Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 4 of 4 < 1 2 3 4
Topic Options
Rate This Topic
#27475 - 03/21/05 11:22 PM Re: Plagiariasm?
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Bantwana besilo,

Ngiyabonga ngokusukumela phezulu elikwenzileyo kulo umkhosi ebengiwuhlabile.

Ngibonga kakhulu imfundiso kunye nezixwayiso ezivele kuwo wonke amagumbi amane kaMthwakazi. Sixoxisane kuhle, saxwayisana kuhle, sakhuzana kuhle, njalo safunda kuhle okumangalisayo.

Ukuphendula eminye imibuzo ebiqondiswe kimi kungangithathela ilanga lonke bakwethu ngize ngilaluke sengilibhowile. Okuqakathekileyo wukuthi bengingaqondisanga imibuzo yami emuntwini oyedwa ngimsola kumbe ngezinye njalo indlela. Bengidinga ukufunda ngoba sengilizwe kanengi lelogama nxa bengizama ukuzinceda lokuzithuthukisa ngokubala izingwalo. Belingiphica nje ikakhulu nxa beliqathaniswa le 'para-phrasing'. Hayi ke kodwa sengifundile njalo ngithemba akusimi ngedwa engibusisekileyo.

Ngiyabonga bakwethu.

Top
#27476 - 03/31/05 08:08 PM Re: Plagiariasm?
THANDINDABA Offline
Nduna

Registered: 04/04/04
Posts: 312
Loc: donkwedonkwe
MABILA,
I DO NOT WANT TO DEFAME ANY ONE BUT I THINK BONKE OMAKOPA LAPHA ENKUNDLENI BASOBALA. (1) KABEQIWA TOPIC. (2) THEIR ARGUEMENTS ARE INCOHERENT. (3) WHEN THEY TRY TO WRITE WITHOUT PASSING OFF OTHER PEOPLES' IDEAS AS THEIR OWN THEY USE NDEBDELE AND SOMEHOW THEY SEEM TO MAKE MORE SENCE WHEN THEY DO.
SOUNDS LIKE ..............

Top
#27477 - 04/01/05 07:25 AM Re: Plagiariasm?
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Hk hk hk hk, zithathele Thandindaba. Gijima layo baba. Sizakufakazela singezelele ngokukuqakezela. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> .

Top
#27478 - 02/14/06 09:04 PM Re: Plagiariasm?
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Bakwethu,

Sokukhanya sekuveza ikhanda lakho elibi njalo lokhu okuyisinanakazana. Mazinyane esilo asizameni ubungcono sitshengisele umahluko phakathi koluntu lobutshabi. Ukweba imisebenzi yabanye kubi Mthwakazi, kasikuxwayeni. Ngiyazi ukuthi njengamaqhawe namaqhawekazi esiyiwo siyazithanda njalo siyazigqaja ngokuba original and innovative, kangako lesisicelo kumbe ngithi isixwayiso ngilethemba asizukulavukisa ulaka nobhova kodwa sizenza sonke sizinuke amakhwapha (hatshi umakhwapheni hk hk).

Ngiyabonga ngokukhulu ukuhlonipha.

Top
#27479 - 02/15/06 06:05 AM Re: Plagiariasm?
mbilaka Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/02/05
Posts: 50
Loc: jhb
Kanti lakhuluma ngepligiarism Mthwakazi, Kukhona yini abamakayo amacontributions ethu kumbe ngithi amacontributions lawa ayapublishwa kumaJournals? Ngifuna ukwazi bakithi.

Top
#27480 - 02/15/06 08:50 PM Re: Plagiariasm?
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
KuMthwakazi omhle,

Maqhawe namaqhawekazi, ngivumeleni ngiphendule elinye iqhawe/kazi umbilaka.

Uzangixolela mnakwethu, ngoba sekungani sengigodle inkundla, bekumele nginikeze kumbe ngivulele abanye labo babeke ezabo izimvo mandubana ngiphinde ukubeka olwami.

Ukukuphendula, ngizathi 'mina mselefu' bengingazi ukuthi kunga kukhona kule inkundla lokho okubethayo wena othi yiku 'maka', kumbe utsho okokuqondisa kumbe utsho lokhu okwenguqu ke asazi lapho. Njalo lami angijonganga ukukwenza kumbe ukukukhuthaza lokho okungumkhuba. Ngenhlonipho enkulu ngizacela ukuthi ubalisise uzwisisise lapho engivele layo lendaba. Lapha angiqondisi ogilama, kumbe izispele, kodwa ngizama ukukhuthaza amazinyane eSilo ukuthi 'ahlukuzise ingebhezi' hatshi ukunamathisela imisebenzi yabanye eyenze eyawo.

Besengithi nje kancane, ungixolele ngoba mina ngilisili eliphuma enkangala okunenginengi angikuzwisisi, yikhona nje ubona ngaqala ngabuza ngale insumansumane, ngathola ingcazelo ngingakaze ngilikhiphe kowami elokuthi kukhona okunuka santungwana. Nxa sikhuluma ngephabhulishingi leyo, sibalela kumajenali wodwa kumbe nje lezigungu ezinjengasolesi ziyabandakanyelwa phakathi kwezephabhulishingi leyo?

Nxa kuyikuthi lento yepulajalizimu ivunyelwe kuzozonke izigungu ngaphandle kwamajenali lawo, hayi kabi, mina sili elidala ngiyayixolisa inkundla, kodwa nxa kungenye indlela, hatshi ke mina njengoMuthwa, u'ung'bonabonele ngaphi', odinga ukwakha lokuntshukuntsha isizwe soqotho ngizakwala ngilokhe ngiklabalala ngenkani ngiphezu kwoqaqa, bazonde abazondayo, baphoxe abaphoxayo, bancife ongqavungqekethe, zisole insoli, baheme abalomlandu, ekucineni abazimiseleyo ukwakha isizwe senceku ezithembekileyo, hatshi amasela, lalabo abalokuziqhenya ngokuvuka bezenzele bazafakaza ukuthi mubi lowomkhuba.

Lingizwisise bandla, ukuthi angivumelani laba'maka' imisebenzi yabanye ngaloba yiphi indlela, kangako nxa bekhona bakwenzayo lokho, hatshi ke 'abazinuke amakhwapha'. Kodwa nxa kukhona izigelekeqe, inswelaboya, izigilamikhuba ezeba imisebenzi yabanye abantu zizeyinamathisela kule inkundla njengeyazo, ngithi mpthu! aziyicine leyonto, imbi, iyenyanyeka! Njalonje nxa kukhona abalo'bunke' bokuthi nxa sikhuzana lapha badinge ukuvika ngeminwe indaba isegcekeni okwesitho sembuzi ikufulathele, lani ngithi kini mpthu! alakhi ngokwenzenjalo kodwa liyadiliza lifuna ukubulalisa isizwe ngembale 'zemililo yamasela'.

Asakhaneni bantu abahle.

Ayihlome!

Top
#27481 - 02/16/06 07:43 AM Re: Plagiariasm?
mbilaka Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/02/05
Posts: 50
Loc: jhb
Angikuzwa ukuthi uthini njalo angiphendulekanga.

Top
#27482 - 02/18/06 07:18 PM Re: Plagiariasm?
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Hayi ke sengizatshiyela abanye ukuthi bekuchazele, kumbe njalo bekukhombise ukuze uzwisise.

Ngiyabonga!

Top
#27483 - 02/21/06 12:27 AM Re: Plagiariasm?
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Lami ngiyalizwa bafethu nabodade.

Ngicele ukuvumelana lobaba u Thandindaba ikakhulu. Kuyazikhanyela sibili labo abakopayo kwezinyindaba lapha, like Thandi says amazwi abo abamanengi kakhulu engayindawo, bezwakala sama activits loba engcwethi kuzwa kodwa ole mpakathi-phezu-ngqondo (imagination) uyabona nje labobantu. Uyakutsho futhi uThandi abeqwa topic ngitsho.

Ahh kodwa lami ngiba njalo samuthamuzi hk hk hk uxolo, ngazibopha.

Kodwa amaqiniqini sibili laba bantu they are just an eye-sore ku readability of inkundla stuff. Ake bazinukamakhwapha. Asikufuni khonkwana.

Kahleni ngigetse laa 'ummmmmm bayabe be lamaphepha akotshonolwizinto zakhona? yebo? hayi ahh yikuzilimazingqondo phela, wayi ungasebenzisi ezakho?'

IPlagiarism loba ususiyaphi yinto embi, njalo uyabotshwa 'ufele jele' hk hk hk ahiii!! umuntu ngofundukusebenzisa ezakhe. Laphengisebenza khona lakwezinyindawo ungaveluzame ngitsho, ngoba konke kuyobe kuku 'net' kuyahle kutshengise umutsho ofana lawonalowo, kubanike le website lakho konke nxa wakuthatha ku website, njengoba abalobi sebetshaya ngokuncane i Copyrights sebezifakela kuinternet...heyi lina hanti u Google utsho inkalakatha yenhamba engabhalekiyo, elamaphawazi alamakhoma lama star hayiaaa, enkulu kakhulu.

Ngakhoke i Plagiarism imbi nje mthetho wayo.

Top
Page 4 of 4 < 1 2 3 4

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert