Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 28 < 1 2 3 4 ... 27 28 >
Topic Options
Rate This Topic
#16068 - 06/10/04 03:07 AM Re: Asakheni Imizi
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Angidlali nxa ngikhuluma ngesithembu. Siyababona obaba abathi mina ngilowami yedwa, ebusuku behamba ngamagutukutu. Yikho lokhu okuletha umkhuhlane la ekhaya, ngoba umuntu uyafihla. Aze adle lo lonyovu ethi zinyosi.

Sizalwa ezithenjini thina, asizange sifelwe ngabazali ngendlela esifa ngayo thina. Sasikhona isizatho sokuthatha isithembu. Akusibo buhwaba qha, kumbe ukungaphucuki. Nanso impucuko leyo eyemzini yasilethela ukufa ngokuba ngo thathekile. LIQINISA LELO ESILIBONAYO SONKE. Nxa sekufiwa sebephinda besola thina abensundu bona kuyibo abalethe lo mkhuhlane.

Njalo isithembu besibumba ubuhlobo. Angitsho siyazi ukuthi kulezizatho ezenza ukuthi obaba babe balutshana. Yikho sivumeleni lathi esifuna izithembu singene kuleyo nkundla sidinge engxenye singandisa isizwe sakithi.

Mina kangila nhloni ngento engiyenzayo. Ngiyenyanya kuphela ukuthi ngithi kangikwenzi, ngithi ngihamba, ngingabona okunye ngitshibilike ikhanda lize liphose linyomuke entanyeni.

THAT IS HYPOCRICY OF THE FIRST ORDER.

Li Zwangendaba.

Top
#16069 - 06/11/04 01:19 AM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu! (Hatshi Bafowethu)

Ngiyakuzwa Zwangendaba. Ngiyaswela ukuthi sikhuthana ngaphi. Mina engikucelayo likhasi lapha eNkundleni elookuthi abantu bazibike. Qha!

Sithembu or no sithembi, ngidinga ukuthi izifiso zaziswe. Nxa lami ngingelandaba lokuya esithenjini salo esengixoxe laye ngoba sizibike eNkundleni, lakho kuqondile. Angithi lami ngokwami ngiyabe sengivumile ukuya esithenjini. Kambe ukhona owake waya esithenjini ngenkani? Angikholwa. Okwesithembu is a secondary issue. Angithi lanxa ngikhomba ijaha lami elilonyawo olulodwa, kuyabe kuyikuthanda kwami? Asiqaleni sizibike selizakuthi ke lithathe izithembu zenu nxa bekhona odade abavumayo ukuya esithenjini.

Lilale.

Top
#16070 - 06/11/04 01:38 AM Re: Asakheni Imizi
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mayuyu. Lami lelo khasi ngiyalidinga kakhulu. Uxolo sibili bengisizwa angathi lithi abafuna isithembu kabasoke bafinyelele.

Lami ngiyabacela sibili abaphathi beNkundla balivule lelo khasi. Singathokoza kakhulu.

Ngiyancetshwa lapha!!!!!

Li Zwangendaba.

Top
#16071 - 06/11/04 02:04 AM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu njalo!

Kungaba njani kambe ukuthi abalemizi yabo
badinge ikhasi lokunikana amaqhinga okuqinisa imizi ka Mthwakazi hatshi ukuyifunela amaxhakela? Sona isintu sakithi asila dynamism na? Kuhlala kunjalo kulokhu kufana lasendulo na?

Isithembu sasingesemisebenzi yasekhaya le masimini. Namuhla ngesani kambe? Asibuhwaba? Libona njani bo dade?

Top
#16072 - 06/11/04 10:30 PM Re: Asakheni Imizi
Hlabiso Offline
Mafikizolo

Registered: 04/29/04
Posts: 16
Loc: Kwekwe
Uyabona Mtungwa lokho kuyabe kuliso eliqondileyo sibili ngivumelana lawe.Isizwe yisizwe ngemizi njalo ngokubonisana, ikakhulu kunsuku lezi ezimbi kangaka ezomkhuhlane lo.Kungasimhawu kuphela kodwa kubisa lobuthakathi lokuzondana phakathi kwabantwana babantu.
Kungakuhle ukuthi sizwe kulabo esebeke babalemizi kumbe abalemizi ukuthi bona bakuhambisa njani, senzele labafisa ukwakha.Nanku phela umendo awuthunyelwa gundwane kodwa ngamacebo esizawathola lapha sizakwenda sizilungiselele ukuthi esihlangana lakho sikuphathe njani.
Mina bengicela sixoxe ngendlela omamazala abaphathwa ngayo omalukazana njalo langendlela omamazala abamele baphathe ngayo omalukazana.
Njalo lokuthi umalukazana ubikela bani ngodubo ayabe ethe wahlangana lalo kumkakhe eg nxa emacansini kusehlela.....

Top
#16073 - 06/11/04 11:03 AM Re: Asakheni Imizi
Kleptocrat Offline
Mafikizolo

Registered: 08/09/01
Posts: 37
Loc: ZW
Mabila,

Mina ngilo mfazi kodwa ngingekela njani ukukuqomisa, angithi kawula ndoda. Phela lina omama libanengi kulathi, kulapho indaba sesthembo ezisukela khona...kakusi buhwaba! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />

Top
#16074 - 06/11/04 11:41 AM Re: Asakheni Imizi
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mabila labanye

Labo abafuna ezothando (HIV/AIDS lingakhohlwa ngayo bakithi) iyani eChatroom section khanalpha eNkundleni kule live chart elingayenza yikho izithandani ezinengi ezihlangana khona njalo labangane abanengi uzabathola lapho. Sengahlangana lamajaha amanengi engangifunda lawo mina esikolweni. Hamabnini eChartroom lizayibona lapha ku-menu ngesandleni sokhohlo (left)nxa ubheke i screen sakho seNkundla.
Maningi amajaha lezintombi lapho , awu suka madoda!!! ngiyakutshela , kudabuka ibhulugwe impela. Kodwa ke, ngingahle ngitsho ukuthi nxa ulihaha elingumpondo kayintshintshwa njengami , hatshi uza sokola impela. Ma ulenhlanhla ungahle uthole izimomondiya ezimbili noma ezintathu kanti ke njalo labodade bengathola insizwa eziqine, okwesabekayo. Iyani lapho bafowethu linga cali abaphathi benkundla ngoba labo basebenzela usapho lwabo njengathi sonke. Lokhu abasenzele khona kwanele.

Top
#16075 - 06/11/04 04:54 PM Re: Asakheni Imizi
nomandebele Offline
Ngqwele

Registered: 10/25/03
Posts: 149
Loc: uk
Kuyezwakala lokhu okutshoyo sibili kodwa phela ukwakha kwakhona akutsho ukuthi siyekele ukukhuluma ngendaba eziyizo ezidiliza yona leyo imizi esifuna ukuyakha.Phela ngamaishuzi awokuphuma kwelanga lokutshona kwalo.Kanti khona right isithembo sakhona sirongo ye lixhakela sibili kodwa sokungahle kudilike umuzi ngenxa yalokhu? Kanti khona bobaba lina elithetheyo lisolani kithi amanina enu asezindlini?
Njalo nxa sengithe ngahlangana lakho lokhu kambe lingangixwayisa lisithini.Phela amanye amanina asekhaya agcine umuzi lawo eziphethe kodwa ubaba nxa engoseNgilandi nx! Oqotho qha othi yena kala small house ulamanga amabi!Evini ovuka endlini esiya emsebenzini laye ulayo futhi! pho kuthiweni?
Lithini ke badala!

Top
#16076 - 06/11/04 05:38 PM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu!

Awuboni ke Lobengula! Aluba ngiyazazi izangelo zakho aluba ngiziqambile zonke lapha. Sesizadinga leyo chartroom siye xhoxhoza khona. Yebo ye ngiyakuzwa nge AIDS, khuza bonaba abalokhu besafuna izithembu lama small house. Badlala kubi. Thina esingendanga siseselethuba lokuqala ngayo i pre-testing.

Le ekamamazala lomalukazana ibangelwa yini bobaba. Lisuka lithathe icele either elomfazi kumba elika mama wakho. Lababantu bayekeleni bacubungile bodwa abakubangayo baze bazibonele bodwa ukuthi akula lutho lokubanga. U Freud uthi ngesilingu yi "Penile Envy" asazi kumbe ngiqondile. Umama ulokhe ethanda ingane yakhe ayeyitshintsha isitshuba, kakayekeli ukuthi isuke esilugwini izibonele yodwa. Umalokazana ngeyakhe useyibambile esidukwini. Inzima lindaba. Nxa bobabili bengananzelelanga ukuthi they each have unique roles lawe ubuxhega nge preferential treatment of one over the other, uzahlala utshelwa ukuthi "It's either her or me,sengitshiya mina" Be firm with both and ubabele uthando lwabo ngemfanelo. Umama ulelakhe icele emntwaneni wakhe elingeke leneliswa ngumalukazana lokwenziwa ngumalukazana lomkhakhe sebebodwa Umama angeke akwenelise. Zindala zombili, tshiyani lina so lizabona bethandana.
Tell lo mfazi ukuthi umama wakho uyamthanda and she has to live with that and tell Mama the same.

Mande chaza futhi angikutholi kahle...uxolo sihlobo.

Malini Mthwakazi for this free advice? Yakhani ke imizi. Lami sengisiye echartroom ngiyethola isoka lami.

Top
#16077 - 06/12/04 03:54 AM Re: Asakheni Imizi
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mina ngizagcizelela ngithi isithembu silungile ngoba akula ofihlela omunye.

Labo odade siyababona belwisa ukuthathela abanye amadoda. akulunganga lokhu. Abanye sibezwa bethi kungcono ukuba nguMAZAKHELA kulokuya esithenjini. Angitsho konke lokhu kwenziwa yiyo leyo "canal desire".

Labo abazithi kungcono ukuba ngo "mistress", abakaqalisi ngoba they are just GLORIFIED PROSTITUTES. So nxa ungendanga ulala lalo, kusasa laloya, is there any way you can stop the AIDS disease??? Cha bo!

Singayiviki. Usiko lwenzela ukusivikela. Ngitshilo phambilini ngathi abazali bethu abazange bafe ngendlela esifa ngayo thina lamhlanje. Kulokuthi sithathe sibeke ekhaya, sibona kungcono ukuntshontsha. Mhla ungekho kuloyo "mistress" wakho, ngubani omunye ontshontshayo???

Li Zwangendaba.

Top
Page 2 of 28 < 1 2 3 4 ... 27 28 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert