Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 43 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 23 < 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 >
Topic Options
Rate This Topic
#17039 - 10/21/05 07:00 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
bengisateh ukuyabona abadala laphana e gwanda sengibuyile hatshi baphilile:

Ye Mangethe ukulabu hlobo ngitsho lakancane labe tshabi yikho thina abaka-mthwakazi
silibiza ngokuthi u-Muzi Ka Nkulunkulu kodwa ke ngengoba bengitshilo kumangete igama alitsho lutho,okubalulekileyo yikuthi kukhonzwa njani ,Njalo kumele lazi ukuthi laphana vele e-Sozibeli basebenzinsa esakubo,Kuthi langapha kithi kusetshenziswe esakithi,lale emelika kusetshenziswa sona.Ngike ngaya eNgilandi ngithole lakhona nxa kufanele besebenzise sona isilungu sakhona leso.

Top
#17040 - 10/21/05 07:12 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
Yebo ke mninimuzi.
unkulunkulu wasiphendukela thina isizwe esimnyama wathi kithi "Wathi yimi u-Thixo Mdali","Sengibuyile Ongivumayo keze ongalayo maka ngale".Its unfortunate ngoba thina isizwe esinzundu sasesivele sesibuswe ngabamhlophe kakhulu yikho kubanzima ukuthi lento leyi siyi zwisise.Kunjalo nje leZimiso ziyaphuma kutshiwo ukuthi lokhu kuzaba nje nxa isikhathi sesifikile ubone sekuvela.Ngiya jabula mina ngoba phela lento le yakhulunywa ngu Nkulunkulu ukuthi "Abanengi bazangazi Ngabomabona kude ama-computer" noma nje kungatshiwongo nje ukuthi i-internet nanku manje siyaxoxa.to me it means okwamiswayo sekufezeka manje.

Top
#17041 - 10/21/05 07:47 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
Niya bonga Dokotela!
'Ngumhlobo weNkonzo ongabizwa ngokuthi cult. Ikuluhlu lwezinkozo ezinje:"

ithike ngiku qondise lapha ku no 5 kancane:

Ebungcwelelncweleni (emkhunjini)
Kulapho omgena khona usiya bika kumbe usiyacela noma usiya Dumisa,Uyakwazi ukungena emkhunjini kule-S/Zithunywa zakhe unkulunkulu uyebeka lokho ongena ngakho.
ku no 6:Lokho kwenzelwa ukuthinjengoba sonkeni sisazi kufanele uthathe kumbe uthathwe lapho owazi khona.Dokotela ngeke uvele nje endaweni uthi wena sengilobola lapha,zathi uthi uyathi ubhekutshele emeveni.
u-no 10 ngicgwalise kancane
Ngoba phela imithi yazo ayikalwanga uyazi lawe lokho dokotela

Okunye njalo Dokotela yikuthi Ngu-Mdali,ngu-Nkulunkulu Akusuyena Mfundisi

Ozithembayo:Inhlonipho iya funakala mfowethu ngoba lapha sikhuluma ngeZulu,u-Nkulunkulu

Majamela:cha sisi Isismiso sithi sona "Angidliwa Lifa",Njalo kwakhulunywa kwathiwa ngilitshiyele amaDamu (to me I would say YiZithunywa Lezo ezitshiwoyo ukuthi ziza yelapha ziphiwe amandla)
Angikhumbuli kuthiwa ukhona oza take over njengoba ucabanga akusiqiniso lelo sisi.

Mangethe:Akula muntu ozafakwa njengoba sengitshilo.Lawe ndoda okunye uyabona ngeke uhambe ugaxe inqamu ngoba phela omunye engakuzondisa uzagwazwa phela.

Top
#17042 - 10/21/05 07:49 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Makhinte

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Kuthi langapha kithi kusetshenziswe esakithi,lale emelika kusetshenziswa sona.Ngike ngaya eNgilandi ngithole lakhona nxa kufanele besebenzise sona isilungu sakhona leso.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kanti eMelika iGRM ikhona lakho? Bangingazi. So eyeMelika kumbe eNgilandi yona ibizwa kuthiwa yini?

Umbuzo
Ngangizwe kuthiwa ungaqala ukungena ibandla leli kawuvunyelwa ukuphuma, ungaphuma into kazikuhambei kuhle please confirm

Top
#17043 - 10/21/05 07:58 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
Bhudaza:Ngiyavuma usangena lamanje libutho sibili umhlonitshwa.

Matshetshe:Akula rank lapho othi yena ulerank hayi ayikho leyo,kodwa ke enginga kutsho yikuthi
ku khona aba-Vangeli,izi-Thunywa(i have said that already).aba Khokheli,o Gosa,aBatshumayeli.youth co-ordinator,
phela ndoda ayisikho empini laphana ukuthi kulama Ranks.
Bhudaza Unatshazi yisimo sakuqala.thank u Barry

Mninimuzi:impendulo yakho ithi yona 'Isimo saya ekuphumuleni (not death).Indlu kankulunkulu(the body)ibisikhathe (the spirit is there it was dwelling in a human body of which we all no one day the body gets tired and needs to rest thats what happens)
your no has been answered already
Mangethethe ngike nga kuphendula ngaphambilini ukuthi isizwe esinsundu.
Majamela :woza sisi uzevakathsa alukho ulutho olufihlwayo
Yes Dokotela : Lemali ngeye Development fund ngoba phela akulama sponsors laphana omunye lomunye uyazisebenzela,wenzela ikusasa lakho nxa ungela sponsors who will give u the Halls none
yonke lemihlangano siyazenzela we fund ourselves.Kusukela ku mhlangano we Sithembiso (ukuphenduka kuka Nkulunkulu remember kwaku misiwe kudala ukuthi "Ngiza liphendukela emva kwama tshumi amane ezinsuku and it happened as part of iZimizo zakhe uNkulunkulu,Sekule Birthday manje ,ilanga lapho okuyisikhumbuzo sokuzalwa kwesimo/indlu ka NkuluNkulu.then Isivuno lapho othi khona uzinike isikhathi ulungise udumise konke lokho uNkulunkulu akwenzele khona.phela singa khohlwa lale mpilo esiyi philayo ukuthi siyi phiwa nguye uMdali,besekuba yisikhumbuzo soku phumula kwendlu ka Nkulunkulu.

Top
#17044 - 10/21/05 08:04 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
Mpumpatsila:Ikhona eMelika kahle kahle almost the whole world even in Nigeria.
ayikho yonke le eyokuthi unga ngea awuphumi ,that is why ungangena uthola ireciept then uhlale okwenyanga eyodwa ,ungakwazi ukuthola isithunywa samanzi,Ngemva kwezintathu uthole i Khasi lekhaya ,ubeke usugqoka i-uniform,Nakno phela uyaphiwa le grace period yokuthi ubone,wazi ukuthi uzimisele na?ukwembathiswa umoya oyingcwele na.otherwise kube uhle uvele wembathe izembatho

Top
#17045 - 10/21/05 08:12 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
UJesu yisimo esasetshenziswa ngu Nkulunkulu ngesikhathi ephendukele amaJuda Yikho ngithe mina sile nhlanhla thina sizwe esinsundu saphendukelwa nguNkulunkulu ukuzosi khipha ebeugqilini ebesikibo
yikho manje sesikhululekile.Think of it when was the first African country to get independence?around bout 1960's cant remember nicely,and this is when around uNkulunkulu came around for isizwe esinsundu

Top
#17046 - 10/21/05 08:25 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Makhinte

Ngiyabonga mnewethu. So uNkulunkulu walaba abase Melika uyafana na lalaba abase Zimbabwe na?

Do you have any link lapho engingathola khona ulwazi olunengi ngenhlanganiso le?

Top
#17047 - 10/21/05 08:28 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
ye Mkhize;Njengoba bengithsilo ,kulaba khokheli labo yibo abalibonisa ukuthi i-zembatho zakho uzigqoka njani ngoba phela awuphongu kugqokanegani uya emasimini.
Ezethi yisibhedlela(semimoya)obviously emibi) ngoba phela kuyelatshwa yonke imikhuhla ne ekhona kusukela kweye mimoya emibi to i-Flue the usualls and all the unusuals.
liyazi lonke minengi imikhuhlane ngeke siyiqede

Top
#17048 - 10/21/05 08:33 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
Unkulunkulu uyedwa qha,kuzozonke izindawo.
well i am sorry about the Links at present there is none but i have a wish of introducing one thanks for the reminder,in this case i will have to consult abavangeli,for i-go ahead.
Ngoba phela isizwe esinsudu sesikwazi ukukhangela kuxoxwe omunye esekudeni singazani kuzaba lula ukuthi umuntu ethi nxa efuna ukwazi ngo Gosakazi avele athi search Gosakazi or Mvangelikazi Nyoni ,uyabona ke wena mfowethu.
sekuza lunga manje

Top
Page 4 of 23 < 1 2 3 4 5 6 ... 22 23 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert