Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 41 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 13 < 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29470 - 02/02/06 07:44 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
nomangqika

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> and u will find out ukuthi kulabanye abaprolofithi bamanga abasebenzisa lezi ndimi, kungani belokhe belazo its bcoz if u receive igift from GOD kasoze akuthathele when u go astray but iyabe ingaselamandla its something olayo nje but engatsho ukuthi wena ungcwele njengalabo oholy thou hayi angazi loba ngiyaphosisa kodwa i think wonke umuntu olikholwa kunkulunkulu ulayo iholy spirit.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dadewethu ngiyakuzwa kodwa nxa usithi once you are given the gift of the holy spirit,even if you go astray God never takes it away from you,kutsho phela ukuthi he has softened a little bit,ngoba if we read the bible in Genesis it says when Adam and Eve sinned against God he took off his holy embrace and they saw themselves naked,he punished them,manje kathesi nxa sokuthiwa even umuntu eloya kumbe ebulala abantu uyabe lokho etshaya ngendimi kumbe eprofetha,The bible also says he is a jelous God and also says you can not save two Gods at the same time,my point being sinning is against him and is for or from the devil,so how can you serve God and the devil at once,yikho laphokungixaka khona khonalapho ngento yezindimi lobuprofethi le dade.

Top
#29471 - 02/02/06 11:50 PM Re: Izindimi(tongues)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Konje vele uThixo uyagcina na isikhwili? Kumbe njalo uyaye khethe ukulibala izono zethu? Kumbe njalo uya 'rilenta'?

Top
#29472 - 02/03/06 08:54 AM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Siphepheli, angazi kumbe unganginceda. Ngeminyaka edluleyo bengi ngumkhristu ole lempande. Ngangikhuluma ngezwi likaNkulunkulu kuzwele, ngithi nxa thandaza ngizwe ukuthu yaa, uMdali uzwile sibili, ngangi sithi nginga thandazela ulutho lwenzakale.

Kodwa, mfo kulezi nsuku, yismoko. Angazi ukuthi kungani. Abantu engispana labo ngendaba ze "genetic science" bangathi bayangi thundubeza. Angisathandazi, angisayi ensontweni (abafundisi abanengi engibazi lapha ngama tsotsi), angisela veve engangilalo kudala, angisela ndaba le zimiso zika Yesu. Ngingazama ukukhuluma ngendimi, ngiyazizwa angani ngiya wumana.

Kukhona enginga qala ukukwenza ukuze ngibuyele kudlela engcwele?

Top
#29473 - 02/03/06 06:01 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Dokotela mina what i can advise you yikuthi cela abangane bakho owawungena labo isonto and obaziyo kahle ukuthi bangakukhulekela, bekhuleke bebiza igama lakho and ma kudingeka they can fast on your behalf and lawe ma ukwanisa you can fast from 6am to 12pm or makunganzima can fast 6am to 6pm lami will pray for you ngiyazi into okhuluma ngayo lami ike yangehlela ngoba kumazwe la kunzima ukuthi ukholwe bani ngoba omunye lomunye ulombono wakhe ohlukileyo ngempilo nje.

angazi loba ngikuphendule mnewethu and okusalayo yikuthi do you still have that faith ukuthi unkulunkulu ngumdali and ujesu yindodana yakhe as long as you believe that and give yourself time uwedwa uzibuze i think next time u'll be telling me a different story all the best.

Top
#29474 - 02/03/06 11:08 PM Re: Izindimi(tongues)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Eish Gqiha,

Waze waqamba yona kanye ebengizama ukuyiveza kusihloko esithi 'Isililo somoya'. Okwenzakalayo yikuthi amasekhamustensi ayaguquka ufice sokungani akuseseyikho obekuyikho kodwa nje lalo ugwalo oluNgcwele luyatsho ukuthi siyeza leso sikhathi sokuthi ubone luvilibana.

Mina namhlanje ngizizwa ngiphezu kwefu mnakwethu ngoba lami kukekwangani kuyangifikela okungumfasimbi lokho kodwa uThixo wenze isimanga empilweni yami esingikhumbuze emuva. Mina lami kukhona engilesipho sokukwenzela uMdali, kodwa obesekusenzakala bengingasaboni kuhle umvuzo wakho kodwa uThixo ungephule kuleloziko wangifundisa ukuthi unguye uMdali, uMvelinqangi, njalo konke okwenzakala kulo esikuwo kwenzakala ngentando yakhe ngesakhe njalo isikhathi. Bakithi ofuna ukwazi okunengi ngalokho ukhululekile ukungithinta ngasese.

Engingakuxwayisa khona mnakwethu yikuthi zidele, uzinciphise wena ukhulise yena uMdali. Nxa ubala kuGenesisi, kuthiwa uNkulunkulu andubana adale izulu lomhlaba bekukhona ubumnyama, phezu kwabo lobobumnyama bekuhleli kumbe bekundiza uMoya wakhe oyiNgcwele. Ukuza kwesono kwembesa ubumnyama emhlabeni. Kangako uMoya kaThixo awuzange uye khatshana kodwa uhleli undiza phezu kwabo lobobumnyama. Osekudingeka yikuthi mina lawe siphakamise ezethu izandla yena uMdali uzakusitatulula kuloludaka olumnyama.

Inzima lindaba mnakwethu ayisiyo yokudlala. Mina ngingayingizibuze ukuthi kanti nxa sivumelana ukuthi uThixo nguMdali okwenza sibone angani isayensi siyibona kumbe siyazi ngcono kuLaye yikuyini? Angithi nxa enguMdali wakho konke, kutsho laleyo sayensi ngeYakhe, nguye uMdali wayo?

Top
#29475 - 02/04/06 01:08 AM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Hatshi kuzwakele mzalwane. Muhlumsebenzi lona, amagamakho ajiyile Siphepheli.

Velindaba yezindimi sibanengi esingayibambi kakahle, mina njengami inglahla phansi sibili. Ngiyadana ngoba yiyonjinto entweni ezinengi engilombuzo ngazo engani iyangehlula. Okunye ngiyemayima sibili ngiphume lokunguklomelo, leyo hayi.

Sibongile wethu. Ngibona naye u Doc uzavumelana nami. Wona umuhle njani umbuzo wakhona?! Hatshi mpela.

Top
#29476 - 02/05/06 02:40 PM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyabonga Zihlobo, Nomagqika, Siphepheli lo Godlwayo.

Kulento engingazange ngiyicacise bakwethu kuluhlu loku thundubala kwevangeli liyaYesu empilweni yami. Inkinga enkulu bakwethu yikuthi banengi abantu angihlangana labo imihla ngemihla abathandazayo esibhedlela kodwa kuba mgceke ukuthi akukhonto eyenzekayo ukuthi basile kumbe babengcono kumikhuhlane abayabe belayo.

Kulezehlakalo njalo engike ngahlangana lazo kunyanga ezedluleyo ezingenze ngazibuza ukuthi kanti uNkulunkulu ukhona yini, nxa ekhona kungani esekela ifokolo ezinje zisenzakala, ikakhulu ebantwini abalungileyo.
Abantu ababi abahlukumeza abanye abalankinga, batshona bejabula bezitika ngenkoliso kodwa thina abatshona bezincitsha belandela izimiso njalo bekhuluma ngendimi sithola izinkinga - kungani?

Isayensi njalo ingathi iyangezelela imibono, ekhipha inkolo. Ikakhulu engike ngayiqamba igenetic science.

Ngizazama amasu elingiphe wona bafethu. Ngiyacela njalo amanye bakwethu ngingakabi yisigilamkhuba somhedeni.

Top
#29477 - 02/05/06 03:31 PM Re: Izindimi(tongues)
Manotsha_ Offline
Ngqwele
***

Registered: 10/07/01
Posts: 112
Loc: Bulawayo
People have the right to know who is behind the institutions, i.e. the churches and where the moneys go. And when you pay tithe or any offering you have the right to know where the money goes.

And the truth is that most of the offerings go to the headquarters which happen to be outside Zimbabwe, either in USA or Europe and they decided to do whatever they want with the moneys. Nothing is done for the black people. If there?s anything you know let me know. The western Christianity feels is has the job of educating every black person in Africa because we don?t know what religion is and theirs is the true religion. What they don?t know is that the doctrines that form the Bible were written by Black people. So they don?t have any right to tell us about what we know.

They can?t come over to tell us about something we already know. My grandfather one time asked me when I came from school, i.e. Lower Gwelo College, ?What is that there are teaching you there?? Pretending he was ignorant I tried to tell him of Jesus and how he?s going to save him because he was old. He simply asked me this question, ?We hear in radios that there are wars there and there killing one another, why is it that they can?t save their own people and they?ve come over here?? I couldn?t answer this question because I didn?t know. At this age I perfectly understand what my grandfather very well and all he has always told me time and again. These people had their own agenda and it wasn?t and it?s not about bringing faith to us because we already knew it.

One incident which still sits in my mind is this. One Sabbath morning my twin brother and I went and sat up front in church, but we were chased away like dogs. Young as I was I couldn?t understand why. The white people sat in the front seats in church while the black people sat at the back. We couldn?t mingle with the white people. If we were all children of God why was that I asked myself this question? I?m grown up now and it?s clear in my mind what was the motive and objectives of the white people.

When I look at the scriptures starting from the Bible, Sabbath School lessons pamphlets, and other literature there all bared pictures of white people. The idea was to brainwash the black people, make them believe that white people are children of God and God is white. Jesus was and is still portrayed as a white person. Everywhere in the world they have portrayed false images of Jesus. We were also taught about Ellen G. White (a white person) and made us to believe that white people are children of God, yes a chosen people. What I know now makes me a happy person because I know that all the people of the Bible were Black people.

Most of you might not remember. There was one church which came from USA that pitched up a big yellow tent in Pelandaba near the SDA church and had sermons for 2 weeks claiming they can heal people, asking people to pay large sums of money, robbing people of their money. And later on there were found to be crooks that had people stage to act as sick, lame, blind or mad. Most people fell for the trick and lost their moneys. You need to be careful about these Western Churches.

All what we need is our own churches. We wrote the scriptures and we can have our own churches, can?t we. Why should I give the Pope Roman catholic, the SDA, the Anglican, Presbyterian, the Salvation Army, etc my money? If we had our church we could help our people in our community, wouldn?t we. I don?t want my moneys to go to the Vatican.

Top
#29478 - 02/05/06 06:03 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Dokotela vele siyazi loba embalweni ongcwele ukuthi usathane amatargets akhe ngabakholwayo so laba abenza bonke ububi kazihluphi ngabo ngoba ngabakhe kudala but thina amakholwa yithi amathreats akhe ngoba uyazi ukuthi thina silamandla ngamazwi nje kuphela esiwakhulumayo yikho esikhathini esinengi sisiba yinyama yakhe mnewethu.

kodwa ubuye utsho umbalo ongcwele ukuthi noma kutheni unkulunkulu kayikusipha izilingo ezingaphezu kwamandla ethu, thina siphambanisa ngokuthi siqala sizame ukuzenzela ngemicabango yethu (say for instance ma uleproblem) kodwa ma usuzame konke waphelelwa ukuthi khathesi wenzeni sufike ekucineni yikho lapho unkulunkulu afika athathele khona ngoba imicabanga yakho yenyama uyabe suphelelwe ngamaqinga yikho osuka ukhumbule khona unkulunkulu.

kukangaki empilweni yakho osuke waba lenkinga and ma uthi uyakhangelisisa ungazi ukuthi usinde njani kwesinye isikhathi uthi hayi unkulunkulu makabongwe coz usazi ukuthi ngeyakho imicabango ubungekwe wenelisa ukuba ebangeni lelo.

usathane usemsebenzini ngaso sonke isikhathi ezingela amakholwa ngoba esazi ukuthi ekungcineni uya esihogweni ngakho ufuna ukuhamba labanengi hayi yedwa yikho ubona abanye besiba lomoya omubi kodwa bethi yikho ukukhonza unkulunkulu kodwa ma ubulala wona umbhalo usithi ungabulali yini ke leyo.mina ngithi asilimukeni ngoba siphila ensukwini zokucina lapho izizwe zivukelana lathi siqale ukuzibuza ukuthi kambe ukhona unkulunkulu yikho phela okufunwa ngusathane uyathaba ma ebona ingxabangxoza ezenzakalayo ngoba esazi ukuthi thina amakholwa siyaqala ukuba lama ?

Top
#29479 - 02/06/06 06:56 AM Re: Izindimi(tongues)
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
The other thing okumele amaKhrestu ayazi yikuthi
usathane usebenzisa bona labo elibathembileyo enkonzweni zenu ukuledukisa.Kalandi nje abangaphandle,kodwa udinga even labo abafundisi abasebenzise.Uzothola ukuba abanye babafundisi baphathekile ngama businesses abo,abalandaba loku
hambisa umsebenzi weNkosi.Baqakathikisa imali le notho yalapha emhlabeni.Akukubi ukunotha,kodwa kumele baqaphele bengadonseli ibandla likaMlimu
eceleni.

Top
Page 7 of 13 < 1 2 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert