Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 30 of 200 < 1 2 ... 28 29 30 31 32 ... 199 200 >
Topic Options
Rate This Topic
#22924 - 10/11/04 11:48 AM Re: Re: Imbambo az' yephuke *****
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Soweto GPN GPN GPN!!!!!!!!


Liyayibona ke eyokucitsha isibane ukuthi isifihlela okunengi. Abantwana abaya emendweni, kabahambe lezibane, bangabanjelwa!!!

Kodwa uSibanda lendwangu yesaka lokhe engiqephuna lanamuhla!!!

Top
#22925 - 10/11/04 11:50 AM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Novuyo.........fika kuhle lawe Build Your Own "mazakhela" ungasiqephuqephuni!!!

Top
#22926 - 10/11/04 12:30 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
filabusi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/27/04
Posts: 26
Loc: Salisbury
encoooooooooooooooooooooooooooo laze langibulalimbambo bakwethu <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#22927 - 10/11/04 01:50 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
WARNING: Message contains sexually explicit material. Nevertheless, those men who are over 18 will find it beneficial as it should help them find their partner's 3-G spot. My apologies to those who will be offended but I have thought carefully before posting and decided that cum what may.

Kuwe Mzawami <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />

Ngithi angiphendule phela incwadi yakho emnandi kangaka owangibhalela yona, hayi kubukeka sengathi sibili amaciko anjengaloyo omfana wakoCele awajayelekanga. Waphosa wayibamba phela umalume incwadi yami leyo! Lwathi alungiqede uvalo ngase ngikhumbula ukuthi phela akufundanga okungumalume ngitsho angahlala layo ubusuku bonke kuye kuyazifananela. Umuntu phela engivame ukubala laye incwadi ngumama, angazi kwenzakala njani ngayivula ngingedwa leyi.

Yeyi mzawami wangibulala-ke ngokunqantsha ngencwadi yakho, uyazi ngezwa ngisibalejelasi, phela thina uyazi sesaba yimigodi enganukwanja, mhlawumbe mina okungumfana lokho kwakuyavele kuyezilalela ebanganini bakho. Wathi usithi mzawami walala ungagqokanga iphenti ngathi uyabona-ke lapha umzawami uzangibulala ngokunqantsha!

Ngayiphindaphinda mzawami sengimanzi nte, bheka-ke ngisesikhathini
kwakuthi noma ngithi ake ngilahlise ngethuka iminwe isiphakathi kwembumbu. Ngakusasa ngase ngiqedile esikhathini sengi clean, ngayiqala
phansi incwadi mzawami hayi-ke lapho ngangithunda ngithundile, ayibekeki phansi incwadi yakho mzawami. Ngathi nje ntombi angiyiqale ngingakavuki. Angisadinwa yini yilelikhehla lakoDlamini elilungisa ucingo lothango lapha ekhaya lifika uyazi sengikhala ngedwa, lapho nje sengithunda liqoqode libuze ukuthi ngiyagula yini lisizwa ngikhala ngaphakathi. Ngethuka ngoma mzala ngoba bengingakwazi ukuthi sengikhala ngendlela yokuthi kuzwa labantu abahamba phandle, "Ungafeli endlini sikhona bo!" kwake kwathi angilifusekise, ngayenyanya. Ngazibamba ngoba ngilenhlonipho.

"Akulalutho khulu, ngiyahlabela," nginxaphe. "Ngicela ungiphe impintshisi, nkazana yami lapho endlini." Ngiphume layo kuthi angidubuke ngokuthukuthela lapho cabanga-ke lami ngiphuma ngigqoke
liyan? ipitikoti yami emnyama engiveza nginjalo sengikhohlwenya indaba yephenti. Sengibona lobolo lwekhehla lududula ibhurugwe okwebululu e***dini. Ngezwa kuwoma amathe lapho ikhehla lithe njo emilenzeni yami. Ngaboyizela kwaphela nya lokuzonda.

Sakhangelana kabili kathathu labuza, "Uwedwa yini," ngavuma ngekhanda lapho imbumbu isizidlalela yodwa ngibona into emnyama ifukuza. Angazi kwenzekalani ngabona sengilidonsa ngengalo ikhehla ngilifaka endlini, lalo alizange lilokhu libuza imibuzo eminengi njengomtshutshisi.

Ngalala phezu kombheda ngakhangela phezulu ngacimeza. Ngabuye ngakhangela, lapho seliphefumulela phezulu ikhehla labantu. Ngalinwaya ngengono yebele labhayiza okomdlwane. Ngalicela lingimunye amabele, lathi ukuxwaya, ngathatha isandla salo ngasibeka esifubeni ngalinyenyezela ukuthi ngeke likuthole lokhu nxa lingangimunyi. Latsho lalixhuma ibele emlonyeni lamunya okwencane ingane. Ngezwa kutshisa umzimba ekuseni. Kulowomzuzu ngibhizi ngiyalikhumula amasafari alo.

Kwangathi ngiyavuka ngiyalidudula ngicabanga ukuthi kukhona oqoqoda emnyango, kanti hayi zinkukhu, lazo ezazimangele ukuthi kuze kube yilesisikhathi aziphakelwa ngani. Ngiziyekele. Ngiyivule kakhulu imilenze lapho ngithi akabuke imbumbu yami, lapho wavele wakhulula ibhurukwe lesikhindi esidala esiluhlaza sebhora lezi ezazigqokwa ngoMadinda Ndlovu laboMbrithishi, ngalahlela laphana. Wemzawami ubolo olungakayana kusazathatha iminyaka ukuthi ngiphinde ngilubone.
Ngalubamba isandla sangavuma lokuhlangana ngale. Ngathi ukulushaya ibhonyaponya. Ngabona liqinisa izibunu ngaphinda ngayishaya ngamandla ibhonyaponya, lakhipha umcibitsholo wobudoda owangikhutha ngokulambisa waye wahlala ngale kombheda. Lapho-ke lathi ukuthamba, ngangazibeka-ke phansi lami sengibona ukuthi kanti ikhehla liphethe isikhali sabeNtungwa esinje.
Ngasondela ngawubamba umtoto ngaliphinda ngebhonyaponya waphinda wama wathi mpo! Kodwa ngawubona ukuthi usaqoqa amandla, ngawusondeza embunjini ngawubona uphuma imithambo, ngalicela lingifake umunwe embunjini lawufaka umunwe omkhulu, noma lalingilimaza ngenzipho ngaliyekela. Ngathi aliwunyakazise lakwenza lokho ngavele ngachama kawani, lawukhipha. Ngavele ngazicelela ukuthi lingibeke ezulwini elincane. Wangena umntomdala ngiyakutshela wena, wake wayibona inkunzi ikhwela, ngathi akavekuze ngamandla. Lapho ngazibamba izibunu ngazipetula, lapho azivuzela ngitsho lamathe ekhehleni. Ngasho ngathi libazi abeSuthu lelikhehla ngizalikhiyela ngamalebe. Lavekuza ikhehla wena okomfanyana ole 16.

Kwathi lapho lithi seliyakhathala amaginqo esegcwele intamo ngacela ukuba ngaphezulu, ngathi lingaphumi,saguqulana sengiphezu kwalo laqinisa isisu kwavela imbanjana. Ngalikhangela ngqo emehlweni libobotheka liveza insini ezingathi zibolile. Ngalibuza ukuthi kunjani, lavele labhayiza nje. Ngalibamba lapho ngezwa limemeza umkalo uMaMoyo. Ngathi dlengelele, laxolisa, ngabobotheka.

Ngalibuza ukuthi liyayazi yini idoggie style, lathi hayi. Ngasuka phezulu ngama eceleni kombhede, galidunusela, ngicabanga ukuthi konke lokho alikubonanga, imbumbu yahlala sobala okweyembuzi. Lathi ukubhayiza ukuthi lenzeni, ngalinda, ngezwa izandla ezihahabayo zingithinta ezibunu, laqala lakhutha, ngalithethisa. Layithola! lwagcwala isibeletho ubolo ngezwa okumanzana kusehla ngemilenze yami, igazi emzimbeni wami lathi tshaaa! sengathi ngizabhabhadiswa. Ngathi nxa ngithalaza kancane esibukweni sedressing table ngalibona ikhehla likokotele okwenja ikokotela umgqomo kimi. Ngalikhangela kwathi angihleke, kodwa isikhathi sensini sasingekho.

Ngezwa ukuthi ngiyaqeda manje ngakhala kakhulu kwethuka leqhude eduze komnyango. Lapho ikhehla imilenze yami seliyibambe ungathi liqhuba ibhara, ngezwa sengathi liyaphela, lagomela kwavuza amanye futhi amathe engawezwa ehla ngomhlane saye salala sobabili embhedeni sakhefuzela.
Ngamuzwa umama evulela imbuzi, ngatsho ngathi ngibanjiwe-ke namuhla, kanti uzamemeza ebuza, "WeThoko akuvukwa yini namuhla?" Ngazulazula endlini manje sengilenkinga yokuthi ngizamkhipha njani uDlamini lo ogcwele indlu yonke. Usegqokile laye. Waqoqoda umama emnyango ngathi kuye ngiyeza, ngamtshengisa uDlamini uWodrobhu ngamehlo, wangena okwengane encane idlala acatshelana. Ngamuzwa umama sehamba ethetha, ngatshela uDlamini ukuthi aphume waphuma ngamdonsa ngendlebe ukuthi ananzelele emnyango nxa ephuma. Wavuma, wathi ntshobe, ngahleka ngedwa. Hayi mzala mhlawumbe lalinginathele umvusankunzi lelikhehla, ngoba ngathi ngiyaphuma ngezwa kubuhlungu emilenzeni yami. Shuwa lesisalukazi sakwakhe ngizasiphuca yena. Hayi-ke mzawami angivalelise, ngilale phela kungasa ngibhala uyangazi lawe. Utshele uAnti ukuthi leyaninto angiyitholanga. Ubofona phela isilulungile ifoni yesitolo.

Yimi umzawakho <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />

Top
#22928 - 10/11/04 02:23 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Leyo yi phono mfowethu, akula ngeny indlela. Eish dade Mabila, ngangaba lawe kumele bangi fake imbambo zensimbi ukuze ngenelise, ngoba lezi imbambo zingavuthuka ngoku hlephuka. gpn gpn hk hk <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
<img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Top
#22929 - 10/11/04 02:43 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
nobhutshuzwayo Offline
Ngqwele

Registered: 09/03/01
Posts: 167
Loc: Bulawayo
Laughing Baby

A baby boy was just born. He had all his pieces and looked quite normal, except that he was laughing,... laughing real hard.

All the doctors and nurses were examining the little guy, in front of his worried parents. But he kept on laughing. His tiny fists all closed and tears rolling from his eyes.

Finally, a pediatrician unfolded his tiny fingers to check if his hand was all right, and... guess what he found?

The birth control pill!

Top
#22930 - 10/11/04 03:00 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
A waitress walks up to one of her tables in a City restaurant in Nyoyokhu and notices that the three Japanese businessmen seated there are furiously masturbating.

She yells, "What the hell do you guys think you are doing?"

One of the Japanese men explains, "Can't you see? We are all velly velly hungry."

The waitress asks, "So, how is whacking-off in the middle of the restaurant going to help that situation?"

One of the other Japanese men replies,

"The menu say, First Come, First Served!"

----------------
"Share your knowledge.It's a way to achieve immortality"

Top
#22931 - 10/11/04 03:28 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Akelithele amanzi bantu wooooooooooooooH!! Satsha! Hlathi!! Hayi Boh!!
<img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" />


Le selake layizwa?

Kuthiwa a fire broke out in a brothel...."some came out running and some ran out coming!!"

Top
#22932 - 10/11/04 06:01 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
Three men go into a motel to book a room.The man manning the front office tells them its R30 for the night.So each man pays R10 each and they go up to the room.A while later the man at the front office realises he made a mistake the room is R25 not R30.

So he sends the bellboy to the guys room with R5 and a small note.On the way the bellboy cant figure how he will split the R5 equally to all three of them.So he decides to keep R2 and give each of the 3 men R1 each.

This means that each men paid R9 (R10-R1=R9) for the room.Which is a total R27 (R9x3=R27), add the R2 the bellboy kept it adds up to R29 (R27+R2=R29).

Where is the missing rand?

----------------
"Share your knowledge.It's a way to achieve immortality"

Top
#22933 - 10/11/04 07:42 PM Re: Re: Imbambo az' yephuke
Kwazimina Offline
Ngqwele

Registered: 05/21/04
Posts: 116
Loc: Canada
Dabukamhlaba
Ntombenhle
Zwangendaba
Novuyo
Ndebele phaqa
Nobhutshuzwayo
Dokotela
Hlathi
Soweto
Mabila (incwadi yokukhombisa)
Bhudaza (incwadi yomzawakho)

This is to formerly let you know that you have been nominated for this year's Amusement Awards for being the best entertainers of the year.

You will be informed individually

1) the date and time

2) venue

3) the prizes

Otherwise you are all 'blind' and have a chance, keep it up, and don't be tired even tomorrow.


After a dinner hosted by the Queen for General Fieldmarshall Idi Amin, the guest (Amin) stood up to thank the Queen: "Mr Queen sir, I fall short of words but I can only say I'm fed up and when you come to Uganda I am definately going to revenge"........gpn.....gpn.....gpn. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
Page 30 of 200 < 1 2 ... 28 29 30 31 32 ... 199 200 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert