Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 23 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 2 1 2 >
Topic Options
Rate This Topic
#29221 - 09/05/05 10:38 PM AMADLOZI ENGILANDI
dabulap Offline
Mafikizolo

Registered: 09/05/05
Posts: 26
Loc: Eslojeni
Mina bengicela ukubuza ukuthi amadlozi ayakwazi ukuchapha i English-channel yini? Sithethele yini siseNgilandi, besides we are not sure how, lobaba angizange ngimbone ethethela ngukhulu owaye yi-official.

senzenjani njengoba siyizihambinje?

Top
#29222 - 09/05/05 06:00 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
thina lapha okhabazela sibizwa sisabele.Sengawabona ama-DHL amanengi ebasebenzela abantu ngakho ngibona kufana.UNkulunkulu sachapha ulwandle kodwa lokhe ebasebenzela abanengi.bengalahleka abanengi ngokufuna ukukopitsha isilungu kodwa mina ngithi mthwakazi ngenkani.

Top
#29223 - 09/11/05 02:58 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Idlozi lakwenu likuwe wena. Nxa usaphila wena ulalo idlozi, yilo elikuhlanganisa labomndeni wakho.

Yikho akukhethile ukuthi ungaphi, usekhaya loba usemazweni.

Ngigqizelele njalo ngithi, kulemikhubo elandelwayo. Kuyafunakala ukuthi kube lokwenzayo wena ukuze lelo dlozi lingaduki. Yikho lapho okulobunzima khona ngoba abanengi sikhala inkomo sezidliwe yizilo.

Li Zwangendaba.

Top
#29224 - 09/14/05 02:49 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
limqotho mfowethu ungcwalisele ngempela.

Top
#41130 - 12/03/08 09:25 AM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: Zwangendaba]
sidindangandlela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/02/08
Posts: 21
Loc: south africa
baba Zwangendaba alingingamukeleni enkundleni badala bami mina ngilapha egoli izinto zami zihambi kahle sibili ngelibiza ngithini idlozi lakithi ngoba izangelo zabo ngingazai kahle , ngashonelwa ngumama ngisasemnchane kakhulu ngingambiza njani ngimsondeze kimi lasebantwaneni bami ngoba hayi akuhambi kahle sibili ngingumoyo wakombele umama yena ngumankomo wako sola.

ake lingiboniseni ukuthi yini engingayenza .

Top
#41134 - 12/03/08 05:42 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: sidindangandlela]
zekius Offline
Mafikizolo

Registered: 06/11/07
Posts: 5
Loc: ireland
Ngiyakuzwa lapho mfowethu,Yinto enhle leyo kuhle ukubuzisisa kwabanye.Okukwenze wabuza yibo okhokho bakho mfowethu ukuzihlupha kwakho yibo bakubhekile, fisela nje wena bakubike kuNkulunkulu akwenzele amathamsanqa.Ukuthethela mfowethu bekuqondile kodwa ngokwasendulo. Yebo kuyathethelwa kodwa phela
asisathetheli lokhuyana okwasendulo sesiyinzalo entsha thina Okubalulekileyo yikuba khumbula lapho abalele khona ngokwenza isikhumbulo esinjengo kubeka amaluba emathuneni abo, ukuhlangana lingabomdeni injongo kuyikujabula libakhumbula ukulidabula kwenu lingaboko Sidindangandlela nje licele lakuNkulunkulu ababheke lapho abakhona.Okunye okuqakathekileyo yikugcina izalukazi lama xhegu ejabulile lokuphatha isiko, lakho ulithuthukisa
ungaleyisi ulibeka phambili njalo ufundisa lengane zakwenu ukuqakatheka kwesiko lazo njalo zisenza ukuqondileye inhlonipho ebadaleni ikakhulu, Izibusiso zizavela ngaphezulu KuNkulunkulu
Ukuthethela lukholo lwakho lwenvelo luhamba phambili.Ngoba lama usuhambile emhlabeni uNkulunkunlu ukukhomba imimoyeni yabakwenu
hatshi imimoyeni yakwezinye izizwe kumbe ezinye ndlu.Lungiselela eyakho indlu la ozayakhona.Hlanganyela labakini bonke usaphila ukwenzela kuthi ma usuhambile usubuzwa khonale ngabakini, ukuthi ubatshiye benjani abanye osibanibani emhlabeni uthi, bayaphila asibanibani laye uselangane ezithile, bajabule ngawe kubekhona ukubusiseka emulini yakwenu ngawe.Yikho ukuthethela lokho mfowethu.Khululeka nje wena wenze okujabulisa ophezulu ngokuthanda abazali bakho kanyele lezihlobo.

Top
#41135 - 12/04/08 06:42 AM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: zekius]
sidindangandlela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/02/08
Posts: 21
Loc: south africa
Ngiyabonga kakhulu baba Zekius ngilisifiso esikhulu sokukwenza sibili lokho kodwa ke sengitsholo lapha engikhona lapha eGoli kuhona yini engingakwenza ngoba phela lapha gisebenza kahle sibili kodwa imali angiyibambi ngesandla lokhu .

Ensukwini ezinhlanu phambi kosuku loholo kuvela insindabaphenduli ezofuna ukulungiswa ngaleyo mali kusale eyeRent le grocery nje qha!leyo phela yokuthi abantwana labo badle kodwa eyokuthi ibekwe nje ukwenzela ukuthi ngibike engilakho ethuneni likamama elikhatshana le Engwala Kokhame ePlumtree kuyala baba , yikholokho ngiye ngabuza ukuthi ngingakwanisa ukuthi ngiwabize amadlozi akithi ngiwancengele ukuphathiseka ngempilo lami ngithabe njengabanye abantu ngingekho duze lalapho abalele khona?

Top
#41136 - 12/04/08 07:49 AM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: sidindangandlela]
okaMabhedla Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/18/08
Posts: 59
Loc: Nkandla, RSA
from my perspective, as long as ungalahlanga amadlozi akwenu uyakhona ukuwabiza loba ukuphi mfowethu. lokhu ngitshophela labokhokho bethu babehamba bentshintsha indawo njengathi.

uma usuvele wawalahla yikho lapho ongafuna ukuthi ujuke uyewathungatha ngoba izinto zingasahlangani. kodwa uma ungawalahlanga, just call them out bazokulalela loba ukuphi.

about imali ekuhluphayo mfethu, lokho akupheli wena just work hard and put your house together ukuze uphile kahle. amadlozi etc will always bother wena uma uwalahla kodwa uma ungawakhohlwanga ngeke uhlangane lezinkinga ezinengi. these things happen psychological lawe icine usulalela konke okutshiyo ngabantu.
_________________________
am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.

Top
#41144 - 12/05/08 09:43 AM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: okaMabhedla]
sidindangandlela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/02/08
Posts: 21
Loc: south africa
Ngiyabonga BABA Maybe i have also glued my ears on all views so much that it all has gone as far as attracting the worst i have always had in mind,

Now i want to be positive and believe the opposite of what i have in my mind.
Ngiyabonga njalo,

Top
#41146 - 12/05/08 02:11 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: mkhize ozikhizayo]
welly Offline
Ngqwele

Registered: 05/16/07
Posts: 132
Loc: UK
Originally Posted By: mkhize ozikhizayo
thina lapha okhabazela sibizwa sisabele.Sengawabona ama-DHL amanengi ebasebenzela abantu ngakho ngibona kufana.

UNkulunkulu sachapha ulwandle kodwa lokhe ebasebenzela abanengi.Ha mfowethu uthi wena unkulunkulu omtshoyo uncediswa yiDHL. What a useless god he is who is non proactive and waits for the burning smearing of roots which are created. So this god cannot be enquired of but only via DHL.

I call this absolute witchcraft which is the offering of sacrifices i.e DHL ,to gain support on the individual " THE POWER WHO EFFECTS " entity, who then does your bidding e.g power over certain people like girlfriend or boyfriend.

I definately know the individual who uses his power to mnipulate others and enslaves others to satisfy their own egos and wants without care to the effect on others. He is the deciever from the beggining of time.

Such individuals who use this power deserve the death sentence upon their heads.

Surely The TRUE GOD will exact a suitable punishment on all the guilty who perpatrate these henious crimes against humanity. Yes even the individuals you offer these sacrifices to gain their allegiances in these evil practices will be brought to book.

There is no forgiveness for these gods you offer the sacrifices to but certainly some of you may be forgiven.

Originally Posted By: mkhize ozikhizayo
bengalahleka abanengi ngokufuna ukukopitsha isilungu kodwa mina ngithi mthwakazi ngenkani.


Kambe kubi ngaphi ukukopitsha into elungileyo. Sesingayekela ukukopitsha ukusebenzisa i internet, ukubhala, ukwehlukanisa okulungileyo lokugangileyo. Ye mhlawumbe kumele sibuyele emithethweni esasilayo ukubulala bonke abaloyayo.

Udumo enkosini uJesu Christu onguye olungileyo kuphela, olomusa lothando oluthethelela izono lokuganga. Ye Intando yakhe mayenzekale ezulwini lasemhlabeni Amen.

Top
#41149 - 12/06/08 05:15 PM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: sidindangandlela]
mg_d Offline
Ngqwele

Registered: 07/30/08
Posts: 155
Loc: south africa
sakubona mfowethu kunye lamadoda onke enkundleni lisaphila bafowethu mina ngisaqinile sibona wona khisimusi lowo osusondele.Mfowethu indaba yakho ungayithatha kancane kodwa yona ithanda ukuba nzinyana into nje mina engingayitsho yikuthi nxa kuwukuthi bekusenziwa vele ukukhuluma labaphansi its easy for to do it kodwa nxa bekungenziwa ngesikhathi ukhula wena nxa uqala wena kumanje uzoqala kuphi, like usho ukuthi umama akasekho emhlabeni lokugangelana lingumndeni you must know ukuthi kukhona lokho mfowethu kodwa wena kufanelev uqine njenge ndoda.
_________________________
KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.

Top
#41155 - 12/07/08 02:54 AM Re: AMADLOZI ENGILANDI [Re: zekius]
zekius Offline
Mafikizolo

Registered: 06/11/07
Posts: 5
Loc: ireland
Ngikuzwa kahle mfowethu,ngicela ubhekisise impendulo yami yakuqala,ubusujulisa ukucabanga kwakho ngamadlozi.Akusiwo wonke amadlozi alungileyo,ngakhoke akubalulekanga ukthi wena ufuna idlozi elithile.Eqinisweni amadlozi ngabantu ababephila kodwa sebatshona, abanye abatshona bezihluphekela.abanye babengababulali,insumbelume, inyumba, amasela njalo njalo.ungabiza idlozi elahamba lisekuhluphekeni lawe uzafuza lokho elaliyikhokhona beselawe kumbe ingane zakho zibe lalowomkhuhlane obangelwa lidlozi lelo ngoba lingelakho okuhle elingakubonisa khona.Umzali wakho ma watshona esezinhlungwini,ekhala,akukho angakwenzela khona okuhle ngaphandle kwenhlupheko nje kuphela,kwesinye iskhathi umzali akafuni ukuza ebantwaneni ngoba esazi ukuthi uthwele inhlupho angafuni ukuthi ezelazo ebantwaneni bakhe,amathamsanqa akho atholakala indlini yakwenu jikelele,wona ebuya kuNkulunkulu hatshi emadlozini, amadlozi akini amahle abuswa nguNkulunkulu ukuze uthole inotho yendlu yakwenu landela umthetho wesiko lakho,Abantu abanengi balahlwa yikweyisa isintu kumbe ulwazi oluncane ngokuqakatheka kwesiko.
Example;Ma umuntu ongalotsholwanga akavikelekanga emimoyeni yonke le engalunganga exotshwayo, engelandawo,ngoba usuka engaziwa endlini yakibo kayise ngakho usegangeni imimoya yonke engelazindlu idlalela kuye.Umama wakho ma weyelotsholwe koMoyo UsengowakoMoyo ubalelwa indlini yakomoyo.Ma engalotsholwanga ,abakoMoyo balomlandu koNkomo.Izinto ngeke zihambe kahle.Ma lawe ungalobolanga utwana lo ohleli laye amadlozi akubo angeke amvulele amathamsanqa akwabo.amadlozi akomoyo layo afuna ukubikelwa ma sekulomuntu omutsha Umalokazana uyacolwa abikwe ekhaya emukelwe ngamadlozi Lisiko lakho elivela kuMdali.Amadlozi awalidli ipapa eliphekwe ngumuntu wemzini.njalo ilungelo lakho lifiphele enothweni yendlini yakwenu .kwesinye isikhathi ukuswelakala kwemali kubangelwa yimikhokha enjalo.
Ma ungalotsholwanga,khulumisana labomalume bakulobole,ma njalo benganelisi ngokuswela,banikeze wena imali bayekulobola bona,hatshi ukuthi kuhambe wena uphethe ilobolo uthi ozozilobola.Ngizama lapho mfowethu abanye labo,khulula umcabango wakho ekuthini imali yakho iyanyamalala,kancakancane uqodise amaphutha ma ekhona kulokhu engikubonise khona uzathi ungananzelelanga obone usuphakeme lawe

Top
Page 1 of 2 1 2 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert