Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 13 < 1 2 3 4 ... 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29420 - 01/15/06 11:20 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mahlab' ayithwale

Ngayakubingelela ngegama likaJesu mfowethu(Brother)
Ngiyakuzwa konke okutshoyo njalo lami ngilokululwazanyana ngezindimi loba nje ngingazi konke kodwa ngilokuncane engingakunikeza khona.

Zona kodwa izinto okuthiwa zindimi yizinto ezikhona njalo zikhona lasebhayibhilini.Ibhayibhili lisitshela ukuthi umuntu ukhuluma ngezindimi uma umoya oyingcwele ungamehlela njalo nxa ekhuluma ngalezi indimi laye uyabe engazizwa ukuhti uthini. Lokhu sikuthola encwadini ka-Acts2:1-13. Ibhayibhili lisitshela ukuthi abafundi bakaJesu babebonke ngelanga le-Pentecost endlini ephezulu njalo umoya oyingcwele wabafikela bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo.

Nxa ungahamba encwadini ka 1 Corinthians Tshaphta 12 kusiya ku Tshaphta 14 sithola u Apostle Paul esithi izindimi lezi yizipho ezivela kubaba wethu osezulwini(Spiritual Gifts). Uthi uNkulunkulu usinika izipho ezitshiyeneyo abanye baphiwa izipho zokusilisa, abanye baphiwa izipho zokuporofita, abanye baphiwa izipho zokuchasisa izindimi njalo abanye baphiwa lezindimi.

Ibhayibhili lisitshela ukuthi nxa umuntu ekhuluma ngezindimi uyabe engazizwa yena ukuthi uthini kodwa umoya oyingcwele ophakathi kwakhe yiwo oyabe usukhuluma loNkulunkulu. Kodwa angitsho ukuthi wena nxa ukhuleka ngokwakho uyabe ungakhulumi loNkulunkulu, uyabe ukhuluma loNkulunkulu kodwa uPaul yena ukubeka esithi,,"He who speaks in tongues edifies himself" ku 1 Corinthians 14:4. Omunye umuntu wathi engichasisela wathi lokhu kutsho ukuthi kuyabe kukhona izinto okuyabe uzikhulekele ungazi kodwa nxa usukhuluma ngezindimi ziyabe sezikhuleka zona.

Engingakutshela khona mfowethu yikuthi nxa kuyikuthu awukhulumi ngezindimi ungalahli ithemba ngakho akusiyo into embi ukungakhulumi ngezidimi ngoba ngokutsho kombhalo uthi abalandeli bakaJesu behlelwa ngumoya oyingcwele bakhuluma ngezindimi njalo lawe loba ulandela igama ikaNkulunkulu uphile impilo ehlambukileyo phambi kukaNkulunkulu lawe ngelinye ilanga uzazizwa usukhuluma ngezindimi, ungazami ukufosa into engekhoyo uthi ngoba uzwe abanye bekhuluma ngezindimi.

Okunye engingakuxwayisa khona mfowethu yikuthi nxa uhamba ematshetshi lapha ungahambi ngoba ulandela lokhu abakuthi ngamamiracles kodwa hamba ngoba ufuna igama likaJesu Christu njalo konke okufunayo uzakuthola ( Matthew 6:33) ngoba kulezi insuku sebekhona aphorofitha bamanga abathi benza ama-Miracles kodwa kungekho lokhu befuna ukudlala ngabantu nje kuphela.

Ngakho ngithi qhubeka ngemdlela yakho enhle eyokukhonza inkosi njalo izakabusisa.

UJESU YINDLELA, LEQINISO LOKUKHANYA!

Inkosi ikubusise Mfowethu!!

Top
#29421 - 01/16/06 12:53 AM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Mzalwane Stimela samalahle

Nami ngiyakubingelela ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu...AMEN!!

Ngiyabonga mzalwane ngesikhathi othe wasithatha ungichasisela ngal'umbhalo, sengathi yena Mninimandla wonke angakuphilisa okunaphakade..

Hatshi ngiyakuzwa...ende Hheyi!!! wethu ukubeke ngendlela ekholisisayo mpela. Okhu ngangikuzwa, njalo ngiyavumelana nawe ngombhalo...yinto asasitshukumisana layo lena abadala labatsha kuBhrathareni, abadala basibambele ngokuthi khona mdabuko kaBICC babengakwazi lokhu so-ke babekukhangelela phansi, ngoba besithi kuyajinga kuvus'okunengi (imimoya engaqondakaliyo) ebandleni elingcwele. Ngikhumbula lomdala uGagisa uMkhwananzi laphana e Wanezi, sasihlala silodubo ngakho lokh'okuyinto...

Ngiyabonga, ngiphinde ngibongele bonke abakaMthwakazi, nabakulolukholo lwesiKrestu, labo bonke abale intiresthi ngakho lokhu....

EMthwakazi!!!!! <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Top
#29422 - 01/16/06 07:37 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Ngensuku ngise very diligent ngezokholo I made a research on this topic. I will recollect what I found out and make my contribution b4 end of week. Its quite an interesting subject.

Top
#29423 - 01/16/06 10:07 AM Re: Izindimi(tongues)
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mahlab'ayithwale:
<strong> Sibamba.....


Kanti lawe uyazitshaya yini mfo,kasiyevula inkonzo kwagodlwayo phela nduna. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mahlaba ayithwale
Uyabona lendaba yizindimi yangixabanisa labazalwane kakhulu eBrethren kaGegana laphana eLobengula, iclass yami lapho ebengikhona ibe isisaziwa ukuthi inosathani ngoba mina bengithanda ukungavumelani nendlela abantu abaqghuba ngayo ngalendaba yezindimi. Ngiyavuma ukuthi ibhayibhili liyakhuluma ngezindimi, kodwa mina obesekusenzakala eBrethren ikakhulu kumaYouth Services bekungathi akungiphathi kahle, bengibona sengathi abntu badla ngomoya ongcwele nje. Bekuthiwa asiphakamise izandla sicele iznto esithanda ukuthi zithandazelwe, omunye uzathi mina ngicela sithandazeli ukuthi lonyaka izulu line, omunye athi abagulayo, omunye athi ukuthi uMugabe afe masinyane hk hk. Uzosho ke loyo ozobe engumphathi ngaleso sikhathi athi bazalwane manje sizothandazela IZULU asisukumeni siye kubaba ngimithandazo, ngiyakutshela uthuli oluzovuka lapho, omunye lomunye ngespeed esiya kubaba ngomthandazo, khumbula mzwakwethu ukuthi ngithe kuthandazela IZULU lapha, uzokuzwa omunye ngemva le omunye phambili le usho ngendimi, uma ulenhlanhla uzozwa lona ohleli eceleni kwakho naye esezikhuza indimi, kodwa into ebe isuka ingimangaze yikuthi bonke laba bantu ngiyafunga bebekhulu one tongue uma kuyilanguage bebekhuluma one language, indlela abakhuluma ngayo iyefana ncamashi. Kuzophela phela ukuthandazela izulu abuye asho njalo umphathi athi sekuthandazelwa okunye abantu bazosukuma babuyele ngisikhulu isvinini/isiqubu kuye njalo ubaba ngomthando, khumbula lamzwakwethu ukuthi ngithe sekuthandazelwa okunye okuhlikile kodwa ozozwa abantu abafanayo bekhuleka ngokufana same words, same language okwesibonelo kuzofana nokuthi uma ngingathi akuthandazele uzibani banyana ogulayo ngithandaze ngithi : "Nkosi ngicela uzwele uDube isihawu umlulamise"" ngibuye futhi ngithi akukhulekelwe umaSibanda oya eMelika ukthi uhambo lwakhe lube ngoluphephile, uzwe sengisithi: Nkosi ngicela uzwele uDube isihawu umlulamise"

Top
#29424 - 01/16/06 10:30 AM Re: Izindimi(tongues)
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
NGILALELE NGIYALIZWA MADODA. <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />

Top
#29425 - 01/16/06 01:14 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mzalwane Godlwayo' omnyama

Ngiyabonga mzalwane ngokungincoma kodwa lami mfowethu ngithi ungincedise sibonge kubaba osezulwini ingoba nguye osambulela izinto ezinje.
Inkosi ikubusise.

Sibambamahawu.

Ngiyakuzwa mfowethu ngensolo yakho ngalezi izindimi.Akusikho ukuthi nxa umuntu ethandaza sonke isikhathi kumele athandaze ngezindimi ikakhulu nxa kuthiwa kulento okumele ithandazele ngoba laye uyabe engazizwa ukuthi uthini.

U Apostle Paul uthi yena kungangcono akhulume amazwi amahlanu(5) ngolimi oluziwa ngumuntu wonke kulokuthi akhulume amabala ayi Ten thousand ngezindimi ezingaziwa ngumuntu.(1 Corinthians 14:19) ngoba kulesikhathi okumele umuntu azizwe ukuthi ukhulukelani. Angazi ukuthi ngingabe ngibe lusizo kuwe.

Top
#29426 - 01/16/06 02:20 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> AMEN s'timela samalahle ngivumelana lawe kakhulu futhi mzalwane lami yiyo engiyingenayo ngangingu msabatha kusukisela ngizalwa kuze kube 1998 lapho omunye engazana laye wayengahambi unyawo luthanca or lukhumuka okomyaka wonke.

one of my friends invited us esontweni yabo yendimi ngahamba lami ngimangala bekhuleka bonke ngendimi uyazi ma ungumsabatha ukuthi ngitshoni, bathatha umgane wami owayeku wheelchair bambamba ngamanye amadoda amabili ngapha langapha umfundisi wafaka isandla wakhuleka ngendimi abanye bencedisa ngithi bemyekela ngangithi ngizabona ehlala phansi kodwa wahamba lalamhlokhu lowo muntu ungeke ukhulekelane laye ngoba bathi beqeda wahamba eseqa thina abakholwa ngokubona hk sagoqa iwheelchair.

ngakho mina lami futhi ungangithola echurch uyakhohlwa ukuthi yimi sibili ngoba GOD is great all the time.

Top
#29427 - 01/16/06 02:20 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> AMEN s'timela samalahle ngivumelana lawe kakhulu futhi mzalwane lami yiyo engiyingenayo ngangingu msabatha kusukisela ngizalwa kuze kube 1998 lapho omunye engazana laye wayengahambi unyawo luthanca or lukhumuka okomyaka wonke.

one of my friends invited us esontweni yabo yendimi ngahamba lami ngimangala bekhuleka bonke ngendimi uyazi ma ungumsabatha ukuthi ngitshoni, bathatha umgane wami owayeku wheelchair bambamba ngamanye amadoda amabili ngapha langapha umfundisi wafaka isandla wakhuleka ngendimi abanye bencedisa ngithi bemyekela ngangithi ngizabona ehlala phansi kodwa wahamba lalamhlokhu lowo muntu ungeke ukhulekelane laye ngoba bathi beqeda wahamba eseqa thina abakholwa ngokubona hk sagoqa iwheelchair.

ngakho mina lami futhi ungangithola echurch uyakhohlwa ukuthi yimi sibili ngoba GOD is great all the time.

Top
#29428 - 01/16/06 05:48 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Stimela samalahle

Ngiyabonga ngamazwi akho njalo ngiyezwa ukuthi uthini,njengoba umfowethu usbambamahawu,esitsho ukuthi abakwenzayo kakuhambalani lokusem'balweni,uyabona sibili umuntu ekhuluma engizindimi kodwa kusasa uzambona sebhizi ngezinto zakhe,kanti umoya oyingcwele wangakhona kumele umuntu ayestarta njengesigayo yini echurch kumbe nxa ungemukela umoya ongcwele uhle uhlale kuwe.

I do believe in tongues and i now go to pentecoastal church but my argument is people are not doing to what the bible says,the bible in Acts 1vs8 says"But you shall recieve power,after the holy ghost is come upon you;and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem.and in all judia.....

Njalo u Joel 2vs28 kumbe uActs 2vs17 zithi zona "And it shall come to pass in the last days,says God that i will pour out my spirit upon all flesh;and your sons and your daughters shall prophesy,and your young men shall see visions,and your old men shall dream dreams".Wonke lamavesi afakaza ukuthi kwathenjiswa yinkosi kodwa nxa uthi uyakhangela udaba lukaSaul/Paul wayebhizi ehlukumeza abantu bonke ababe kholwa kuJesu kodwa ngelanga owahlangana khona lenkosi waphambuka kumisebenzi yakhe waba yisigqili senkosi.

Njalo nxa ungavakatshela u Acts 1 uzabonukuthi mhla uPeter abanye besemukela umoyongcwele bavele batshengisa ngesenzo zabo ukuthi sebeyizidalwa ezintsha njekutsho kukaRomans,kudwa amakholwa alezinsuku bakwenza umdlalo nje,uyabona umama ethatha umtanakhe esiyanika uchago ngapha ekhuluma ngendimi,ummm kasinanzeleni sizaphelela es'hogweni ngoba uyatsho umbhalo ukuthi isono sokuthuka umoya ongcwele kasithethelelwa.

Woza lawo sizwe mzalwane

Top
#29429 - 01/16/06 08:59 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mahlab' ayithwale

Ngiyawezwa amazwi akho mzalwane njalo into leyi oyikhulumayo iliqiniso kakhulu.Namhlanje abantu sebedlala ngonkulunkulu sibili.

Kukhona laba ababizwa kuthiwa ngama"Hypocrites" abazenza bona abangcwele kodwa lapha ngaphandle besenza imisebenzi emibi kakhulu. Kwesinye isikhathi ungezwa umuntu ethandaza ingani uthandaza ngezindimi kodwa kungasikho lokhu,abanye abantu bezwa abantu abathandaza ngezindimi uqiniso labo sebesuka belungisele ngoba bekwazi ukuthi akulamuntu ozaba sola ngoba engazizwa lezindima.Abantu laba bayabe bengela moya oyingcwele bayabe bephongulungisela yikho uthola ukuthi nxa bephuma enkozweni bahamba bayeganga lapha ngaphandle.

Ibhayibhili kuGalatians 5:22 lithi," For the fruits of the spirit is love , joy , peace , patience , kindness , goodness , faithfulness , gentleness and self control ..." Lapha uyatsho umbhalo ukuthi wonke umuntu osethole umoya oyingcwele kumele abonise lokhu okuqanjwe lapha ngakho ungezwa umuntu ekhuluma ngezindimi kodwa uphinde umbone esesona uyabe engelawo umoya oyingcwele, engazalwanga kutsha(not born again) uyabe epretender.(Hypocrite).

Ngoba kulento okumele ngikutshele yona mzalwane. Lapha ezinkozweni kulabantu abaphonguhamba kuphela befuna ukufihla ububi ababenzayo esibabiza sithi ngama,"Church goers" kuzokuba lalaba abahamba ngoba befuna ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso langomoya esibabiza sithi ngama,"Believers"(really Christians) abafunda ilizwi njalo babuye baliphile, yibo ke laba abntwana benkosi. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi ungathi ngoba umuntu uhamba enkonzweni uthi ungcwele, ulungile kodwa imisebenzi yakhe lezenzo zakhe yikho okumele kukhulume.

Yikho lokhu engingakutsho mfowethu ngalaba abantu abadlala ngenkosi.

Inkosi ibelawe.

Top
Page 2 of 13 < 1 2 3 4 ... 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert