Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 13 1 2 3 ... 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29410 - 01/14/06 12:11 PM Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Zulu,kulendaba lapha engikade ngiyidondela kodwa sengize ngathi kahleni ngiwubuze lumbuzo,ngike ngaya kweyinye inkonzo lapha engilandi ngabona isimanga,kuthe sekuphakathi kwesikhathi sikuleyo nkonzo kwaba lesikhathe lapho abantu abaqala khona ukuhlaba umkhosi bekhuluma izinto ezingazwakali lokuthi bathini,ngithe nxa ngibuza umunye wabo wangitshela kuthi bakhuluma ngendimi ezingcwele.

Kungaba khona yini ongaba lolwazi lwalinto okuthiwa zindimi kuyini ngoba mina nxa ngiwufunda umbhalo ongcwele,engifunda khona kakuhambelani labakwenzayo,kahleni lingitshele ukuthi lababaantu benza okusem'bhalweni kumbe balulazisa lum'bhalo.

kunjalonje bayabe begijima begcwala yonkindawo,ngaphuma lapho ngidangele kanzima,ngathi ngifika endlini ngawufunda ngathola kungani yiyo le abayithi yiblasphemy nje.
Ncedani bakwethu

Top
#29411 - 01/14/06 01:48 PM Re: Izindimi(tongues)
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
ololo labantonto labantinti.

Top
#29412 - 01/14/06 07:01 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Sibamba.....


Kanti lawe uyazitshaya yini mfo,kasiyevula inkonzo kwagodlwayo phela nduna. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Top
#29413 - 01/14/06 07:46 PM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Mahlaba

lami sengike ngahlangana lenkonzo ezinjalo esengake ngayibona ibingemi lapho kuphela bekusiba lesikhathi se"holy laughter" phecelezi uhleko olungcwele kumbe ukuhleka okungcwele. bajinge nje baqhunsuke ngohleko bechaye izandla bebhek'emafini.

well engingakutsho yikuthi i think ibandla lelo belingelomoya abizwa Pentecostal and esengikutholile yikuthi amabandla la have no central governing board but aranwa ngama-individual clergymen ngakho ngifunisela ukuthi ingqubo yenkonzo iyehlukana from one congregation to the other, but the norm is general like bakholelwa ekusebenzeni ko"MOYA".

abaziyo ngalamabandla bengicela basichazele kabanzana. ngiyabonga

Top
#29414 - 01/14/06 09:06 PM Re: Izindimi(tongues)
mthwentwe Offline
Mafikizolo
***

Registered: 10/12/05
Posts: 44
Loc: KwaNongoma, kwaKhehlelincane
mahlaba
mina kangisi sazi sempumalanga kodwa okwendimi 'kufana lemphuphu ma ungakasidli isitshwala sakhona, kutshukuthi ayika dilivelwa leyomphuphu kodwa IYEZA' ngakhoke hlalulindile

ungangitsheli ukutshi ulama ulcers awudli sitshwala hk hk.

iyeza lemini enkulu

<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
#29415 - 01/14/06 09:25 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Ngisakhumbula ngi faka kul'inkundla into enjengaleyo...ngitsho phela ngezendimi lezi....angisazange ngike ngithole loyedwa owaphendulayo...ngay'eka...kodwa ngokubona kwami lami.....kunengi lokhu njengokutsho komfowethu phezulu apha lapho okuba leziny'izinto esijinga sizibuze ukuthi shuwa yinto ekhona leyi kumbe hatshi yiku ektha nje....phela mina lami ngazama bengitshela ukuthi ngiyavalel'umoya oyingcwele...betsho bethi "Let go the Holy Ghost" kwangitshiya sengizibuza ukuthi pho maa mina ngiyakuba nguloyo okhulunywa ngaye ukuthi 'abanye liyavala umoya oyingcwele ucine ubaleka'...asazi njalo...ngilokhe ngilombuzo apha mahlabezulu.

Phela mna ngakhulela, ngilokhe ngikhona njalo, ku Bhrathareni, laba abeMatopo, Mtshabezi, Wanezi (ngitsho phela ngezikolo ezinkulu)...esasikwenza kakhulukazi yikunikela, lokucula...laphoke...wang'qamba.....ngiyakuculela lapha ukhale....loba uhleke ...hk hk hk

Top
#29416 - 01/14/06 10:36 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Lembe

Ngiyakuzwa chief lapho,kungani ayangivula amehlo kodwa kusuka kungiphazamise kakhulu,nxa sekuhlatshwa umkhosi kungani sebegwazwe ngemikhonto mani,ummmm very odd,very odd.


Gayigusu

Woza uzotsho,lento its doin my in mani,kayisikho engikwaziyo mina.


Godlwayo.....

yiyo lento abekade ngikhuluma ngayo ndoda,iyangidida ucabange.

Top
#29417 - 01/15/06 02:55 AM Re: Izindimi(tongues)
mthwentwe Offline
Mafikizolo
***

Registered: 10/12/05
Posts: 44
Loc: KwaNongoma, kwaKhehlelincane
godlwayo.
eysh lami eyami inkaba yokukholwa isebrethren, great is the christ like foundation they laid in me.kanti ugodlwayo ngumakhelwane. but ngithemba uyazi ukuba indaba zendimi zake zahlupha ebrethren isp btwn elders and the youth. am happy its now water under the bridge.
but there is one thing i know if the holy ghost sweeps over, angazi ngikuchaze njani.
'kuhleke moya wami'- ngithemba uyayazi lengoma. thats the feeling that u get inside yoself.
i juss wish more people can join us on this issue ukuze siyidungulule

Top
#29418 - 01/15/06 04:09 AM Re: Izindimi(tongues)
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngiyalizwa bafowabo! Nxa lizimisele ukuhlafuna lindaba, kunganjani lolalo aqale ukufunda ugwalo lwe Zenzo/Imisebenzi ebhayibhilini! Lingabamba indaba elapho hatshi, sesingaqhubekela phambili. Angikwazi ukuxoxa ngalindaba ngaphandle kwalokho okutholakala kulolo gwalo ngoba kwaba yisona isibonakaliso sakuqala sendimi! Bambani ikakhulu isahluko sesibili.

http://www.ibs.org/bibles/ndebele/pdf/nt/Imisebenzi.pdf

Top
#29419 - 01/15/06 09:47 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Mabila

Siyabonga ngalolugwalo mtakababa. Ngizakuthi ke ngilukhangelisise kuhle ngihlezi phansi, besengiphendulake. Wenze kahle ngoba phela ngolwesintu, hatshi lapho sengitshaya ngibambile...ngibongile dade.

Gayigusu

Wang'qamba mfowethu...yheeehee nginguy'umakhelwane, phela zonke lezi izikolo ngibe ngasebenza lazo, lakubo Matopo Book Centre laphana koBulawayo, nabo Gegana, labo mbhishopi, esengu Shenk, phela khathesi ngu Ndlovu uDanisa owathath'intambo ngo 2000 ngingakezi lapha, silabo Dladla engu Treasurer, nabo bonke labana.
Utsho kahle mfanekhaya, lami ngaba kuyonaleyo indaba yezomoya, phela sasisithi nxa kulenkonzo yethu sodwa abe yhuthi, sasizikhonzela siwubanga umsindo, baze basikhuze oPastor labo mfundisi oZidhuli (Matopo), nabo Moyo (Wanezi) senze njengathi sizwile kodwa siphinde njalo, esp ngama Conference laphana, kodwa ungangibuza ngezomoya hayi angikwazi sibili, ngiyakhumbula ndoda mina ngibona abanye bebanjwa yiwo umoya oyingcwele kanenginengi, kungaba ngaphi seMatopo, eWanezi, loba eMtshabezi, ngizizwe sengi awuthi ofu plesi, munye sikhathi ngoba kuyabe sokunzima, lami ngiwatshile amehlo, ngitshonise lelizwi, ngikhulume ngolimi engiluzwayo nxa nga besithi zindimi, ngikhreme amagama...besitsho futhi bethi kwakulabantu ku yhuthi ababengenelisa ukuku trena ukukhuluma ngendimi...sasikwenza kakhulu kuma preyazi ethu lawo ayemanengi kakhulu, khonaphaya sesikwazi ukuthi abadala sebeyelala sisale sesibhizi ngomoya lezindimi, kodwa mina ngaze ngabuya laa ngingazake ngike ngibanjwe yiwo. Hayi angikhumbuli lutho sibili....ngikhumbula ngikhuluma nomngane wami u Joshua Mhambi ngalindaba isihluphile ezigabeni lapho okwakukhonzwa khona i Brethren In Christ ukholo kugoqela yonk'imthwakazi...yikuthi uJoshua wayesengenisa ezombuso welizwe phakathi kakhulu kucine sekudungeka...hk hk
Utsho kahle mfokamdala, it's now water under the bridge..... <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Ngibongile nge response yakho wethu. Ngaze ngazizwa sengisekhaya mooo, sengisemsamo hk hk hk

Top
Page 1 of 13 1 2 3 ... 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert