Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 21 of 23 < 1 2 ... 19 20 21 22 23 >
Topic Options
Rate This Topic
#35360 - 11/23/07 07:12 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: omnyama]
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Originally Posted By: omnyama
Siphepheli,

Uthi wena
Quote:
...uPhawule laye wayeyilanda ngendlela ayizwisisa ngayo eyihlela njalo ke ngokunjalo. Kangako injongo kaNkulunkulu iyinsindabaphenduli (complicated and multi-faceted) akekho ongathi uyayazi kumbeni ongayiqamba qho.


Lapha ngilobunzima ngamagama akho la! UPhawuli ungumpostoli kaJesu Krestu, ngokubekwa nguNkulunkulu, hatshi ngumuntu! .


Bengizama nje ukuthi ngithi uPhawule wayephawula indaba yosindiso ngolimi lwethu thina abantu hatshi ngolweZulu kangako kwakungenzeka ukuba zibekhona ziziningi izindlela zokuzwisisisa ("interpretations") ayekuphawula.

Mina ubunzima obutshoyo angibuboni ngaphandle nje kokuthi sengibona sengazathi wena sewuthabatha indlela yabaFarisi, ususenqabela abantu ukuba baziyele kuJesu bodwa. Sewufuna baqale bayebika kubaprofethi. Mina ngizoma ngoJesu.

Abafundi bakhe, yebo na ye, ngizobalalela kodwa uJesu yibhoza. Ingani uJudasi wamthengisa, uPetro wamphika. Lokhu kutshengisa ukuthi babengabantu njengathi nje loba babephefumulelwe umoya ongcwele wokusitshumayeza. UJonah wazonda kabi nxa uThixo wayemthuma ukuba ayetshumayeza iNeneveh. UMosi wathwebula idwala ngomzaca yena wayecelwe nje ukuthi awubeke phezu kwalo, khumbula ukuthi nguye lo uMosi umbulali owabulala umGibithe ngasemveni le. UElisha waphasalala wagcwala igusu lamaqaqa ebalekela uJezebel. UThixo waye esemcatshele okwanini? Singabalisa zizeziphenduke emadlelweni, ngakho ngizema ngalabo.

Mina ngithi hayi kabi angila nkinga nabaprofethi kodwa ngizoma ngoJesu wethu sonke nabo abaprofethi.

Originally Posted By: omnyama
IBhayibhili lithi
Quote:
1 Corinthians 1
1 Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God,..

Njalo kwabase Galathia I,
Quote:
9 As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.... 11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.12 For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Nezinye indima ezinjalo!
Phoke iSiphepheli, uma sithi sona uPhawuli wayezigayela imicabango yakhe ngale ndaba, kungakuqondile lokhu na? Umpostoli angithi yisithunywa sikaNkulunkulu? Umbhalo wonke angithi uphefunyulelwe ngumoya kaNkulunkulu? Kumbe lawe usufana nalabaya abathi iBhayibhili zinganekwana nemicabango nje yabanye abantu?
Mina ngikholwa ukuba uPhawuli waye phefunyulelwe nguNkulunkulu ukuhlakanipha ayelakho, ngakho ingcazelo yakhe ngekaNkulunkulu ngokwakhe!.Angiphikisani lalokhu kodwa ukuzwisisa kwami kusekutheni uPhawule wayetshumayela ayekufundisiwe njalo ekuvezelwe nguJesu, kodwa echasisa ngolimi lwabantu olungazwisiseka ("interpreted") ngendlela ezitshiyeneyo. Intshumayelo kaPhawule ya iyi "second hand". Ngokunjalo mina ngizoma ngoJesu kuphela ngoba nguye engikholwa kuye njalo nguye ongiphathele usindiso. Lapha njalo ngizama ukubalekela ukugcina sengingokhonza bona abaprofethi. UJesu uthi yena indlela eza ngakuYise inguYe yena Jesu hatshi uPhawule kumbe uJonah njalonjalo.


Originally Posted By: omnyama
Uthi njalo
Quote:
....isiqokoqela senjongo yaKhe siyikusindisa wonke umuntu ngitsho laye usathane mpela nxa engaphenduka avume isono sakhe.


Lokhu angikutholi emibhalweni! IBhayibhili licaca kahle ukuba uNkulunkulu akajonganga ukusindisa umuntu wonke ... kodwa kuphela labo abakhethile..


Wo, mana khonapho, ukuthatha ngaphi wena ukuvala amasango uMninimuzi engakawavali? Ususenza njengabaFarisi, usuvalela izimvu zeNkosi phandle kwesibaya ngendlela ochasisa ngayo injongo kaThixo lapha. Awusoze wafa wakuthola eBhayibhelini lapho eliqamba lisho ukuba asizukusindiswa sonke ngoba kuyinjongo kaThixo ukuwusindisa hatshi ukuwubhubisa lumhlaba. Mina ngikholwa ukuthi umusa usavuliwe wovalwa nguYe mhla ethi "Kuphelile" hatshi nguwe kumbe yimi loba ngubani omunye umuntu onjengathi sonke.

Originally Posted By: omnyama
IBhayibhili kuJohane 12:
Quote:
37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him ... they could not believe, because that Esaias said again, 40 He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.

Njalo ku Acts 13:48
Quote:
48 And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.


Ukungakholwa kweza losathane kangako iyiyo i"strategy" ayisebenzisayo zikhathi zonke. UThixo usinikile ukhetho "(choice)" engingalubiza ngokuthi yintando "(will)" yethu. Ukhetho lusemandleni ethu ukuthi sikholwe. Ungahlolisisa uJesu wayekhala ebubula ukuthi abantu abamkholwa. Wayengakujabuleli lokho kungakholwa kwabantu kanjalo kwakungeyisiso sifiso sakhe. Uyatsho umbhalo ukuthi ngaleyonkathi abakholwayo bakholwa basinda, kodwa ngokunjalo awukutsho ukuthi abakholwa ngemva kwalelolanga babezokulahlwa njengokuzekelisa kwakho. Ngezinye indlela usindiso aluvalwanga ngalowomhla kodwa lusavuliwe nalamhlokhu, lovalwa mhla ehla ngefu uMsindisi.

Originally Posted By: omnyama
Nakwezinye indima eziningi, njalo!
Insindiso yathenjiswa ebantwini hatshi izingilosi(imimoya) ezahlamuka noSatane! Lezi zidalwa azinayo insindiso, ngakho azinakho ukuphenduka nokuxolelwa! UJesu uMnsindisi wathatha inyama ukuze asindisi abasenyameni .. hatshi imimoya noSatane!.


Ngezinye izindlela utsho ukuba izingelosi azidalwanga nguThixo na? UThixo njengoba ngikengatsho akazimesele ukulahlekelwa zwana kuGenesisi 1:25 lo 31 uYazigqaja ngendalo Yakhe enhle. Wena manje sewuyabona ububi baleyondalo njalo sewufisa ukuthi uNkulunkulu ayichithize leyondalo. Lokhu akwehlukile lalokhu okwenziwa ngomunye wabaprofethi bakho uJonah, owayesegwebele abantu baseNeneveh ukulahlwa uMdali wabo engakabalahli. Nanzelela mzalwane ungabingumphathi wesihluthulelo segehe.

Originally Posted By: omnyama
Uthi wena njalo
Quote:
Njalonje mina, lawe sonke nje siyaphumputha emnyameni esiwembeswe ngusathane, siyaphendlaphendla, sidinga ukusindiswa.


Kengikukhuze lapha; ungaziduduzi ngokuthi abanye abantu bafana nawe! Uyakwazi okusenhlizweni zabanye abantu na, nomsebenzi womusa uNkulunkulu athokoze ukubemukelisa wona na? Ungazikhohlisi! Usuyikhohliwe na indaba yentombi ezilitshumi?.


Angiziduduzi mnakwethu kodwa ngilethemba nje kuphela. Uyatsho umbhalo wethu ukuthi akusithi sonke esithi "Nkosi, Nkosi" esizalibona ikhaya elitsha. Engikuzwisisisa ngalo umbhalo yikuthi usindiso lusemandleni eNkosi kuphela. Mina lawe nje siyizichaka ("wretched souls") okumele sizincengele.

Ukuzilungiselela kwethu kwahlukene kodwa phakathi kwethu ngubani owaziyo umgomo wangakhona wokuzilungiselela lokho. Sobakwazi mhlazana sahlulelwayo ukuba sasizilungiselele okuhle kangakanani. Ngilokukholwa ukuthi mhlazana walelonga sizoba nokumangala okukhulu sonke sesibona indlela uMdali ahlulela ngayo. Sizakuba nokumangala ngabazalingena iJerusalema elisha labazokuliswela. Kangako masingeyisani masingasolani kodwa asimbanisaneni indlela sisebenze ndawonye. Mina ngithi bazalwane nonke ninalo ixesha maningavalelwa yithi abaFarisi bakulezinsuku.

Originally Posted By: omnyama
Uphinde uthi
Quote:
Mina ke ukuzwisisa kwami kugxile ethembeni lokuthi ngizakusindiswa ngomsa weNkosi ngoba ngibuthakathaka ekuwugcineni umthetho wakhe, ngindikindiki okholweni, njalo ngiphandliwe yibunkanyankanya besono. Ngawami amandla kumbe ubuhlakani, hatshi cha ngizontela ngipheceleze nje ngiphulukundlele igusu lakwasathane.


Lokhu kuyikuthembela nje ukuthi mhlawumbe kungenzeka(usindiswe) mhlawumbe kungenzeki! Lokhu asikho kukholwa okuchazwa liBhayibhili! Ku Johane 5: IBhayibhili ithi
Quote:
24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

Akukho ukuthandabuza lapha, uJesu ngokwakhe uyaqinisa ukuba okholwe izwi lakhe unokuphila okungunaphakade, hatshi "mhlawumbe uzothola ukuphila ..". Indlela okhuluma ngayo, ingathi yisifiso nje, hatshi ukukholwa!.


Lapha bengizama ukuthi ngithi akekho lamunye okwaziyo ukuthi kozalwa nkomoni mhla walelolanga. Sonke siyalilangazelela ngemicabango silokukholwa ukuba sokusinda. Kungenzeka abazitshela ukuthi bosinda bangasindi kuthi abazinikela eNkosini ukuba intando yeNkosi mayenzeke basinde.

Mina ngiyakholwa, kodwa ukholo lwami lwenele na? Mina ngiyazama ukugcina imilayo, kodwa ngiwa ngivuka mihla yonke. Kambe kwanele na ukwenza kwami? Kwazi iNkosi kuphela.

Originally Posted By: omnyama
Uthi njalo
Quote:
Yebo na ye, singakuthatha ukuthi sonke siyizoni ngenxa ka Adamu no Eva, kodwa ngibona sengathi lapha kwakungumzekeliso njalonje okhomba ukuba ngenxa yesono salaba okhokho bethu, usathane wayesethole inxeba lokungena kithi sonke inzalo yabo laba ababili abonileyo. Angithi ngesintu sithi 'impethu ingena ngenxeba'.


Umbhalo KwabaseRoma 5 uthi
Quote:
12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: ... 15 ...For if through the offence of one[Adam] many be dead. ..17 For if by one man's offence death reigned by one;... 18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation, ...19 For as by one man's disobedience many were made sinners,..


Ngizaphinde njalo ngithi uPhawule wayezama ukukhuthaza abantu ukuthi mabangethembi ukwenzelwa ngomunye umuntu kodwa bazizamele bodwa ngoba kungekho ongonanga. Phela ukona kubalisela ezenzweni lasemicabangweni kangako siyona mihla yonke singananzelele nje.

Ngizagcizelela njalo ngibuza ukuthi "Ngesibomvu kangakanani lesosono esehlula igazi leMvana?" Mina ngithi zothethelwa zonke izono ezikaAdamu, kumbe ubani lobani.

Originally Posted By: omnyama
UPhawuli kathandabuzi ukuba siyizoni ngokuzalwa yizoni. Umthwa'nenyoka yinyoka! UNkulunkulu walahla inzalo kaAdamu ngoba inhloko yesizwe yonile! UAdamu wayeyiNhloko yosendo lwakhe! He was Federal head of the human race! Ngakho isibusiso kumbe isithuko noma isijeziso ayezasithola sasizaqhutshezelwa inzalo yakhe! Noma uAdamu engumuntu njengathi, kodwa wayesendaweni eligugu eqakathekileyo, efakwe nguNkulunkulu ukuba konke akwenzayo kuzanyukelwa kumbe kuzaqhutshezelwa inzalo yakhe! Ilifa lethu livela ebazalini! Ilifa esalithola kuAdamu yisono nokufa!
Indaba le akusumzekeliso nje! Iyiqiniso elinjalo nje!(literal truth!).


Lapha ke usungethusa. Utsho ukuba sonke sizakuhlawula isono somkhenkethe webuswiina weZimbabwe ngenxa yokuba engumongameli wesizwe?

Mina ngizokwala ngithi uThixo wosahlulela ngamunye ngamunye ngezono zethu. UAdamu wohlawulela ezakhe, umkhenkethe ezakhe, mina ezami lawe ezakho. Akula "collective bargaining or suffering" ekwahlulelweni.

Originally Posted By: omnyama
Lokhu esithi ngesilungu ama"consequencies", kufanele umcabango lo siwusebenzise ngokunanzelela! Lokhu esithi yimpumela, kuyisijeziso sikaNkulunkulu ekoneni konke! Kodwa ezinye izinto kazikhanyi isijeziso sazo ngoba zilindele ilanga lokwahlulelwa!
Impumela leyo angithi layo yadalwa nguNkulunkulu njengesijeziso sokwephula imiyalo yakhe! Kukhona njalo ukwahlulelwa ekupheleni kumbe ekufezweni kwemikhondo kaNkulunkulu yonke!.Nxa ukholwa ukuthi uThixo uyasijezisa singona, usuku lokwahlulela ("judgement day") luzobe lungolwani ke? Kambe uThixo ukuthi mubi kangako ukuthi angathetha icalalinye okungapheliyo asijezise kanenginengi? Ingathi layo imithethwandaba yelizwe ayimethesi umuntu icala linye kanenginengi. Lingathethwa icala liyavalwa. Kanjalo laye uThixo akazusijezisa kanenginengi esijezisela icala elilodwa.

Originally Posted By: omnyama
Ubuye uthi
Quote:
Ngiyavuma njalo kodwa ngilokwenqineka ngendlela esivame ukuyithatha ngayo lindaba yokuthi uNkulunkulu uvele nje sewakhetha kudala azobasindisa ("pre-destination") kangako abangekhethiwe bazichithela isikhathi kwezokholo. Mina ngithi sonke sadalwa ngothando kanjalo sonke sokusindiswa kodwa kuphela nxa sithe sazikhethela indlela eza ngasosindisweni. Umusa usavulekile, kanjalo wovaleka mhla ethi 'Kuphelile, olungileyo kahlale elungile ongalungile ngokunjalo kahlale engalungile'. Manduba lufike lolosuku, ngithi labakhethiweyo kungenzeka bangalufumani usindiso ngoba bewile omangweni, kuthi lalaba okuthiwa abakhethiwe baludumele ukholo oluzabatholisa usindiso.


Akulakusindiswa ngaphandle kokukhethwa nguNkulunkulu.
KuJohane 6 uJesu uthi
Quote:
44 No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.

KwabaseRoma 9
Quote:
13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy.


Noma etsho njalo uThixo, ngizophika ngithi akakutsho ukuthi akazukubathethela abamonayo yiloba nje ebazonda. Mina lawe asibathandi lathi abasonayo. Kangako naye uThixo angeze athandana labamonayo. UThixo usifundisa ukuthethelelana, kambe ukuthi angasifundisa lokho yena engazimisele ukukwenza na?

Uthixo akasizondi, kodwa akuzondayo yikungamkholwa kwethu. UEsau akazange akholwe yiNkosi ngoba wasuke wathukuthelela umnewabo waze wafika esibangeni sokufisa ukubulala inzalo kayise eyibulalela izinto zomhlaba (ilifa) eziyize neze, ezigcwele nokubola. UJakhobe wayeyikholwa iNkosi yakhe, njalo wayeyilangazelela ekhwabitha nezibusiso ayeziphiwa yiYo, kangako ke yamthanda iNkosi. Mina lawe lathi sithanda abasikhwabithayo hatshi abangasinanziyo.

UThixo lo umkhulu, asingeze samzwisisa simqede. Khangela esibonelweni sakho lesi, uThixo uthanda isela elinguJakhobe elemuke umnewabo ilifa kodwa azonde uEsawu ofutheleneyo ("naturally")ngoba encindezelwe. Kule ngozi ekuthatheni amazwi kaThixo ngendlela elula ("too simplistically and literally") . Kungaba kuhle ukuthi sidingisise isifundo esisemazwini akhe lawo kulokuzama ukuwacubungula sidinga icala.

Originally Posted By: omnyama
Akusintando yomuntu ukusindiswa, kuyintando kaNkulunkulu!
Igama leli elithi "Pre-destination" litsho ukuba zonke izinto zenzeka ngokuthanda, nangokulungisa nangokuqondisa kukaNkulunkulu! Zonke izinto zilandela injongo kaNkulunkulu ayijonga ekudaleni izulu nomhlaba! Yonke lemikhondo yakhe yofezeka noma kanjani!

omnyama


Ngizaphendula ngesilungu lapha: "If God pre-destined us and the world what was the whole point? Why do we need to believe, obey and show by works? If we are pre-destined then all our actions should be involuntary. God did not create automatons/robots of us. But God loved and respected us that He gave each one of us the choice to do His will, and by this precluded pre-destiny. God is a God of love, peace, and order among a whole lot of other good attributes, and is mightily good. Pre-destination smacks of totalitarianism, and that is not our God"

Ngilokwenqineka nxa ngizwa usebenzisa laleligama le'mikhondo'. Mikhondoni engenziwa nguThixo kuthina abantukazana? Akanjalo uThixo wethu. Cha akenjalo.

Yibani leSabatha elihle bazalwane.
_________________________
Indlamuva yinkosi. Qala ube yisigqili ukuze wazi ukuzibusa.

Top
#35365 - 11/24/07 07:22 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: Siphepheli]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Siphepheli,
Siphepheli:
Quote:
Bengizama nje ukuthi ngithi uPhawule wayephawula indaba yosindiso ngolimi lwethu thina abantu hatshi ngolweZulu kangako kwakungenzeka ukuba zibekhona ziziningi izindlela zokuzwisisisa ("interpretations") ayekuphawula.

Ulimi lweZulu yiluphi Siphepheli? UPhawuli wayelwazi lololimi na? UPhawuli wayesazi ulimi kumbe indimi lezo ayezikhuluma kumbe ayeloba ngazo. Wayengela khetho lokuchasisa iVangeli ngolimi lwabantu kumbe olweZulu. Uma sikhuluma siyabe sisethula imicabango esengqondweni zethu ukuze zanyukelwe yilabo abasizwayo kumbe abasilaleleyo. Ulimi alukhethelekile! Imicabango ingethulwa ingabe yiluphi ulimi. Uma ngithi "dog", "inja", "chien", "hund" wonke lamagama aqamba into yinye, noma nje evela enlimini ezehlukahlukeneyo. Ngakho akubalulekanga ukuba uPhawuli wayesethula ukwanjulelwa nguNkulunkulu kumbe imicabango kaNkulunkulu ngolimi lwabantu. Umcabngo nguwuphi lawuphi ungetheswa sengitsho liphi nje igama. Ingqondo yiyo ekwaziyo ukuba atshoni lamagama. Yikho nje kuphela ukuqakatheka kolimi! Akulanto ebalulekileyo ngolimi. Okubalulekileyo yimicabango emunyethwe ngammagama kungabe ngaluphi ulimi. Singathi thina ngokwabelungu, Language is adequate for expressing all thought. Uma kubekungenjalo, ngabe iBhayibhili lilotshwe ngolimi lweZulu kuphela. Ukuhumutsha ngabe kudala ukulahlekelwa ludaba olumunyethwe ngamagama olimi lwakuqala. Khumbula njalo uAdamu wayexoxa loNkulunkulu engadini yase Edeni! Pho ke babexoxa ngolimi bani?Lokhu akubalulekanga. UAdamu wayengumuntu, uNkulunkulu laye enguNkulunkulu kodwa babe zwana uma babekhulumisana. Ulimi olwalukhulunywa nguAdamu lowangakwakhe u Eva kusobala ukuba balunikwa nguNkulunkulu. Ngakho ukukhuluma ngolimi konke kuvela kuNkulunkulu. Ngamanye amagama singathi ulimi lonke luvela ezulwini! Imicabango ababeyabelana yiyo injongo yengxoxo, hatshi ulimi!

Siphepheli:
Quote:
Mina ubunzima obutshoyo angibuboni ngaphandle nje kokuthi sengibona sengazathi wena sewuthabatha indlela yabaFarisi, ususenqabela abantu ukuba baziyele kuJesu bodwa. Sewufuna baqale bayebika kubaprofethi. Mina ngizoma ngoJesu.


Ubunzima ebengibutsho yikuba kungathi uthi wena uPhawuli ugaya imicabango yakhe nje. IBhayibhili mina ngilikholwa njengelizwi lemicababango kaNkulunkulu ngokwakhe. Uma sithi iBhayibhili lidibanise imicabango yabantu lekaNkulunkulu, ozasiqondisa ukuba sidwebe umzila owehlukanisa okukaNkulunkulu ngokwakhe lokwabantu nje, ngubani? Angithi yikho okungenza besesidinga osiyazi abazasitshela ukuba lapha umprofethi wayezixoxela nje kodwa laphayana yilizwi lakhe uNkulunkulu ngokwakhe. Yikugcina silahleka silandela abanye abantu!

UbuFarisi bami angazi ukuba sebungena njani lapha engxoxweni yethu! Akulamuntu oziyela yedwa ngentando yakhe, kuNkulunkulu! Abantu badonswa kumbe babizwa nguMoya kaNkulunkulu belalele izwi litshunyayelwa ngeqiniso, hatshi amanga, kumbe imicabango yomuntu! Into yakuqala ke liqiniso, ukuba sibenokuqiniseka ngezinto esizikholwayo ukuba zivele emibhalweni hatshi amaphutha emicabango yabantu nje! Lokhu akusikhoke ukwenqabela abantu ekuzeni kuNkulunkulu. UJesu wathi, lizalazi iqiniso njalo iqiniso lizakulikhulula! Abantu bakhululwa yiqiniso hatshi inkohliso lamanga. Njalo wathi, ku Johane6:65
Quote:
... Therefore I have said to you that no one can come to Me unless it has been granted to him by My Father.
Mina engimi ngakho yilizwi likaNkulunkulu, lonke! KuTimothi lithi izwi:
Quote:
ALL Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Abaprofethi labaPostoli bathunywa nguNkulunkulu ukuba bafakazele iqiniso likaNkulunkulu ebantwini. Bangofakazi ngoMoya kaNkulunkulu, befakaza ngoJesu Krestu. Phoke wena uma uthi umangoJesu, uJesu lowo ngowangaphi, njalo wamazi njani? Mina uJesu engimkholwayo ngulo ofakazwa nguMoya kaNkulunkulu ngabaprofethi bakhe lezithunywa emibhalweni esithi liBhayibhili, ubufakazi obuseBhayibhilini lonke! Igama elithi Jesu alitsho lutho uma lingakhombi lowo ofakazwa nguMoya emibhalweni yabaprofethi labaPostoli. Njalo kasilandeli abantu, kumbe abaprofethi ngokwabo, kodwa ubufakazi beqiniso, obufakazwa yibo, obusemibhalweni, obaphefumulelwa nguMoya kaNkulunkulu.

Siphepheli:
Quote:
Abafundi bakhe, yebo na ye, ngizobalalela kodwa uJesu yibhoza. Ingani uJudasi wamthengisa, uPetro wamphika. Lokhu kutshengisa ukuthi babengabantu njengathi nje loba babephefumulelwe umoya ongcwele wokusitshumayeza. UJonah wazonda kabi nxa uThixo wayemthuma ukuba ayetshumayeza iNeneveh. UMosi wathwebula idwala ngomzaca yena wayecelwe nje ukuthi awubeke phezu kwalo, khumbula ukuthi nguye lo uMosi umbulali owabulala umGibithe ngasemveni le. UElisha waphasalala wagcwala igusu lamaqaqa ebalekela uJezebel. UThixo waye esemcatshele okwanini? Singabalisa zizeziphenduke emadlelweni, ngakho ngizema ngalabo.


UJesu waphendula uSathane ngokwakhe ngamazwi aku Diteronomi, ayebhalwe nguMose, wathi "Kulotshiwe ukuthi ....". Kungakhoke impambaniso lamaphutha alaba ababekholwa, kayisenqabeli ukuba sikholwe ubufakazi babo beqiniso. Uma kube kungenjalo, uJesu wayengeke ame ngamazwi ayelotshwe nguMose, lakwezinye indawo uJesu atshokhona amazwi amahubo kaDavida, isifebe lombulali! Ngakhoke lapha awula mcijo!

Siphepheli:
Quote:
Angiphikisani lalokhu kodwa ukuzwisisa kwami kusekutheni uPhawule wayetshumayela ayekufundisiwe njalo ekuvezelwe nguJesu, kodwa echasisa ngolimi lwabantu olungazwisiseka ("interpreted") ngendlela ezitshiyeneyo ..


Iqiniso alilandlela eziningi elingachasiswa ngalo! Uma kungenjalo, kungatsho ukuthi ngulowo lalowo umuntu uleqiniso lakhe! Abantu bangaba lemibono ephikisanayo ngento eyodwa, kodwa kuthiwe bonke baqondile! Umakunjalo kusobala ukuthi akulamehluko phakathi kwamanga leqiniso njalo akulanto ethiwa liqiniso, kuphela ingqe lokho umuntu akucabangileyo! Lohlanya singathi kufanele luhlonitshwe ngoba lulombono nje owahlukene lowabanyabantu ngempilo, okuyilungelo lomuntu wonke! Lokhu uyabona ukuthi yikulahleka impela!

Siphepheli:
Quote:
Intshumayelo kaPhawule ya iyi "second hand".


Eish .... "second hand"? Uqondeni ke ngalokhu, Siphepheli?
Uma utishala ethi kubafundi "okukodwa kuhlanganiswa lokukodwa kwenza okubili", yini kelapha eyi"second hand"? Umfundi ofunde lokhu akalalo na iqiniso lokuhlanganisa inombolo ngalokho akuzwe "second hand"? UPhawuli wayengelalo na iqiniso ayelifundiswe nguJesu Krestu ngokuzwa "second hand", kumbe thina asilalo iqiniso na ngoba sizwa eBhayibhilini "second hand"? Indlela othatha ngalo udaba lolu yenza ukufunda iqiniso kumbe ukutshela omunye umuntu iqiniso kube yinto engeke yenzeke! [Your "second hand" theory makes learning or communicating the truth impossible!] Phoke uchithelani isikhathi utshumyela into engeke izwisiswe ngomunye imuntu ngoba iyi"second hand"?

Siphepheli:
Quote:
Ngokunjalo mina ngizoma ngoJesu kuphela ngoba nguye engikholwa kuye njalo nguye ongiphathele usindiso. Lapha njalo ngizama ukubalekela ukugcina sengingokhonza bona abaprofethi. UJesu uthi yena indlela eza ngakuYise inguYe yena Jesu hatshi uPhawule kumbe uJonah njalonjalo.


Lapha sengikuphendule! Izithunywa zikaNkulunkulu zingofakazi bakhe nje. Kufanele sizikholwe. Ayikho enye indlela yokwazi ingqondo kaNkulunkulu ngaphandle kwendlela ayikhethileyo yena, ukuthuma ofakazi abalobe ubufakazi babo emibhalweni! Njengoba ngitshilo ngaphambilini, uJesu lowo othi uma ngaye, awumzwanga ngabofakazi na, emibhalweni?

Siphepheli:
Quote:
Wo, mana khonapho, ukuthatha ngaphi wena ukuvala amasango uMninimuzi engakawavali? Ususenza njengabaFarisi, usuvalela izimvu zeNkosi phandle kwesibaya ngendlela ochasisa ngayo injongo kaThixo lapha. Awusoze wafa wakuthola eBhayibhelini lapho eliqamba lisho ukuba asizukusindiswa sonke ngoba kuyinjongo kaThixo ukuwusindisa hatshi ukuwubhubisa lumhlaba. Mina ngikholwa ukuthi umusa usavuliwe wovalwa nguYe mhla ethi "Kuphelile" hatshi nguwe kumbe yimi loba ngubani omunye umuntu onjengathi sonke.


Akulamasango engiwavalele izimvu zikaNkulunkulu. Izimvu zika Nkulunkulu yilezo ezikhethwe nguNkulunkulu kuphela. UJesu ngokwakhe watsho wathi, ku Johane 10
Quote:
26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.

Ujesu uthi bakhona abangasizimvu zakhe!
Njalo kuMathewu 7:13-14
Quote:
13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

UJesu uthi balutshwane abathola indlela yokuphila.
Uma icala lami lempambaniso kuyikukholwa izwi likaNkulunkulu, ngiyalivuma lelocala, njalo kangifuni lisuswe. UNkulunkulu uthi ukukholwa izwi lakhe kuyisibusiso!

Siphepheli:
Quote:
UThixo usinikile ukhetho "(choice)" engingalubiza ngokuthi yintando "(will)" yethu. Ukhetho lusemandleni ethu ukuthi sikholwe...


Siphepheli senkosi, ndabezitha!!!
Kodwa umbalo awunanzelei na ukuba uthi umuntu wahlamukela uNkulunkulu? "Ukhetho" umuntu angabanalo vele sewalwenza kudala. Ukukhetha kumbe ukhetho alusasebenzi! Akasenayo eyinye indlela yokukhetha. Umuntu asekukholisa manje lukhetho aselwenzile lokuhlubuka kuNkulunkulu!
Lolukhetho lwaluphiwe uAdamu, inhloko yosendo, hatshi wonke umuntu! Ngakho iphutha livele selenzakala ngokukhetha okubi kuka Adamu! "Ukhetho" engabe siyalwenza nsukuzonke alutsho lutho ngoba "sikhetha" okubi njalo njalo. Umuntu uma ephinda phinda into yinye, akusekho ukukhetha, kodwa sekuyibugqili! Umuntu ubotshiywe, ugqilaziwe, njalo ufile esonweni uyatsho umbalo! Ngakhoke amandla okuba sikhethe ukukholwa asilawo! Akulasigqila esilamandla okukhetha. Izigqila zonke zenza intando zomnikazi! Singakabi ngamakholwa asisibo bakaNkulunkulu! Siyizitha zakhe! Njalo asilagunya lokuba uNkulunkulu simbambe ngamandla sithi kasikhulule.
Ngakhoke, ukukholwa, kumbe ngithi umuntu uma ephenduka ekholwa kuJesu Krestu, kungoba uNkulunkulu esemkhululile ebugqilini lekufeni kwesono. Ukukholwa lokhu kuyisipho somusa wokusindiswa, akusinto yenvelo nje.
Okokugcina, ukulalela uNkulunkulu, akusiyona i"choice", yimfanelo. Akukhoke okunye okuyimfanelo umuntu angakwenza ngaphandle kokulalela uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ubephe umuntu i"choice" kubekungeke kwabalicala ukungalaleli uNkulunkulu, njengoba kuyabe kulilungelo legunya aliphiwe nguNkulunkulu ukuzikhethela lokho athe anzifunela khona! Kodwa uNkulunkulu uthi umvuzo wokona yisijeziso sokubhujiswa okungunaphakade! Ngakhoke ayikho ke i"choice" ukulalela. Kufanele umuntu alalele uNkulunkulu! Yiyo indlela eyodwa yokuphila!

Siphepheli:
Quote:
Ngezinye izindlela utsho ukuba izingelosi azidalwanga nguThixo na? UThixo njengoba ngikengatsho akazimesele ukulahlekelwa zwana kuGenesisi 1:25 lo 31 uYazigqaja ngendalo Yakhe enhle. Wena manje sewuyabona ububi baleyondalo njalo sewufisa ukuthi uNkulunkulu ayichithize leyondalo. Lokhu akwehlukile lalokhu okwenziwa ngomunye wabaprofethi bakho uJonah, owayesegwebele abantu baseNeneveh ukulahlwa uMdali wabo engakabalahli. Nanzelela mzalwane ungabingumphathi wesihluthulelo segehe.

Ukuthatha ngaphi ukuthi ngithe izingelosi azidalwanga nguNkulunkulu? Ngithe mina izingelosi ezonayo azinakuthethelelwa!
Incwadi kaJude ithi
Quote:
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.

Ulitholaphi ke ivangeli lensindiso yamademoni lomoya ababi? Ngobani abtshumayeza ke labo moya ababi? Ubuhle bukaSatane namadimoni noma nje zadalwa nguNkulunkulu, ubuthola ngaphi? Kodwa ungiqeda amandla sibili Siphepheli! IBhayibhili ithi uSatane yinyoka endala uyise wamanga lombulali ... kodwa wena ubalisa ngobuhle bendalo kaNkulunkulu ... uphongubhixikeza indaba ezingahlanganiyo!

Siphepheli:
Quote:
Angiziduduzi mnakwethu kodwa ngilethemba nje kuphela. Uyatsho umbhalo wethu ukuthi akusithi sonke esithi "Nkosi, Nkosi" esizalibona ikhaya elitsha. Engikuzwisisisa ngalo umbhalo yikuthi usindiso lusemandleni eNkosi kuphela. Mina lawe nje siyizichaka ("wretched souls") okumele sizincengele.

Awungizwa, Siphepheli. Ngithe mina ukuphongu themba nje akusikho ukukholwa okutshiwo liBhayibhili. Yibo ke laba abathi Nkosi nkosi uJesu azakuthi sukani bantu abenzububi, angilazi. Ukukholwa kutsho ukwamukela ivangeli lokufa kukaJesu Krestu ukuba yikho okususa izono zomuntu lesijeziso sokufa okungunaphakade! Uma ucabanga ukuba ungancenga uNkulunkulu uyazikhohlisa! Yikho lokhu okwenziwa zinkolo zamayedeni, bezisika bezitshayo, bekhala beklabalala bethi uNkulunkulu lokhu kuzamthintha abesesithi, hayi kodwa Siphepheli ngiyakubona uyazama impela! UNkulunkulu ukholwa imbadalo yokona kuphela, isigwebo sesono esiyikufa. Uma ufuna ukuzingcengela hamba esihogweni uyo hlala khona phakade. Kuphela indlela ongangcenga kumbe ongasuthisa ngayo uNkulunkulu.
IBhayibhili lisifundisa ngalowo owafa endaweni yethu wasuthisa njalo wasincengela elakeni lukaNkulunkulu, waluthwala yena esiphambanweni wafa, wavuka njalo. Uma sikholwa lelivangeli, uNkulunkulu uyathembisa eqinesikisa njalo ukuba sizokusindiswa, njalo sinokuphila okungunaphakade!

Siphepheli:
Quote:
Ukuzilungiselela kwethu kwahlukene kodwa phakathi kwethu ngubani owaziyo umgomo wangakhona wokuzilungiselela lokho. Sobakwazi mhlazana sahlulelwayo ukuba sasizilungiselele okuhle kangakanani. Ngilokukholwa ukuthi mhlazana walelonga sizoba nokumangala okukhulu sonke sesibona indlela uMdali ahlulela ngayo. Sizakuba nokumangala ngabazalingena iJerusalema elisha labazokuliswela. Kangako masingeyisani masingasolani kodwa asimbanisaneni indlela sisebenze ndawonye. Mina ngithi bazalwane nonke ninalo ixesha maningavalelwa yithi abaFarisi bakulezinsuku.


IBhayibhili lithi, kuJohane 3
Quote:
18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Uma ukholwa, eNdodaneni ususindisiwe. Kwabase Roma 5
Quote:
1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:
Silokuthula ngo Jesu Krestu esikholiweyo. Lokhu okukhumayo ukuthi asikwazi ukuba sinensindiso kukhomba nje ukuba awulikholwa izwi likaNkulunkulu njalo awuzethembi izithembiso zakhe! Akusikho kuzithoba lokhu, ykungakholwa! Yikuphikisana lezithembiso zikaNkulunkulu ezisobala! Yibokelobu ubuFarisi!

Siphepheli:
Quote:
Lapha bengizama ukuthi ngithi akekho lamunye okwaziyo ukuthi kozalwa nkomoni mhla walelolanga. Sonke siyalilangazelela ngemicabango silokukholwa ukuba sokusinda. Kungenzeka abazitshela ukuthi bosinda bangasindi kuthi abazinikela eNkosini ukuba intando yeNkosi mayenzeke basinde.

Mina ngiyakholwa, kodwa ukholo lwami lwenele na? Mina ngiyazama ukugcina imilayo, kodwa ngiwa ngivuka mihla yonke. Kambe kwanele na ukwenza kwami? Kwazi iNkosi kuphela.


Angezeke ulindele ilanga lokwahlulelwa ukuba wazi ngensindiso yakho ngoba ngalolosuku kuyabe sekuphelile wonke amathuba. Ukuphenduka ukholwe izwi lakhe kwenziwa manje usaphila. Ungadlali iRussian roullette ngempilo yakho. IBhayibhili lithi kholwa uzakusindiswa. Akukho okunye esingaqiniseka ngakho ngaphandle kwelizwi lezithembiso zakhe asinike zona. Ungabokholwa ukungabaza kwakho, kodwa kholwa uNkulunkulu. UNkulunkulu ungaphezu kwemicabango yakho!
Ukholo noma luluncane kanjani lwanele. Akusikho zinga lokukholwa elikusindisayo, kodwa kungulowo okholwe kuye okusindisayo. Uma enguNkulunkulu okholwe kuye usindiso lwakho lwanele. Akula nsindiso eyingxenye. UNkulunkulu usindisa okugcweleyo. UJesu wafela bonke ububi ukuze labo abakholwayo banytukeliswe ukulunga kwakhe.

Angezeke uthole ukuthula ngokuzama ukugcina imithetho. Igazi likaJesu yilo lodwa eliletha ukuthula enhlizweni.

Siphepheli:
Quote:
Ngizaphinde njalo ngithi uPhawule wayezama ukukhuthaza abantu ukuthi mabangethembi ukwenzelwa ngomunye umuntu kodwa bazizamele bodwa ngoba kungekho ongonanga.

Lapha akulaxazulula amavesi okwenzayo, kodwa yikujobelela! Angezeke uwuthole umcabango onjengalowo owutshoyo kulamavesi!
Kulamavesi uPhawuli waye fananisa uJesu lo Adamu. Uthi laba bobabili bazinhloko zezizwe ezimbili, aboni labalungisisiweyo. Uthi uAdamu wayelithunzi lika Jesu, kumbe ngithi eyindlela uMsindisi Jesu ayezokuza ngayo! Uthi njengoba uAdamu wletha ukona lokufa enzalweni yakhe, kunjalo uJesu weza lokulunga lempilo engunaphakade kusendo lwakhe!

Siphepheli:
Quote:
Ngizagcizelela njalo ngibuza ukuthi "Ngesibomvu kangakanani lesosono esehlula igazi leMvana?" Mina ngithi zothethelwa zonke izono ezikaAdamu, kumbe ubani lobani.


Angithi lokhe ngiphinda phinda ngithi uJesu wafa ngenxa yaleso sono wavuswa kwabafileyo ukuze alethe ukuphila endaweni yokufa okwalethwa yileso sono. Isono asiphonguthethelelwa. Isono silembadalo, okufanele igcwaliswe andukuba kubelokuthethelelwa.

Siphepheli:
Quote:
Lapha ke usungethusa. Utsho ukuba sonke sizakuhlawula isono somkhenkethe webuswiina weZimbabwe ngenxa yokuba engumongameli wesizwe?


Kanti lokhu okwenzakala manje kulelana zwe kuyini? Ububha obule kwaMgodoyi, konje abutholakali kwelikaMthwakazi na? Isinkwa yimalini koMthwakazi? Izinga lokwehla komnotho welizwe likaMthwakazi lahlukile na kumbe lifana lakhona kwaMgodoyi? Njengoba uMthwakazi wamukela ihlazo lombuso wobugodoyi, uMthwakazi angaphunyuka kanjani izithuko zombuso wobunyama webuswina?
Kodwa lokhu yikwahlulelwa kwesifitshane. Lokhu uNkulunkulu ukwenzela ukuquma amandla esono empilweni ukuze ababi bangaphongwenza ububi bacabange ukuba akulalutho olungabaphambanisa impumela yobubi babo! Yindlela uNkulunkulu akhuza ngayo ubuhlongandlebe kwababi. UNkulunkulu ulakho njalo ukwahlulela okungunaphakade, okuseza!

Siphepheli:
Quote:
Mina ngizokwala ngithi uThixo wosahlulela ngamunye ngamunye ngezono zethu. UAdamu wohlawulela ezakhe, umkhenkethe ezakhe, mina ezami lawe ezakho. Akula "collective bargaining or suffering" ekwahlulelweni.

Liqiniso leli, kodwa angithi lapha siyabe sesikhuluma ngikwahlulelwa kokugcina.

Siphepheli:
Quote:
Nxa ukholwa ukuthi uThixo uyasijezisa singona, usuku lokwahlulela ("judgement day") luzobe lungolwani ke? Kambe uThixo ukuthi mubi kangako ukuthi angathetha icalalinye okungapheliyo asijezise kanenginengi? Ingathi layo imithethwandaba yelizwe ayimethesi umuntu icala linye kanenginengi. Lingathethwa icala liyavalwa. Kanjalo laye uThixo akazusijezisa kanenginengi esijezisela icala elilodwa

Lapha ngabona sengikuphendule! Ukukwahlulelwa kwamanje ikanengi ngokokwenqabela ububi, ukuba bungagcwali indawana yonke, njalo ababi bqunywe imisila yabo yokuziqenya ngobubi babo. Ayisibo omgabe abbesimbuluzela bethi kasibuyele lapho esavela khona? Namhlanje yibo amawuwu eMzansi bedinga impilo. UNkulunkulu wakuqeda ukuziphakamisa okungelangqondo, lemicabango emfitshane yobuswina!

Siphepheli:
Quote:
Noma etsho njalo uThixo, ngizophika ngithi akakutsho ukuthi akazukubathethela abamonayo yiloba nje ebazonda. Mina lawe asibathandi lathi abasonayo. Kangako naye uThixo angeze athandana labamonayo. UThixo usifundisa ukuthethelelana, kambe ukuthi angasifundisa lokho yena engazimisele ukukwenza na?

Uthixo akasizondi, kodwa akuzondayo yikungamkholwa kwethu. UEsau akazange akholwe yiNkosi ngoba wasuke wathukuthelela umnewabo waze wafika esibangeni sokufisa ukubulala inzalo kayise eyibulalela izinto zomhlaba (ilifa) eziyize neze, ezigcwele nokubola. UJakhobe wayeyikholwa iNkosi yakhe, njalo wayeyilangazelela ekhwabitha nezibusiso ayeziphiwa yiYo, kangako ke yamthanda iNkosi. Mina lawe lathi sithanda abasikhwabithayo hatshi abangasinanziyo.

UThixo lo umkhulu, asingeze samzwisisa simqede. Khangela esibonelweni sakho lesi, uThixo uthanda isela elinguJakhobe elemuke umnewabo ilifa kodwa azonde uEsawu ofutheleneyo ("naturally")ngoba encindezelwe. Kule ngozi ekuthatheni amazwi kaThixo ngendlela elula ("too simplistically and literally") . Kungaba kuhle ukuthi sidingisise isifundo esisemazwini akhe lawo kulokuzama ukuwacubungula sidinga icala.


Indaba yokuba uNkulunkulu uzikhethela yena azamthanda, kungelakuthi yini okwenziwe ngumuntu, kuyinto esobala. Angithi yikho sithi ngumusa wakhe! Akusikho kukholwa kwesedlana elinguJakhobe okwenza uNkulunkulu amthande. Umbhalo uthi kwabaseRoma 9
Quote:
1(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
12 It was said unto her, The elder shall serve the younger.
13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy

Kuthiwa uNkulunkulu wenza ukukhetha kumbe ukwahlukanisa lababobabili bengakazalwa ... bengakenzi lutho olubi kumbe oluhle! UPhawuli abesesithi lokhu kuyimpambaniso na kaNkulunkulu?
Athike, Hayibo, Phinde! Uthi ngzokwenza umusa kulowo engizakwenza umusa kuye. Ngakhoke ukuthola umusa lokhu uthi akulani lokufisa kumbe lokugijima komuntu, kodwa kungokomusa kaNkulunkulu kuphela.

UPhawuli uqhubeka njalo endimeni lekwabaseRoma:
Quote:
17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
18 Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. 19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will? 20 Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
21 Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?


UPhawuli uthi uNkulunkulu wamdala kumbe wamvusa Faro ukuze abonakalise amandla akhe. UNkulunkulu womisa inhliziyo kaFaro ukuze uNkulunkulu abonakalise ukuba ulamandla ngaphezu kuka Faro, ngokumehlula, waze wakhulula amaIsraeli ngenkani! UPhawuli abesephendula imicabango yaboziphepheli abathi uNkulunkulu kanjalo, angezeke enze impambeko esobala kanje! Uthi unguzibani wena ophendula uNkulunkulu? Into edaliweyo ingatsho na ukuthi koyidalileyo ungidaleleni ngabanje? Odalayo kalayo na intando yokuzidalele angabe akucabangileyo?

UPhawuli uthi thula uthi zwi phambi kuka Nkulunkulu owenza intando yakhe emhlabeni wonke! Ungakhonondi ngokungelangqondo. Imibuzo le iveza ukuvukela uNkulunkulu ngegunya lakhe njengomdali lokwenza intando yakhe!

Siphepheli:
Quote:
Ngizaphendula ngesilungu lapha: "If God pre-destined us and the world what was the whole point? Why do we need to believe, obey and show by works? If we are pre-destined then all our actions should be involuntary. God did not create automatons/robots of us. But God loved and respected us that He gave each one of us the choice to do His will, and by this precluded pre-destiny. God is a God of love, peace, and order among a whole lot of other good attributes, and is mightily good. Pre-destination smacks of totalitarianism, and that is not our God"


Oh dear, oh dear ! If God DID NOT predestinate the world then there IS NO POINT. All is a meaningless ding with neither purpose no meaning. We do not know where we will end up. Pre-destination means or gives the universe a rational purpose, an end to which it was created for. If our destinies are determined by us, then God is NOT sovereign! We are! He is not in control. His power is limited! A God for whom some things are outside his control is Not a sovereign God. Infact he is no God at all. God's power is total and comprehensive. There are no exceptions to its reach.

Uma uNkulunkulu wasidala saba ngama automaton/robots, ukusolani lokhu? UNkulunkulu kambe angabe wathola isixwayiso emuntwini onjengawe mhlazana edala umuntu lezulu nomhlaba? Umbuzo okufanele siwubuze yikuba kanti umuntu uyini yena? You have assumed what you ought to show, namely your belief that man has "choice" and secondly that this "choice" is inconsistent with a sovereign all controlling God. Your conclusions are drawn from unclear premises and therefore undemonstrated reasoning.
Le yimibuzo ephendulwe ngu Phawuli kundima esisanda kuyibala. Uthi uPhawuli ngesintu sakithi, imbuzo le ingumbedo nje, wesidalwa, lobuhlongandlebe obumisana lamandla kaNkulunkulu!
UNkulunkulu akasiphanga i"choice" wasipha imiyalo yokuba siyilalele. Lowo owonayo uyakubhujiswa. Lokhu akusiyona ke "ichoice". Ngabe saphiwa "ichoice" ngabe akula sono. Lokho okukhethayo ngabe kuqhondile konke ... njengoba i"choice" kuyiso isiqokoqela! Isiqokoqela yikuba njezidalwa, sifanele simdumise simkhonze simlalele. Lokhu yimfanelo, akusi "choice".

You seem to think a totalitarian God cannot be "a God of love, peace, and order among a whole lot of other good attributes, and [is] mightily good"? Why do you say so? Uma engelawo amandla onke, phoke ubuNkulunkulu bakhe bukuphi? You are employing the word totalitarian as a mere propaganda device. The word is drawn from unpopular political systems, which are not cases of a divine being. Therefore the relevance of this term to discussions about God are not clear beyond its obvious propaganda utility!
Yes God IS totalitarian. Nguso Ntando. Ngundlovu kayiphikiswa! Akabusi leSiphepheli! Nguye obusayo yedwa ebukhosini bakhe! Nguyeyedwa njalo okhonzwayo! [If you think the Bible portrays a Tyrant then for your own good health, YOU need to believe and obey. Tyrants do not take kindly to disobedience and opposition, remember!!!]

Siphepheli:
Quote:
Ngilokwenqineka nxa ngizwa usebenzisa laleligama le'mikhondo'. Mikhondoni engenziwa nguThixo kuthina abantukazana? Akanjalo uThixo wethu. Cha akenjalo.


Kwandile ukuba igama libelemitsho embalwa hatsho owodwa.

Akutsho ukuba ungaba lensolo na ngendlela leli gama "imikhondo" elisetshenziswe ngalo lapha:

Quote:
Usho kanje uJEHOVA uthi: Yimani ezindleleni nibone,nibuze imikhondo yasendulo ukuthi iphi indlela enhle,nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu."(Jer. 6:16)


Kusobala ukuba ngilisebenzise ngisitsho izimiso kumbe indlela zikaNkulunkulu, hatshi ububi!

omnyama
Top
#35366 - 11/24/07 08:53 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: omnyama]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Ngiyaxolisa ukuphinda njalo iPosti le. Ngizame ukuqondisa amaspelling errors kodwa ngehluleka. Ignore the first post Please!!!
Nduna nkulu ngicela ususe iPosti yakuqala utshiye le yodwa!!

Siphepheli,

Siphepheli:
Quote:
Bengizama nje ukuthi ngithi uPhawule wayephawula indaba yosindiso ngolimi lwethu thina abantu hatshi ngolweZulu kangako kwakungenzeka ukuba zibekhona ziziningi izindlela zokuzwisisisa ("interpretations") ayekuphawula.

Ulimi lweZulu yiluphi Siphepheli? UPhawuli wayelwazi lololimi na? UPhawuli wayesazi ulimi kumbe indimi lezo ayezikhuluma kumbe ayeloba ngazo. Wayengela khetho lokuchasisa iVangeli ngolimi lwabantu kumbe olweZulu. Uma sikhuluma siyabe sisethula imicabango esengqondweni zethu ukuze zanyukelwe yilabo abasizwayo kumbe abasilaleleyo. Ulimi alukhethelekile! Imicabango ingethulwa ingabe yiluphi ulimi. Uma ngithi "dog", "inja", "chien", "hund" wonke lamagama aqamba into yinye, noma nje evela enlimini ezehlukahlukeneyo. Ngakho akubalulekanga ukuba uPhawuli wayesethula ukwanjulelwa nguNkulunkulu kumbe imicabango kaNkulunkulu ngolimi lwabantu. Umcabango nguwuphi lawuphi ungetheswa sengisitsho yiliphi nje igama. Ingqondo yiyo ekwaziyo ukuba atshoni lamagama. Yikho nje kuphela ukuqakatheka kolimi! Akulanto ebalulekileyo ngolimi edlula lapho. Okubalulekileyo yimicabango emunyethwe ngammagama kungabe ngaluphi ulimi. Singathi thina ngokwabelungu, Language is adequate for expressing all thought. Uma kubekungenjalo, ngabe iBhayibhili lilotshwe ngolimi lweZulu kuphela. Ukuhumutsha ngabe kudala ukulahlekelwa ludaba olumunyethwe ngamagama olimi lwakuqala. Khumbula njalo uAdamu wayexoxa loNkulunkulu engadini yase Edeni! Pho ke babexoxa ngolimi bani? Lokhu akubalulekanga. UAdamu wayengumuntu, uNkulunkulu laye enguNkulunkulu kodwa babe zwana uma bekhulumisana. Ulimi olwalukhulunywa nguAdamu lowangakwakhe u Eva kusobala ukuba balunikwa nguNkulunkulu. Ngakho ukukhuluma ngolimi konke kuvela kuNkulunkulu. Ngamanye amagama singathi ulimi lonke luvela ezulwini! Imicabango ababeyabelana yiyo injongo yengxoxo, hatshi ulimi!

Siphepheli:
Quote:
Mina ubunzima obutshoyo angibuboni ngaphandle nje kokuthi sengibona sengazathi wena sewuthabatha indlela yabaFarisi, ususenqabela abantu ukuba baziyele kuJesu bodwa. Sewufuna baqale bayebika kubaprofethi. Mina ngizoma ngoJesu.


Ubunzima ebengibutsho yikuba kungathi uthi wena uPhawuli ugaya imicabango yakhe nje. IBhayibhili mina ngilikholwa njengelizwi lemicababango kaNkulunkulu ngokwakhe. Uma sithi iBhayibhili lidibanise imicabango yabantu lekaNkulunkulu, ozasiqondisa ukuba sidwebe umzila owehlukanisa okukaNkulunkulu ngokwakhe lokwabantu nje, ngubani? Angithi yikho okungenza besesidinga osiyazi abazasitshela ukuba lapha umprofethi wayezixoxela nje kodwa laphayana yilizwi lakhe uNkulunkulu ngokwakhe. Yikugcina silahleka silandela abanye abantu!

UbuFarisi bami angazi ukuba sebungena njani lapha engxoxweni yethu! Akulamuntu oziyela yedwa ngentando yakhe, kuNkulunkulu! Abantu badonswa kumbe babizwa nguMoya kaNkulunkulu belalele izwi litshunyayelwa ngeqiniso, hatshi amanga, kumbe imicabango yomuntu! Into yakuqala ke liqiniso, ukuba sibenokuqiniseka ngezinto esizikholwayo ukuba zivele emibhalweni hatshi amaphutha emicabango yabantu nje! Lokhu akusikhoke ukwenqabela abantu ekuzeni kuNkulunkulu. UJesu wathi, lizalazi iqiniso njalo iqiniso lizakulikhulula! Abantu bakhululwa liqiniso hatshi inkohliso lamanga. Njalo wathi, ku Johane6:65
Quote:
... Therefore I have said to you that no one can come to Me unless it has been granted to him by My Father.
Mina engimi ngakho yilizwi likaNkulunkulu, lonke! KuTimothi lithi izwi:
Quote:
ALL Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
Abaprofethi labaPostoli bathunywa nguNkulunkulu ukuba bafakazele iqiniso likaNkulunkulu ebantwini. Ngofakazi ngoMoya kaNkulunkulu, befakaza ngoJesu Krestu. Phoke wena uma uthi uma ngoJesu, uJesu lowo ngowangaphi, njalo wamazi njani? Mina uJesu engimkholwayo ngulo ofakazwa nguMoya kaNkulunkulu ngabaprofethi bakhe lezithunywa emibhalweni esithi liBhayibhili, ubufakazi obuseBhayibhilini lonke! Igama elithi Jesu alitsho lutho uma lingakhombi lowo ofakazwa nguMoya emibhalweni yabaprofethi labaPostoli. Njalo kasilandeli abantu, kumbe abaprofethi ngokwabo, kodwa ubufakazi beqiniso, obufakazwa yibo, obusemibhalweni, obaphefumulelwa nguMoya kaNkulunkulu.

Siphepheli:
Quote:
Abafundi bakhe, yebo na ye, ngizobalalela kodwa uJesu yibhoza. Ingani uJudasi wamthengisa, uPetro wamphika. Lokhu kutshengisa ukuthi babengabantu njengathi nje loba babephefumulelwe umoya ongcwele wokusitshumayeza. UJonah wazonda kabi nxa uThixo wayemthuma ukuba ayetshumayeza iNeneveh. UMosi wathwebula idwala ngomzaca yena wayecelwe nje ukuthi awubeke phezu kwalo, khumbula ukuthi nguye lo uMosi umbulali owabulala umGibithe ngasemveni le. UElisha waphasalala wagcwala igusu lamaqaqa ebalekela uJezebel. UThixo waye esemcatshele okwanini? Singabalisa zizeziphenduke emadlelweni, ngakho ngizema ngalabo.


UJesu waphendula uSathane ngokwakhe ngamazwi aku Diteronomi, ayebhalwe nguMose, wathi "Kulotshiwe ukuthi ....". Kungakhoke impambaniso lamaphutha alaba ababekholwa, kayisenqabeli ukuba sikholwe ubufakazi babo beqiniso. Uma kube kungenjalo, uJesu wayengeke ame ngamazwi ayelotshwe nguMose, lakwezinye indawo uJesu atshokhona amazwi amahubo kaDavida, isifebe lombulali! Ngakhoke lapha awula mcijo sibili Siphepheli!

Siphepheli:
Quote:
Angiphikisani lalokhu kodwa ukuzwisisa kwami kusekutheni uPhawule wayetshumayela ayekufundisiwe njalo ekuvezelwe nguJesu, kodwa echasisa ngolimi lwabantu olungazwisiseka ("interpreted") ngendlela ezitshiyeneyo ..


Iqiniso alilandlela eziningi elingachasiswa ngalo! Uma kungenjalo, kungatsho ukuthi ngulowo lalowo umuntu uleqiniso lakhe! Abantu bangaba lemibono ephikisanayo ngento eyodwa, kodwa kuthiwe bonke baqondile! Umakunjalo kusobala ukuthi akulamehluko phakathi kwamanga leqiniso njalo akulanto ethiwa liqiniso, kuphela ingqe lokho umuntu akucabangileyo! Lohlanya singathi kufanele luhlonitshwe ngokuhlanya kwalo ngoba lalo lulamalungelo okubalombono owahlukene lowabanyabantu ngempilo! Lokhu uyabona ukuthi yikulahleka impela!

Siphepheli:
Quote:
Intshumayelo kaPhawule ya iyi "second hand".


Eish .... "second hand"? Uqondeni ke ngalokhu, Siphepheli?
Uma utishala ethi kubafundi "okukodwa kuhlanganiswa lokukodwa kwenza okubili", yini kelapha eyi"second hand"? Umfundi ofunde lokhu akalalo na iqiniso lokuhlanganisa inombolo ngalokho akuzwe "second hand"? UPhawuli wayengelalo na iqiniso ayelifundiswe nguJesu Krestu ngokuzwa "second hand", kumbe thina asilalo iqiniso na ngokuzwa eBhayibhilini "second hand"? Indlela othatha ngalo udaba lolu yenza ukufunda iqiniso kumbe ukutshela omunye umuntu iqiniso kube yinto engeke yenzeke! [Your "second hand" theory makes learning or communicating the truth impossible!] Phoke uchithelani isikhathi utshumayela into engeke izwisiswe ngomunye umuntu ngoba iyi"second hand"?

Siphepheli:
Quote:
Ngokunjalo mina ngizoma ngoJesu kuphela ngoba nguye engikholwa kuye njalo nguye ongiphathele usindiso. Lapha njalo ngizama ukubalekela ukugcina sengingokhonza bona abaprofethi. UJesu uthi yena indlela eza ngakuYise inguYe yena Jesu hatshi uPhawule kumbe uJonah njalonjalo.


Lapha sengikuphendule! Izithunywa zikaNkulunkulu zingofakazi bakhe nje kuphela. Kufanele sizikholwe. Ayikho enye indlela yokwazi ingqondo kaNkulunkulu ngaphandle kwendlela ayikhethileyo yena, ukuthuma ofakazi abalobe ubufakazi babo emibhalweni! Njengoba ngitshilo ngaphambilini, uJesu lowo othi uma ngaye, awumzwanga ngabofakazi bakhe na, emibhalweni?

Siphepheli:
Quote:
Wo, mana khonapho, ukuthatha ngaphi wena ukuvala amasango uMninimuzi engakawavali? Ususenza njengabaFarisi, usuvalela izimvu zeNkosi phandle kwesibaya ngendlela ochasisa ngayo injongo kaThixo lapha. Awusoze wafa wakuthola eBhayibhelini lapho eliqamba lisho ukuba asizukusindiswa sonke ngoba kuyinjongo kaThixo ukuwusindisa hatshi ukuwubhubisa lumhlaba. Mina ngikholwa ukuthi umusa usavuliwe wovalwa nguYe mhla ethi "Kuphelile" hatshi nguwe kumbe yimi loba ngubani omunye umuntu onjengathi sonke.


Akulamasango engiwavalele izimvu zikaNkulunkulu. Izimvu zika Nkulunkulu yilezo ezikhethwe nguNkulunkulu kuphela. UJesu ngokwakhe watsho wathi, ku Johane 10
Quote:
26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.

Ujesu uthi bakhona abangasizimvu zakhe!
Njalo kuMathewu 7:13-14
Quote:
13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

UJesu uthi balutshwane abathola indlela yokuphila.
Uma icala lami lempambaniso kuyikukholwa izwi likaNkulunkulu, ngiyalivuma lelocala, njalo kangifuni lisuswe. UNkulunkulu uthi ukukholwa izwi lakhe kuyisibusiso esivela kuye!

Siphepheli:
Quote:
UThixo usinikile ukhetho "(choice)" engingalubiza ngokuthi yintando "(will)" yethu. Ukhetho lusemandleni ethu ukuthi sikholwe...


Siphepheli senkosi, ndabezitha!!! Hayibo!
Kodwa umbalo awunanzeleli na ukuba uthi umuntu wahlamukela uNkulunkulu? "Ukhetho" umuntu angabanalo vele sewalwenza kudala. Ukukhetha kumbe ukhetho alusasebenzi! Akasenayo eyinye indlela yokukhetha kumbe into angayikhetha. Umuntu asekukholisa manje lukhetho aselwenzile lokuhlubuka kuNkulunkulu!
Lolukhetho lwaluphiwe uAdamu, inhloko yosendo, hatshi wonke umuntu! Ngakhoke iphutha livele selenzakala ngokukhetha okubi kuka Adamu! "Ukhetho" engabe siyalwenza nsukuzonke alutsho lutho ngoba "sikhetha" okubi njalo njalo. Umuntu uma ephinda phinda into yinye, akusekho ukukhetha, kodwa sekuyibugqili! Umuntu ubotshiywe, ugqilaziwe, njalo ufile esonweni uyatsho umbalo! Ngakhoke amandla okuba sikhethe ukukholwa asilawo! Akulasigqila esilamandla okukhetha. Izigqila zonke zenza intando yomnikazi wazo! Singakabi ngamakholwa asisibo bakaNkulunkulu! Siyizitha zakhe! Njalo asilagunya lokuba uNkulunkulu simbambe ngamandla sithi kasikhulule.
Ngakhoke, ukukholwa, kumbe ngithi umuntu uma ephenduka ekholwa kuJesu Krestu, kungoba uNkulunkulu esemkhululile ebugqilini lekufeni kwesono. Ukukholwa lokhu kuyisipho somusa wokusindiswa, akusinto yenvelo nje.
Okokugcina, ukulalela uNkulunkulu, akusiyona i"choice", yimfanelo. Akukhoke okunye okuyimfanelo umuntu angakwenza ngaphandle kokulalela uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ubephe umuntu i"choice" kubekungeke kwabalicala ukungalaleli uNkulunkulu, njengoba kuyabe kulilungelo legunya aliphiwe nguNkulunkulu ukuzikhethela lokho athe wazifunela khona! Kodwa uNkulunkulu uthi umvuzo wokona yisijeziso sokubhujiswa okungunaphakade! Ngakhoke ayikho ke i"choice", kuphela ukulalela. Kufanele umuntu alalele uNkulunkulu! Yiyo indlela eyodwa yokuphila!

Siphepheli:
Quote:
Ngezinye izindlela utsho ukuba izingelosi azidalwanga nguThixo na? UThixo njengoba ngikengatsho akazimesele ukulahlekelwa zwana kuGenesisi 1:25 lo 31 uYazigqaja ngendalo Yakhe enhle. Wena manje sewuyabona ububi baleyondalo njalo sewufisa ukuthi uNkulunkulu ayichithize leyondalo. Lokhu akwehlukile lalokhu okwenziwa ngomunye wabaprofethi bakho uJonah, owayesegwebele abantu baseNeneveh ukulahlwa uMdali wabo engakabalahli. Nanzelela mzalwane ungabingumphathi wesihluthulelo segehe.

Ukuthatha ngaphi ukuthi ngithe izingelosi azidalwanga nguNkulunkulu? Ngithe mina izingelosi ezonayo azinathuba lokuphenduka, njalo azinakuthethelelwa!
Incwadi kaJude ithi
Quote:
6 And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day.

Ulitholaphi ke ivangeli lensindiso yamademoni lomoya ababi? Ngobani abatshumayeza ke labo moya ababi? Ubuhle bukaSatane namadimoni noma nje zadalwa nguNkulunkulu, ubuthola ngaphi? Kodwa ungiqeda amandla sibili Siphepheli! IBhayibhili ithi uSatane yinyoka endala uyise wamanga lombulali ... kodwa wena ubalisa ngobuhle bendalo kaNkulunkulu ... uphongubhixikeza indaba ezingahlanganiyo!

Siphepheli:
Quote:
Angiziduduzi mnakwethu kodwa ngilethemba nje kuphela. Uyatsho umbhalo wethu ukuthi akusithi sonke esithi "Nkosi, Nkosi" esizalibona ikhaya elitsha. Engikuzwisisisa ngalo umbhalo yikuthi usindiso lusemandleni eNkosi kuphela. Mina lawe nje siyizichaka ("wretched souls") okumele sizincengele.

Awungizwa, Siphepheli. Ngithe mina ukuphonguthemba nje akusikho ukukholwa okutshiwo liBhayibhili. Yibo ke laba abathi Nkosi nkosi uJesu azakuthi kubo sukani lina abenzububi, angilazi. Ukukholwa kutsho ukwamukela ivangeli lokufa kukaJesu Krestu ukuba yikho okususa izono zomuntu lesijeziso sokufa okungunaphakade! Uma ucabanga ukuba ungancenga uNkulunkulu uyazikhohlisa! Yikho lokhu okwenziwa zinkolo zamayedeni, bezisika bezitshaya, bekhala beklabalala bethi uNkulunkulu lokhu kuzamthintha abesesithi, hayi kodwa Siphepheli ngiyakubona mafana uyazama impela! Lokhu yimicabango eyize nenkohliso! UNkulunkulu ukholwa imbadalo yokona kuphela, isigwebo sesono, esiyikufa. Uma ufuna ukuzingcengela, hamba ke esihogweni uyo hlala khona unaphakade. Kuphela indlela ongazingcengela kumbe ongasuthisa ngayo uNkulunkulu.
IBhayibhili lisifundisa ngalowo owafa endaweni yethu wasuthisa njalo wasincengela elakeni lukaNkulunkulu, waluthwala yena esiphambanweni wafa, wavuka njalo. Uma sikholwa lelivangeli, uNkulunkulu uyathembisa eqinesikisa njalo ukuba sizokusindiswa, njalo sinokuphila okungunaphakade!

Siphepheli:
Quote:
Ukuzilungiselela kwethu kwahlukene kodwa phakathi kwethu ngubani owaziyo umgomo wangakhona wokuzilungiselela lokho. Sobakwazi mhlazana sahlulelwayo ukuba sasizilungiselele okuhle kangakanani. Ngilokukholwa ukuthi mhlazana walelonga sizoba nokumangala okukhulu sonke sesibona indlela uMdali ahlulela ngayo. Sizakuba nokumangala ngabazalingena iJerusalema elisha labazokuliswela. Kangako masingeyisani masingasolani kodwa asimbanisaneni indlela sisebenze ndawonye. Mina ngithi bazalwane nonke ninalo ixesha maningavalelwa yithi abaFarisi bakulezinsuku.


IBhayibhili lithi, kuJohane 3
Quote:
18 He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
Uma ukholwa, eNdodaneni ususindisiwe. Kwabase Roma 5
Quote:
1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:
Silokuthula ngo Jesu Krestu esikholiweyo. Lokhu okukhulumayo ukuthi asikwazi ukuba sinensindiso kukhomba nje ukuba awulikholwa izwi likaNkulunkulu njalo awuzethembi izithembiso zakhe! Akusikho kuzithoba ukuthi awazi uzaphele ubone phambili, yikungakholwa! Yikuphikisana lezithembiso zikaNkulunkulu ezisobala! Yibokelobu ubuFarisi!

Siphepheli:
Quote:
Lapha bengizama ukuthi ngithi akekho lamunye okwaziyo ukuthi kozalwa nkomoni mhla walelolanga. Sonke siyalilangazelela ngemicabango silokukholwa ukuba sokusinda. Kungenzeka abazitshela ukuthi bosinda bangasindi kuthi abazinikela eNkosini ukuba intando yeNkosi mayenzeke basinde.

Mina ngiyakholwa, kodwa ukholo lwami lwenele na? Mina ngiyazama ukugcina imilayo, kodwa ngiwa ngivuka mihla yonke. Kambe kwanele na ukwenza kwami? Kwazi iNkosi kuphela.


Angezeke ulindele ilanga lokwahlulelwa ukuba wazi ngensindiso yakho ngoba ngalolosuku kuyabe sekuphelile wonke amathuba. Ukuphenduka ukholwe izwi lakhe kwenziwa manje usaphila. Ungadlali iRussian roullette ngempilo yakho. IBhayibhili lithi kholwa uzakusindiswa. Akukho okunye esingaqiniseka ngakho ngaphandle kwelizwi lezithembiso zakhe asinike zona. Ungabokholwa ukungabaza kwakho, kodwa kholwa uNkulunkulu. UNkulunkulu ungaphezu kwemicabango yakho!
Ukholo noma luluncane kanjani lwanele. Akusilo zinga lokukholwa elikusindisayo, kodwa kungulowo okholwe kuye okusindisayo. Uma enguNkulunkulu okholwe kuye usindiso lwakhe lwanele. Akula nsindiso eyingxenye. UNkulunkulu usindisa okugcweleyo. UJesu wafela bonke ububi ukuze labo abakholwayo banyukeliswe ukulunga kwakhe.

Angezeke uthole ukuthula ngokuzama ukugcina imithetho. Igazi likaJesu yilo lodwa eliletha ukuthula enhlizweni yomuntu.

Siphepheli:
Quote:
Ngizaphinde njalo ngithi uPhawule wayezama ukukhuthaza abantu ukuthi mabangethembi ukwenzelwa ngomunye umuntu kodwa bazizamele bodwa ngoba kungekho ongonanga.

Lapha akulakuxazulula amavesi okwenzayo, kodwa yikujobelela! Angezeke uwuthole umcabango onjengalowo owutshoyo kulamavesi!
Kulamavesi uPhawuli waye fananisa uJesu lo Adamu. Uthi laba bobabili bazinhloko zezizwe ezimbili, aboni labalungisisiweyo. Uthi uAdamu wayelithunzi lika Jesu, kumbe ngithi eyindlela uMsindisi Jesu ayezokuza ngayo! Uthi njengoba uAdamu waletha ukona lokufa enzalweni yakhe, kunjalo uJesu weza lokulunga lempilo engunaphakade kusendo lwakhe!

Siphepheli:
Quote:
Ngizagcizelela njalo ngibuza ukuthi "Ngesibomvu kangakanani lesosono esehlula igazi leMvana?" Mina ngithi zothethelwa zonke izono ezikaAdamu, kumbe ubani lobani.


Angithi lokhe ngiphinda phinda ngithi uJesu wafa ngenxa yaleso sono wavuswa kwabafileyo ukuze alethe ukuphila endaweni yokufa okwalethwa yileso sono. Isono asiphonguthethelelwa nje. Isono silembadalo, okufanele igcwaliswe andukuba kubelokuthethelelwa.

Siphepheli:
Quote:
Lapha ke usungethusa. Utsho ukuba sonke sizakuhlawula isono somkhenkethe webuswiina weZimbabwe ngenxa yokuba engumongameli wesizwe?


Kanti lokhu okwenzakala manje kulelana zwe kuyini? Ububha[poverty] obule kwaMgodoyi, konje abutholakali kwelikaMthwakazi na? Isinkwa yimalini koMthwakazi? Izinga lokwehla komnotho welizwe likaMthwakazi lahlukile na kumbe lifana lakhona kwaMgodoyi? Njengoba uMthwakazi wamukela ihlazo lombuso wobugodoyi, uMthwakazi angaphunyuka kanjani izithuko zombuso wobunyama webuswina?
Kodwa lokhu yikwahlulelwa kwesifitshane. Lokhu uNkulunkulu ukwenzela ukuquma amandla esono empilweni ukuze ababi bangaphongwenza ububi bacabange ukuba akulalutho olungabaphambanisa impumela yobubi babo! Yindlela uNkulunkulu akhuza ngayo ubuhlongandlebe kwababi. UNkulunkulu ulakho njalo ukwahlulela okungunaphakade, okuseza!

Siphepheli:
Quote:
Mina ngizokwala ngithi uThixo wosahlulela ngamunye ngamunye ngezono zethu. UAdamu wohlawulela ezakhe, umkhenkethe ezakhe, mina ezami lawe ezakho. Akula "collective bargaining or suffering" ekwahlulelweni.

Liqiniso leli, kodwa angithi lapha siyabe sesikhuluma ngokwahlulelwa kokugcina.

Siphepheli:
Quote:
Nxa ukholwa ukuthi uThixo uyasijezisa singona, usuku lokwahlulela ("judgement day") luzobe lungolwani ke? Kambe uThixo ukuthi mubi kangako ukuthi angathetha icalalinye okungapheliyo asijezise kanenginengi? Ingathi layo imithethwandaba yelizwe ayimethesi umuntu icala linye kanenginengi. Lingathethwa icala liyavalwa. Kanjalo laye uThixo akazusijezisa kanenginengi esijezisela icala elilodwa

Lapha ngabona sengikuphendule! Ukukwahlulelwa kwamanje ikanengi ngokokwenqabela ububi, ukuba bungagcwali indawana yonke, njalo ababi baqunywe imisila yabo yokuziqenya ngobubi babo. Ayisibo omgabe ababesimbuluzela bethi kasibuyele lapho esavela khona? Namhlanje yibo amawuwu agcwele eMzansi bedinga impilo. UNkulunkulu wakuqeda ukuziphakamisa okungelangqondo, lemicabango emfitshane yobuswina!

Siphepheli:
Quote:
Noma etsho njalo uThixo, ngizophika ngithi akakutsho ukuthi akazukubathethela abamonayo yiloba nje ebazonda. Mina lawe asibathandi lathi abasonayo. Kangako naye uThixo angeze athandana labamonayo. UThixo usifundisa ukuthethelelana, kambe ukuthi angasifundisa lokho yena engazimisele ukukwenza na?

Uthixo akasizondi, kodwa akuzondayo yikungamkholwa kwethu. UEsau akazange akholwe yiNkosi ngoba wasuke wathukuthelela umnewabo waze wafika esibangeni sokufisa ukubulala inzalo kayise eyibulalela izinto zomhlaba (ilifa) eziyize neze, ezigcwele nokubola. UJakhobe wayeyikholwa iNkosi yakhe, njalo wayeyilangazelela ekhwabitha nezibusiso ayeziphiwa yiYo, kangako ke yamthanda iNkosi. Mina lawe lathi sithanda abasikhwabithayo hatshi abangasinanziyo.

UThixo lo umkhulu, asingeze samzwisisa simqede. Khangela esibonelweni sakho lesi, uThixo uthanda isela elinguJakhobe elemuke umnewabo ilifa kodwa azonde uEsawu ofutheleneyo ("naturally")ngoba encindezelwe. Kule ngozi ekuthatheni amazwi kaThixo ngendlela elula ("too simplistically and literally") . Kungaba kuhle ukuthi sidingisise isifundo esisemazwini akhe lawo kulokuzama ukuwacubungula sidinga icala.


Indaba yokuba uNkulunkulu uzikhethela yena azamthanda, kungelakuthi yini okwenziwe ngumuntu, kuyinto esobala. Angithi yikho sithi ngumusa wakhe! Akusikho kukholwa kwesedlana elinguJakhobe okwenza uNkulunkulu amthande. Umbhalo uthi kwabaseRoma 9
Quote:
1(For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth;)
12 It was said unto her, The elder shall serve the younger.
13 As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated.
14 What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid.
15 For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion.
16 So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth mercy

Kuthiwa uNkulunkulu wenza ukukhetha kumbe ukwahlukanisa lababobabili bengakazalwa ... bengakenzi lutho olubi kumbe oluhle! UPhawuli abesebuza athi lokhu kuyimpambaniso na kaNkulunkulu? Uyaphika, uthi Hayibo, Phinde! Uthi uNkulunkulu ngizokwenza umusa kulowo engizakwenza umusa kuye. Ngakhoke ukuthola umusa lokhu uthi akulani lokufisa kumbe lokugijima komuntu, kodwa kungokomusa kaNkulunkulu kuphela.

UPhawuli uqhubeka njalo endimeni le kwabaseRoma:
Quote:
17 For the scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my name might be declared throughout all the earth.
18 Therefore hath he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he hardeneth. 19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find fault? For who hath resisted his will? 20 Nay but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, Why hast thou made me thus?
21 Hath not the potter power over the clay, of the same lump to make one vessel unto honour, and another unto dishonour?


UPhawuli uthi uNkulunkulu wamdala kumbe wamvusa Faro ukuze abonakalise amandla akhe. UNkulunkulu wenza uFaro ukuba omise inhliziyo yakhe ukuze uNkulunkulu abonakalise ukuba ulamandla ngaphezu kuka Faro, ngokumehlula, waze wakhulula amaIsraeli ngenkani! UPhawuli abesephendula imicabango yaboziphepheli abathi uNkulunkulu kanjalo, angezeke enze impambeko esobala kanje! Uthi unguzibani wena ophendula uNkulunkulu? Into edaliweyo ingatsho na ithi koyidalileyo, ungidaleleni ngabanje? Odalayo kalayo na intando yokuzidalele angabe akucabangileyo?

UPhawuli uthi thula uthi zwi phambi kuka Nkulunkulu owenza intando yakhe emhlabeni wonke! Ungakhonondi ngokungelangqondo. Imibuzo le iveza ukuvukela uNkulunkulu ngegunya lakhe njengomdali lokwenza intando yakhe phezu kwezidalwa zakhe zonke!

Siphepheli:
Quote:
Ngizaphendula ngesilungu lapha: "If God pre-destined us and the world what was the whole point? Why do we need to believe, obey and show by works? If we are pre-destined then all our actions should be involuntary. God did not create automatons/robots of us. But God loved and respected us that He gave each one of us the choice to do His will, and by this precluded pre-destiny. God is a God of love, peace, and order among a whole lot of other good attributes, and is mightily good. Pre-destination smacks of totalitarianism, and that is not our God"


Oh dear, oh dear ! Rather, if God DID NOT predestinate the world then there IS NO POINT. All is a meaningless ding with neither purpose no meaning. We do not know where we will end up. Pre-destination means or gives the universe a rational purpose, an end to which it was created for. If our destinies are determined by us, then God is NOT sovereign! We are! He is not in control. His power is limited! A God for whom some things are outside his control is Not a sovereign God. Infact he is no God at all. God's power is total and comprehensive. There are no exceptions to its reach.

Uma uNkulunkulu wasidala saba ngama automaton/robots, ukusolani lokhu? UNkulunkulu kambe angabe wathola isixwayiso emuntwini onjengawe mhlazana edala umuntu lezulu nomhlaba? Umbuzo okufanele siwubuze yikuba kanti umuntu uyini yena? You have assumed what you ought to show, namely your belief that man has "choice" and secondly that this "choice" is inconsistent with a sovereign all controlling God. Your conclusions are drawn from unclear premises and therefore undemonstrated reasoning.
Le yimibuzo iphendulwe ngu Phawuli kundima esisanda kuyibala. Uthi uPhawuli ngesintu sakithi, imbuzo le ingumbedo nje, wesidalwa, lobuhlongandlebe obumisana lamandla kaNkulunkulu!
UNkulunkulu akasiphanga i"choice" wasipha imiyalo yokuba siyilalele. Lowo owonayo uyakubhujiswa. Lokhu akusiyona ke "ichoice". Ngabe saphiwa "ichoice" ngabe akula sono. Lokho okukhethayo ngabe kuqhondile konke ... njengoba i"choice" kuyiso isiqokoqela osiphiweyo! Isiqokoqela yikuba siyizidalwa, sifanele simdumise, simkhonze njalo simlalele. Lokhu yimfanelo, akusi "choice".

You seem to think a totalitarian God cannot be "a God of love, peace, and order among a whole lot of other good attributes, and [is] mightily good"? Why do you say so? Uma engelawo amandla onke, phoke ubuNkulunkulu bakhe bukuphi? You are employing the word totalitarian as a mere propaganda device. The word is drawn from unpopular political systems, which are not cases of a divine being. Therefore the relevance of this term to discussions about God are not clear beyond its obvious propaganda utility!
Yes God IS totalitarian. Nguso Ntando. Ngundlovu kayiphikiswa! Akabusi leSiphepheli! Ubusa yedwa ebukhosini bakhe! Nguyeyedwa njalo okhonzwayo! [If you think the Bible portrays a Tyrant then for your own good health, don't you think YOU need to believe and obey? Tyrants do not take kindly to disobedience and opposition, remember?]

Siphepheli:
Quote:
Ngilokwenqineka nxa ngizwa usebenzisa laleligama le'mikhondo'. Mikhondoni engenziwa nguThixo kuthina abantukazana? Akanjalo uThixo wethu. Cha akenjalo.


Kwandile ukuba igama libelemitsho embalwa hatsho owodwa.

Tshono kelapha ukuba ungaba lensolo bani ngendlela leli gama "imikhondo" elisetshenziswe ngalo:
Quote:
Usho kanje uJEHOVA uthi: Yimani ezindleleni nibone,nibuze imikhondo yasendulo ukuthi iphi indlela enhle,nihambe ngayo, niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu."(Jer. 6:16)


Kusobala ukuba ngilisebenzise ngisitsho izimiso kumbe indlela zikaNkulunkulu, hatshi ububi!

omnyama

Top
#35469 - 12/09/07 02:14 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: omnyama]
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Okwamanje ngizaxolisa ngoba angizukuphendula umbhalo wakho ngokugcweleyo. Ngizathi ngingathola ixesha ngihlale phansi ngiluhluze.

Engikubambisisileyo yikuthi siyavumelana kwikho konke sehlukana ekuthwaliseni uThixo ubhulo. Wena uthi uNkulunkulu uyanemba mina ngithi ungumakorobha.

Siyavumelana ngezwi likaThixo, sehlukana ekutheni wena uqakathekisa omathunywa phezu kwelizwi mina ngithi okuqakathekileyo yilizwi phezu kukamthunywa.

Siyavumelana ukuthi ukuze uluntu luthole usindiso kumele kubelokukholwa kuThixo. Esehlukana ngakhona kusekutheni kulabantu abavele bekhethiwe ngaphambilini ukuthi bazokholwa. Mina ngithi yiloba ngubani uyenelisa ukukholwa. Umcabango wokuthi kulabakethwa ngaphambilini waba ngumjibila owawisa amaJuda.

Mina umbhalo weNkosi ngiwuthatha njengesixwayiso esisixwayisa ngezingozi esingawela kuzo ngokungalandeli imilayo ezibalisa leso sihogo lokufa kokufa. Angikahlangani lomugca engingathi wona ukhomba ukuba umusa weNkosi sewavalwa kodwa ngibona ithemba kuwowonke lumbhalo. Kambe nxa uxwayiswa ukuthi ungadlalisa umlilo uzakutshisa sesingathi kutshiwo ukuthi usutshile noma ungakawudlalisi.

Mina ngiyisoni esikhulu nxa ngizibheka esibukweni seNkosi ngizibona ngingcolile ukwedlula omunye umuntu, kangako angingezake ngibheke ichatha eliselihlweni lomfowethu mina ngilogodo kwelami ilihlo. Yikho okungenza ngizame ukukhuthaza abangakaliphuthumi ivangeli.

Okunye nje yikudlaldlala ngamabala lamazwi yikho okwenza kuzwakale sengathi ngiphikisana lokutshoyo. Mina bengibona angathi wena ubeka lindaba yosindiso njengabeprofethi basendulo oAmos, Jeremiah njalonjalo ababechaza uThixo njengenkemba ethena izihlahla. Kodwa usebenzisa imibhalo kaPhawule (owayeyinkalakatha yesigelekeqe esasesenguSawule) okumele ukuba ibe itshengisa umusa kaThixo. Ngiyazi laye uPhawule uyadobhadobha ebaprofethini basendulo kodwa njengomuntu obone imisebenzi kaJesu usebenzisa isineke lozwelo ekutshumayezeni.

Ngithini ya, nxa sitshumayeza kumele sizwisise ukuthi phakathi kwesibatshumayezayo kukhona abantwana labadala, ukuze sijiyise intshumayelo ngokulingeneyo. Akungezake kusincede lutho ukunika insane inyama eyosiweyo zona zingelamazinyo okuyidlithiza leyonyama. UJesu wayengatshumayeli ngolaka kodwa ngesineke esikhulu ngoba esazi umgomo wokuzwisisisa kwabantu. Yikhona nje uzwa ngisithi ngizoma ngaye uJesu ngoba wayekhombisa, encenga esebenzisa ubizabiza oluthinta umzwangedwa, hatshi iromance yamadonki yokukhahlelana kumbe ukosa (ukufusa) inyama ngelangabi (ayingeke ivuthwe!). Firebrand preaching never did, will not, does not help anyone in the quest for redemption, both the preacher and the receiver of the sermon. Gentle persuasion should just about do it. If 'firebranding' was any good, Israel and Judah would not have had the problems they had.

Ngizavala ngokuthi mina ngiyamkholwa jalo ngiyamhlonipha uThixo, kangako angizukumephuca isihlalo nesihluthulelo sakhe ngivalele izimvu zakhe ngaphandle kwesibaya. Akekho ngitsho loyedwa umuntukazana owaziyo ukuba usindisiwe. Othi ulolwazi lwezinto ezinjalo nguye ke ongamhloniphiyo uThixo ngoba naku phela semhambele ngaphambilini yena ezitsholo ukuthi akuhkho ilihlo elikwaziyo okumunyethwe yilelo langa lokucina ngaphandle kwaKhe.
_________________________
Indlamuva yinkosi. Qala ube yisigqili ukuze wazi ukuzibusa.

Top
#35480 - 12/10/07 07:50 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: Siphepheli]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Siphepheli,
Mina ngibona silombono owehlukeneyo ngoNkulunkulu langezwi lakhe. Sengathi uthi abaprofethi basendulo behluleka ukusiza abeJuda... ngoba bebhodl'umlilo! Kungani uthi babengatshumayeli izwi likaNkulunkulu! Kodwa ngaphambilini uthe ukholwa ukuba abaprofethi babethunywe nguNkulunkulu. Phoke ukwehluleka kwabo sekuvelengaphi njalo?
Njalo kukhanya kawukholwa ukuba uNkulunkulu ungumahluli(uthi ngithi uphethe ubhulo).

Kusobala ukuthi waminza wazewakhotha lokhu abakuthi yi liberal theology! ILiberal theology yinkohliso yeze neze. Ngumbedo wabantu abangakholwayo abathanda ukuphatha izwi lika Thixo. Kumbe baswela imisebenzi bazebazethese umsebenzi okusobala ukuba kabawukhwabithi njalo kabala ndaba lawo asazi!

Mfundisi Siphepheli, lahla inkohlisi lamanga ayize le liberal theology ulalele uThixo. Ulecala ngokufundisa abantu amanga.
UThixo asisize!

omnyama

Top
#35492 - 12/11/07 09:02 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: omnyama]
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Okokuqala usubeka amagama emlonyeni wami engingawatshilo. Angizange ngitsho ngabepostori bakho labo lokho othi ngikutshilo. Angizukukuchithela isikhathi kumbe umcabango lokho. Kholwa okukholwayo lami ngizokholwa engikukholwayo.

Okwesibili mina ngikholwa ukuthi uNkulunkulu akathwele ubhulo. Wena ukholwa ukuthi uluthwele kumbe ungumahluli. Akwaziwa okwanonisa ingulube. Ungaguquli umbono wakho ngami kanjalo angidingi muntu ukuthi alandle umbono wami. Lo lalowo kalandele owakhe. Ofuna ukulandela owami kabekwazi ukuthi lo ungumbono wami kangako angingeze ngatholakala ngilecala nxa lowombono ungaqondile ngoba owulandelayo uwulandela ngentando yakhe ('buyer beware' or 'at your own risk') njengoba lami ngilandele uThixo ngeyami intando lendlela.

Okwesithathu. Lokhu okutshoyo nge 'liberal theology' angilalwazi lakho kangako nxa ngaminza ngakuminza ngingananzelele njengoba ngiyisiwula esingazwisisiyo, impumphuthe elindele ukudonswa ngamakhala nje. Elami ithemba alikho 'sophisticated' kumbe 'academic'. Elami ithemba ngelobuqaba elingathandabuziyo kangako elingahlolisisiyo ngoNkulunkulu kodwa elihlolisisa abeza bethwele ilizwi laKhe. UJesu uyasixwayisa ukuthi sihlolisise abasitshumayezayo sinanzele labazabuya be 'academiser' ukholo.

Ezulwini kuzangena abamsulwa okomntwana ('those that are innocent and unassuming') abakholwa uThixo ngenhliziyo zabo zonke zingenakuthandabuza. Bengisazibalela kulabo ke abamsulwa kodwa angisazi kumbe ngisesemsulwa ngenxa yokuthi usungivule amehlo sengisazi umpolitiki weZulu namhla, ukuba kule 'liberal theology'. Ngingazi kumbe kukhona labo 'democratic' kumbe or o'conservative'. Lokhu sengizakutshiyela ukuthi ukuphawulele ibandla, wena owahamba ekolitshini ukuyafunda ukukholwa ngoba mina angiyanga belo esikolo ngitsho lakhona e'pre-school' yokukholwa. Angikholwa ngengqondo kodwa ngenhliziyo. Ngithemba uyezwisisisa engikutshoyo lapha.

Okwesithathu, ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi akekho onesihluthulelo seZulu osahambayo kulo umhlaba, kangako akekho ongasola ukholo lomunye kumbe indlela akholwa ngayo. Ngifikelwa yizindlu zamakhaza sonke isikhathi nxa ngizwa umuntu onjengami ephoxa kumbe esola omunye umuntu onjengaye odinga usindiso. Ngiye ngizibuze ukuthi pho uJesu wafelani nxa silokhe sichakazelana phansi ngezokholo?

Akulamtshumayeli oqonde nta, ongelagobo kangako ukuphatha izwi leNkosi akumelanga kube yindlela yokubandlululana kwabantu. UJonah ngikhumbula ukuthi watshumayeza iNeneveh ethukuthele engathandi, kodwa ngentshumayelo yakhe umsebenzi weNkosi wafezeka, basindiswa abalizwayo izwi leNkosi. Ukuphatha izwi leNkosi akulani lobungcwele kumbe ukufunda kumbe ukwazi umbhalo kwalowo oliphetheyo, ngoba lona livele alisiso isikorokoro, alifuni i'push start'. Kubuhlungu nje ukuthi thina esizithi singamakholwa akulezinsuku silokhe sibandlulula ukuthi ngubani ongaphatha izwi leNkosi. Mina ngithi yiloba ngubani angaliphatha, kodwa ingqobe isala kolizwayo lelolizwi.

Okokucina, angisiye umfundisi kodwa ngiyisifundi sezwi leNkosi. Ngiyabonga kodwa ukuthi ungibone ngifanele ukuba ngumfundisi. It is an honour.

Kwabalandela lingxoxo, ngiyalinxusa ukuthi fundani ugwalo oluNgcwele lizizwele lodwa, lingalahlwa yithi esizibiza izikhwicamfundo zokholo.

Ngiyabonga.
_________________________
Indlamuva yinkosi. Qala ube yisigqili ukuze wazi ukuzibusa.

Top
#35494 - 12/11/07 10:56 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: Siphepheli]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Siphepheli, mfundisi wami!
Lapha ndoda yakithi, usuthukuthela impela! Kukhanya sengikuthunukile! Hatshi, yehlisumoya, Mthwakazi omuhle. Yingxoxo, nje!
Lokho engikuthi yi 'liberal theology' uyakwazi impela! Ungazenzisi mfundisi! Indoda ekhaliphe njengawe??? Ngekungicatshele!

IBhayibhili liqiniso. It is neither democratic nor conservative. It is simply true. Ukuthi 'liberal' akutsho i politic zase Zulwini. Ligama elitsho umuntu ozikholelwa santando ngombalo engazihluphi ngokuba alandele ngokunanzelela okutshiwo embalweni.

Ukholo luvele lu 'academic'. Yikho kuthiwa lukholo. Sikholwa inkolo, imfundiso, okuyinto yengqondo, imicabango kaThixo! Kungakho ukholo lutholakala egwalweni, iBhayibhili. Kufanele silufunde lolugwalo anduba sizakwazi ukuba sikholweni. Ukufunda ugwalo yikwenza into e 'academic'. Imicabango yonke i 'academic'.

IBhayibhili lithi singakholwa yonk'into esiyizwayo kubantu, kodwa sibhekisise ukuba kusezwini lokho esikuzwayo. Lokhu akusikusola ukholo lomunye umuntu! Kuthiwa singakhohliswa! Phoke sizakwazi kanjani ukuba esikuzwayo kuliqiniso kumbe yinkohliso uma singabuzi imibuzo ngesikuzwayo? Ukusola ngombalo, ngokucinga embalweni, kuyiyona indlela esiyiphiwe ngu Thixo yokuzivikela enkohlisweni. Kufanele sixwaye kulezo mfundiso ezingekho embalweni. Lokhu akusikho kuchakazelana phansi! Kufanele sikholwe iqiniso kuphela!

Manje wena Siphepheli, uyazi you contradict yourself ... yikho ngithe ngaphambilini uphongu bhixa bhixa, uhlanganisa amanga leqiniso. Inkomitsho yochago efakwe utshefu akusilona uchago, kuthiwa ngutshefu! Ungalunatha uyagula, citshe ufe! Uma uhlanganisa amanga leqiniso kuthiwa ngamanga!


omnyama


Top
#35498 - 12/13/07 12:53 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: omnyama]
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Originally Posted By: omnyama
Siphepheli, mfundisi wami!

Manje wena Siphepheli, uyazi you contradict yourself ... yikho ngithe ngaphambilini uphongu bhixa bhixa, uhlanganisa amanga leqiniso. Inkomitsho yochago efakwe utshefu akusilona uchago, kuthiwa ngutshefu! Ungalunatha uyagula, citshe ufe! Uma uhlanganisa amanga leqiniso kuthiwa ngamanga!


omnyamaSonke mnakwethu. Okuhle yikuthi mina ngiyabhixa-bhixa wena uyalungisisa. Kuhle. Ngingazi kumbe sengizi'crontodicter' futhi?
_________________________
Indlamuva yinkosi. Qala ube yisigqili ukuze wazi ukuzibusa.

Top
#35500 - 12/13/07 08:15 AM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: Siphepheli]
omnyama Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/21/07
Posts: 97
Loc: banana republic
Siphepheli,
Quote:
Sonke mnakwethu. Okuhle yikuthi mina ngiyabhixa-bhixa wena uyalungisisa. Kuhle. Ngingazi kumbe sengizi'crontodicter' futhi?

Ngingazi njalo ukuba okuhle ngoku voxa indaba yikuphi? Yebo uyazi-"contradicter" njalo.

Kukhanya ingxoxo yethu kayisayindawo! Mhlawumbe kungakuhle siyigoqe khona lapha!

Mina ngibongile ukuba uchithe isikhathi sakho ukhulumisana nami. Ingxoxo yethu ingicindezele ukuba ngicabange ngokucacileyo ngokholo lwami. Yimi ke engisizakeleyo!

UJesu Krestu, oyiNdodana KaNkulunkulu, ezelwe eyedwa, owafa wavuka, njalo ephila okungunaphakade, ohlezi ngasokhohlo samandla, ozakuza emafini, ngokuphazima nangenkazimulo alondoloze umpefumulo wakho uze umbone ngamehlo omoya umkholwe ngeqiniso.

Ngiyabonga, sala kahle ke Mthwakazi kaNdaba,


omnyama

Top
#35501 - 12/13/07 01:18 PM Re: Ama Sabatha Ko Mthwakazi?? [Re: omnyama]
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Originally Posted By: omnyama
Siphepheli,
Ngingazi njalo ukuba okuhle ngoku voxa indaba yikuphi? Yebo uyazi-"contradicter" njalo.

Kukhanya ingxoxo yethu kayisayindawo! Mhlawumbe kungakuhle siyigoqe khona lapha!

Mina ngibongile ukuba uchithe isikhathi sakho ukhulumisana nami. Ingxoxo yethu ingicindezele ukuba ngicabange ngokucacileyo ngokholo lwami. Yimi ke engisizakeleyo!


omnyama


bigcry banghead bigcry bye
_________________________
Indlamuva yinkosi. Qala ube yisigqili ukuze wazi ukuzibusa.

Top
Page 21 of 23 < 1 2 ... 19 20 21 22 23 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert