Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 137 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 12 of 23 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 22 23 >
Topic Options
Rate This Topic
#17119 - 11/02/05 06:18 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
"What I know with certainty is the existence of God, the Almighty, the Alpha and Omega, that one is beyond question."

Nkosi!

Therein lies the whole truth! Ungaphambuki lapho!
I am not at all referring to worshipping a false God. God's grace and power is available to everyone through faith. God does give special gifts to a few chosen people the same way He called Saul/Paul. We can ALL access this grace and power through Jesus Christ ONILI and direct not via hk hk hk .........not through some other person either ozabuya lapha etshaya ibatha kumbe izigwenxa ethi yena nguye olo Nkulunkulu! Sonke silaye nxa singabakholwayo!

Top
#17120 - 11/02/05 07:27 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba
yona indaba yokholo lena ingakushiya ukhathele impela.asithike abantu abakholwe yilokho okubasizayo empilweni zabo, thina oNcomza sophela iminwe sithela igwayi lamakhala phansi.ngalokho angisho ukuthi beseniqala ukungishumayeza, kudala ngashunyayezwa, kodwa okwakithi khona ngizokushiyela bani sengilandela inkolo zabanye abantu??
azibuye emasisweni!

Top
#17121 - 11/02/05 10:14 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
Ngiya bonga Samdala ngoku ngelulekela sonke lesi isikhathi ngingekho <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

MANGETHE:"UMakhinte lo Samdala bazofun'ukuhlolwa nguDoctor............"
HAYIKE LAPHA MFOWETHU ANGATHI SEKU GOBILE KANCANE NJE ASITHI UKUQONDISA:
UKUQALA KWALOLU DABA BEKUYI KUKHULUMA NGABETSHABI LEGAMA LE GUTA RAMWARI,AND I THINK I EXPLAINED CLEARLY,SIMPLY AND NICELY THE WHY AND WHATS PLSE GET TO PAGE ONE AND U WILL GET THE ANSWER ON THIS,THANK U IN ADVANCE.

NCOMAZI:e-Guta asilahli amasiko wethu,kodwa you do not go out there and start thetheling amadlozi,ngani ngoba kuzabe sekungasahlangani okuyizinto lokhu,njengoba bengitshilo ekuqaleni,laye usamdala useke wathi ukuku thinta lokhu

hawu Mninimuzi MFOWETHU NGIKUPHENDULILE NGAZE NGAKU FAKELA LAMAZWI AKHULUNYWA NGU lIZWI NGOKWAKHE,NGESIKHATHI EZIVEZA EBANTWINI,
NGABUYE NGATSHO LANGOMBANGO AS USOMDALA,LAYE ESEGCIZELELE.

Top
#17122 - 11/03/05 12:25 AM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Samdala

indlela ophendule ngayo imibuzo kaDokotela is very cunning, wise and serpentlike indeed. this is very typical of cultic religions especially those which claim to have christianity's attributes.

impendulo zakho zilakho ukukholeka kwilowo ongakaze abale ibhayibhili olixoxelwa enkonzweni.

1. uJesu kazange agezise amadimoni/amadlozi (as per question), from amaquotations akho uJesu waxotsha amadimon (casting out.) alokhu engamadimon still evil spirits. uDokotela uthe yindaba liwahlanza/liwageza. uthe(wena) lina abeguta aliwananzi amadlozi kumele liwaxotshe hatshi liwageze ngokukaNkulunkulu kulicala ukudlelana lamadlozi wether libi or lihle or any other form of spirit beside the Holy Spirit. likwenzelani lokhu nxa uNkulunkulu enguSimakade womhlabawonke.

2.ubuze ukuthi okhokho abafa bengamazi uJesu bazakulahlwa na? bala la Rom 2:14 uPaul ekhuluma ngalabo abangawaziyo umlayo kaNkulunkulu, uthi umlayo usezinhliziyweni zabo bazakwahlulelwa according to the law which God put in everyman i don't think abangamaziyo uJesu babengakwazi ukuphilisana.

3. uthi wena uNkulunkulu uziveza ebantwini abakhethileyo wafananisa isimo senu loJesu as abantu abakhethwa nguNkulunkulu ephendukela abakwaJuta (Jesus) ephendukela abansundu(Mai Chazi), linganisa lezizimo zombili.

uJesu wavusa abafileyo, umai chazi wafa?
uJesu kazange azibize ngegama likaNkulunkulu, ngoba kulicala, kodwa uMrs chazi uzithi ungumdali?
uJesu wafa wavuka bambona usenyuka esiya ezulwini,amathambo kanakachazi ayabola emashonaland
abafundi bakaJesu benza izimangaliso bavusa abafileyo iziphofu zabona izigoga zatshwaphuluka akukho izilima na eguta lokhu lilomuntu oleSpirit sikaNkulunkulu?

zwanini la lilelungelo lokukhonza ingqe lisazi elikwenzayo. nxa izulu eliyakulo liyilapho okuloJesu khona asazi.

Top
#17123 - 11/03/05 07:43 AM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mabs

Uthi wena an earthly god, like isikhulu seGuta lesi esihloniphekayo will come here: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> etshaya ibatha kumbe izigwenxa ethi yena nguye olo Nkulunkulu! Sonke silaye nxa singabakholwayo!
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I think this statement sums up the whole debate. Angazi njalo kodwa nxa ngisakhumbula e mission school besifundiswa ukuthi our bodies are the temple of God. And then also there is a verse in the Bible which says that, if you believe in Jesus Christ or if you have faith in him then you have eternal life.

Kodwa ke phela kufanele sizwisise kahle kahle ukuthi these earthly gods abezigwenxa lamabatha bona bangobani njalo do they equate ukukhethwa kwabo ngabantu as being equivalent to being God the Almighty. That is the fundamental question.

Again I must reiterate the fact that I respect this Guta raMwari religion, not only because of its democratic adherents but also because of its tolerance and openess as epitomised by its followers and their willingness to answer our questions.

Top
#17124 - 11/03/05 09:46 AM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Absolutely Nkosi! Nxa kukhona okufuna kuMdali, tshaya ngedolo phansi ukhuleke. Uzakuzwa with same accuracy and detail ezwa ngayo u Prince Charles loba uKhamila wakhe.
Indodana yakhe ithi yona "I am the way, the truth and the Life. NO ONE comes to the Father except through Me" Uzamotshelani isikhathi usiya ku Nkulunkulu via Mai Chazi or Sengwayo or Choto or zibanibanyana oyisoni njengawe? Kambe yebo lina?? Asizifundeleni okuse mbhalweni ongcwele sizikhulule thina!

Top
#17125 - 11/03/05 11:46 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Uqinisile Ndlovukazi ehloniphekayo, mina ngithi kasifundeni laphana kuncwadi ka Ecclesiatics which states that wisdom and folly are all useless because a wise man and a foolish man all eventually die. It further states that life itself is useless and meaningless, and suggests that people should rather eat, drink and be merry. It states that all is useless, useless.

So it could be argued in terms of the biblical teachings that foolishness and wisdom are synonymous and therefore equal. In terms of the bible, one can conclude that wisemen like Solomon could be outfoxed by ordinary ladies. Because our own conventional bible states that wisemen are as good as foolishmen, then maybe that's why organisations like Guta want to have their own self-written bibles in order to do away with such ambiguities.

Top
#17126 - 11/03/05 11:59 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Akula Ambiguwithi Nkosi! Uthi u Ecclesiastics, "there is a time for everything." Sikhona isikhathi sokuba le wizidomu sikhona esobufulishi. Oqhaphelayo uyazi when to ba happy and when to be sad, when to sow and when to reap,when to cry and when to laugh, a time to be high and a time to be low and when to busa and when to be buswadi. Ungahlali ungu mina mina ungumakhonya nsukuzonke!

Top
#17127 - 11/03/05 12:35 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mabs

I still want to take you back to the issue of the equality between supposed fools like us and the wisemen. The following quotes from great thinkers will suffice: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> It takes a wise man to handle a lie, a fool had better remain honest.
--Norman Douglas
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Love works a different way in different minds, the fool it enlightens and the wise it blinds.
--John Dryden
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Before God we are equally wise and equally foolish.
--Albert Einstein
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Controversy equalizes fools and wise men -- and the fools know it.
--Oliver Wendell Holmes, Jr. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wise people are foolish if they cannot adapt to foolish people.
--Michel Eyquem de Montaigne </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> The fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I think that a closer look at these quotations reveals something about the equality between fools and wisemen.

Top
#17128 - 11/03/05 03:51 PM Re: Guta Ra Mwari and Mthwakazi
Zulu boy Offline
Mafikizolo

Registered: 10/30/05
Posts: 28
Loc: eMaphisa
kungani abantu bezihlupha kanje nge GRM? kuMthwakazi sithi, "ongafuniyo kayekele!" The bible is the most popular book in this world, there is no doubt about that and also the book that the whites used in Africa to gain access and steal our riches. This is the reason why so many GRM critics are using the bible as the STANDARD/ NORMAL/ REFERENCE. They are blinkered into believing that enything done outside the bible lines is incorrect. GOD BLESS THESE POOR SOULS. Think of religion 'worldwide' and stop being so shallow minded and remember that that there are so many religious groups across the globe who have never used the bible. a certain bloody tribalist say Umdali couldnt speak Ndebele! should Umdali be someone who can speak all languages in this whole world? Think before u say some things, papa.

Top
Page 12 of 23 < 1 2 ... 10 11 12 13 14 ... 22 23 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert