Inkundla3
Who's Online
1 registered (Seb2), 26 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 9 of 13 < 1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#28440 - 10/24/04 03:22 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
Dokotela lani bakaMashobana,

Ulwazi lwezinyanga ngesiko bekuyimfihlo ebantwini jikelele. Isizatho salokhu ngingazi ukuthi yini kodwa ngibona angani beku vikelwa ukuthi ubuthakathi bungandi. Njalo laye lowo oyinyanga uyabe efisa ukuthi abantu baze kuye ukuzokwelatshwa. Inyanga zedlulisela ulwazi ebantwini abalutshwana. Esikhathini uyathola ilethwasa elilodwa. Ngakho ulwazi esilutholayo thina abangasi nyanga yinzwabethi njalo lulutshwana.

Ukwelapha kwesintu kwehlukile lokwa lamhlanje ekuthini kugoqela idlozi (spiritualism), including ubuthakathi. Ukuze ube yinyanga kuthiwa uyabe ule dlozi elihle. Inyanga zitshengiswa imithi ngamadlozi zilele umaphutsheni.

Diagnosis

Zintathu indlela ezande ukusetshenziswa zinyanga ekuhloleni izigulane. Isigulane siyatsho ukuthi siphethwe kuyini kodwa inyanga zilendlela zazo lazo ezisetshenziswayo.

1.Ukutshaya amathambo

Amathambo = oracle ( a divine communication delivered in response to a petitioner's request). Le yindlela yokuthola ulwazi ngendlela ephakemeyo engafani lalokhu esikubona ngamehlo. Empilweni kuyakwenzeke ukuthi sibone umhlola (omen) osibikela okuthile. Ngakho ukutshaya amathambo yikusebenzisa le indlela, ikakhulu ukubuza ebadaleni.

2.Ukuvalwa kwe micabango- Transmental Diagnosis

Siyasibone inyanga icimeza ivala amehlo itsho amagama esingewaziyo. Ngesilungu bathi yi TRANCE (meditation). Kutsho ukuthi imicabango iyabe ivaliwe ngakho inyanga izathola ulwazi ngesigulane hatshi ngalokho ekucabangayo kodwa ngalokhu ekutshengiswe yikubona okungaphezulu (in trance).

3. Imizwa - Perceptive Diagnosis

Ezinye inyanga uthi ungena ahle azi ukuthi uhlupho lwakho kuyini. Lokhu yikubona njalo kungenzakala ukuthi ubuhlungu besigulane inyanga iyabuzwa.

Kukalutshwana ukuthi uthole inyanga ibamba isigulane ukuthi ihlolisise ngomkhuhlane. Ukwelapha kwesintu kuthathele kakhulu emoyeni (aura), vibration (isithunzi sakho) lokunye okwe Spiritualism.
Amandla ezinyanga abizwa athiwe yimimoya nayambibi.


Imithi - traditional medicine

Imithi yesintu ngikhumbula ngibala ukuthi yehlukaniswe ngemihlobo emithathu. Kulomuthi omnyama, obomvu, lomhlophe. Kangisakhumbuli ukuthi ngakubala ngaphi lokhu njalo lokuthi umuthi ngamunye usetshenziswa kanjani.

Imithi yenziwe ngezitho zenyamazana langezi hlahla.

Imithi yezinyamazana

Imithi yezitho zenyamazana isetshenziswa kakhulu ekwelapheni imikhuhlane yomzimba. Izinyanga ziyazi ngezinyamazana ezinengi. Ulwazi olwenza ukuthi imizimba yalezo nyamazana isize ekwelapheni yikuthi ziqine okungakanani, ziphola kanjani uma zithe zalimala, zidlani lokuthi zikhaliphe okungakanani. Enyamazaneni kwandise ukusetshenziswa amathambo, inyama, amazinyo lama futha. Isibonelo ngamafutha eMAMBA wona okuthiwa asetshenziswa ukwelapha u m g o godla ngoba imamba ilo m g o godla owenza izimanga (iyalala phansi iphinde ime ilingane lawe, ibuye izigoqe). Esinye njalo isibonelo luphondo luka bhejane <img border="0" alt="[naughty]" title="" src="graemlins/naughty.gif" /> .

Ungabhekisisa ukwelapha lokhu kuhambelana le HOMEOPATHY ngoba izitho lezi zingaba letshefu!

Imithi yezi hlahla

Imithi yezi hlahla layo isetshenziswa ekwelapheni umzimba kodwa isetshenziswa njalo ekwelapheni okufana lokuxotsha abathakathi, ukwelapha ibutho, ukuqinisa umuzi etc.

Imithi yesintu yandise ukuba yimphuphu (powder). Ngakho isikhathi esinengi iyanathwa. Kodwa kukhona ukuphozisa loku thunqisela, loku geza kanye loku bhenywa kwemithi ngulowo ogulayo.

Nansi imithi yesintu engiyazi ngokuyibona isetshenziswa langokubala ngayo langokuzwa ngayo ibatshazwa:

Intebe
Ithethe
Ilabatheka
Umkhondweni
Inhlaba/Umhlaba
Intelezi
Ibaso
Isithundu
Intuthu
Inyathela
Isichelo
Ixolo/Inkubalo
Isichitho
Ubulawu
Umcabelo
Unhliziy' omkhulu
Umtombothi
Ibohlololo
Impahla

Ngizaphenduka lengcazelo yokuthi imithi le isetshenziswani.

Top
#28441 - 10/25/04 11:33 AM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bhudaza this is precious knowledge. Qhubeka uqedise.....lakusasa!

Top
#28442 - 10/25/04 01:06 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Thanks fethu! Inyathi ibuzwa kwaba phambili.
Kuhle!!

Top
#28443 - 10/28/04 01:07 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Bakwethu,

I know this is not an online issue but a health issue all the same. I know of a lady lying unconscious from a stroke, eMpilo as I write. Her blood pressure has far exceeded the normal limits ngokuswela amaphilisi waze wastroka umuntu weNkosi. E Mpilo bafuna 6million zims ukuthi bamenze i brain scan and locate the ruptured blood vessel. Kubuhlungu bakwethu. This is a self respecting womam ozisebenzele ema factory all her life and never earned that amount of money.Namuhla she is fighting for her life and asking relatives for money she never earned. Kayisuye yedwa ngiyazi lani you know many in a similar predicament.

Asiyekeleni ukupesuka lapha ngento ezingela msebenzi while we have such resious issues before us <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />

Top
#28444 - 10/31/04 04:26 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
Lungs lose power at lunch time

18:30 26 October 04

NewScientist.com news service

Human lungs experience a dip in performance around noon and not just at dawn as previously thought, suggests a large study into the effect of circadian rhythms on lung function.

The findings suggest doctors could lower drug doses to respiratory patients by administering the drugs shortly before noon, when most needed.

"Almost every single physiological process follows certain circadian rhythms," says study author Boris Medarov, a physician at the Long Island Jewish Medical Center in New Hyde Park, New York, US. Sleep is the most obvious example of a process following a regular, 24-hour cycle, but hormone levels controlling growth, metabolism and the immune system follow a daily pattern too.

Various health problems also tend to peak at certain times of day. Heart attacks strike most often in the morning, while night-time sees the most asthma attacks.

Studies of asthma patients show the worst symptoms are most likely between 0400 and 0600, before improving steadily during the day. Symptoms are least evident around 1700 before intensifying again at night.


Lunch-time dip


Medarov studied the lung capacity of about 4800 patients, plotting each measurement against the time at which the test was taken, between 0800 and 1700. He found that lung function actually dips at noon before peaking in the late afternoon.

His results show a 15% to 20% difference in lung performance between noon and late afternoon. However, healthy people have such strong lungs that such a change would hardly be noticeable, he says.

"That difference would basically apply to people with lung disease - asthma, chronic bronchitis or emphysema," he told New Scientist. "Considering this information, they may better time their medication, which theoretically may lead to less use. Also, the late afternoon may be the best time for those people in rehab programs to take exercise."

Medarov presents his study on Wednesday at a meeting of the American College of Chest Physicians in Seattle, Washington. He admits that he cannot disprove previous studies that show lung function is worst around dawn, since his study was limited to working hours.

And his research made no allowance for health of its participants, so its applicability to people with asthma or other specific disorders is unknown.


Case-by-case basis


"If for some reason the healthy people came at 5pm and the sick people came in the morning, that would fit this result," says Nizar Jarjour, a pulmonary specialist at the University of Wisconsin in Madison, US.

"But the idea that lung function does change during the daytime - that's interesting," Jarjour told New Scientist. He says changing patients' medication times can indeed affect both a medicine's effectiveness and its side effects.

But he adds that doctors must consider the timing of drugs on a case-by-case basis, making sure asthmatics' doses cover night-time, when previous studies have shown attacks peak.

Jarjour says hormones are probably responsible for the lungs' circadian rhythms, though when people lie down at night, the horizontal orientation could also inhibit lung function. "But the very interesting unanswered question is why human beings were built to have better lung function in the afternoon hours," he says.

Maggie McKee

Top
#28445 - 10/31/04 08:35 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Bhudaza Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 11/09/02
Posts: 586
Loc: Byo, Mthwakazi
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Intebe - Isetshenziswa ukwelapha labo abalunywe yizi nanakazana ezifana labo nyolovu lokunye (insect bites).</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ithethe -</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ilabatheka - lisetshenziswa ukwelapha labo aba khiphayo (inyongo mhlawumbe), abalezisu ezehluleka ukugcina ukudla. Liyanathwa njenge hololo.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Umkhondweni - usetshenziswa ukwelapha labo aba khiphayo (inausea yabomama abazithweleyo). Uyanathwa njenge hololo.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Inhlaba/Umhlaba- Yisihlahla esifana le Aloe Vera. Welapha isifuba (asthma). Uyanathwa.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Intelezi - isetshenziswa ukuhlambulula umzimba. Yisihlahla esiluhlaza <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" /> Yenza umzimba ulume kodwa bathi isiza ukuvikela ingozi lomnyama. Intelezi kugezwa ngayo.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ibaso- yilo elilumathisa intelezi. Lihlanganiswa lama futha e"nyamazana" ukuze ibaso lilumathe njenge khandlela.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Isithundu - Lezi zimpande ezigigiweyo zaphehlwa. Isithundu sande ukusetshenziswa ngumuntu ongumtshakazi uma etshiya ikhaya lakhe.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Intuthu - Ixosha abathakathi. Yisithunqiselo.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">

Top
#28446 - 11/16/04 12:00 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
SINGADLALI NGESIFO SE TSHUKELA!

Ngibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ngithumeze umbhalo ngalesi sifo se diabetis, ngisitsho lokuthi yiziphi indela ezingehlisa amathuba okuthola isifo lesi.

Isifo lesi sibakhona, sibangelwa yiku swelakala komhluzi womzimba obizwa 'insulin'.

IMINININGWANE
---------------

Lumhluzi unceda ekuthatheni ushukela umusa kuma seli abomvu ukuthi enze umzimba ube lamandla. Umuntu ola lesi sifo, uba lenkinga yokuthi iPacreas yakhe ikhupha imihluzi emilutshwane kumbe njalo ayikhuphi mihluzi eyehlisa itshukela egazini, kumbe njalo iPracreas inngabe ikhupha imihluzi eyeneleyo kodwa umzimba usehluleka ukuthi ungasebenzisa njani lumhluzi.

IZITSHENGISELO
-----------------

- Ukuthamba komzimba
- Ukuvakashela kakhulu endlinencane usiyachitha.
- Ukoma lokuvuna amanzi okunatha ngesibanga esincane.
- Ukuphanga koku ngezeleleka komzimba kumbe ukwehla
- Abanengi baba lokungabonisisi emehlweni.
- Ukuswela ubuthongo
- Inkinga esikhathini kubo mama
- Ukulunywa okungathi umuntu ule nkomo
- Abanye bamila amathumba

INGOZI
----------------

Isifo lesi silakho ukubulala, nxa othe wasithola ngekela ukuthola umhluzi we 'insulin'.


UKWEHLISA AMANANI OKUTHOLA LESISIFO LONGAKWENZA
------------------------------------------------

- Thola ukwelula umzimba (Exercises)
- Yehlisa amanani ezinamnede ozinathayo ngeviki kumbe ngenyanga.
- Ukunatha amanzi eneleyo emzimbeni.

NXA ULAWO UNGENZANI
----------------------

- Hlaba umhluzi weinsulin ngendlela ukudokotela wakho beke ngayo.
- Hlukana le junk food, dlala ukudla okwakha umzimba.
- Hlola ukuthi itshukela linganani egazi kane kumbe kahlanu ngelanga.
- Zama ukuthola okungakwenza ungabi le stress.
- Unganathi izinamnede ezile tshukela.

(Uma ekhona olemibuzo ngalesisifo, ungathandabuzi ukuloba lapha esigungwini siwu cobacobe, sihluze ukuthi zisha ngani) <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Top
#28447 - 11/23/04 02:57 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Kukhanya angathi kumele nguguqule injongo. Ngiyezanjalo ngenjongo ehlukene lale. Injongo engiyi phetheyo ngeyo kwandisa amanani enzalo kubantu besifazane labe silisa.

Kujwayelekile kakhulu ukuthi umfazi axotshwe emzini wakhe awakhe nzima kakhulu, ngenxa yalolu daba. Kumbe kutholakale ukuthi indoda ijikijela inhlanyelo engelawo amandla okubambisa umama nge nkonyane.

Ngiyeza njalo ukuzofaka indaba ezinje, ngisaya bamba ithumbu.

Top
#28448 - 02/07/05 06:00 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
hlathi81 Offline
Ndunankulu

Registered: 10/14/03
Posts: 574
Loc: gwanda..
This afternoon a female colleague of mine suffered from fits associated with epilepsy.Ngibuze what exactly is epilepsy?How can they be prevented?Can anyone suffer from them?What do you do when someone suffers from fits?Are they life threatening?

----------------
"Share your knowledge.It's a way to achieve immortality"

Top
#28449 - 02/07/05 10:28 PM Re: Healthcare-online for Mthwakazians
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Hlathi,

A very very distressing illness it is for abawugulayo. Sike saxoxa ngawo lumkhuhlane ngaphambilini. Buyela ku post yami ya mhlaka 20 September 2004. Kule webhusayithi khonapho. Nxa ulokhe ungasuthiseki sizaxoxa njalo.

Top
Page 9 of 13 < 1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert