Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#29148 - 07/20/05 04:57 PM Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngangizwe kakhulu esintwini kuthwa, kumele sisthethela amadlozi. Ayasebenza yini amadlozi? Nxa esebenza asebenza njani?

Amathamsanqa/luck kumbe ubuthakathi kudlelana njani lamadlozi?

Sitsheleni elaziyo!

Top
#29149 - 07/20/05 07:34 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Doc umbuzo okumele uqale uwuphendule yilo,
Uyavuma ukuthi amadlozi akhona noma hatshi?

Top
#29150 - 07/21/05 06:36 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Lokho sibili angikwazi. Amadlozi aso ma dimoni yini?

Top
#29151 - 07/21/05 10:23 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
MAD-SIN Offline
Mafikizolo

Registered: 06/07/05
Posts: 3
Loc: UK KENT
AMADLOZI YILO UKHOLO LWETHU ABAMNYAMA AYASPANA,NJANI ASAZI KANGAKO .ABAVUMA UKUTHATHA INKOLO ZEZIZWE BAZILETHA KWAMTHWAKAZI BAYILAHLA ,LETS TAKE IT BACK . MANJE ASISAKWAZI LAKUCELA IZULU NOMA SENZE INTO ZESINTU EZAZISIZA KAKHULU.

Top
#29152 - 07/21/05 10:23 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
MAD-SIN Offline
Mafikizolo

Registered: 06/07/05
Posts: 3
Loc: UK KENT
AMADLOZI YILO UKHOLO LWETHU ABAMNYAMA AYASPANA,NJANI ASAZI KANGAKO .ABAVUMA UKUTHATHA INKOLO ZEZIZWE BAZILETHA KWAMTHWAKAZI BAYILAHLA ,LETS TAKE IT BACK . MANJE ASISAKWAZI LAKUCELA IZULU NOMA SENZE INTO ZESINTU EZAZISIZA KAKHULU.

Top
#29153 - 07/21/05 10:23 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
MAD-SIN Offline
Mafikizolo

Registered: 06/07/05
Posts: 3
Loc: UK KENT
AMADLOZI YILO UKHOLO LWETHU ABAMNYAMA AYASPANA,NJANI ASAZI KANGAKO .ABAVUMA UKUTHATHA INKOLO ZEZIZWE BAZILETHA KWAMTHWAKAZI BAYILAHLA ,LETS TAKE IT BACK . MANJE ASISAKWAZI LAKUCELA IZULU NOMA SENZE INTO ZESINTU EZAZISIZA KAKHULU.

Top
#29154 - 07/21/05 10:59 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
barry Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/20/05
Posts: 71
Loc: peterborough
Ngokubona kwami amadlozi akhona lakuzo inkolo zezizweni. Ngiyakhumbula ngisengumfanyana ngifunda esikolo samaRoma kwakusiba lesikhathi okuthiwa kukhunjulwa abafela ukholo.UFather wayekhokhela inkonzo ewabiza amagama abo ngamunye,ngamunye thina sonke siphendule sithi "usikhulekele". Wayethi Stephen ongcwele wase..(abiza lapho avela khona) sivungame sisithi usikhulekele.Nxa lokhu kungasikucela emadlozini aseRoma yikwenzani? Bonke labo bantu ngabantu ababephila lapha emhlabeni njengabo babamkhulu labo khokho.OMother Theresa labo Pope kanye labo bonke osekuthiwa ngama Saint kuthandazwa kucelwa kubo ukuthi basicelele kuNkulukulu ngoba bona sebehlala laye.Akusikho kucela emadlozini na lokho?

Top
#29155 - 07/21/05 11:01 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
barry Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/20/05
Posts: 71
Loc: peterborough
Ngokubona kwami amadlozi akhona lakuzo inkolo zezizweni. Ngiyakhumbula ngisengumfanyana ngifunda esikolo samaRoma kwakusiba lesikhathi okuthiwa kukhunjulwa abafela ukholo.UFather wayekhokhela inkonzo ewabiza amagama abo ngamunye,ngamunye thina sonke siphendule sithi "usikhulekele". Wayethi Stephen ongcwele wase..(abiza lapho avela khona) sivungame sisithi usikhulekele.Nxa lokhu kungasikucela emadlozini aseRoma yikwenzani? Bonke labo bantu ngabantu ababephila lapha emhlabeni njengabo babamkhulu labo khokho.OMother Theresa labo Pope kanye labo bonke osekuthiwa ngama Saint kuthandazwa kucelwa kubo ukuthi basicelele kuNkulukulu ngoba bona sebehlala laye.Akusikho kucela emadlozini na lokho?

Top
#29156 - 07/21/05 03:28 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Doc, uBarry uyibeke kahle indaba uthi

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bonke labo bantu ngabantu ababephila lapha emhlabeni njengabo babamkhulu labo khokho.OMother Theresa labo Pope kanye labo bonke osekuthiwa ngama Saint kuthandazwa kucelwa kubo ukuthi basicelele kuNkulukulu ngoba bona sebehlala laye.Akusikho kucela emadlozini na lokho?
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lokhu kutshengisa ukuthi Amadlozi akhona. Ibizo elthi Dlozi yikuthi selaphendulelwa laba ligama lento engayisiyo....

Wena ungasuka lapha ezweni uzaphenduka ube liDimoni yini? Ukhokho wakho owafa nini nini lidimoni ngandlela bani?

Ungakhangela eBhayibhilini, laba asebesukile emhlabeni bayakhulunywa njalo beqakathekiswa. e.g Kungani isiphofu sathi sisizwa ukuthi uJesu uyadlula samemeza sithi Ndodana ka Davida. UJesu kazange athi ungangibizi nge Dimoni.

Umoses lo Elijah babonakala bemi lo Jesu...( kodwa bonabafa nini?

ngakhoke Doc, Amadlozi akhona njalo ayasebenza, uma uvuma.

Uyake uzibuze ukuthi kungani aMashona ephila impilo engcono kulathi bakaMthwakazi, (where ever we are.

Top
#29157 - 09/04/05 03:12 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngizakweboleka engcazelweni engake ngayibeka lapha eNkundleni ku INKOLO, eya mhlaka 9 December, 2004. Uyibale le ngcazele kanye lenye ephezu kwayo, eyabekwa mhlaka 7 December, 2004.

________________________________________________________________________

Bafowethu.

Kulengoma eyakhokhelwa ngumkhulu wami eyayisetshenziswa ku ZBC ngu Inglam Nyathi ohlelweni oluthi "Amasiko Ethu":
NGITHETHELEL' ISIZWE
HEYAAAH HHEEEE
BABA WAVUM' UBUNGOMA.

Ihamba njalo lengoma. bayithatha amazwi lengoma kulomgidingo wokubonisana kwezangoma. Zazigida zilitshumi lantathu lezo zangoma. Kwakufike uLIZWI, isangoma esiyiso esibikayo eNjelele okwamanje, sona kibo sivela eSwazini. Njengoba ngitshilo, iNjelele kayisiyo yamaNdebele wodwa. Izizwe ezigoqela o SA, Botswana, Zambia, Swazi, Lesotho, Malawi, Kongo, Angola, Tanzania, zile Zangoma ezibikayo eNjelele. E Swazini yikho okule ZIKO lezangoma. AmaSwati bathi, "ITIKO LE TINYANGA", lapho okokhiwa khona umlilo yiZINYANGA le ZANGOMA.

Ngivumeleni bantwana besilo. Kukhona okumele sibekwazi. MAKHOSI.

Ngesikhathi u M-g-a-x-a-b-e ezama ukuthunqisa eNjelele, uLizwi wathutha waya eSwazini. Kodwa nanku esakufundayo ngamadlozi.

Ukudlozinga kutsho ukubanjwa umzimba ngamandla emimoya. Kubuye njalo kutsho ukubheka into, loba ukuyilondoloza, loba ukuyondla.

Umuntu ophilayo uledlozi. Libala lesintu leli. Idlozi ngumoya, kumbe ngithi umphefumulo. Ngesikhiwa - SPIRIT/SOUL. Yikho umuntu ophilayo ulenyama ledlozi (BODY and SOUL). Nxa usifa, idlozi lakho liyaphuma enyameni. Ngaleso sikhathi, kubhubhe inyama kuphela. NGENXA YOKWEYISWA NGEZINYE IZIZWE KANYE LOKUZEYISA SODWA, ABANYE BASUKE BACABANGE UKUTHI IDLOZI NGUMUNTU OFILEYO. Hatshi, idlozi ngumoya okhona loba umuntu esaphila, siwuhamba nje lomhlaba ngoba inyama zethu zembese amadlozi.

Umuntu angafa idlozi kalifi. Liyaphuma liduke ngelizwe. Yikho lapho abasaphilayo okumele benze elabo izopho ngalo osebhubhile. Idlozi elisanda kuphuma emuntwini liyaduka ngezwe. Lapho eliyakhona kugcwele eminye imimoya, eminye mibi, eminye mihle. Iyabhubhisana le mimoya. Yikho ukuze liyefika lapho kulele khona eminye imimoya yomndeni, WENA OSAPHILAYO WOMNDENI, NGUMLANDU WAKHO UKUTHI ULILONDOLOZE.

Yikho lapho abadala bosiko abasola khona ngeBhayibhili nxa liqonqosela amaJuda ukuthi athethele ngoba yikwenza kwedlozi lokho. Akula Nkulu-Nkulu othethelelwayo. Akukho esintwini.

Kulula ukulondoloza idlozi. Kwenziwa umgidingo okuthiwa nguMBUYISO. Nxa kuthiwa umbuyiso, yisilinganiso. Lokhu kwenza idlozi lingene emzini wa MATHONGO. Amathongo yimimoya yabokhokho abazala lowo mndeni obuyisa lelo dlozi laloyo osowafayo. Bathi abadala, "Kungedlula isikhathi ungali BUYISAnga, liyaduka ngezwe amandla alo aze aphele, libhujiswe ngamathongo ezinye izizwe. Singakhohlwa amasiko ethu, sizakwenyanya ukubuyisa amadlozi ezihlobo zethu. Aduke aze aphele amandla, abhujiswe ngamathongo ezinye izizwe, SISALE SINGELA SIHLANGU.

Yikho uGOD ezwakala ukukhala ethi ebantwini bakhe, "Thou shalt not worship any other god than me. Remember I am a jealousy god" Lidlozi uGOD, akasuye oNkulu-Nkulu.

Esintwini sithi, "AKUDLOZI LAYA EMZINI LATSHIYA KWABO". Uyatsho uGOD and he does not mince his words, "I am the god of Isreal" Ngilidlozi lika Israel.

AMATHONGO (ILITHONGO/ ITHONGO) lidlozi eselibuyisiwe, eseligxilile kwabakwabo. Lelidlozi selikwenelisa ukunceda abasaphilayo. Ilithongo linceda ngokukubonisa okuzayo. ISAZELA (Instinct), ngumlayezelo otholwa lidlozi laloyo osaphilayo uvela oThongweni labokhokho bakhe.

Loba beza besitshumayeza ukuthi idlozi labo selingo Nkul-Nkulu, sakubona ngemibhalo yabo ukuthi qha, lilokhe lilidlozi, njengoba bebeboniswa nje ngamaphupho njengazo zonke izangoma zomhlaba jikelele.

Amadlozi yiwo asithandazela ko Nkulu-Nkulu. Thina siwabonga ngemithethelo. Akukho esintwini ukuthi nginikela ko Nkulu-Nkulu. Nginikela edlozini.

YIKHO NGISITHI U GOD LO LIDLOZI NJE NGOBA UYAQONQOSELA EQONDISA IZIZUKULWANE ZAKHE O MOSES UKUTHI BAGCINE AMASIKO AKWABO BANIKELE UKUZE LAYE ADLE: Leviticus chapter 1, yonke. Linanzelele ukuthi lithini idlozi lama Juda ikakhulu ku verse 9, 13, and 17.

Lathi esintwini siyazi ukuthi amadlozi ethu angabhubha nxa engadli. Yikho sithethela. Asithetheli ko Nkulu-Nkulu. Sithethela emadlozini. Siwakhumbuza njalo ukuthi asikhonzele phambili ko Nkulu-Nkulu. Kambe umuntu angangibona ubumpofu ngoba ngithethela elami idlozi, ngisala ukuthethela elakhe? Yikho okwatshiwo ngama Kirisetu efika lapha e AFRIKA, bathi silahlekile, asiphucukanga, angani ukukhonza kulempucuko.

BASIQALA SIZITHULELE. MANJE IZENZO ZABO SEZIBONISA UKUTHI BABESOMA NJE. Ngoba okubekwe ngo Nkulu-Nkulu akuguquki. Lokhu esikuzwayo ukuthi sebetshadisa amadoda emadodeni, kusitshengisa lapho idlozi elingela mandla khona lesidalwa sika Nkulu-Nkulu.

Kengilobele oMtshede: AS MUCH AS THE IDLOZI IS DEPENDENT ON THE LIVING BEINGS, SO IS THE LIVING BEING DEPENDENT ON THE IDLOZI. THAT WAY, GOD CAN NOT BE THE GREAT SPIRIT ONKULU-NKULU, AS THE WRITINGS OF THE JEWS REFLECT HIM TO BE DEPENDENT ON THE HUMAN BEINGS.

Deuteronomy chapter 1 verse 42: nxa lingakukhokhelanga idlozi uyatsha embini. Akula mbi elwelwa oNkulu-Nkulu. Kodwa elami idlozi liyangikhokhela embini nxa ngilwela owami umndeni, kumbe esami isizwe. Yikho silibona idlozi lama Juda libakhokhela embini zabo, njalo libalwela kwezinye izimbi - 2 Samuel 5 verse 23-25, Joshua 8 verse 24-27, and Joshua 13 verse 1. Sithi isintu, oNkulu-Nkulu wasidala wasipha imimoya yengxabano. Yikho kulwiwa emhlabeni. Yikho njalo nxa idlozi lakho lingaqinanga, uyehlulwa. Ungalahla awakho amadlozi uba yinhlekisa ngoba uyabe usuncoma ubabaza awezinye izizwe. Deuteronomy 2 verse 28-36.

Esintwini sithi idlozi liyaqoma. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lamadlozi. Esinye lesinye isizwe siledlozi laso. Ungazama ukuhlanganisa amadlozi angela buhlobo uyayibona ingxabano yakhona ingapheli kuvuka lokhu lalokhuya. Elinye lelinye idlozi liqoma ngakwabo.

Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lama Dlozi. Singathi oNkulu-Nkulu "is all-merciful", siyabe sisitsho izifiso nje. Esintwini sithi wasobela IMPIKISWANO. Izidalwa zonke zomhlaba ziphila ngawo lowo mthetho. "You eat or are eaten for survival. You survive to eat or be eaten. We all live for and in competition". Yikho kulengxabano. "We all live by the force of power. If you have no power you are not respected. If you are not respected there is no peace. Peace only exists where there is power."

Yikho lapho amadlozi akho abonakala khona. Nxa se abhujiswa, usuyisichaka nje. Awungeke phinde ulivuse ikhanda. ISINTU SITHI SONA, UKUZE NGIBHUBHISE ESINYE ISIZWE, KUMELE NGIQALE NGOKUSILAHLISA AMADLOZI ASO. Kunjalo ke, sithiyiwe thina. Mhlana sonke sisithi lahliyani okwakwethu, satsha isizwe sakithi.

Ngibuyele olimini luka Mnali: "That is why each people have an identity that contrasts them from all other people." Nxa oNkulu-Nkulu wayengakufuni konke lokhu, aluba sonke, kanye lezihlahla lezi esizibulalayo ukuze sakhe imizi yethu, aluba sonke siyafana siyinto yinye. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu le dlozi. O Nkulu-Nkulu ngowabantu bonke, idlozi ngele sizwe loba umndeni. Khangela labo abazama ukuzisikela khona, Sebebizwa Roman, Anglikan, Dutch Deformed, Central Afrikan, Yonke ingxaba ngxoza. Kuyini okudala lokhu??? Bangasigconeli oNkulu-Nkulu ngokumenza angathi yinto ephambene. YIKUZAMA UKUBIZA IDLOZI UTHI ngo NKULU-NKULU. IF, and I say IF. If that GOD is or was what his followers purport him to be, there would be one church. When you ask them, EACH ONE BLAMES THE OTHER TO BE WRONG, AND HE TO BE THE RIGHT ONE. The fact that there is dessent in the church reflects the very nature of creation. YOU MAY REBEL AGAINST IDLOZI LAKHO, KODWA ONKULU-NKULU QHA. WHAT WOULD YOU BENEFIT, AND WHAT WOULD THE GREAT SPIRIT LOSE BY YOUR REBELION? Imibhalo yabo iyasibonisa ukuthi lidlozi nje. Religious wars bear witness to my testimony.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

--------------------
_______________________________________________________________________

Ungayibala le posting yamhlaka 7 December, uzananzelela lapho okuya khona indaba.

Yebo amadlozi akhona. Yebo amadlozi "AYASPANA" hk hk hk, wena Doc!

Li Zwangendaba.

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert