Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 26 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 4 < 1 2 3 4 >
Topic Options
Rate This Topic
#28905 - 06/09/04 06:08 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Siphepheli ngiyakuza kodwa uthini ngalokhu uma abafileyo bengakavuki mhla uJesu ekhazimuliswa( tranfiguration) entabeni kwabonakala u Moses lo Elijah bemi laye bekhuluma uthini ngalokhu uma abafileyo bengakavuki mhla uJesu ekhazimuliswa( tranfiguration) entabeni kwabonakala u Moses lo Elijah bemi laye bekhuluma. Ngo kwazi kwethu U Moses lo Elijah bafa kudala.

Top
#28906 - 06/10/04 02:03 AM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ndabezitha

uxolo my brother in Christ umbuzo uwuqondise kuSiphepheli ithi ngenze iwala.

uElijah kafanga he was translated to heaven read 2Kngs 2.

uMosi wafela entabeni yaseMoab kwabalecontention between Michael The Archangel(Jesus) and the devil over his body and Jesus took him to heaven read Jude verse 9.

if we die and go to heaven why will Jesus come back?

Top
#28907 - 06/10/04 03:43 AM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Gestapo , ngiyakuzwa mfowethu, into khona lapha luvuko kwabafileyo.

ofileyo ngonjani?
umuntu angthi ti laphaya kuthiwa kasekho.Kodwa isidumbu siyasibona nansiya kuthiwa usehambile, usedlule, abalungu bathi he has passed on.
uma kunjalo ofileyo ngonjani. Ngulowaya osehlukeni umoya lenyama noma yilabo abangakamukeli Ujesu njengo msindisi wabo na?

nanzelela ukuthi uJesu, noma i bhayibhili lonke nje li bhale ngamaparables.

Top
#28908 - 06/10/04 12:15 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Konje umuntu uvele uyini? Nxa sifunda ku Genesis 2:7 , uNkulunkulu wabumba umuntu ngebumba wase emphefumulela uMoya wokuphila . Lokhu kutsho ukuba uMoya wokuphila ungasuswa emuntwini, umuntu uyafa. Lokhu kukhomba ukuba umuntu ukuze aphelele kudingakala lawa ma 'components', ibumba eliwumzimba wenyama lo Moya wokuphila .Lowo Moya wokuphila uqondangaphi ungaphuma emuntwini? KuMnini wawo onguye uMdali wezwe lomhlaba.

Ofileyo ngosefike kulesisimo sokuba u Moya wokuphila usuhlukene lomzimba. Ngakho ke ofe emkhethile uJesu ulele kuye Ujesu elindele ukuvukela ekuphileni. Ofe engamkhethile uJesu, maye! ulele elindele ukuvukela ekufeni mhla izayo iNkosi (Revelations 20:11-15) .

As for Jesus using parables and the Bible being written in parable form I have this advice. Let us refrain from reading the Bible the same way we would read a best-selling novel. The Bible, read with the Holy Spirit accompanying, is self explanatory, 'book by book, precept by precept, line by line'. In other words a precept found in one book of the Bible will be explained in another book of the same Bible and corroborated(witnessed) yet in another. A good Bible will usually give a reference guide, line by line, to related texts in other books of the Bible. It might also be worth our while to read other publications relating to the texts (of which if your Bible is good, it shall give you the references).

Most of all let us keep an open mind when we read the Bible and we shall realise that it does not force us to go along with it but we get convinced/convicted by its revelations. By the way CONVICTION is not bad at all.

Imagine this: If it is all a lie, you still come out of it the winner for you will have lived a very good and productive life as a law-abiding Christian...and if it is the TRUTH you will inherit the everlasting Kingdom of God. Heads you WIN! Tails they LOSE!

Top
#28909 - 06/10/04 02:19 PM Re: Vukani Makholwa!!
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Siphepheli, u yazwekala kodwa qala uphendule umbuzo wami o ka Moses lo Elijah bebonakala lo Jesu ngasentabeni. U Gestapo uzamile ukuwuphendula. Wena uthini.
2. Ibhayibhili lingama Parables, bheka lapho UJesu efundisa wayefundisa ngamaParables abesechasisa. Ngeke wathi sifunda i Bhayibhili njenge Novel I novel ayidingi kuchasiswa.

Top
#28910 - 06/10/04 08:55 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Uxolo bengithi mhlawumbe usuthisekile ngempendulo oyiphiwe ngu Gestapo yikho nje ngingachithanga isikhathi ngigandela lapho aqathe khona umzalwane. Angiphikisani laye uGestapo kumpendulo yakhe. Mhlawumbe ungacaca ukuba yikuphi okungakusuthisiyo kumpendulo akuphe yona umzalwane ukuze laye nxa elokwengezelela engezelele. Ngilethemba inhloso yakho ngeyokuzwisisisa hatshi ukusixega.

Ebengizama ukukweluleka yikuthi iBible liyazi chasisa lona lodwa ungalifunda in its entirety and wholistically. Kodwa ungalifunda from page 1 kusiya kupage yokucina (njengenovel) liyakuphica.

Top
#28911 - 06/10/04 11:08 PM Re: Vukani Makholwa!!
GESTAPO Offline
Ngqwele

Registered: 01/18/04
Posts: 157
Loc: Mosul
Ndabezitha

indaba ka Mosi loEliya ngibona sengathi biblically thus the only explanation one can ever get unless if you want the explanation why they appeared at that particular time to Jesus.

yes the bible does contain lots of parables, symbols, shadows, types, figures, imagery, flashbacks, futurisms, poems ,proverbs all for the benefit of the canal mind to comprehend.

Jesus did employ all those cues, hence it is a pre-requisite for a bible reader to understand the whole context and the issue which led to the usage of that particular parable, for example.

Top
#28912 - 06/11/04 03:09 AM Re: Vukani Makholwa!!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Sphepheli indaba le sizama sonke ukuyizwisisisa. Uxolo sengikubisela emuva. Uyatsho ngaphambilini ukuthi uJesu ascended to heaven on the third day?
Siyavumelana lapha. Umbuzo wami nanku ;wayelinde engaphi? Umlilo le gehe mina ngithi kukhona ndengendawo lapho okuzajesiswa abale ukwamukela iNkosi njengo msindisi wabo. I gehe libethwa kanengi ebhayibhilini like (Jude 1v7)(Matewu 5;22, 5;29,5;30,10;28, 8,9,23;33,Lk16;23,James3;6)

Siyazi njalo ukuthi esebethelwe esiphambanweni, before he gave up His Spirit wakhala wathi "Eloi Eloi lama sabachthani". Wayethukuthela lapha ngoba ezakwehlukana loYise before His resurrecction. Akunjalo? The pending Spiritual seperation from God caused Him the greatest anguish plus the physical pain that He was laready experiencing. If He was seperated from God wayeyabe engaphi? EZulwini? Hatshi? Nxa ungekho eZulwini ungaphi pho?

All things work together for good!

Top
#28913 - 06/11/04 08:17 PM Re: Vukani Makholwa!!
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Ntungwa eliluhlaza tshoko,

Asikesenze i Algebra lapha mzalwane:

Let ibumba be x and uMoya wokuphila be y
x + y = umuntu
(x + y) - y = umuntu - y
Therefore x = ibumba i.e. isidumbu.

Isidumbu ayisiso muntu kodwa ngesomuntu. Nxa uMabila engafa, uMoya wakhe wokuphila uyabuyela kuNkulunkulu thina sisale lesidumbu sika Mabila esilibumba kuphela. UMoya wokuphila nxa usubuyele kuNkulunkulu uyabe ungasabizwa ngelikaMabila. Ukuze kuthiwe Mabila nje kuyabe kusahlangene isidumbu sika Mabila lo Moya wokuphila. Kungehlukana lokho ekufeni akusela Mabila kodwa sokulesidumbu sikaMabila kuphela. Ngakhoke uJesu wafa, isidumbu sakhe safakwa engcwabeni/ethuneni lesicebi esinguJoseph wase Arimathea. UMoya wakhe wokuphila wabuyela kuMdali. Ujesu kazange alinde lapha phansi kodwa isidumbu sakhe yiso esalindela ukuvuswa kwabafileyo.

Ngitshilo ukuba igehe kule imigca oyibalisileyo lisetshenziswe to depict the severity of the judgement that shall befall those who shunned the Lord. Igehe does not exist ngenxa yokuthi God is not a sadistic nor cruel God and therefore He would never create such a place. Umuntu ngenxa yokukhwabitha isono wazakhela igehe enikela inzalo yakhe kusithixo uMolech (ref to my previous post on Hell/Gehenna) .

Kulezinye inkolo ezilolonga indaba zoSindiso ngokuthembisa uzulu ukuba kule 'Halfway Motel' (purgatory) phakathi kweZulu lomhlaba. Cha! Bazalwane akukho ndawo enjalo. Singafa, okomhlaba kuyaphela ngoba sesiyizidumbu sesifana lebumba nje. Nxa ufele ebubini, maye! usulahlekelwe lithuba lokulungisisisa ubuhlobo bakho leNkosi. Kodwa nxa ufele ebuhleni, amhlophe! usuzuze ukuphila okungunaphakade (understand that you will only receive this reward mhla liqhamukayo iWundlu elinguJesu).

Top
#28914 - 06/12/04 02:06 PM Re: Vukani Makholwa!!
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyabonga Siphepheli. Sasibone angani ungaduha umoya oyingcwele ohle ubaleke. Kuyabe soku dingeka ukuthi sizame ukuwudinga njalo senze imisebenzi emihle.

Luhle lolu lwazi.

Top
Page 3 of 4 < 1 2 3 4 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert