Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 41 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 11 of 13 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29510 - 05/14/06 07:58 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
What is your religion Zwangendaba?
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29511 - 05/14/06 08:06 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

NGISELE LE AVERAGE OF 30 YEARS BEFORE I DIE. I have all the time to listen and LEARN FROM THOSE WHO SAY THEY BRING THE TRUTH. BUT IT MUST BE THE TRUTH. ELILOBUFAKAZI.

Ngincindezele:
_______________________________________________________________________________________
Having laid that foundation, I'd like to point out that amaNdebele amanengi believe ukuthi amadlozi is part of our culture. I would like to differ and say amadlozi is a faith for not just amaNdebele, but many other cultures. I do not subscribe to faith emadlozini.
_______________________________________________________________________________________

.
.
Mhlawumbe ISINTU (isinguni) sethu sehlukene. Choosing to "DIFFER" does not errode the context of the SINTU LANGUAGE and CULTURE, ITS MEANING and ORIGINAL PRESENTATION. It is unfortunate that what you attempt to do here is rewrite ISINTU (isinguni as you want).

a. Religion is a PART OF CULTURE. UMDABUKA ulusendo lweSIZWE. Yikho ukuthethela amaDlozi ngokoSENDO.
b. Amadlozi is NOT a faith dadewethu. You are not to be converted to AMADLOZI akwenu ngoba uzalwa kiwo. There is no need for you to be BORN AGAIN in you own UMNDENI. Yisintu (isinguni) lesi.
c. "I do not subscribe to faith emadlozini." IF YOU CARE TO RESEARCH, you will learn what "GOD means. Lidlozi ANCESTORAL SPIRIT WHO USED TO BE WORSHIPED IN MOUNT CAUCASUS. I do not know if you said this sentence out of ignorance.

Li Zwangendaba.

Top
#29512 - 05/14/06 08:18 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

ABADALA BATHI BEFIKELWA YISI KIRISETU BAHLE BASOLA NGOBA KUTHIWA INKONZO LOMTHETHELO KUMELE UBE LEBIZO. LOKHU YIKHO OKUXABANISA ABANTU NGOBA SELIMQATHELANA oNKULU-NKULU LISITHI KALANDELWE NGO JESU KUMBE NGO MOHAMED.

Mina dadewethu ngiyakhonza oNKULU-NKULU ngokuTHETHELA emadlozini akwethu. The Great Spirit oNKULU-NKULU was not Stupid to have created me as I am. Only for him to REALISE 2000 years ago that I belonged to SATAN and therefore I must be BORN AGAIN??? LITSHO UKUTHI oNKULU-NKULU kala foresight wayengakwazi konke lokhu asekuqondiselwa yizidalwa zakhe??? That is an INSULT to MY people, my Religion, And oNKULU-NKULU.

I have no NAMED Religion that I subscribe to, I have no Faith because I do not need anyone to sell oNkulu-Nkulu to me , I HAVE A RELATIONSHIP WITH THE GREAT SPIRIT o NKULU-NKULU through AMADLOZI OSENDO LWAKWETU. A relationship which is not of my CHOICE but of the WILL of the GREAT SPIRIT oNKULU-NKULU.

Li Zwangendaba.

Top
#29513 - 05/14/06 08:27 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Engikwalayo Zwangendaba yikuthi ngilale ngikhonza amadimoni from the pit of hell, ngichithela utshwala lenyama phansi ( to the dead) in the belief that I am pleasing some ancestors that I know very little about. I would rather worship an 'Ancestor' who has a proven record ukuthi ungubani, uvelangaphi njalo sowenzani emhlabeni.
What have your ancestors ever done for you? What advice do they give you? Were they successful people when they were alive? Why can they not teach you to be successful today? Do they identify with you and your needs today? Ukukhonza amadlozi yikukhonza uSathane ngokwakhe and I will not do it. It does not make me any less of a Nguni.IN ACTAUL FACT, I AM A BETTER NGUNI FOR IT.

Give me an example of someone okhonza amadlozi olokuthula empilweni yakhe.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29514 - 05/14/06 08:37 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Awukaze ubone abeLungu bethethela nge champagne ma be dlale kuhle imdlalo yama sports. Watch formula One, FA Cup final, Premiership league, opening ceremonies of anything, amadlozi are universal, they are worshiped by all cultures/people who shun the Living God.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29515 - 05/15/06 07:08 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
[] Religion is a PART OF CULTURE. UMDABUKA ulusendo lweSIZWE. Yikho ukuthethela amaDlozi ngokoSENDO.
b. Amadlozi is NOT a faith dadewethu. You are not to be converted to AMADLOZI akwenu ngoba uzalwa kiwo. There is no need for you to be BORN AGAIN in you own UMNDENI. Yisintu (isinguni) lesi.
c. "I do not subscribe to faith emadlozini." IF YOU CARE TO RESEARCH, you will learn what "GOD means. Lidlozi ANCESTORAL SPIRIT WHO USED TO BE WORSHIPED IN MOUNT CAUCASUS. I do not know if you said this sentence out of ignorance. [/]

Yebo Zwangendaba

Pho-ke nxa usithi simthandazele umfoka Mhlanga utsho kuwuphi uThixo, kwabaphansi kumbe ko-phezulu. Uba usitsho kwabaphansi akungisize kancane lapha: Is it possible ukuthi abakoNgwenya, abakoBanda, etc bathi nxa bethetha lamadlozi akwabo babeke abangesibomndeni wakwabo kumbe abakwabo kaCont yibo kuphela abalamandla okumbeka ebadaleningokosiko langokosendo lwakoMhlanga.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29516 - 05/15/06 03:25 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Kuyabongeka. Ngincindezele.
_________________________________________________________________________________________
Pho-ke nxa usithi simthandazele umfoka Mhlanga utsho kuwuphi uThixo, kwabaphansi kumbe ko-phezulu. Uba usitsho kwabaphansi akungisize kancane lapha: Is it possible ukuthi abakoNgwenya, abakoBanda, etc bathi nxa bethetha lamadlozi akwabo babeke abangesibomndeni wakwabo kumbe abakwabo kaCont yibo kuphela abalamandla okumbeka ebadaleningokosiko langokosendo lwakoMhlanga.
_________________________________________________________________________________________

a. Pho-ke nxa usithi simthandazele: UMTHANDAZO WEHLUKENE LOMTHETHELO. USUKE UKUHLANGANISE. ABANGAKIBO KA CONT KABATHETHELE BAMCELELE Ko NKULU-NKULU ukuthi AMLONDOLOZE ENGOZINI LE AKIYO. UMBHALO WESINTU UTHI WONA NXA ABANTU BEHLANGANISE IZINHLIZIYO ZABO, ENTWENI EYODWA EBAHLUPHAYO, AKUDINGI KUTHI BAPHUMISELE AMAZWI, LOWO NGU MTHANDAZO OZIMELA oNKULU-NKULU. ANGAZI KUMBE UYANGIZWA NXA NGITHI OZIMELA. YISINTU SAMANDULO LESO. YIKHO BENGICELA ISIZWE SAKITHI UKUTHI SIYIHLANGANISENI IMICABANGO YETHU, KUNGABI NGITSHO LOYEDWA ODUNGAYO UKWENTELA UKUTHI IMITHANDAZO YETHU, KANYE LEMITHETHELO YAKOMHLANGA LEMITHANDAZO YAMADLOZI AKWABO IYEFIKA koNKULU-NKULU. YISO ISINTU ENGASIFUNDISWAYO MINA.

b. simthandazele umfoka Mhlanga utsho kuwuphi uThixo, kwabaphansi kumbe ko-phezulu: ISITHIXO NGESINTU YIBUNGCWELE. IZITHIXO ZINENGI SIBILI NJENGOBA USITSHO. KULEZIPHANSI ENGIZAZIYO MINA, KUBE LEZINYE ENGINGEKE NGAQAMBA AMANGA NGITHI ZISEZULWINI KUMBE NGAPHI NGOBA ANGIKWAZI. ISINTU SAMANDULO SIYAKUBEKA EGCEKENI UKUTHI ABANTU SEBEHLANGANISA INKULUMO LAPHA NGOBA SATHONYELWA ENKULUMENI YIMITSHO YOKUZA. ANGAZI NJALO KUMBE UYANGITHOLA NXA NGISITHI UKUTHONYELWA. O NKULU-NKULU AKASISO SITHIXO. ABANTU SEBEPHONGU KUHLANGANISA INKULUMO. IZITHIXO ZINGAPHANSI KAKHULU KO NKULU-NKULU. NGALOKHO NGITHI U CONT KATHANDAZELWE YISIZWE SIKAMTHWAKAZI, KUHLANGENE LEMITHETHELO YAKWABO, KANYE LEMITHANDAZO YAMADLOZI AKWABO, KUZAKUYAFIKA koNKULU-NKULU.

NGIGCIZELELE NGITHI ASINGAPHAMBANISI SITHI oNKULU-NKULU USEZULWINI NGOBA ASIKWAZI LOKHO, SIYAFANISELA NJE. O NKULU-NKULU UYISIMA KADE, NGINGAZI NJALO UKUTHI KADE KUYEZWAKALA NA? ISINTU SAMANDULO.

c. Is it possible ukuthi abakoNgwenya, abakoBanda, etc bathi nxa bethetha lamadlozi akwabo babeke abangesibomndeni wakwabo: YIKHO ENGIHLALA NGIKUTSHO ISIKHATHI SONKE. I WEBSTERS DICTIONARY ESE LIBRARY YE BROOKLYN IN NEW YORK IKUBEKA KAHLE UKUTHI "GOD" KUTSHONI, LOKUTHI KWAVELA NGAPHI. LIDLOZI LEZIZWE ZAMA CAUCASIAN. YIKHO NXA LINA SELIVUMA UKUTHI IDLOZI LEZINYE IZIZWE SELINGALITHETHELELA, AAHHHHG MINA ANGILANKANI. U "GOD" LOWO OKUTHIWA USEZULWINI, KULETHWA YIZIZUKULWANE ZAKHE. ZIYALAZI IDLOZI LAZO UKUTHI LISEZULWINI. PHOKE THINA SINGALITHETHELELA NGAZIPHI. SESINGATHI NGOKWEHLULWA BESESIVUMA UKUTHI IDLOZI LESINYE ISIZWE SELINGO NKULU-NKULU. LIHLAZO LELO. U "GOD" WEHLUKENE KAKHULU LO NKULU-NKULU. YIKHO UBONA ABANTU SEBEZAMA UKUMTHENGISA NGOBA UMLAYEZELO WAKUQALA YIWO OWAHLE WONA IZINTO ZONKE.

NGANI BABUYA BATHI KITHI, "SIZE KWELAKINI, SIYAZIHLONIPHA INDLELA ELIKHONZA NGAZO ONKULU-NKULU, NJENGOBA LATHI SIMKHONZA NGO JESU." HATSHI LOKHU ABATHI OKWENU KUNGAMANGA, LATHI SITHATHELE NGEJUBANE. YIKUTHUKA oNKULU-NKULU UKUTHI BENGAKABUYI BONA THINA WE WERE A MISTAKENLY CREATED PEOPLE. NOW IT NEEDS A HUMAN CREATURE TO CORRECT THE ERROR OF o NKULU-NKULU. BONA OKWABO AKULA BUFAKAZI UKUTHI IDLOZI LABO SELINGO NKULU-NKULU.

UMBUZO ONGAZAMA UKUNGIPHENDULA WONA GAS YILO: Ngendlela elibeka ngayo isizatho sobuntu buka Jesu yikuthi wayezosiza abantu. Litsho ukuthi u "GOD" loyo kala FORESIGHT na??? AKAKWAZI AKUDALAYO UKUTHI KUZAKWENZANI, HE IS NOT PROACTIVE, HE ALWAYS REACTS TO HIS ERRORS. SOME OF THOSE ERRORS ARE EVEN CORRECTED FOR HIM BY HIS OWN CREATIONS. IF THAT IS WHAT "GOD" IS, FINE ANGILANKINGA LAKHO LOKHO. KODWA ONKULU-NKULU AKANJALO. AMADLOZI THINA YIWO ESIWAZI EPHAMBANISA NGOBA LAWO YIZIDALWA.

Akasuye oNKULU-NKULU loyo. Liyafisa nje ukuthi ngani kunjalo.

Li Zwangendaba.

Top
#29517 - 05/16/06 02:42 PM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Amatshono Zwangendaba

Sengiyihluzile eyakho. Angilaqiniso ukuthi ngikuthola kahle yi. Ngokunjalo uba ngiphicekile uzangiqondisa, kanti lami ngizazama ukubalula lapho engenelisa khona.
Confirm: Are you saying kulo ONKULUNKULU, omkhulu kulamadlozi.
AbakMhlanga bafanele babeke uCont emadlozini ngomthethelo. Abanye abesizwe sikamthwakazi kuhle bambeke ku ONKULUNKULU ngomthandazo wokuthula.
Both efforts will land ku-"ONKULUNKULU" yena ong SIMAKADE.
Is this what you are saying? If so siza kulokhu: Ungaphi umahluko phakathi kwedlozi lo ONKULUNKULU. I-portifolio yedlozi iqala ngaphi iphelele ngaphi, eka-"ONKULUNKULU" yona ithathela ngaphi, Chaza imingcele yabo.
Likuphi idlozi njengamanje kanti yena u-"ONKULUNKULU" ungaphi?
Veza umahluko phakathi ko"mthethelo" lo"mthandazo"?
Nginanzelela ukuthi nxa ukhuluma ngoNkulunkulu uqala ngonkamisa u-o, does it have any significance kumbe yikukiliza nje?

You made reference to "umbhalo wesintu" yiwuphi lowo njalo utholakala ngaphi?

Nxa usithi ukuthonyelwa" ungeqile. Angikaze ngihlangane lalo leli gama, ngicela ungibalulele ukuthi kunga kutshoni lokhu?

Ngiye emibuzweni yakho:
What foresight are you talking about? Yikuphi obekumele uNkulunkulu akubone ngaphambilini angazange akubone? I'm sure you have raised this question somewhere but I never bothered to respond but it looks like its a burning issue. So ngichazele kakahle enxenye ngingakusiza.

Finally point of correction, we were not mistakenly created NO I don't subscribe to that.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29518 - 05/18/06 01:37 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

YINDE INDE yikho yalahleka.

Uzaxola Gasolomhle, mfowethu incokolo lami beliphansi. Ngizaqala ngokuthi sivumelane ukuthi ULIMI Lwesintu Soluguquke kakhulu solusebenzisa eminye imitsho eyokuza. Ngalokho, ngizathi nxa ngihamba lengcazelo ngikubonise ukuthi leli BALA/GAMA/MUTSHO esengiwusebenzisa lapha emveni ububizwa ngandlela bani.

1. Ubaba u Doc wake wangibuza NgamaDlozi, ngachasisa khonapha eNkundleni. Ungangivumela ngizalidinga ikhasi lelo. Ngingaliswela, ngizachasisa njalo.

2. Ukuthonyela yikwengezelela, ukugcwalisa, ukuguqula, njalonjalo. ISINTU sathonyelwa zindimi zokuza ngoba asemanengi amabala esesiwasebenzisa angahambelani QHO lalokho esiyabe sifuna ukukutsho. Kodwa siwasebenzise ngoba ABEKWA YILABO ABEZA LAWO AS A WAY FOR THEM TO DEFINE WHAT THEY PERCEIVE ABOUT US. Ngaleyo ndlela lawo mabala lemitsho aqala engezelela imitsho olimini lwethu, acina eluguqula ulimi altogether.

3. O NKULU-NKULU: Ngesintu sithi "O" ngoba kasilabizo esingalipha Osimakade. Angikilizi. Yisintu samandulo. Siyamlinganisa, asimbizi. Yikho siqala ngokuthi "O".

4. O NKULU-NKULU nguye umdali wazo zonke izinto ngokufundiswa KOMDABUKA wesintu. Idlozi yisithixo nje. O NKULU-NKULU asikwazi thina esintwini ukuthi uyazihlupha ngokuthi COMPETE WITH SOMEONE ELSE for people's SOULS. LINA ELAKULETHELWA NGABELUMBI LISITSHELA UKUTHI KULO GOD LO SATAN WHO ARE IN DIRE COMPETITION FOR PEOPLE. Asikwazi thina esintwini lokho.

5. ISANGOMA: Ngenxa yokuthi sehlulwa, IMIBHALO YESINTU ibibizwa "IZINTO ZIKA SATANA". Bebebindekile abelumbi kanye labakithi abangayaziyo lendaba bediliza betshisa izinto zesintu. THIS WAS ALL IN AN EFFORT TO ERASE OUR HISTORY AND PAST FROM THE FACE OF THIS EARTH. Angesabi kukubeka lapha ngoba imvumo ngayiphiwa yi ZANGOMA. Ukhona UMBHALO WESINTU OWAFIHLWAYO YIZANGOMA. Yimitsho esetshenziswa esintwini. Ngigcizelele lapha ngithi UMBHALO wesintu ubungafani lalo owabelumbi. Lo owabelumbi ulula uyafundeka. YINTO ENHLE. Owesintu bekusiba nGAMACHATHA loba IMIZILA loba IMIFANISELA. Besekukhethwa abantu abazafundiswa ukutolika elinye lelinye laleyo mibhalo. IZANGOMA all along bezisesaba ukuphumisela egcekeni leyo mfihlo ngoba zilindele izitha ukudiliza. Kodwa sekuxoxwe kanengi ngale NDABA. IZIKO lokucina engahamba kilo ESWAZINI, sacela ukuthi imibhalo le itolikwe nge "ALPHABET" yesilumbi. ASIKAYIPHIWA leyo mvumo. Basayihluza ABANIKAZI ukwenzela ukuthi nxa sekubekwa ugwalo, kungabi lokuKILIZA embhalweni. I have volunteered my services to that, ngoba eminye imibuzo engiyibuza lapha uNkundleni yimibuzo EBHALIWEYO EMIBHALWENI YESINTU elokhu ingakaphendulwa yilabo abeza loJESU.

6. FORESIGHT: Senike ngabuza phambilini. U "GOD" lowo lithi wadala uSATANA. Wayengakwazi na ukuthi lento ayidalayo izabuye imehlule??? Nxa u "GOD" elamandla kulo "SATANA", yini engahle amdilize. Kanti USENGANIKEZA THINA ESINGELAMANDLA UKUTHI SILWISANE LO "SATANA" YENA ESAZI UKUTHI KASILAWO LAWO MANDLA??? It does not SOUND logical to IZANGOMA ukuthi u "GOD" is busy making a Fire with BRIMESTONE to burn those who fail to defeat the POWER of the SATANA when he himself has failed to DEFEAT that SATANA. Ziyala izangoma. Zithi ANYTHING THAT WAS CREATED BY ONKULU-NKULU can be DESTROYED by oNKULU-NKULU. Yikho lokhu u"GOD" lidlozi nje elilwisana lamanye amaDLOZI (SATANA) livikela izizwe zalo zabe lumbi. Akusuye oNKULU-NKULU.

7. Finally point of correction, we were not mistakenly created NO I don't subscribe to that. NXA SINGASIYO MISTAKE, ANGIBONI UKUTHI UMUNTU WENYAMA ANGABUYA AZONGITSHELA UKUTHI INDLELA ZAMI ENGIZILANDELAYO "ARE FALSE" as one contributor to this forum said.
a. If my ways are false, then there was no FORESIGHT, ngoba wanginikeza lezo ndlela, usejika futhi eseletha uJESU.
b. If they are not False it goes to prove that the MESSAGE you are broadcasting is FALSE, DEFECTIVE and DANGEROUS.

MAKHOSI AKWA NGWANA NGITHANDAZELENI.

Li Zwangendaba.

Top
#29519 - 05/18/06 02:03 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

NGIYTHOLILE I PAGE OKUMELE UYIVULE. YANA KU AMASIKO AKITHI, UBUSUSIYA KU AMANDEBELE. UYIFUNDE YONKE. TAKE YOUR TIME. SIXOXISANE LAPHA BABA.

Li Zwangendaba.

Top
Page 11 of 13 < 1 2 ... 9 10 11 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert