Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#29148 - 07/20/05 04:57 PM Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngangizwe kakhulu esintwini kuthwa, kumele sisthethela amadlozi. Ayasebenza yini amadlozi? Nxa esebenza asebenza njani?

Amathamsanqa/luck kumbe ubuthakathi kudlelana njani lamadlozi?

Sitsheleni elaziyo!

Top
#29149 - 07/20/05 07:34 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Doc umbuzo okumele uqale uwuphendule yilo,
Uyavuma ukuthi amadlozi akhona noma hatshi?

Top
#29150 - 07/21/05 06:36 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Lokho sibili angikwazi. Amadlozi aso ma dimoni yini?

Top
#29151 - 07/21/05 10:23 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
MAD-SIN Offline
Mafikizolo

Registered: 06/07/05
Posts: 3
Loc: UK KENT
AMADLOZI YILO UKHOLO LWETHU ABAMNYAMA AYASPANA,NJANI ASAZI KANGAKO .ABAVUMA UKUTHATHA INKOLO ZEZIZWE BAZILETHA KWAMTHWAKAZI BAYILAHLA ,LETS TAKE IT BACK . MANJE ASISAKWAZI LAKUCELA IZULU NOMA SENZE INTO ZESINTU EZAZISIZA KAKHULU.

Top
#29152 - 07/21/05 10:23 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
MAD-SIN Offline
Mafikizolo

Registered: 06/07/05
Posts: 3
Loc: UK KENT
AMADLOZI YILO UKHOLO LWETHU ABAMNYAMA AYASPANA,NJANI ASAZI KANGAKO .ABAVUMA UKUTHATHA INKOLO ZEZIZWE BAZILETHA KWAMTHWAKAZI BAYILAHLA ,LETS TAKE IT BACK . MANJE ASISAKWAZI LAKUCELA IZULU NOMA SENZE INTO ZESINTU EZAZISIZA KAKHULU.

Top
#29153 - 07/21/05 10:23 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
MAD-SIN Offline
Mafikizolo

Registered: 06/07/05
Posts: 3
Loc: UK KENT
AMADLOZI YILO UKHOLO LWETHU ABAMNYAMA AYASPANA,NJANI ASAZI KANGAKO .ABAVUMA UKUTHATHA INKOLO ZEZIZWE BAZILETHA KWAMTHWAKAZI BAYILAHLA ,LETS TAKE IT BACK . MANJE ASISAKWAZI LAKUCELA IZULU NOMA SENZE INTO ZESINTU EZAZISIZA KAKHULU.

Top
#29154 - 07/21/05 10:59 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
barry Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/20/05
Posts: 71
Loc: peterborough
Ngokubona kwami amadlozi akhona lakuzo inkolo zezizweni. Ngiyakhumbula ngisengumfanyana ngifunda esikolo samaRoma kwakusiba lesikhathi okuthiwa kukhunjulwa abafela ukholo.UFather wayekhokhela inkonzo ewabiza amagama abo ngamunye,ngamunye thina sonke siphendule sithi "usikhulekele". Wayethi Stephen ongcwele wase..(abiza lapho avela khona) sivungame sisithi usikhulekele.Nxa lokhu kungasikucela emadlozini aseRoma yikwenzani? Bonke labo bantu ngabantu ababephila lapha emhlabeni njengabo babamkhulu labo khokho.OMother Theresa labo Pope kanye labo bonke osekuthiwa ngama Saint kuthandazwa kucelwa kubo ukuthi basicelele kuNkulukulu ngoba bona sebehlala laye.Akusikho kucela emadlozini na lokho?

Top
#29155 - 07/21/05 11:01 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
barry Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/20/05
Posts: 71
Loc: peterborough
Ngokubona kwami amadlozi akhona lakuzo inkolo zezizweni. Ngiyakhumbula ngisengumfanyana ngifunda esikolo samaRoma kwakusiba lesikhathi okuthiwa kukhunjulwa abafela ukholo.UFather wayekhokhela inkonzo ewabiza amagama abo ngamunye,ngamunye thina sonke siphendule sithi "usikhulekele". Wayethi Stephen ongcwele wase..(abiza lapho avela khona) sivungame sisithi usikhulekele.Nxa lokhu kungasikucela emadlozini aseRoma yikwenzani? Bonke labo bantu ngabantu ababephila lapha emhlabeni njengabo babamkhulu labo khokho.OMother Theresa labo Pope kanye labo bonke osekuthiwa ngama Saint kuthandazwa kucelwa kubo ukuthi basicelele kuNkulukulu ngoba bona sebehlala laye.Akusikho kucela emadlozini na lokho?

Top
#29156 - 07/21/05 03:28 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Ndabezitha Offline
Sikhulu

Registered: 11/07/03
Posts: 268
Loc: T.O
Doc, uBarry uyibeke kahle indaba uthi

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bonke labo bantu ngabantu ababephila lapha emhlabeni njengabo babamkhulu labo khokho.OMother Theresa labo Pope kanye labo bonke osekuthiwa ngama Saint kuthandazwa kucelwa kubo ukuthi basicelele kuNkulukulu ngoba bona sebehlala laye.Akusikho kucela emadlozini na lokho?
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Lokhu kutshengisa ukuthi Amadlozi akhona. Ibizo elthi Dlozi yikuthi selaphendulelwa laba ligama lento engayisiyo....

Wena ungasuka lapha ezweni uzaphenduka ube liDimoni yini? Ukhokho wakho owafa nini nini lidimoni ngandlela bani?

Ungakhangela eBhayibhilini, laba asebesukile emhlabeni bayakhulunywa njalo beqakathekiswa. e.g Kungani isiphofu sathi sisizwa ukuthi uJesu uyadlula samemeza sithi Ndodana ka Davida. UJesu kazange athi ungangibizi nge Dimoni.

Umoses lo Elijah babonakala bemi lo Jesu...( kodwa bonabafa nini?

ngakhoke Doc, Amadlozi akhona njalo ayasebenza, uma uvuma.

Uyake uzibuze ukuthi kungani aMashona ephila impilo engcono kulathi bakaMthwakazi, (where ever we are.

Top
#29157 - 09/04/05 03:12 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngizakweboleka engcazelweni engake ngayibeka lapha eNkundleni ku INKOLO, eya mhlaka 9 December, 2004. Uyibale le ngcazele kanye lenye ephezu kwayo, eyabekwa mhlaka 7 December, 2004.

________________________________________________________________________

Bafowethu.

Kulengoma eyakhokhelwa ngumkhulu wami eyayisetshenziswa ku ZBC ngu Inglam Nyathi ohlelweni oluthi "Amasiko Ethu":
NGITHETHELEL' ISIZWE
HEYAAAH HHEEEE
BABA WAVUM' UBUNGOMA.

Ihamba njalo lengoma. bayithatha amazwi lengoma kulomgidingo wokubonisana kwezangoma. Zazigida zilitshumi lantathu lezo zangoma. Kwakufike uLIZWI, isangoma esiyiso esibikayo eNjelele okwamanje, sona kibo sivela eSwazini. Njengoba ngitshilo, iNjelele kayisiyo yamaNdebele wodwa. Izizwe ezigoqela o SA, Botswana, Zambia, Swazi, Lesotho, Malawi, Kongo, Angola, Tanzania, zile Zangoma ezibikayo eNjelele. E Swazini yikho okule ZIKO lezangoma. AmaSwati bathi, "ITIKO LE TINYANGA", lapho okokhiwa khona umlilo yiZINYANGA le ZANGOMA.

Ngivumeleni bantwana besilo. Kukhona okumele sibekwazi. MAKHOSI.

Ngesikhathi u M-g-a-x-a-b-e ezama ukuthunqisa eNjelele, uLizwi wathutha waya eSwazini. Kodwa nanku esakufundayo ngamadlozi.

Ukudlozinga kutsho ukubanjwa umzimba ngamandla emimoya. Kubuye njalo kutsho ukubheka into, loba ukuyilondoloza, loba ukuyondla.

Umuntu ophilayo uledlozi. Libala lesintu leli. Idlozi ngumoya, kumbe ngithi umphefumulo. Ngesikhiwa - SPIRIT/SOUL. Yikho umuntu ophilayo ulenyama ledlozi (BODY and SOUL). Nxa usifa, idlozi lakho liyaphuma enyameni. Ngaleso sikhathi, kubhubhe inyama kuphela. NGENXA YOKWEYISWA NGEZINYE IZIZWE KANYE LOKUZEYISA SODWA, ABANYE BASUKE BACABANGE UKUTHI IDLOZI NGUMUNTU OFILEYO. Hatshi, idlozi ngumoya okhona loba umuntu esaphila, siwuhamba nje lomhlaba ngoba inyama zethu zembese amadlozi.

Umuntu angafa idlozi kalifi. Liyaphuma liduke ngelizwe. Yikho lapho abasaphilayo okumele benze elabo izopho ngalo osebhubhile. Idlozi elisanda kuphuma emuntwini liyaduka ngezwe. Lapho eliyakhona kugcwele eminye imimoya, eminye mibi, eminye mihle. Iyabhubhisana le mimoya. Yikho ukuze liyefika lapho kulele khona eminye imimoya yomndeni, WENA OSAPHILAYO WOMNDENI, NGUMLANDU WAKHO UKUTHI ULILONDOLOZE.

Yikho lapho abadala bosiko abasola khona ngeBhayibhili nxa liqonqosela amaJuda ukuthi athethele ngoba yikwenza kwedlozi lokho. Akula Nkulu-Nkulu othethelelwayo. Akukho esintwini.

Kulula ukulondoloza idlozi. Kwenziwa umgidingo okuthiwa nguMBUYISO. Nxa kuthiwa umbuyiso, yisilinganiso. Lokhu kwenza idlozi lingene emzini wa MATHONGO. Amathongo yimimoya yabokhokho abazala lowo mndeni obuyisa lelo dlozi laloyo osowafayo. Bathi abadala, "Kungedlula isikhathi ungali BUYISAnga, liyaduka ngezwe amandla alo aze aphele, libhujiswe ngamathongo ezinye izizwe. Singakhohlwa amasiko ethu, sizakwenyanya ukubuyisa amadlozi ezihlobo zethu. Aduke aze aphele amandla, abhujiswe ngamathongo ezinye izizwe, SISALE SINGELA SIHLANGU.

Yikho uGOD ezwakala ukukhala ethi ebantwini bakhe, "Thou shalt not worship any other god than me. Remember I am a jealousy god" Lidlozi uGOD, akasuye oNkulu-Nkulu.

Esintwini sithi, "AKUDLOZI LAYA EMZINI LATSHIYA KWABO". Uyatsho uGOD and he does not mince his words, "I am the god of Isreal" Ngilidlozi lika Israel.

AMATHONGO (ILITHONGO/ ITHONGO) lidlozi eselibuyisiwe, eseligxilile kwabakwabo. Lelidlozi selikwenelisa ukunceda abasaphilayo. Ilithongo linceda ngokukubonisa okuzayo. ISAZELA (Instinct), ngumlayezelo otholwa lidlozi laloyo osaphilayo uvela oThongweni labokhokho bakhe.

Loba beza besitshumayeza ukuthi idlozi labo selingo Nkul-Nkulu, sakubona ngemibhalo yabo ukuthi qha, lilokhe lilidlozi, njengoba bebeboniswa nje ngamaphupho njengazo zonke izangoma zomhlaba jikelele.

Amadlozi yiwo asithandazela ko Nkulu-Nkulu. Thina siwabonga ngemithethelo. Akukho esintwini ukuthi nginikela ko Nkulu-Nkulu. Nginikela edlozini.

YIKHO NGISITHI U GOD LO LIDLOZI NJE NGOBA UYAQONQOSELA EQONDISA IZIZUKULWANE ZAKHE O MOSES UKUTHI BAGCINE AMASIKO AKWABO BANIKELE UKUZE LAYE ADLE: Leviticus chapter 1, yonke. Linanzelele ukuthi lithini idlozi lama Juda ikakhulu ku verse 9, 13, and 17.

Lathi esintwini siyazi ukuthi amadlozi ethu angabhubha nxa engadli. Yikho sithethela. Asithetheli ko Nkulu-Nkulu. Sithethela emadlozini. Siwakhumbuza njalo ukuthi asikhonzele phambili ko Nkulu-Nkulu. Kambe umuntu angangibona ubumpofu ngoba ngithethela elami idlozi, ngisala ukuthethela elakhe? Yikho okwatshiwo ngama Kirisetu efika lapha e AFRIKA, bathi silahlekile, asiphucukanga, angani ukukhonza kulempucuko.

BASIQALA SIZITHULELE. MANJE IZENZO ZABO SEZIBONISA UKUTHI BABESOMA NJE. Ngoba okubekwe ngo Nkulu-Nkulu akuguquki. Lokhu esikuzwayo ukuthi sebetshadisa amadoda emadodeni, kusitshengisa lapho idlozi elingela mandla khona lesidalwa sika Nkulu-Nkulu.

Kengilobele oMtshede: AS MUCH AS THE IDLOZI IS DEPENDENT ON THE LIVING BEINGS, SO IS THE LIVING BEING DEPENDENT ON THE IDLOZI. THAT WAY, GOD CAN NOT BE THE GREAT SPIRIT ONKULU-NKULU, AS THE WRITINGS OF THE JEWS REFLECT HIM TO BE DEPENDENT ON THE HUMAN BEINGS.

Deuteronomy chapter 1 verse 42: nxa lingakukhokhelanga idlozi uyatsha embini. Akula mbi elwelwa oNkulu-Nkulu. Kodwa elami idlozi liyangikhokhela embini nxa ngilwela owami umndeni, kumbe esami isizwe. Yikho silibona idlozi lama Juda libakhokhela embini zabo, njalo libalwela kwezinye izimbi - 2 Samuel 5 verse 23-25, Joshua 8 verse 24-27, and Joshua 13 verse 1. Sithi isintu, oNkulu-Nkulu wasidala wasipha imimoya yengxabano. Yikho kulwiwa emhlabeni. Yikho njalo nxa idlozi lakho lingaqinanga, uyehlulwa. Ungalahla awakho amadlozi uba yinhlekisa ngoba uyabe usuncoma ubabaza awezinye izizwe. Deuteronomy 2 verse 28-36.

Esintwini sithi idlozi liyaqoma. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lamadlozi. Esinye lesinye isizwe siledlozi laso. Ungazama ukuhlanganisa amadlozi angela buhlobo uyayibona ingxabano yakhona ingapheli kuvuka lokhu lalokhuya. Elinye lelinye idlozi liqoma ngakwabo.

Singahlanganisi oNkulu-Nkulu lama Dlozi. Singathi oNkulu-Nkulu "is all-merciful", siyabe sisitsho izifiso nje. Esintwini sithi wasobela IMPIKISWANO. Izidalwa zonke zomhlaba ziphila ngawo lowo mthetho. "You eat or are eaten for survival. You survive to eat or be eaten. We all live for and in competition". Yikho kulengxabano. "We all live by the force of power. If you have no power you are not respected. If you are not respected there is no peace. Peace only exists where there is power."

Yikho lapho amadlozi akho abonakala khona. Nxa se abhujiswa, usuyisichaka nje. Awungeke phinde ulivuse ikhanda. ISINTU SITHI SONA, UKUZE NGIBHUBHISE ESINYE ISIZWE, KUMELE NGIQALE NGOKUSILAHLISA AMADLOZI ASO. Kunjalo ke, sithiyiwe thina. Mhlana sonke sisithi lahliyani okwakwethu, satsha isizwe sakithi.

Ngibuyele olimini luka Mnali: "That is why each people have an identity that contrasts them from all other people." Nxa oNkulu-Nkulu wayengakufuni konke lokhu, aluba sonke, kanye lezihlahla lezi esizibulalayo ukuze sakhe imizi yethu, aluba sonke siyafana siyinto yinye. Singahlanganisi oNkulu-Nkulu le dlozi. O Nkulu-Nkulu ngowabantu bonke, idlozi ngele sizwe loba umndeni. Khangela labo abazama ukuzisikela khona, Sebebizwa Roman, Anglikan, Dutch Deformed, Central Afrikan, Yonke ingxaba ngxoza. Kuyini okudala lokhu??? Bangasigconeli oNkulu-Nkulu ngokumenza angathi yinto ephambene. YIKUZAMA UKUBIZA IDLOZI UTHI ngo NKULU-NKULU. IF, and I say IF. If that GOD is or was what his followers purport him to be, there would be one church. When you ask them, EACH ONE BLAMES THE OTHER TO BE WRONG, AND HE TO BE THE RIGHT ONE. The fact that there is dessent in the church reflects the very nature of creation. YOU MAY REBEL AGAINST IDLOZI LAKHO, KODWA ONKULU-NKULU QHA. WHAT WOULD YOU BENEFIT, AND WHAT WOULD THE GREAT SPIRIT LOSE BY YOUR REBELION? Imibhalo yabo iyasibonisa ukuthi lidlozi nje. Religious wars bear witness to my testimony.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

--------------------
_______________________________________________________________________

Ungayibala le posting yamhlaka 7 December, uzananzelela lapho okuya khona indaba.

Yebo amadlozi akhona. Yebo amadlozi "AYASPANA" hk hk hk, wena Doc!

Li Zwangendaba.

Top
#29158 - 10/23/05 07:09 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Doc, bala lo umbhalo ophezulu.

Li Zwangendaba.

Top
#29159 - 10/23/05 06:47 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
S'gwagwagwa Offline
Mafikizolo

Registered: 01/31/04
Posts: 36
Loc: Zimbabwe
Asazi,

Mina angizake ngibone, ngibale, kumbe kwenzakale kweyami impilo kumbe kwezabanye kumbe historically into engaba yievidence yokuthi ispirit world ikhona ngakho angilaso isizatho sokukholwa ukuthi amadlozi or ireligion yinto ekhona sibili ezimele yodwa sibili ngaphandle kwengqondo zabantu.

Yebo njengabantu aba self concious siyazibuza ukuthi savela ngaphi, umhlaba wadalwa ngubani then nxa siswela imphendulo sibesesidala uNkulunkulu. Mina ngithi njengobanje ulwazi lusanda nsuku zonke, ngokuhamba kwesikhathi kuzavela ukuthi umhlaba wadalwa ngubani lokuthi uNkulunkulu ukhona kumbe wavela ngaphi. Akumelanga ukuthi kube mysterious sihlale sibuzana ukuthi kuyasebenza kumbe akusebenzi kukhona kumbe akukho.

Mina ngibona angani amadlozi/unkulunkulu etc ayasebenza only in as much as they mentally/ psychologically predispose amapractitioners awo to what they are desiring or praying for.

Abantu abanengi khathesi eEurope bayaphila nje impilo zabo baphumelele, baluphale, bazifele bengakholwa lutho bengakhonzi lutho.

Umuntu angafa usefile sokuphelile sokufana lesikhathi engakazalwa. Akulalutho olwenzakalayo emhlabeni olutshengisela okunye ngaphandle kwalokhu.

Top
#29160 - 10/23/05 09:28 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
THE DEAD:A biblical perspective

lapha ngizakwethula ngesimo sabafileyo amadlozi, amasaints, amadimoni whatever we call them. note: this is a biblical perspective not a denominational doctrine or a tradition, but a study from the bible. most of the quotations are from the KJV unless noted otherwise. this is intended mostly for bible students, christian or nonchristian and is subjec to constructive biblical criticism not paralells from voodooism, zorostrianism,scientology,islam,humanism angeke ngizazi lezo but omunye angeza lazo sizizwe.

nanku umbuzo lemibuzwana engizazama ukuwuphendula:
1.what happens when you die?
a)Do you continue to live somewhere may be as a floating spirit?
b)Do you go to heaven or hell?

Within christiandom there are basically two theories 1. asleep in death 2.an immortal spirit/soul is set free from the body ( then the soul can go either to hell(Judas Iscariot),can go to heaven(mother Terressa,pope John Paul, Peter) or in purgatory where it can be freed by a living rerlative by paying money to the priests hence a famous phrase uttered by Johann Tetzel, a sixteenth-century German Dominican preacher: "As soon as the coin in the coffer rings; the soul from purgatory springs")

one theory is biblical and the other is pure man's tradition blended with biblical misconceptions which is a venomous doctrine. then which one is correct or biblical? more often than not, when one talks to a non believer the general response is that Jesus said judge not and you will not be judged which is very true. alas! judgement is only perceived by most as passing a negative predestination of another, did Jesus mean only that? by saying so and so is in heaven is that judgement? yes or no? definately it is, one theory is caught offguard already. don't do it.

Heaven vs Hell:Saints vs Sinners:Good vs Evil

as mentioned earlier some teach that sinners go straight to hell while the good guys shoot sraight to heaven as one guy said,about Carol Wojtola(sp) famously known as John Paul, " he is now in heaven where he has been eagerly waited for". let the bible judge his words. check what it say about King David, God says David is the man according to His Heart and even promissed him to bring the Messiah through his posterity. one will readily assume this man is certainly in heaven today. 100s of years the bible says in Acts 2:34 " For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, the Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand."

the bible is clear on this subject of going to heaven or hell. this is an ageold confusion and the apostle Paul has this to say, 1Ths 4: 13-18
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">13 But I would not have you to be ignorant,brethren, concerning them which are asleep/dead, that you sorrow not, even as others which have no hope.14 For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. 15 For this we say unto you by the word of the Lord,that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them that are asleep. 16 For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God: and the dead in Christ shall rise first: 17 Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air: and so shall we ever be with the Lord. 18 Wherefore comfort one another with these words. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">the qoutation is clear, if you profess to be a follower of Christ after your death you will have to wait for his second coming if you are dead He will resurrect you. Or you be transformed like Elijah, he did not see death and Enoch. Moses did die but Jesus took his body to heaven check Jude vs9. these are the only 3 guys who went to heaven so far and Jesus. man will say so and so is there already, biblical or tradition? man's tradition very unbiblical.

The immortality of the soul

well what is a soul? who has a soul? where does it go after death can it die or be killed? check Gen 2:7, " And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul." simple algebra:

DUST + BREATH OF LIFE= A LIVING SOUL

a living soul, hypothetically there can be a dead soul lets see. there are two sources of matter in the above expression the dust is from the earth and the breath of life from God, and listen to wisdom, King Solomon has this to say,Ecc 12:7 " Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it." this disintergration is called death. someone will say, ahahh! the spirit goes back to God after I die, therefore I'm going home to see Peter! not yet hang on.

who has this spirit/soul? is it yours or is it you? check this one out Rev 16:3"And the second angel poured out his vial upon the sea; and it became as the blood of a dead man:and every living soul died in the sea". Oh! so the fish, crab, turtle, algae, whales, are living souls too. what? but are we not suppossed to be better than foolish animals? intellectually yes, sometimes, but with regards to death we are all the same, the breath of life in you and that in a dog same fanana one material from God, but where do you get that? check this one out, Ecc 3:19 " For that which befalleth the sons of men befalleth beasts; even one thing befalleth them: as the one dieth , so dieth the other; yea they have all one breath; so that man hath no preeminence above a beast: for all is vanity." continue to vs21. umoya ophila ngekati lakho lecimbi yiwo kanye okuwe.

Can then the soul be destroyed? by who?

thus saith the Lord: Eze 18:4 "Behold all souls are mine;as the soul of the father, so also the soul of the son is mine: the soul that sinneth, it shall die". complement by Mat 10:28. God can and will destroy sinful souls jus not yet( this is another topic of hell, whom does it belong to is it burning right noww etc etc?)

what then, can saints pass our petitions to God? by the way who are the saints? come on now you don't know saint Francis, Benedict, Paul, Mary,Santa(scrambled word satan)and many others? but the bible above proves these guys are not yet in heaven they are dead, and it says in Ecc 9:5 ff "For the living know that they shall die: but the dead know not any thing, neither have they any more reward: for the memory of them is forgotten." so they are dead, amadlozi? BUSTED! oMary laboPeter abasithandazelayo OUT!

manje ngobani amasaint? Rev 14:12 "Here is the patience of the saints: here are they that keep the commandments of God, and have the faith of Jesus". so you can be a saint too while you are alive by keeping the commandments of God and having the faith of Jesus. Yahoo! Hooray! I'm a saint too! by faith!

what a read! lets prayerfully read our bibles those who can read don't wait to be told lies that your people die and go to heaven or they will do something when they are dead. do something while usawadla ungabhora finish.

the English saying which says, too many people want to go to heaven but nobody wants to die. BUSTED! foolishness, if you are dead no heaven if you remain in the grave when Jesus comes ulungele amalahle according to 1Ths 4:13-18 quoted above.

salang.

Top
#29161 - 10/23/05 11:36 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
sthutha Offline
Nduna

Registered: 05/08/03
Posts: 304
Okuhle baba Zwangendaba ukuphawule wakubeka sobala.Mina ngedwa amadlozi ngiwakhonza ngingathikazi ngoba ngikhulele kuleyo nkonzo njalo ekefundeni kwami ngicine ngikubona ukuthi ukholo lwabelungu alusilo lwethu abansundu njengoba ukubeka nje baba.

Pho, kube sekusithi nxa infundiso enjalo ivele ingekho kumdeni womuntu kusuka kube nzima ukuthi ukuzwisise kumbe ukuchasise ngoba ngokukubeka kwabe lungu besethula olwabo ukholo kwaba lokweyisa kokholo lwaba nsundu to win them to their side.Kuyisifiso sami ukuthi abami abantwana ngibafundise ngokuthethela amadlozi akithi kwenzela lezo zizatho ozibeke ngaphambilini.Ngiyacabanga ukuthi ubaba ophansi nxa engananzelela ukuthi ngiyehluleka lokho angingitshaya ngoswazi ulubuhlungu kakhulu ngoba yena wangifundisa ukuthi awakithi amadlozi athethelwa njaini.

Phela nxa kuthethelwa kucelwa abakini abaleleyo abangamadlozi ukuthi balicelele kwabaphambili thina esingaba singabazi,kusiya kuNkulunkulu.Yikho kulezaga lezi esintwini:Hlonipha umzali wakho ukuze insuku zakho zande emhlabeni lesithi Indlela ibuzwa kwabaphambili.Zombili lezi zaga ziyasitshengisa ukuthi i-protocol ekhona ku foreign religions ikhona laku religion yoku thethela.

Kuyangiduduza Zwangendaba ukuthi akhona amajaha akithi njengawe labanye abangaka phandlwa yi cultural colonisation esiyibanayo abanye baze basonte amasonto ama-Shona in the name religion.

Top
#29162 - 10/25/05 06:51 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
S'gwagwagwa Offline
Mafikizolo

Registered: 01/31/04
Posts: 36
Loc: Zimbabwe
Kuhlasimulisa igazi lami ukuthi kulomuntu wesiNdebeleni ongakhonza esontweni elebizo lesitshoneni ngalezi insuku zanamhlanje. Sacolonizwa ngamakhiwa khathesi sesicolonizwe ngamashona asisazazi isizwe siyafa.

Ukuthi siphile impilo elemphumelelo kumele siphile eqinisweni njalo ingqondo zethu zigxile kureality. ispirit world ireal yini whether sikukhangela ngeBible kumbe ngamadlozi? Yinto ekhona na ngaphandle kwenqondo zethu. kumbe yisuperstition kuphela.

Ungaphila kuphela impilo yakho ulandela imithetho kahulumende kodwa ungakhonzi lutho ungathetheli kuyakuthini kanti? Kuyini okusenza sicabange ukuthi kulegehena lezulu lamadlozi izinto esingazake sizibone njalo ezingazake zibonwe muntu?

Singathi umuntu angafa usefile sokuphelile kulani kanti afterall yikho lokhu esikubonayo esikwaziyo.

ireligion kumele siyiqaphele ngoba zinengi kakhulu izinto ezimbi ezenzakala lapha emhlabeni partially or wholly justified by religious motives kusukela kubo 9/11, ukusodomiswa kwabantwana ngofather kusehla kusiya kubo colonisation, holocaust, crusades, apartheid, slavery, inquisition etc. Ungafunda ukuthi amaspanish/portuguese benzani befika esouth america ngegama likakristu uzadabuka inhliziyo.

Engizama ukukutsho lapha yikuthi whilst religion may seem to be a harmless pursuit ngenxa yokuthi ayixilanga kureality/truth inevitabli icina ilomona - nankhu kulabantu bakithi abangena ichurch okuthiwa yiguta ramwari - akula qiniso la!

Top
#29163 - 10/28/05 11:25 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Kanti manje yindaba kulo mutsho othi wona "kungani ufuna ukudla uhlezi njenge dlozi"?

Ngangisizwa abadala besithi, ungakhuluma kubi ulakho ukuhlanekelwa ngamadlozi. Umuntu engahlanekelwa ngamadlaozi, kuba njani?

Top
#29164 - 10/29/05 10:52 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Doc, hk hk hk, uyangibulala ndoda.

Quote:_________________________________________________________________
Kanti manje yindaba kulo mutsho othi wona "kungani ufuna ukudla uhlezi njenge dlozi"?

Ngangisizwa abadala besithi, ungakhuluma kubi ulakho ukuhlanekelwa ngamadlozi. Umuntu engahlanekelwa ngamadlaozi, kuba njani?

_______________________________________________________________________

Awukho umutsho otshonjalo, Doc. Yikuganga kwabantu nje. Ikakhulu labo abeyisayo. Umutsho uthi: " Ungabokudla uhleli njenge NTWALA, loba UMKHAZA." Lapho kutshiwo loyo ofuna ukudla lapho angasebenzanga khona.

Ukuhlanekelwa kutsho ukudelwa lidlozi, (to be abandoned). This is the fear that we have thina abosiko. I HAVE TO BE HONEST WITH YOU ALL, SIYAYESABA LE INDABA YOKUHLANEKELWA.

Li Zwangendaba.

Top
#29165 - 10/31/05 08:10 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Zwangs, ngiqinisile mfo abantu bakujwayele ukuthi batsho njalo. Omunye ngamuzwa esithi "ah, leyana impintshi yasuzelwa lidlozi", ngingazi ukuthi kuyafana yini loku fulathelwa lidlozi, ngoba ukuzi liku suzele kumele liqale liku fulathele, beseli bhensa ke lithukulule imisipha.

Ungezwa bethi umuntu usebenela idlozi, umuntu wakhona uyabe engumnyanga wokucina. Ngumutsho njekuphela yini mfowethu Zwangs, kumbe yimvelo yamadlozi ukuthi ayakhothuluza lengcosana yenzuzo, umuntu asale engaphathanga nex?

Top
#29166 - 11/01/05 07:46 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

QUOTE:____________________________________________________________________

Ungezwa bethi umuntu usebenela idlozi, umuntu wakhona uyabe engumnyanga wokucina.

__________________________________________________________________________

Ungivumele ngiyedinga leli bala elithi "usebenela" ukuthi litshoni. Ngoba okwamanje angilazi, inyathi ibuzwa kwabaphambili.

Kodwa USIKO LO KHOLO lwesintu luthi, Idlozi akukho elingakuthatha kuwe. Wena nguwe oliphayo. Nxa uswele lalo liyakupha lokho elikwenelisayo. Ungabona ususehluleka ukuthola, akusikho ukuthi likuthathele, chaa!. Kuyabe kuyikuthi kaliselawo amandla okukunikeza lokho oyabe ukufuna wena. Yikho lapho okufunakala khona ukuthi uthethele. Ngatsho phambilini ngathi idlozi lalo liyadla bantwana beNkosi. Lilakho elikudlayo njengoba lathi sisidla nje. Umthethelo yiwo ukudla kwedlozi.

LUSIKO LWETHU LOLU. ANGILUDALI NGALUTHOLA LULANDELWA NGOKHOKHO LAMI NGIZALUQHUBELA PHAMBILI.

Singalibali ukuthi lingaze liphelelwe du ngamandla, awuselakho okwakho wena womndeni lowo walelo dlozi.

Amagabazi athanda ukugcona yibo obezwa belenkulumo ezingcolileyo zomsuzo. Ayikho inkulumo enjalo ngoba idlozi ngumoya wabazali bakho, kufana lokuthi uthi, "usuzelwe ngu nyoko". Lihlazo lelo. ngiyethuka njalo ngiyaxolisa ukuyiloba le nto enje. Ngiyilobela ukuthi siboneni ubuhlungu bayo. Ungixolele sibalukhulu, lomphakathi wonke.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

Top
#29167 - 11/02/05 07:46 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Uxolo mfowethu, spelling error, bengizama ukuthi "sebenzela". Uxolo kakhulu, kuhle kwadunga imicijo ebengizama ukuyitsho.

Top
#29168 - 11/02/05 07:50 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyaxolisa Zwangs ngoku xoxa ngalolohlobo, ngiyahlonipha indlela zesintu njalo ngiyabonga nge gcazelo yakho.

Top
#29169 - 11/02/05 08:40 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
:cp:kuyabongeka Zwangendaba mfokababa uyabukeka umsebenzi wakho.

Top
#29170 - 11/05/05 07:29 AM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Siyabonisana. Ngoba kunengi okwasalela endleleni ngenxa yokuba yizigqili zezinye izive. Nxa kukhona engikwaziyo, ngizachatheka lami enkundleni. Ngicele abaphambi kwami labo bangibambise ngoba inkulu le ndima.

Li Zwangendaba.

Top
#29171 - 12/15/05 10:04 PM Re: Amadlozi ayaspana yini?
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Akelingincede lapha badala, mhlawumbe ngizahlanhlatha ngitshiy'isporo, kodwa lizangixolela...kanti likubonanjani lapha ukuthi, heyi madoda lapha engikhona sengidinge ngaphel'impenda inkolo ezihambelani lengikhulele kizwo ekhaya, into engayejwayelayo libhaibhili kuphela zwii, okunye lokhu, kukhandwa khonalapho; nanku phela lengoma ngeziphongukhandwa nje kuthiwe azifundwe ku plakithizi zabo lezo, ekukhulekeni lapha maa ungabanjwanga ngu 'moya' bathi...haaa uyazivala umoya uyabaleka...phela mina angikwazi ukuthi ngikwenze kanjani. Lomfundisi wakhona uficana esebhizi kubi ekulandelela langendlini, layo yonki ndawo esiba seduze lawe, ngimangal'ukuthi kanti uyabeboneni, kwaba yimi abamangalayo mangingasathanga ngabuy'enkonzweni ngalolo suku...uzwe wonk'umuntu ebeuza..sakudinga last week kuthini kwakhona...ncedani badala sengidubekile. Phela mina ngiyathanda inkonzo kodwa indaba yokuthandezwelwa ukhahlanyezwa besithi kumele kuphum'umoya kuwe andiyizwisisi zihlobo. Kuyini kanti lokhu...akhe lingisize boo..phela m'na ngizacina ngiyitshiya, kodwa njengoba ngisitsho laa engikhona abensundu ngamangongongo wodwa, ende bathandaza ngendlela ezingajwayelekile...liyangizwa bandla?? bakithi ncedani... <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Roll Eyes]" src="images/icons/rolleyes.gif" />

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert