Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
Topic Options
Rate This Topic
#1786 - 03/31/05 07:07 AM Ngixoleleni ngemibuzo
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Bayethe!
Mabandla kaMjokwane kaNdaba,
Nina mawundlu kaMalandela,
Nina bakaMzilikazi,
Iwundlu elizile izimbube,
UMntungwa omuhle kakhulu,
Odle izimfe ezimbili,
Kwaphuma kahambi linye,
Isangqumba sashay? ikhuhle kumasalamuzi,
Sabhuq? icole kumilingo yamaKalanga,
Umningi kawuvusang? umhlwenga,
Umningi kaligebisanga ikhanda,
Ukuba waligebisa kwaqubuka udaka,
Ayeyosala dengwane amaShon? emafukwini,
Zibuya ezikaMakhungaNgixoleleni ngemibuzo ? mina bengikade ngingekho
Ivangeli le-secession lagcina lifinyelele na kuquqaba lukaMthwakazi?
Izigagayi ze-secession kaMthwakazi zagcina zimketulile uMgakla ? zakha isizwe sikaMthwakazi esisha esizibusayo na?
I-UMR yaphumelela ? kwavuka isizwe esisha - sadlondlobala leso sizwe na?
Insangu yokuvuselelwa kweZAPU isaqhubeka ibhenywa na laph? esigungwini?
Ngixoleleni ngemibuzo ? mina bengikade ngingekho

Isikhathi senduku esigqugquzelwe yi-MAGGEM sifezekile na ngosuku lwanamhlanje lokhetho lukazwelonke?
Bangaki abaphihlizwe amakhanda ngalezo zagila?
IziZAPU ezinhlanu zisaphila na ? njalo zilungenele ukhetho lukazwelonke na?
I-MDC isabukwa njengabadayisi besizwe sikaMthwakazi na?
Izigagayi zomzabalazo kaMthwakazi walaph? enkundleni zisa wazonda, ziwenyanya na amaShona?
Ngixoleleni ngemibuzo ? mina bengikade ngingekho

Izinsolo zobumpimpi buka mhlonishwa uMagonya zagcina zinobufakazi na?
U-Professor Jonathan Moyo engabe eyimpisi ezembathise esemvu?
U-George Mkhwanazi noSiwela baphelelaphi ngecala labo le-treason?
Engabe yagcina iboshiwe na insizwa yakwaSithole eyadla phansi kamuva kokushisela endlini intombazanyana yeminyaka eyisithupha eNgilandi?
Engabe kuno bufakazi beqiniso lokuthi mina, uNobhengula kunye noJazi singabadayisi besizwe sikaMthwakazi na?
Ngubani uMachamehlezi, njalo ulwani lomlisa?
Sagcina sibunjiwe, nasithi hand-over na isamba sesizumbulu senkece yokunxephezela iqembu lika nobhutshuzwayo, i-Bosso?
Ama inarticulate foul mouths asabhokile ngokuthuka abanye abahlonishwa kulesi sigungu na?
Basaqhubeka abantu beklwebhana, bekhumulana amabhulukwe enkundleni na?
I-freedom of expression isavumelekile na kulesisigungu?
Nisawadla amankwebevu nogavini na ngezimpelasonto?
Nisaphilile - niyimiqemane kodwa?

Zinqunywa amakhanda ziyekwe ngokuba imibuzo kayipheli


uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya

Top
#1787 - 03/31/05 07:29 AM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Mnto,

Fika wethu, kwakhiwe. Imbambayila ngamandla, mbijana mbijana soze sifike. Thola isigodo mnakwethu uhlale phansi uphumuze amadolo, kude uphumile. Thola isiphuzo esibandayo, ukhokhe umoya ubeke lephika phansi. Ngilethemba uhambo lwakho lubengoluhle njalo usiphathele okuzasivusa umdlozela wokuqhubekela phambili sizabalaza.

Imibuzo yakho ibalulekile njalo imqoka, kodwa mina njengomuntu wasenkangala isili elibalekela u-development lo-evolution, angingeke nganelise ukuyiphendula, ngizayitshiyela imhlonitshwa labadala labakhulu bakulesisigungu. Mina mselefu ngenelisa ukuthi ngithi: "Welcome back kaShamase. Your cutting edge was missed in this forum if not by all then surely by little me, mbacundini."

Top
#1788 - 03/31/05 08:26 AM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Ndumshy Offline
Sikhulu

Registered: 07/29/04
Posts: 201
Loc: Hillbrow Inn
kaSomkhele baba
Ngiqale ngokukubingelela. In a nutshell nothing much has changed kuzombangazwe, kodwa inhlamba zona nokungahloniphani kukhanya kuphungulekile. Stick around and you will find answers to some of your questions. Engingakusho nje yikithi singabantu, siyohlala sinemibono eshiyeneyo kodwa siyakhula njalo siyafunda ngokuqhubeka kwempilo. It is my personal wish that we always seek to emphasise what binds us as opposed to our differences ukuze sikhule siyi sizwe sakwaMthwakazi. In particular reference to you, I wish and hope you will stay here with us and give thina abasakhulayo the opportunity to learn from you. I extend that to all the great minds of Mthwakazi who, for whatever reasons, no longer frequent leNkundla yethu.

Top
#1789 - 03/31/05 09:18 AM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Saduva Offline
Ngqwele

Registered: 06/20/02
Posts: 145
Loc: Khonale
UMR yenzeni, ZAPU itheni, uzibuse ufikile na, kubuza bani? Ule deadline zakho for zonke lezi projects?

Ngena ube ngu baba umathula Muntu, kodwa ungathuli iskhathi eside ngoba umlomo uzanuka. Zonke lezo endeavours ozibethe ngamagama don't have 2, 3, 5 year deadlines, they are generational struggles ezizovuthwa lapho zivuthwa khona.
Mhlawumbe bazoku phakela nawe sekuvuthiwe kumbe ingane zakho yizo ezizodla. Kwazi bani?

Top
#1790 - 03/31/05 09:19 AM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa
Mntongenakudla,

Lami ngiyakwamukela lapha njengabanye owabatshiya bekhona waze waphenduka wabathola belokhe bekhona.

Wethu, uthe ungekho iPlagiarism (taking someone's words or ideas as if they were your own) sike saxoxa ngayo kakhulukazi njalo savumelana ukuthi kayisafuneki.

Labo abazathatha imisebenzi yabanye, lamazwi abanye kumele batsho ukuthi lokhu engilobe lapha ngikweboleke embhalweni othile, kumbe eculweni, enkondlweni ethile kazi banibani. Senqabela ubuqilibezeli njalo sikhuthaza isizwe sakithi ukuthi sizicabangele laso sibe lobuciko lobunono obukhulu emqondweni.

Top
#1791 - 03/31/05 10:41 PM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Mabhidliza Tsunami Gagasi Offline
Sikhulu

Registered: 01/20/04
Posts: 286
Loc: Next Door
Mtongenakudla,

Kunjani nsizwa? kudala uhambile njalo kunengi okusale kwenzakala wena usemangweni.

Mina sengibizwa umchithi wesizwe sikaMthwakazi labanye abafowethu abathe babona ukukhalipha kuka Mnu Moyo babuukholwa sesi bizwa izimpimpi.

Kuke kwaba lojaha okewabuza ngokuba linkundla ilayo yini i'CREDIBILITY' na?kwadabuka ambhetshu kwanuka amasende ngaloludaba.

Kunengi okungafezekanga okulokhu kungamaphupho kuleliguma, Inkinga yikuba kunzima ukuvusa umuntu olele obempisi ngoba uma evukayo uyawumana angazi lento ayitshoyo ngoba esebuthongweni.

Top
#1792 - 03/31/05 11:31 AM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Fika Kuhle Mkhulu!
Fika kuhle Mtomdala!
Sethule Gcokama Lika Ndonga?
Sethule ezifel'emlonyeni!
Konke sekuyolunga manje.
Bek'itshoba phansi Mkhulu
Hayiza kancane KaNgowane

Siphindele emuva sekulungile na Shamase wangempela?
Sithembe lina Mkhulu!
Yini abakhaliphile!
Yini eliza lemfundiso entsha Mkhulu!
Qondisani Mtomdala

Siyajabula usukhona! Maziphele izililo zendlala kulumuzi!

Donsa isigodo nantu'khamba uphumuz'amaphaphu Mtomdala!

Top
#1793 - 03/31/05 01:07 PM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
SINATHAMAHEWU Offline
Ndunankulu

Registered: 02/27/02
Posts: 632
Loc: The Republic of Mthwakazi
Mnto

Siyakwamukela nsizwa from youreslf imposed exile like Mtshede(hk hk hk). Siyakwamukela thina oMphuziwezicukucwana!

Kuliqiniso ukuthi iStruggle kayifani leResearch ukuthi you hope to finish ngalesi isikakhathi. Ngabe injalo ngabe inkululeko sayithola kudala kubondlebe ezikhanya ilanga! Kusafana langMgabe!

Kube kanti lawe nje wawuqinisekile ngeMDC. Kungenzeka ingangqobi kungenzeka ingqobe, kodwa kukhanya kukhatshana konke lokhu ngoba u****a elobudlova labo ubuquili!

Nanso- ke isitulo jahe lidala and then ngizoqhubeza iqhaga kuwe ungahlala kuhle wesule lempandla kubuye ilanga liyatshisa!

Top
#1794 - 03/31/05 01:39 PM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Gazilikababa Offline
Mafikizolo

Registered: 03/09/04
Posts: 40
Loc: Debshan Ranches
Lafika phose kanye kanye loMtshede..... budlelwano bani obukhona phakathi kwenu? Kungasenani, siyakwamukela mfondini.

Top
#1795 - 03/31/05 02:58 PM Re: Ngixoleleni ngemibuzo
Sheik Mthembo Offline
Ndunankulu

Registered: 12/27/02
Posts: 629
Loc: The People's Republic of Mthwa...
In the spirit of ubuntu, we welcome back Mnto, the same as we welcomed Mtshede and the same way we are going to welcome back those who are still in exile and contemplating to come back to discuss issues zikaMthwakazi lapha esigxingini!

Top
Page 1 of 4 1 2 3 4 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert