Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 28 < 1 2 3 4 5 ... 27 28 >
Topic Options
Rate This Topic
#16078 - 06/12/04 09:44 AM Re: Asakheni Imizi
Jakalas Offline


Sakhamuzi

Registered: 08/04/01
Posts: 64
Loc: Beyond Infinity
Zwangendaba icebo lakho liyezwakala kimi. Kodwa baba lokho okutshoyo bekuzasiza nxa kuyikuthi igcikwane kalika sabalali, manje bheka izinto kudala zonakala. Abantu sebevele sebephela ngakho ungathatha omunye umama umlethe ekhaya kanti vele kudala konakala ngakuye. Osekusele yikuthi lize liye hlolisisa igazi. Manje bangaki abalithathayo lelo nyathelo. Uma lingakwenzanga lokho yikho ukuphela kwemuli.

Mina ngokwami ng'thanda ukubona imizi eqinileyo. Ngokho ngenxa yokuthanda ukufeza izifiso zika Zulu kangilalanga kuthange labanye omanjinela. Besiphezu komsebenzi wokwakha leyo ndawo enkundleni lapho abantu abangahlangana khona.

Asakheni imizi njengesicelo sikaMabila.

Top
#16079 - 06/13/04 02:23 AM Re: Asakheni Imizi
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngiyabonga. Kodwa Lafa elihle. Owami umsebenzi uyakudinga ukuthi ngihlolwe. Njalo lami ngazimisela ukuthi kangiphongu kudobha. Nxa sengisifuna isithembu, ngizakwenza isintu, ngizaqala ngicele yena uNkosikazi ukuthi uyavuma na. Angala, ngizafela ngaphakathi okwebutho lika Dlungwana.

Li Zwangendaba.

Top
#16080 - 06/13/04 06:30 AM Re: Asakheni Imizi
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Yeyi madoda liqiniso lelo. Umkhuhlane ubhidlangile, usabalele, isithembu ngalesi isikhathi sanamhlanje siyingozi kakhulu. Noma kungavunyelwana ukuthi akuyiwehlolwa, kodwa uma nje omunye angavele alingeke axamalaze ufaka iningi enxushunxushwini. Mina ngesingami angisigqugquzeli ngempela isithembu. Asizameni ngaphansi kwezimo ezinzima ukuthi sinikezaneni uthando olunzulu. Uma kuyikuthi isithembu sisithathiswa yikushisa kwegazi okusenza sijabulele ucansi kakhulu, asizameni ukuthi nalabo esingabe sinabo siyengamandla ocansini njalo amahlandla amaningana. Lokhu okokuthi umuntu kufanele adle inhlobonhlobo yokudla angivumelani nayo ngensuku zanamhla. Ningizwe kahle bafowethu angisho ukuthi isisthembu sibi noma sihle kodwa ngithi insuku zanamhlanje zibucayi zidinga ukuqikelela nokuqaphela.

Top
#16081 - 06/13/04 10:25 PM Re: Asakheni Imizi
nomandebele Offline
Ngqwele

Registered: 10/25/03
Posts: 149
Loc: uk
Sibi loba sihle sona isithembo ye! Kodwa okusalayo bakithi yikuthi eqinisweni kambe bangaki obaba labomama futhi abangakaze bentshontshele? ngitsho phela ukweqa uthango umuntu ayekudla emzini?
Kambe lokhu kutsho ukuthi umuntu uyabe engasamthandi omunye wakhe? Iqiniso yikuthi isosayathi ithi kuvumelekile ukuthi ubaba abe lendlu kumbe izindlwana ezincane kumbe uMalibazisa wakhe! Mina ngithi qgokani amajazi Bo! Ikhondomu loba ezintathu! Kanti phela ingculazi le ithe iqalisa uhulumeni wamela ukutshela ontanga ukuthi yekani ezamacansini.Lokhu akusebenzanga ngoba obaba bese befuna bona oBORN FREE laba.So umkhuhlane wamemetheka.Phela ukuthi ebantwini yekani ezemacansini kunjengo kuthi yekani ukudla.

Okunye futhi okwenza into zibenzima yikuthi ubaba useGoli umama useNgilandi loba eKhanada! Nanso idaba!Phela lokhu loTHoni laye wafaka amavisa akhe abanye bethu amaphepha sangikalungisi so ubaba nxa wasala ekhaya uyabuya ngani lokhu lotshaptha 37 asilaye? Lami angekengiye ekhaya ngiyaphenduka ngani?Kambe leyo fayithfulunesi iyenzakala kuzekube nini?
akungeze kwabangcono na ukuthi sigcizele ukuthi owenelisa ukuzibamba kaqhubeka, kodwa umphakathi ongenelisiyo bakithi sebenzisa umazivikela iProtector Plus loba yona idurekisi!#
Asazi!

Top
#16082 - 06/13/04 05:19 PM Re: Asakheni Imizi
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
MADODA LABOMAMA UKUYENGANA, LIZAPHELA. <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />

Top
#16083 - 06/14/04 02:46 AM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu,

Ngiyakuzwa okukhulunywa ngu Mande. Kuliqiniso ngiphange kodwa ngithi abeqa uthango labatshonsthelayo are doing so at their own risk. Akulasiko baliqhubayo ngesenzo sonaleso. Yikuganga nje abakwenzayo. This is a matter of life and death.

Ngokubona kwami abantu abanengi bazwile ngendaba yencgulazi, izenzo ziguqukile sibili. Bakhona abalokhu belenkani. To me it is sheer recklessness on their part. Sikhonapha sonke kakho ongafelwanga ngomakhelwana, mngane, sihlobo, co-worker ngendaba yesifo esibi lesi.

Nxa sidinga ukwakha imizi asiqiniseni amasiko aqinisa isizwe hatshi adilizayo. Wonke umuntu uyenelisa ukuzibamba nxa ezimisela. Sonke silawo amandla...ngitsho lamadoda. Akulamuntu loyedwa ongakwazi ukuzibamba.OBaba sebekelelwa yisizwe, behamba belengisa inhliziyo njenge kilogo lenkomo kuthiwa kabala mandla okuzibamba? Singazideleli sizeyisa. Asizikhuzeni sonke!

Top
#16084 - 06/16/04 10:04 PM Re: Asakheni Imizi
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Mona ngibona angani kundaba le yokwakha imizi kulezinto ezimbalwa eziqakathekileyo okumele sizinanzelele.

Yinto enhle ukuthi senelise ukutholana labanye nge chatRoom kumbe ngali Nkundla. Kodwa uzaba kwazi njani isimilo salu Jaha kumbe uNtombazana? Kulemizwa eminengi esingeze siyi thumeze ngalolu hlobo. Singa tholana lula ngalindlela, ngoba labo abase duzane, banga hlangana, bazane. Nxa bethe bathandana kuhle.

Isithembu yinto efuna ukuzimisela , ngoba kusuke kube le nzondano lobu hwaba, lokungathembeki. Bathi abadala, indlovu ayisindwa ngumboko wayo. Uzabona ukuthi kulezi nsuku, lalowo olemuli encane sokumehlula ukuthi enelise okunengi ayabe ekufisa. Yikho ke, Lo olegeje lokuthi angathatha babe banengi, uzabenelisa, njalo engafa imuli yakhe izaqhubeka iphila ngendlela enhle anga thatha isithembu. Liyazi ukuthi abesifazane banengi kulathi yikho zingazama ukwenza i '1 to 1 mapping', kuzasala odadewethu abanengi kakhulu abangendanga. Labo dadewethu, abasoze bafune ukuthi bendele ingqe kuwuphi oka mthwakazi. They would want those mthwakazians who show elements of focus in life.

Singakhuluma ngokuzibamba, kodwa uzabona ukuthi banengi abalenhliziyo ebuthakathaka. Lesikhathi sejazi, kasizuzi! Lo olegciwane enziweni, angasathathwa, kumbe angasathathi? Ukuzibamba kuqakathekile, Kodwa ngabona kusehlula, guqula impilo ophila ngayo. Khetha abangane abakwenza ulibale ngendaba zemacansini, bala lendlela ozilibazisa ngayo edinisa umzimba ethatha ithuba lokucabanga izinto zemacansini. Ma wendile kumbe uthethe, xoxa ngendaba zemacansini mhlophe lomkakho. Ibani lokukhululeka ukucebisana ngendlela elinga qinisa uthando lwenu, ngemacansini. Kuhle ukunikana amazopha, okuthi ngubani ongumphathintambo ngalelolanga. Umuzi ukhula ngecansi.

Ama long-distance relations anzima khakhulu. Into engcono yikuthi sizame ngazonke indlela ukuthi sibe lezithandwa zethu lapho esikhona. Nxa lingaka tshadi kuba lobunzima ngoba uzabuya kuwe esithi ulanda bani. Abazali bakhe bangavuma - umuntu engendanga ukuthi aye kumpintshi yakhe?

Angazi ukuthi ungawa gqoka abe mathathu amajazi, ungezwa lokuthi unjani umkhathi. Kungcono wekele lokuvele uzame ukwenza ukuganga. Impilo singayi faki kuProtector, siyifakeni kuNkulunkulu umnini wayo.

Top
#16085 - 06/16/04 05:39 PM Re: Asakheni Imizi
sthutha Offline
Nduna

Registered: 05/08/03
Posts: 304
Bakwethu,

Lapha ngithanda ukuthi loba amajaha esintwini bethiwa ngompondo kayitshintshwa lokho kulula ukukuqondisa.Mina mpela ngithethe esintwini kuhle kunjeya but into esingikhuba yikuba-lazy and stubbornness osekukhona lapha ekhaya obekungekho before.Umkami kasaziphathi ngendlela engambona eyiyo yona ngimqomisa emuhle ezithanda loba zonke impahla lamafutha including awami ekhona eduze.

Lokhu kuyabonisa majaha lezintombi ukuthi umendo awuthunyelwa gundwane.Intombi zesintwini zilokunye ukuba-reserved okudiliza umuzi,azisukumeli phezulu entweni zothando especially nxa ijaha lingelesintwini.Lokhu kuyadanisa kwenza amehlo aqale ukubheka ngaphandle ngoba lapha ekhaya into yonke isi-monotonous.Maybe I should say this is a personal experince.

Kuthiwani ke nxa kunje?

Top
#16086 - 06/16/04 09:15 PM Re: Asakheni Imizi
Mbodlomani Offline
Sikhulu
*****

Registered: 08/03/01
Posts: 201
Loc: KwaNtasi
Sthutha,

Ungakhangeli ukuthi owangakwakho akuphekele, akhangele ikhaya, abheke labantwana abuye azi combe laye njengentombi sonke iskhathi.

Ukuba ngumama womuzi kuthatha isikhathi lamandla amanengi kakhulu okokuthi lokhu okokuzicomba kucina kungase qakathekile.

Kodwa into enkulu yikuthi ukhulume laye umama lizame ukuzwisisana ukuthi lingali khwezela kanjani ilangabi eselicisha. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" />

Top
#16087 - 06/17/04 02:28 AM Re: Asakheni Imizi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Mbodlomani!

KUTHIWA lina obaba besintwini yini elibhowayo. Alibadlalisi omama. You are too serious nxa sekuyiwa emacansini. Bathi lina limelela ukuthi liqale licime isibane sase ndlini yokulala, beselidumela omama. Yikho na?

Our language is the most romantic. Sedlula lesilungu khatshana. Let us use it to enhance our relationships.

Liyasitshiya ebhoreni, enhlokweni,lendaweni ezinengi lapho elikholisa khona liyini lodwa. Kule syndrome entsha ye male bonding echitha imizi okumangalisayo. Likholisa kakhulu ngaphandle kwangekhaya labanye obaba at the expense of your families. Selifika ngekhaya umfazi labantwana are now strangers, awusela ngxoxo labo.Ufika ugogodlela iphephendaba uze ubale wonke ama classified ads! Umntwana angathi "Baba", uphose umkhahlale awele khatshana le.
Let us re-examine irole kaBaba ngekhaya. What is it?

Top
Page 3 of 28 < 1 2 3 4 5 ... 27 28 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert