Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 8 of 18 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 17 18 >
Topic Options
Rate This Topic
#13635 - 08/02/04 04:27 PM Re: AMANDEBELE
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Angibonge ngemizamo yakho mfowethu, i appreciate the effort, that you didn't get anything doesn't matter.

Kodwa kuhle ngoba nawe siyakudida lesisibongo, nami ngokunjalo vele siyangidida ngicabanga ukuthi mhlawumbe mina ngingumntakamakhelwane.
Isithakazelo esidumileyo esakwaNkala nguMlotshwa, angazike noma nalaba bantu bakwaMlotshwa nabo ngabantu bokuza kwaZulu. Kungaba kuhle ke mfowethu uma kuwukuthi ngokwemvelo nginguMXhosa, mina engifuna ukuthi ngikwazi yimvelaphi yami, nakhona uma ingangikhomba khona lapha komakhelwane (shona) kuyobe kulungile, ngifuna ukuzazi nje qha.
Iningi labantu bakwaNkala bakhele ngaseBergeville angazi noma uyayazi lendawo. Kodwa usunginike inselelo, ngizozama nami ukuthi ngiphenyisisi ngemvelaphi yami.

Top
#13636 - 08/02/04 05:02 PM Re: AMANDEBELE
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
SIBAMBAMAHAWU

Awu ndoda, awusho ngani kwasekuqaleni ukuthi usapho lwakho lwakhele ngasezintabeni zoKhahlamba?

Awu madoda, ngiyazi kakhulu leyandawo yaseBergville! Yindawo yensangu too much leyana! Abantu bakhona bagcwele ukwedelela too much! Kodwa ke isixebe sami, okaMwelase, uMkhathini uphuma khona laphaya. Besinyukele ngakhona nje ngezinsukwana ezidlulile. Awubonike laphaya kuyabanda ndoda - kushuba umnkantsha wendoda ebusika! Umoya ovunguza uphuma ezintabeni zoKhahlamba iwona oletha amakhaza amabi!

Ngoba sengazi kahle, ngizokucoshela okuthile mabekhona ngempela abakwenu laphayana. Thul' uzobona! Ngisazoya nje ngiyobona umkhwekazi wami laphayana!

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#13637 - 08/02/04 09:13 PM Re: AMANDEBELE
mqondobanzi magonya Offline
Sakhamuzi

Registered: 08/22/03
Posts: 79
Loc: uk
MNTONGENAKUDLA wena wangaphakathi kanti wabetha uNkotheni kutheni wethu? Ungokabani wena phela uNkotheni ubethethe amakhosikazi amabili umuntu lodadewabo. Ulele eMathendele a long field. Wethu akubuye kahle uzalwa koNgazini wena? Ndoda hatshi akungithinte kuemail ithi yona magonyamq@yahoo.com

Top
#13638 - 08/03/04 07:24 AM Re: AMANDEBELE
Ndebele phaqa Offline
Mafikizolo

Registered: 11/07/03
Posts: 44
Loc: South Africa
Bafowethu ngiyabonga ngenhliziyo yami yonke,This is the kind of a platform that we want.This is what we call a sea of knowlwdge.Uyabona Mto,Mqo,sigebengu,Sibamba this is just good.This is what a iNkundla is all about, ukufundisana lokuqondisana.I will be very much happy is Mnto amd Mqo are relatives this would even make Inkundla team happy as there will be a positive outcome.

Just for the fun of it all nge weekend bengise Bergville esigodini senkosi uHlongwane phela ngale izigodi zabo zibizwa ngamakhosi akhona, two months back bengise Quthu eMkhonjane ngisafisa ukulazi e;likamthaniya

Lankokunye ke Mina nginguMahlangu akelingibekele ngolwazi olunzulu ngemvelaphi yami.

Thank you for such a nation building contributions ngoba bathi understanding your past detemines you future.

Malingasuki kulendlela elikuwo vuselelani uxhleba!

Top
#13639 - 08/03/04 07:50 AM Re: AMANDEBELE
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Isiqalo:
&#8216;Nginibingelele bandl&#8217; eliphakathi.WuMntongenakudla kaNgogwane.
Sengibona ukuthi madoda akeyibekwe ogqokweni indaba. Mzwakwethu, sekukaninginingi umcabango wethu unkimbinkimbi, unklembenklimbi ngokunjalo ngoba asisazazi la simi khona.&#8217;Ngizoqala ngokuphawula ukudumala kwami ngabanye bethu abangazi nanokuthi bayaphi, bephumaphi. Kusekhona mzwakwethu abanye abaxhaphaza labo abaphokophele ukuzazi imvelaphi yabo. Lababantu balwisa impilo yami ngokuzibandakanya kwami nomndeni wakwethu KwelikaMthaniya. Ngesingabo bafisa sengathithi ngingazeyisa, ngizithathe okogwayi wokugxunyekwa, umuntu esimbiza lapha KwelikaMthaniya ngegama lokweyisa elithi: inkengane! Cha, mina ngeke ngiyenze leyonto. Ngohlala nginje: nginguShamase, uVeyane, uMpangazitha, uSomkhele!

AbakwaNkomo
Ngiye ngaphenyisisa ngokuxhantelana kwabakwaNkomo noMlotshwa. Nazi izithakazelo zabakwaMlotshwa, ngiyazethula kinina:

Ntumbeza kaNtuzi
KaLwandle kaluwelwa
Luwelwa zinkonjane
Zona zindiza phezulu
Cabuzela onyawo ncane
Zingabankulu zifuz&#8217; ekhabonina
Zitha kaMkhonto
Nin&#8217; enaphum&#8217; oSuthu
Nehla ngesilulu
Hlatshwayo!
Nkomo
Magidla!

Ehhene, niyabona ke bakaMalandela, nangu evela uNkomo kwizithakazelo zakwaMlotshwa. Kushukuthi abantu banye laba. UNkomo lona ubukeka emunye noHlatshwayo kunye no Zitha.

Ngiye ngaxoxisana nensizwa ehloniphekile yakwaNkomo. Lendoda sengathithi iveza omunye umxhantela ebengingawulindele. Ithi enna, uNkomo engabe ehlobene noJobe kaMatshana. Awu madoda! Lokhu angikuboni kuyiqiniso ngoba kwizithakazelo zakwaJobe kaMatshana akaveli neze uNkomo. Mhlasimbe yiphutha leli, ukusenga nezimithi.

Masilungiseni amaphutha
Ngishilo phambilini ukuthi thina Mthwakazi sesalahla ingodla yesiko lethu ngoba sicabanga ukuthi siyazi. Umzekelo: namhlanje mina kaNdonga ngikhishwa inyumbazana kulesisigungu ngani ngoba ngiphokophele ukuhlangana nomzwakwethu wendabuko, KwaMtubatuba. Kukhona abaningi bethu asebadukiswa ondlebezikhanyilanga, balahla okungokwabo ngoba bethi bazi kangcono. Kubona umlungu yigugu, uMvelinqangi wabo. Yilobo buphukuphuku esifanele ukulwa nabo, buqedwe ukuze isizukulwane sithole ulwazi olunzulu ngemvelaphi yaso. Kuyihlazo ukuhlangana nomuntu wesibongo esaziwayo, ebese kuthi ma uthi kuyena: &#8220;Jobe kaMatshana&#8221;, ethuke umuntu wenkosi, kube sengathi uyamthuka. Kanti cha, uyamthakazela umuntu wenkosi ngesithakazelo sendabuko yesibongo sakhe. Loyomuntu ongazi isithakazelo sakhe usuka abukeke sengathithi ugwayi wokugxunyekwa, inkengane elathenga isibongo. Lokhu kubi madoda &#8211; kulungiseni.

Kuyenzeka futhi ukuthi ngokweswela abelusi, isizwe sikaMthwakazi salahlekelwa yingqikithi yomlando waso. Abanye namhlanje baphethe izithakazelo ezingaqondene neze nemindeni yakubo qho. Basuke bageja, bashaya eceleni ngokuzinikeza izithakazelo zeminye imindeni. Lokhu kunomthelela omubi ngoba izinyanya zakini azikuzwa ma ucela kuzona ngezithakazelo eziseceleni. Yingakho mhlasimbe amashwa nemikhokha emibi ibhidlangile emindenini ethile!
Umzekelo:
UMntungwa akusona isithakazelo sikanoma ubani. Isithakazelo lesi sithinta indlu yakwaKhumalo, Mabaso noNkosi (Ndlangamandla). Uma uhlangana nomuntu wakwaKhumalo kawulibali ukuthi kuyena Mntungwa kaMbulazi; kanjalo futhi nakuMabaso noNkosi.

Ngubani lo Mntungwa futhi ngubani lo Mbulazi? UMntungwa nguyise kaMabaso noKhumalo. Ungukhokho kaSiwela ozala abakwaNkosi. UMbulazi nguyise kaMntungwa uyise woKhumalo noMabaso.

Ngakho, kuyiphutha ukuzwa kwaMthwakazi namhlanje sekunaboMntungwa bakwaMabena, Mahlangu, Langa, Hlatshwayo, Kheswa, Moyo, Sibanda etc. Yintw&#8217; enjani lena?

Kusekhona futhi abanye abenza iphutha elifanayo. Kukhona insizwa engiyaziyo ezibiza Ndwandwe kodwa yona ingeyakwaMoyo. Madoda yiphutha leli. UNdwandwe uNxumalo, hhayi uMoyo.

Kubekhona futhi abenza iphutha lokuhlanganisa amaTonga aseBinga (Mthwakaziland) namaThonga Nguni akhele lapha kwelikaMthaniya. Lokhu kuyiphutha njalo ngizonichazela kabanzi ngenzansi.
Imvelaphi yamaThonga
Kuthiwa ngenkathi uNgwane ezinza kwelaseSwazini, umfowabo ogama lakhe linguMthonga yena wehla nezwe wayozifunela amadlelo aluhlaza endaweni egudle ulwandle. Kuthiwa wabona indawo evulekile ngale ezintabeni zoBombo.

Lendawo yayingenamuntu oyakhele. Ngakho wayibona ivulekile futhi ikhululekile ukuba ahlale kuyona nesizwe kanye nemfuyo yakhe. Okubi nje kule ndawo nokwaba cishe yisizathu sokuba lendawo ingakhelwa muntu kungenxa yempilo.

Kuthiwa kwakukhona amahlozi acinene, kushisa ngenxa yokucinana kwezihlahla, kungekho manzi agelezayo, kukhona amaxhaphozi azalela omiyane abangabathwali bakamalaleveva, kugcwele nezibawu ezidala izifo ezinkomeni ezifana noNnakane (Nagana disease). Lokho kwenza ukuthi abantu baseMthonga basabalale yonke leya ndawo, bezama ukugwema zonke izinto abahlangana nazo. Lapha base bezehlukanise izigaba ngezigaba ngenxa yezindlu zabo. Sithola lapha sekukhona abakwaGumede, abakwaJobe kanye nabakwaManaba, Ngomane kanye nabakwaNgiba. Kodwa bonke laba noma sebehlukahlukana ngezibongo kodwa bonke bazithakazeka ngoGumede. Okusho ukuthi ubuhlobo babo kabuphelile. Basakhumbula ukuthi bazalwa yindoda eyodwa. Futhi basahloniphana.

Ulibo lwabantu baseButhonga
UMthonga wazala uNkalana, owazala uSidlondlo, yena wazala uMashabana uyise kaManukuza owazala uGumede (uyise kaMaduna noMhlanga) noJobe. UManukuza ebe namadodana amane.


Mazibuyele emasisweni. Mabandla kaMjokwane kaNdaba, nina bakaPhunga noMageba klezani kule mazi engunondlini eniyethulelwe ngokaNdonga, kaSomkhele kangakanani, nasentendeni yesandla uyenela, kaMbuzi zizele zonke kodwa zibe zingenampongo.

Ndebele phaqa: Nzuza, ngizokunikeza ulibo lwakwenu ngelizayo. Thul' uzobona wena!

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
uVeyane
Inkwali yenkosi

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.

Top
#13640 - 08/03/04 08:20 AM Re: AMANDEBELE
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Kuhle lokhu madoda. Siyabonga Veyane. Sizocela amadoda anjengo Ndukuzibomvu, Zwangendaba, Mqondobanzi nabanye, nabo basiphawulele ngezibongo zakwa Mthwakazi nokuthi kungani izithakazelo zingasafani, okwesibonelo umuntu wakwaKhumalo koMthwakazi umuzwa ethi yenaLintungwa hhayi uMntungwa.

Mnto, bengicela baba uqale usichazele ukuthi isibongo, isithakazelo, isithopho, isiteketiso siyini, njalo zihluka kanjani, njalo zivela kanjani. Nanokuthi vele zibaluleke ngani? Zimxhumanisa kanjani umuntu nemvelaphi yakhe.

Ngiyethemba ukuthi uma lendaba singayisebenza nxazonke from koMthwakazi front and from kwaZulu, kuzokwenza ukuthi sithole ukuthi salahleka kuphi, njalo kungani izinto zahamba zashintsha ngalendlela. Sizokwazi ukuhluza sibone ukuthi ngabe ushintsho lolu yinto enhle noma cha, noma kummele silungise noma cha.

Top
#13641 - 08/03/04 08:38 AM Re: AMANDEBELE
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Nango ke uMntongenakudla usengumthapho lenjula yesizwe sika Mthwakazi. Sonke sesizazi izithakazelo zakithi kusukela kuthina oGatsheni, Boyabenyathi,Mpongo kazingelwayo, Mthiyane, Ndlovu zidlekhaya,kusiya kwabanye nabanye.

Nizokhumbula bafowethu ukuthi bakhona ababesenga ezimithiyo osamangase bethi izithakazelo zakwaNdlovu zithi:
"Indlovu elamadlebe amakhulu .... blah blah blah"

Singahle sibonge insizwa yakwaMkhwanazi (not MkhwanaNzi) ngokuba ngumthapho wesizwe sikaMthwakazi.Sibambamahawu sibongawena mfowethu who has managed use your wisdom to turn the situation around such that Mthwakazians benefit from this erudite maverick called Mntongenakudla.

Top
#13642 - 08/03/04 10:08 PM Re: AMANDEBELE
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
SIBAMBAMAHAWU

Ma umuntu wakwaKhumalo ethi uli/yiNtungwa uqondile. Khumbula ukuthi ngike ngaphawula kudala kwesinye isihloko ukuthi abeNguni bamikhakha mihlanu. Kukhona amaNtungwa Nguni abayibona ulibo lwakaSokhumalo. Ngakho balungile abakwaSokhumalo ma bethi bona ngoMntungwa noma bangamaNtungwa. Kuseyisithakazelo sabo uMntungwa, awukho umehluko. Okubi ukuthi ugwayi wokugxunyekwa uzibize ngoMntungwa.

Angizukuchaza isithakazelo ngoba ngasikhiphela eshashalazini kuhle komshayeli kagandaganda kudala. Ma uya kusihloko &#8216;Get up, stand up&#8217; ngaphansi kwezombangazwe, uzobona ingcazelo yami ngesithakazelo.

Yini isibongo?
Lapha sikhuluma ngomndeni othize ozihlanganisa ngaphansi kukakhokho noma umholi wawo. Lowo mndeni uye uzibize ngegama lalowo ongumsuka wawo. Kuhamba, kuhambe lowo mndeni uma usuwande kakhulu ube usuzibiza ngaleli gama kuze kube yisibongo ozokwaziwa ngaso. Yingakho nje sinesibongo sakwaMkhwanazi esivela kugama likaMdolomba. UMkhwanazi kwakuyigama lomuntu. Abantwana bakhe baziwa ngokuthi abakwaMkhwanazi.

Isithopho
Kungangokuba mina ngibizwe ngoNkotheni ongumkhulu wami noma ngegama likababa ongizalayo. Lapho usuka uthinte umuntu engosini yenhliziyo ngoba umbize ngoyise noma uyisemkhulu. Lokhu kukhombisa ukuthi ngempela uyamazi loyomuntu. Omunye uze aliphimise ngokuthi: &#8216;Ehhene, wazi mina nsizwa!&#8217;

Isiteketiso
Yigama mbolekwa lasesiXhoseni. Lingalingana phecelezi ne-endearment name in English. Ngingalinganisa ngokuteketisa uMkhwanazi ngenkwali yenkosi. Lokhu kwaqala kamuva kokuthi uVilana (indodana kaCungele), inkosi yakwaMkhwanazi ibe ngenye yezinsika zomuzi kaDingiswayo owawubizwa ngokuthi kusoHhheni. Ngokuthi uVilana waba yinsila yenkosi, kwabe sekuthiwa abantu bakwaMkhwanazi ngoNkwali yenkosi, behlonipha insila yenkosi.

Ukubaluleka kwazo lezizinto

Lokhu akudingi ukuphawulwa. Izinhlanganhlanga umhlaba wonke ziziqhayisa ngomlando wazo. Kanjalo nathi, ikakhulu mina, kufanele sidumise, siphakamise ingodla yenqolobane yomlando wethu. Kufanele, thina esikholelwa kuMvelinqangi, sazi ukuthi sicela kanjani emadlozini wethu angempela, hhayi aweminye imindeni.

Anginamona nezwe. Angikhathali futhi uma kukhona abangilwisa ngokuphokophela ukuzazi mina luqobo. Umuntu olwa nokuzazi kwami akuyena umhlobo wami. Wukhukhuva wesitha esihlose ukubhidliza indlu yangakithi ngenklese nenxoviyo. Angingemangale kusasa uma lesisitha siza nomkhokha endlini yangakithi sithembe ukuthi asikwazi ukuthola ukhuselo kuzinyanya zakithi. Kepha izinyanya zakwethu ziyajabula ma zibona ngiphethe isiko njalo izibusiso ziyanda mangabe ngicela komkhulu bami ngendlela eqondile engiyelulekwa abakwethu kwaMtubatuba.

Ngisaliphethe isiko lakwaMkhwanazi.

uMntongenakudla kaNgogwane wakwaDlangezwa.
uVeyane
Inkwali yenkosi

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.

Top
#13643 - 08/03/04 10:37 PM Re: AMANDEBELE
Kleptocrat Offline
Mafikizolo

Registered: 08/09/01
Posts: 37
Loc: ZW
Kengibuze ukuthi uMagonya yindaba esebenzisa izitemo zako Gumede? UMagonya kasiDakamela, yena uDakamela kasiNcube?

Top
#13644 - 08/03/04 12:50 PM Re: AMANDEBELE
Siphathamandla Omkhulu Offline
Ngqwele

Registered: 06/12/03
Posts: 171
Loc: Khonale ngaphesheya
Bafowethu,

Ngiyabona ukufunda akupheli lapha ungathi kuyanda,kuhle sibili lokhu bafowethu.

Bengilicela ukuthi liyezifundela lapha ngoba ukuzwa ngelikabathi kuyahlupha.You can scroll to the bottom kuzabe kulakho konke from isibongo to isithakazelo.
ngiyabonga.
get to your search engine and type VUS'EZAKITHI,izahle ikuse khonalapho.

Top
Page 8 of 18 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 17 18 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert