Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 5 < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
Rate This Topic
#27113 - 02/07/06 09:02 PM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Ndodemnyama Offline
Mafikizolo

Registered: 01/28/06
Posts: 27
Loc: Leeds UK
Volovolo uyayibeka indaba yakho isikhathi esiphila kuso sesimoshe into eziningi ubeke indaba indaba emayelana ngalaba mina engibabiza ngonjandini, emazweni aphesheya bakhona abatshada ngoba bedinga amaphepha yibo onjandini labo. Kithi esintwini bakhona abashada ngoba befuna ukwakha. Kodwa ma ungabheka kahle la okulothando khona indaba yephepha ayingeni lakancane kodwa ma udadewethu ethandana lonjandini uyabe eqhubekelani naye ngoba esola.

Bakhona abanye odadewethu abasuka bengawutholi umshado ngoba becabange ukuthi iphepha lami liyangiphunyuka mina. UNkulunkulu wadala umuntu njalo wathi ma emdala akazange athi ma kushadwa kufanele kubhekwe olephepha longelalo, ma umtholile okuthandayo nawe umthanda akushadwe.

Uthando lwamanga bafowethu labodadewethu luyabonakala, ngeke ngithi olwamaphepha ngoba isiko lakithi alifaki indaba yephepha ma kukhulunywa [ngosiko lokuthathana].
Ababili yibona abavumelanayo ma sebeqedile ukujola ukuthi sekufanele beshade ngoba kulomehluka omkhulu kuthando lokujola lothando ma sekushadiwe yikho la okubonakala khona ingqondo zowesimame ukuthi zikhaliphe kangakanani kunye lowsilisa kuyabonakala ukuthi uyayimela yini indlu yakhe akalandelani lokuzijabulisa ngaphandle.

Umshado uyisibusiso esikhulu esivela kuNkulunkulu njalo kufanelwe uphathwe kahle ngenjabulo langenhlonipho.

-------------------------------------------------
Bayozisola abangazabalazanga njengoMzorewa

Top
#27114 - 02/08/06 08:17 AM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Sengibone ama-couples amanengi ephitsheka ngokuya kuma-marriage councellings in an effort to save and improve their relationships. Kambe asikuzilulaza yini ukuthatha owangakwakho liye chaya ezemasekweni angakwenu ku third person and thereafter continue as husband and wife? Kuyanceda yini okuzinhlanganiso lokhu?

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ngingabe ngonile na nginga bazela idrawer ngaphansi kombheda ukuze nxa sokudingeka ngeqele phansi kombheda ngiviyoce ngivumbuluke sengiyithwele, ngisebenze? </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Uyabe wonile sibili. Imvama inqondo ezinjalo zisungulwa yikuthi abanye obhudi ngama khonistar(o-conman). They become artificial ukuze bakhonjwe and remain like that baze bathathe. Nxa usudiniwe yikuba artificial you then become the real 'person' that you are. Nxa udade wenkosi engasazwisisi the change you then resort to violence. Shuwa nxa waqomisa intombi ngoqotho and you convinced her ukuthi you are the best being she can tie the marriage note with osekubanga ukuthi wehluleke ukuxoxisana laye ngamaphutha akhe umkhonvinse njalo, kuyini ngaphandle kokudinwa yikuphila i-artificial life?

On the other hand nxa kuyikuthi you are genuine but uhlangane lezanka likamama akudingeki ukuthi umtshaye ukuze alahle ubulema bakhe. I'm sure every human being needs freedom to be what they want to be and non should be a slave to what the other person wants. Nxa engazwisisi izikhalazo zakho, give her i-freedom yokwenza ubulema bakhe and safe guard yourself from being a victim yamachoices akhe. This you do by simple getting rid of her from yo life kungela kutshayana lokulimazana.

Top
#27115 - 02/08/06 09:09 AM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Umzawami oyisiphoxo kakhulu nguye owaye jwayele ukutsho njalo. Wayehle athi umbheda wakhe uzabazelwa isikhexe senduku. Akhona amadoda abona kungcono ukuthi indaba ilungiswe ngezandla /induku kungehlula emlonyeni.

Ngezinye izilingo zomhlaba. Ama statistics aveza ukuthi banengi kakhulu omama amahlukuluzwa ngamadoda, luhlupho okudingakala ukuthi luqedwe. Senzeni ngoba okunye kwakhona, kugcina kusenza ama permanent damages empilweni zabo mama?

Ismoko, umama enga mmangala emapholiseni, ubaba uyabotshwa, endlini ukiti abesedlalela eziko. Yikho ezikhathini ezinengi omama bebekezela ngoba bebona ukuthi akukhonto abangayenza.

Top
#27116 - 02/08/06 04:42 PM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba
Dok
Indaba yokuhlumezana inxa zombili. Akusibo obhudi kuphela, nomama bayathinteka.Ukuhlukumezana kuba senyameni nase ngqondweni.Asingakhohlwa ukuhlumezana ngokomqondo.

Top
#27117 - 02/10/06 11:02 PM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Dabukamhlaba Offline
Nduna
*****

Registered: 04/30/04
Posts: 372
Loc: RSA
haaa, lwaze lwanzima njalo lwabamnandi udaba......Eqinisweni ukudilika kwemizi is inevitable ngenxa ye pressure yokuya endaweni entsha lokusebenza kakhulu. kuba worse nxa esinye ispouse sisele ekhaya esinye saya ngaphandle. Just imagine ubunzima obaba bethu ababelabo ngokuya egoli betshiya omama ekhaya...what more ukuya ngaphetsheya okule remote chance yokuphenduka.

Top
#27118 - 02/10/06 01:42 PM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Makhelwana Offline
Ngqwele

Registered: 01/11/06
Posts: 156
Loc: Ebunandini
Bakithi kuyabonakala ukuba izinto esikhuluma ngazo kulinkundla yizinto eziliqiniso ezenzakalayo empilweni.
Fundani ngodaba lolu olulapha. Induku kababa lendaba yocansi kukhanya yiyo egcina umshado kumbe eyibhidlizayo

-------------------------------------------------
Get Rich Quick.... or Die Trying...be Warned.

I Write......................... what I like.

Top
#27119 - 02/10/06 11:37 PM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">NguThembelihle Tshandu

ISELE imangele indoda yelokitshi leNkulumane edolobheni lakoBulawayo emva kokuthola ukuthi indoda abecabanga ukuthi ngumalume womkayo ibiyitshamari yakhe.</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lizangixolela lapha lina bakaMalandlela ngom'buzo lo engilawo. Itshamari kuyini?

Top
#27120 - 02/11/06 04:05 AM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Makhelwana Offline
Ngqwele

Registered: 01/11/06
Posts: 156
Loc: Ebunandini
Good question Bhudaza? Yiyo into lami engihlala ngizibuza yona ukuba la mandebele abhala izigwenxa ezinje ayabe ethi abhalani. nanku lapha sitshelwa ngetshamari leyi, kanti vele esindebeleni lona elithi umatshontsha iphasela zabantu yiliphi?

Top
#27121 - 02/11/06 09:14 AM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
ngelithi bayancedana hk hk yilabo abadla bemi ngonyawo olulodwa ha ha, itshamali maybe kungcono ngaleyo ndlela ha ha asazi lina lithini hk hk.

Top
#27122 - 02/11/06 08:15 PM Re: Inhlupho Zalamuhla .....
see Offline
Mafikizolo

Registered: 07/26/04
Posts: 18
Loc: bagdad
itshamari ngibona lisukela esitshoneni (shamwari) manje angazi ukuthi abantu bakungenisa njani esintwini hk. Unomangqika utsho kahle nxa ethi yilabo abadla bemi ngonyawo olulodwa hk hk

Top
Page 4 of 5 < 1 2 3 4 5 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert