengoMqondobanzi Magonya.

Uliqhawe Qwabe njalo uyisibane. Khula udlondlobale Magonya uMthwakazi ufuna amajaha amane kuphela anjengawe ukuthi asikhulule.
Kungakuthundubezi okungokhanka lokhu. Sisonke wethu!

Masakhaneni MaHlabezulu hatshi ukubulalana!
Ngiyabonga!

Top
#13582 - 03/11/04 10:39 AM Re: AMANDEBELE
Zululizayo Offline
Mafikizolo

Registered: 03/11/04
Posts: 1
Loc: South Africa
U Magonya siyamazi thina abanye bethu Uqobo lwakhe,lenhlanganiso okhulama ngazo siyazazi,uke wasebenza lazo,Iqiniso yikuthi Kodwa inhloso Ka Mqondobanzi Magonya ,kwakungayisiyo yokwakha lezi nhlanganiso,Injongo yakhe Lo Mugabe ihlezi ingeyo ku Bhidliza,Baqambe Magonya othi Bathatha Imali Malumami,Wesabani Kanti??Ungacatshi Ngomunwe,Uyinyoka, lawe uyakwazi Lokho.

The best Magonya can do is to Repent ,Atsho ukuthi akasa sebenzi lesitha.

Ngisebenze laye U Mqondobanzi Magonya,Ku Nhloko,Mbovane laku ZAPU.

Liqaphele madoda,Ke Ngibuze Wayaphi UMthandazo Ndema Ngwenya???

Liyeza elakho ilanga Mqondobanzi!!!!"Ulibambe Lingatshoni Ilanga"

"Silawo Amabutho ,angayisiwo Magonya"

Top
#13583 - 03/11/04 01:39 PM Re: AMANDEBELE
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mawundlu kaMalandela

Ngiye ngasho phambilini ukuthi ngisabhibhidla, ngakho akulindelekile ukuthi ngingamumatha umthamo womuntu oyintothololo. Ngiseyimfundamakhwela kulomkhakha. Bengingenalo njalo anginalo namanje iqhaza engilibambile kwi-Zapu kunye ne Mbovane!

Kunjalo nje, le ndaba ka Masuku iyaphambili. Yebo kambe Zululizayo uza nendaba engacacile nhlobo. Okwakho nje amahemuhemu, amaganyana ombobozehluzo! Awububeki obala, kuhle kwengquza yembuzi, ubufakazi bokusebenzela isitha kukaMasuku. Mina angigculiseki ngalezinto ozishoyo wena Zululizayondini:

a) &#8220;Iqiniso yikuthi Kodwa inhloso Ka Mqondobanzi Magonya ,kwakungayisiyo yokwakha lezi nhlanganiso,Injongo yakhe Lo Mugabe ihlezi ingeyo ku Bhidliza&#8221;

Mnakwethu, ukhona umuntu ohlangene emqondweni ongasungula inhlanganiso enenhloso yokuyibhidliza? Pho uyisungulelani kwasekuqaleni? Isimame kanjani ke umphakathi wayilandela ma uMasuku ebehlose ukuhlakaza? Kungani uMgodoyi ebengaphathekile ngeMbovane neZapu ma uMasuku ebesebenzelana naye ukuphenya izilokotho zethu beSilo? Wena njengelunga elimsulwa lalezinhlangano, kungani ungabuvezanga ubunyoka bakhe ngalesosikhathi namxosha?
Ungakwazi ukubaveza obala na abantu benhlanganiso lezi (iMbovane ne Zapu) abangcungcutheke noma bashonela ezandleni zesitha ngenxa yezenzo ezimbi zikaMasuku esebenzelana nesitha?

b) &#8220;Baqambe Magonya othi Bathatha Imali Malumami,Wesabani Kanti??Ungacatshi Ngomunwe&#8221;

Mnakwethu, injula yesintu ithi, &#8216;iqaqa alihlinzelwa ebandla&#8217;. Pho ufuna imfihlo yeZapu ivele obala? Labo abaxoshwayo ngensolo zokukhwabanisa kungani bengayile enkantolo ukuze kuxazululwe ubumsulwa babo? Ma okaMasuku engabaveza obala la eNkundleni, kobe uziholele amanzi ngomsele ngoba bangakwazi ukumfaka emthethweni ukugeza amagama abo!

Njengoba uthi &#8220;Malumami&#8221; nje, ungowomndeni wakwaMasuku na? Ulwa eyomndeni yini? Ma kunjalo, nxese mnakwethu, asikwazi ukuyingena leyo ngoba isintu sakwethu sisho njalo! Pho uyizekelani la enkundleni?
Mhlasimbe ungomunye walabo abaxoshelwa umkhonyovu kuZapu na wena Zululizayo?

c) &#8220;Liqaphele madoda,Ke Ngibuze Wayaphi UMthandazo Ndema Ngwenya???&#8221;

Ungasilokothi we ndojeyana! Indaba kaNdema ibuhlungu? Ayihlobene neze nezinsolo zakho kokaMasuku? Phecelezi, this your cynical rhetoric question smacks of the discredited CIO agent tactics to intimidate us! We no longer fear nor care of / for creatures of your kind. A man dies but once and the revolution is sanctified by the blood of martyrs! Cowards like you die everyday as you tremble at the fall of our martyrs!

Lastly, heroic as you want to hoodwink us into believing you to be, vela obala sikubone phela! Rise above your anonymity, unmask your alias name and show your face in representing the people. Go on the frontline, lead by example, be selfless and tireless as is characteristic of all heroes. In these deeds, therein lies legitimate claims to heroism. There is no glory in ostracizing the brave and attempting to make Ishmaels out of them. You only become smaller than before, and the harder you fall!!

Top
#13584 - 03/11/04 03:05 PM Re: AMANDEBELE
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mtongenakudla,

Nkwali yenkosi, Mhabahaba omuhle I concur. I fully agree with your noble views.I was reading the US State department report on the death of Mthandazo Ndema Ngwenya. They also concluded that there was no foul play, it was purely a driver negligence and a case of reckless driving. They collated the views of all the human rights groups and these were unanimous in ruling out foul play. The official inquiry into Mr Ngwenya's death concluded that it was purely due to driver negligence & recklessness. Pho bafowethu okaMagonya ungena ngaphi kulokho?. Given the fact that a bunch of thugs were fired from his organisation due to their knavery and thievery it is not surprising that they went all systems out to brand this Nguni icon a faceless CIO. They obviously did this knowing that this will find fertile grounds in the minds of those who are intellectially wrinkled and mentally kwarshiokored. Gents let's resist such naked and primitive McCarthyism. They tried it with our King Lobengula and nearly got away with it, now this time around we say no, no, no.

Top
Page 2 of 18 < 1 2 3 4 ... 17 18 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert