Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 13 1 2 3 ... 12 13 >
Topic Options
Rate This Topic
#29410 - 01/14/06 12:11 PM Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Zulu,kulendaba lapha engikade ngiyidondela kodwa sengize ngathi kahleni ngiwubuze lumbuzo,ngike ngaya kweyinye inkonzo lapha engilandi ngabona isimanga,kuthe sekuphakathi kwesikhathi sikuleyo nkonzo kwaba lesikhathe lapho abantu abaqala khona ukuhlaba umkhosi bekhuluma izinto ezingazwakali lokuthi bathini,ngithe nxa ngibuza umunye wabo wangitshela kuthi bakhuluma ngendimi ezingcwele.

Kungaba khona yini ongaba lolwazi lwalinto okuthiwa zindimi kuyini ngoba mina nxa ngiwufunda umbhalo ongcwele,engifunda khona kakuhambelani labakwenzayo,kahleni lingitshele ukuthi lababaantu benza okusem'bhalweni kumbe balulazisa lum'bhalo.

kunjalonje bayabe begijima begcwala yonkindawo,ngaphuma lapho ngidangele kanzima,ngathi ngifika endlini ngawufunda ngathola kungani yiyo le abayithi yiblasphemy nje.
Ncedani bakwethu

Top
#29411 - 01/14/06 01:48 PM Re: Izindimi(tongues)
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
ololo labantonto labantinti.

Top
#29412 - 01/14/06 07:01 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Sibamba.....


Kanti lawe uyazitshaya yini mfo,kasiyevula inkonzo kwagodlwayo phela nduna. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" />

Top
#29413 - 01/14/06 07:46 PM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Mahlaba

lami sengike ngahlangana lenkonzo ezinjalo esengake ngayibona ibingemi lapho kuphela bekusiba lesikhathi se"holy laughter" phecelezi uhleko olungcwele kumbe ukuhleka okungcwele. bajinge nje baqhunsuke ngohleko bechaye izandla bebhek'emafini.

well engingakutsho yikuthi i think ibandla lelo belingelomoya abizwa Pentecostal and esengikutholile yikuthi amabandla la have no central governing board but aranwa ngama-individual clergymen ngakho ngifunisela ukuthi ingqubo yenkonzo iyehlukana from one congregation to the other, but the norm is general like bakholelwa ekusebenzeni ko"MOYA".

abaziyo ngalamabandla bengicela basichazele kabanzana. ngiyabonga

Top
#29414 - 01/14/06 09:06 PM Re: Izindimi(tongues)
mthwentwe Offline
Mafikizolo
***

Registered: 10/12/05
Posts: 44
Loc: KwaNongoma, kwaKhehlelincane
mahlaba
mina kangisi sazi sempumalanga kodwa okwendimi 'kufana lemphuphu ma ungakasidli isitshwala sakhona, kutshukuthi ayika dilivelwa leyomphuphu kodwa IYEZA' ngakhoke hlalulindile

ungangitsheli ukutshi ulama ulcers awudli sitshwala hk hk.

iyeza lemini enkulu

<img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Top
#29415 - 01/14/06 09:25 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Ngisakhumbula ngi faka kul'inkundla into enjengaleyo...ngitsho phela ngezendimi lezi....angisazange ngike ngithole loyedwa owaphendulayo...ngay'eka...kodwa ngokubona kwami lami.....kunengi lokhu njengokutsho komfowethu phezulu apha lapho okuba leziny'izinto esijinga sizibuze ukuthi shuwa yinto ekhona leyi kumbe hatshi yiku ektha nje....phela mina lami ngazama bengitshela ukuthi ngiyavalel'umoya oyingcwele...betsho bethi "Let go the Holy Ghost" kwangitshiya sengizibuza ukuthi pho maa mina ngiyakuba nguloyo okhulunywa ngaye ukuthi 'abanye liyavala umoya oyingcwele ucine ubaleka'...asazi njalo...ngilokhe ngilombuzo apha mahlabezulu.

Phela mna ngakhulela, ngilokhe ngikhona njalo, ku Bhrathareni, laba abeMatopo, Mtshabezi, Wanezi (ngitsho phela ngezikolo ezinkulu)...esasikwenza kakhulukazi yikunikela, lokucula...laphoke...wang'qamba.....ngiyakuculela lapha ukhale....loba uhleke ...hk hk hk

Top
#29416 - 01/14/06 10:36 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Lembe

Ngiyakuzwa chief lapho,kungani ayangivula amehlo kodwa kusuka kungiphazamise kakhulu,nxa sekuhlatshwa umkhosi kungani sebegwazwe ngemikhonto mani,ummmm very odd,very odd.


Gayigusu

Woza uzotsho,lento its doin my in mani,kayisikho engikwaziyo mina.


Godlwayo.....

yiyo lento abekade ngikhuluma ngayo ndoda,iyangidida ucabange.

Top
#29417 - 01/15/06 02:55 AM Re: Izindimi(tongues)
mthwentwe Offline
Mafikizolo
***

Registered: 10/12/05
Posts: 44
Loc: KwaNongoma, kwaKhehlelincane
godlwayo.
eysh lami eyami inkaba yokukholwa isebrethren, great is the christ like foundation they laid in me.kanti ugodlwayo ngumakhelwane. but ngithemba uyazi ukuba indaba zendimi zake zahlupha ebrethren isp btwn elders and the youth. am happy its now water under the bridge.
but there is one thing i know if the holy ghost sweeps over, angazi ngikuchaze njani.
'kuhleke moya wami'- ngithemba uyayazi lengoma. thats the feeling that u get inside yoself.
i juss wish more people can join us on this issue ukuze siyidungulule

Top
#29418 - 01/15/06 04:09 AM Re: Izindimi(tongues)
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Ngiyalizwa bafowabo! Nxa lizimisele ukuhlafuna lindaba, kunganjani lolalo aqale ukufunda ugwalo lwe Zenzo/Imisebenzi ebhayibhilini! Lingabamba indaba elapho hatshi, sesingaqhubekela phambili. Angikwazi ukuxoxa ngalindaba ngaphandle kwalokho okutholakala kulolo gwalo ngoba kwaba yisona isibonakaliso sakuqala sendimi! Bambani ikakhulu isahluko sesibili.

http://www.ibs.org/bibles/ndebele/pdf/nt/Imisebenzi.pdf

Top
#29419 - 01/15/06 09:47 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Mabila

Siyabonga ngalolugwalo mtakababa. Ngizakuthi ke ngilukhangelisise kuhle ngihlezi phansi, besengiphendulake. Wenze kahle ngoba phela ngolwesintu, hatshi lapho sengitshaya ngibambile...ngibongile dade.

Gayigusu

Wang'qamba mfowethu...yheeehee nginguy'umakhelwane, phela zonke lezi izikolo ngibe ngasebenza lazo, lakubo Matopo Book Centre laphana koBulawayo, nabo Gegana, labo mbhishopi, esengu Shenk, phela khathesi ngu Ndlovu uDanisa owathath'intambo ngo 2000 ngingakezi lapha, silabo Dladla engu Treasurer, nabo bonke labana.
Utsho kahle mfanekhaya, lami ngaba kuyonaleyo indaba yezomoya, phela sasisithi nxa kulenkonzo yethu sodwa abe yhuthi, sasizikhonzela siwubanga umsindo, baze basikhuze oPastor labo mfundisi oZidhuli (Matopo), nabo Moyo (Wanezi) senze njengathi sizwile kodwa siphinde njalo, esp ngama Conference laphana, kodwa ungangibuza ngezomoya hayi angikwazi sibili, ngiyakhumbula ndoda mina ngibona abanye bebanjwa yiwo umoya oyingcwele kanenginengi, kungaba ngaphi seMatopo, eWanezi, loba eMtshabezi, ngizizwe sengi awuthi ofu plesi, munye sikhathi ngoba kuyabe sokunzima, lami ngiwatshile amehlo, ngitshonise lelizwi, ngikhulume ngolimi engiluzwayo nxa nga besithi zindimi, ngikhreme amagama...besitsho futhi bethi kwakulabantu ku yhuthi ababengenelisa ukuku trena ukukhuluma ngendimi...sasikwenza kakhulu kuma preyazi ethu lawo ayemanengi kakhulu, khonaphaya sesikwazi ukuthi abadala sebeyelala sisale sesibhizi ngomoya lezindimi, kodwa mina ngaze ngabuya laa ngingazake ngike ngibanjwe yiwo. Hayi angikhumbuli lutho sibili....ngikhumbula ngikhuluma nomngane wami u Joshua Mhambi ngalindaba isihluphile ezigabeni lapho okwakukhonzwa khona i Brethren In Christ ukholo kugoqela yonk'imthwakazi...yikuthi uJoshua wayesengenisa ezombuso welizwe phakathi kakhulu kucine sekudungeka...hk hk
Utsho kahle mfokamdala, it's now water under the bridge..... <img border="0" alt="[wavey]" title="" src="graemlins/wavey.gif" />

Ngibongile nge response yakho wethu. Ngaze ngazizwa sengisekhaya mooo, sengisemsamo hk hk hk

Top
#29420 - 01/15/06 11:20 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mahlab' ayithwale

Ngayakubingelela ngegama likaJesu mfowethu(Brother)
Ngiyakuzwa konke okutshoyo njalo lami ngilokululwazanyana ngezindimi loba nje ngingazi konke kodwa ngilokuncane engingakunikeza khona.

Zona kodwa izinto okuthiwa zindimi yizinto ezikhona njalo zikhona lasebhayibhilini.Ibhayibhili lisitshela ukuthi umuntu ukhuluma ngezindimi uma umoya oyingcwele ungamehlela njalo nxa ekhuluma ngalezi indimi laye uyabe engazizwa ukuhti uthini. Lokhu sikuthola encwadini ka-Acts2:1-13. Ibhayibhili lisitshela ukuthi abafundi bakaJesu babebonke ngelanga le-Pentecost endlini ephezulu njalo umoya oyingcwele wabafikela bakhuluma ngendimi ezehlukeneyo.

Nxa ungahamba encwadini ka 1 Corinthians Tshaphta 12 kusiya ku Tshaphta 14 sithola u Apostle Paul esithi izindimi lezi yizipho ezivela kubaba wethu osezulwini(Spiritual Gifts). Uthi uNkulunkulu usinika izipho ezitshiyeneyo abanye baphiwa izipho zokusilisa, abanye baphiwa izipho zokuporofita, abanye baphiwa izipho zokuchasisa izindimi njalo abanye baphiwa lezindimi.

Ibhayibhili lisitshela ukuthi nxa umuntu ekhuluma ngezindimi uyabe engazizwa yena ukuthi uthini kodwa umoya oyingcwele ophakathi kwakhe yiwo oyabe usukhuluma loNkulunkulu. Kodwa angitsho ukuthi wena nxa ukhuleka ngokwakho uyabe ungakhulumi loNkulunkulu, uyabe ukhuluma loNkulunkulu kodwa uPaul yena ukubeka esithi,,"He who speaks in tongues edifies himself" ku 1 Corinthians 14:4. Omunye umuntu wathi engichasisela wathi lokhu kutsho ukuthi kuyabe kukhona izinto okuyabe uzikhulekele ungazi kodwa nxa usukhuluma ngezindimi ziyabe sezikhuleka zona.

Engingakutshela khona mfowethu yikuthi nxa kuyikuthu awukhulumi ngezindimi ungalahli ithemba ngakho akusiyo into embi ukungakhulumi ngezidimi ngoba ngokutsho kombhalo uthi abalandeli bakaJesu behlelwa ngumoya oyingcwele bakhuluma ngezindimi njalo lawe loba ulandela igama ikaNkulunkulu uphile impilo ehlambukileyo phambi kukaNkulunkulu lawe ngelinye ilanga uzazizwa usukhuluma ngezindimi, ungazami ukufosa into engekhoyo uthi ngoba uzwe abanye bekhuluma ngezindimi.

Okunye engingakuxwayisa khona mfowethu yikuthi nxa uhamba ematshetshi lapha ungahambi ngoba ulandela lokhu abakuthi ngamamiracles kodwa hamba ngoba ufuna igama likaJesu Christu njalo konke okufunayo uzakuthola ( Matthew 6:33) ngoba kulezi insuku sebekhona aphorofitha bamanga abathi benza ama-Miracles kodwa kungekho lokhu befuna ukudlala ngabantu nje kuphela.

Ngakho ngithi qhubeka ngemdlela yakho enhle eyokukhonza inkosi njalo izakabusisa.

UJESU YINDLELA, LEQINISO LOKUKHANYA!

Inkosi ikubusise Mfowethu!!

Top
#29421 - 01/16/06 12:53 AM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Mzalwane Stimela samalahle

Nami ngiyakubingelela ngelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu...AMEN!!

Ngiyabonga mzalwane ngesikhathi othe wasithatha ungichasisela ngal'umbhalo, sengathi yena Mninimandla wonke angakuphilisa okunaphakade..

Hatshi ngiyakuzwa...ende Hheyi!!! wethu ukubeke ngendlela ekholisisayo mpela. Okhu ngangikuzwa, njalo ngiyavumelana nawe ngombhalo...yinto asasitshukumisana layo lena abadala labatsha kuBhrathareni, abadala basibambele ngokuthi khona mdabuko kaBICC babengakwazi lokhu so-ke babekukhangelela phansi, ngoba besithi kuyajinga kuvus'okunengi (imimoya engaqondakaliyo) ebandleni elingcwele. Ngikhumbula lomdala uGagisa uMkhwananzi laphana e Wanezi, sasihlala silodubo ngakho lokh'okuyinto...

Ngiyabonga, ngiphinde ngibongele bonke abakaMthwakazi, nabakulolukholo lwesiKrestu, labo bonke abale intiresthi ngakho lokhu....

EMthwakazi!!!!! <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" />

Top
#29422 - 01/16/06 07:37 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Ngensuku ngise very diligent ngezokholo I made a research on this topic. I will recollect what I found out and make my contribution b4 end of week. Its quite an interesting subject.

Top
#29423 - 01/16/06 10:07 AM Re: Izindimi(tongues)
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mahlab'ayithwale:
<strong> Sibamba.....


Kanti lawe uyazitshaya yini mfo,kasiyevula inkonzo kwagodlwayo phela nduna. <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> <img border="0" alt="[Grin]" title="" src="graemlins/grin15.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mahlaba ayithwale
Uyabona lendaba yizindimi yangixabanisa labazalwane kakhulu eBrethren kaGegana laphana eLobengula, iclass yami lapho ebengikhona ibe isisaziwa ukuthi inosathani ngoba mina bengithanda ukungavumelani nendlela abantu abaqghuba ngayo ngalendaba yezindimi. Ngiyavuma ukuthi ibhayibhili liyakhuluma ngezindimi, kodwa mina obesekusenzakala eBrethren ikakhulu kumaYouth Services bekungathi akungiphathi kahle, bengibona sengathi abntu badla ngomoya ongcwele nje. Bekuthiwa asiphakamise izandla sicele iznto esithanda ukuthi zithandazelwe, omunye uzathi mina ngicela sithandazeli ukuthi lonyaka izulu line, omunye athi abagulayo, omunye athi ukuthi uMugabe afe masinyane hk hk. Uzosho ke loyo ozobe engumphathi ngaleso sikhathi athi bazalwane manje sizothandazela IZULU asisukumeni siye kubaba ngimithandazo, ngiyakutshela uthuli oluzovuka lapho, omunye lomunye ngespeed esiya kubaba ngomthandazo, khumbula mzwakwethu ukuthi ngithe kuthandazela IZULU lapha, uzokuzwa omunye ngemva le omunye phambili le usho ngendimi, uma ulenhlanhla uzozwa lona ohleli eceleni kwakho naye esezikhuza indimi, kodwa into ebe isuka ingimangaze yikuthi bonke laba bantu ngiyafunga bebekhulu one tongue uma kuyilanguage bebekhuluma one language, indlela abakhuluma ngayo iyefana ncamashi. Kuzophela phela ukuthandazela izulu abuye asho njalo umphathi athi sekuthandazelwa okunye abantu bazosukuma babuyele ngisikhulu isvinini/isiqubu kuye njalo ubaba ngomthando, khumbula lamzwakwethu ukuthi ngithe sekuthandazelwa okunye okuhlikile kodwa ozozwa abantu abafanayo bekhuleka ngokufana same words, same language okwesibonelo kuzofana nokuthi uma ngingathi akuthandazele uzibani banyana ogulayo ngithandaze ngithi : "Nkosi ngicela uzwele uDube isihawu umlulamise"" ngibuye futhi ngithi akukhulekelwe umaSibanda oya eMelika ukthi uhambo lwakhe lube ngoluphephile, uzwe sengisithi: Nkosi ngicela uzwele uDube isihawu umlulamise"

Top
#29424 - 01/16/06 10:30 AM Re: Izindimi(tongues)
Khanka Offline
Sikhulu

Registered: 07/03/04
Posts: 230
Loc: Eguswini
NGILALELE NGIYALIZWA MADODA. <img border="0" title="" alt="[Confused]" src="images/icons/confused.gif" />

Top
#29425 - 01/16/06 01:14 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mzalwane Godlwayo' omnyama

Ngiyabonga mzalwane ngokungincoma kodwa lami mfowethu ngithi ungincedise sibonge kubaba osezulwini ingoba nguye osambulela izinto ezinje.
Inkosi ikubusise.

Sibambamahawu.

Ngiyakuzwa mfowethu ngensolo yakho ngalezi izindimi.Akusikho ukuthi nxa umuntu ethandaza sonke isikhathi kumele athandaze ngezindimi ikakhulu nxa kuthiwa kulento okumele ithandazele ngoba laye uyabe engazizwa ukuthi uthini.

U Apostle Paul uthi yena kungangcono akhulume amazwi amahlanu(5) ngolimi oluziwa ngumuntu wonke kulokuthi akhulume amabala ayi Ten thousand ngezindimi ezingaziwa ngumuntu.(1 Corinthians 14:19) ngoba kulesikhathi okumele umuntu azizwe ukuthi ukhulukelani. Angazi ukuthi ngingabe ngibe lusizo kuwe.

Top
#29426 - 01/16/06 02:20 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> AMEN s'timela samalahle ngivumelana lawe kakhulu futhi mzalwane lami yiyo engiyingenayo ngangingu msabatha kusukisela ngizalwa kuze kube 1998 lapho omunye engazana laye wayengahambi unyawo luthanca or lukhumuka okomyaka wonke.

one of my friends invited us esontweni yabo yendimi ngahamba lami ngimangala bekhuleka bonke ngendimi uyazi ma ungumsabatha ukuthi ngitshoni, bathatha umgane wami owayeku wheelchair bambamba ngamanye amadoda amabili ngapha langapha umfundisi wafaka isandla wakhuleka ngendimi abanye bencedisa ngithi bemyekela ngangithi ngizabona ehlala phansi kodwa wahamba lalamhlokhu lowo muntu ungeke ukhulekelane laye ngoba bathi beqeda wahamba eseqa thina abakholwa ngokubona hk sagoqa iwheelchair.

ngakho mina lami futhi ungangithola echurch uyakhohlwa ukuthi yimi sibili ngoba GOD is great all the time.

Top
#29427 - 01/16/06 02:20 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
<img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> AMEN s'timela samalahle ngivumelana lawe kakhulu futhi mzalwane lami yiyo engiyingenayo ngangingu msabatha kusukisela ngizalwa kuze kube 1998 lapho omunye engazana laye wayengahambi unyawo luthanca or lukhumuka okomyaka wonke.

one of my friends invited us esontweni yabo yendimi ngahamba lami ngimangala bekhuleka bonke ngendimi uyazi ma ungumsabatha ukuthi ngitshoni, bathatha umgane wami owayeku wheelchair bambamba ngamanye amadoda amabili ngapha langapha umfundisi wafaka isandla wakhuleka ngendimi abanye bencedisa ngithi bemyekela ngangithi ngizabona ehlala phansi kodwa wahamba lalamhlokhu lowo muntu ungeke ukhulekelane laye ngoba bathi beqeda wahamba eseqa thina abakholwa ngokubona hk sagoqa iwheelchair.

ngakho mina lami futhi ungangithola echurch uyakhohlwa ukuthi yimi sibili ngoba GOD is great all the time.

Top
#29428 - 01/16/06 05:48 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Stimela samalahle

Ngiyabonga ngamazwi akho njalo ngiyezwa ukuthi uthini,njengoba umfowethu usbambamahawu,esitsho ukuthi abakwenzayo kakuhambalani lokusem'balweni,uyabona sibili umuntu ekhuluma engizindimi kodwa kusasa uzambona sebhizi ngezinto zakhe,kanti umoya oyingcwele wangakhona kumele umuntu ayestarta njengesigayo yini echurch kumbe nxa ungemukela umoya ongcwele uhle uhlale kuwe.

I do believe in tongues and i now go to pentecoastal church but my argument is people are not doing to what the bible says,the bible in Acts 1vs8 says"But you shall recieve power,after the holy ghost is come upon you;and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem.and in all judia.....

Njalo u Joel 2vs28 kumbe uActs 2vs17 zithi zona "And it shall come to pass in the last days,says God that i will pour out my spirit upon all flesh;and your sons and your daughters shall prophesy,and your young men shall see visions,and your old men shall dream dreams".Wonke lamavesi afakaza ukuthi kwathenjiswa yinkosi kodwa nxa uthi uyakhangela udaba lukaSaul/Paul wayebhizi ehlukumeza abantu bonke ababe kholwa kuJesu kodwa ngelanga owahlangana khona lenkosi waphambuka kumisebenzi yakhe waba yisigqili senkosi.

Njalo nxa ungavakatshela u Acts 1 uzabonukuthi mhla uPeter abanye besemukela umoyongcwele bavele batshengisa ngesenzo zabo ukuthi sebeyizidalwa ezintsha njekutsho kukaRomans,kudwa amakholwa alezinsuku bakwenza umdlalo nje,uyabona umama ethatha umtanakhe esiyanika uchago ngapha ekhuluma ngendimi,ummm kasinanzeleni sizaphelela es'hogweni ngoba uyatsho umbhalo ukuthi isono sokuthuka umoya ongcwele kasithethelelwa.

Woza lawo sizwe mzalwane

Top
#29429 - 01/16/06 08:59 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mahlab' ayithwale

Ngiyawezwa amazwi akho mzalwane njalo into leyi oyikhulumayo iliqiniso kakhulu.Namhlanje abantu sebedlala ngonkulunkulu sibili.

Kukhona laba ababizwa kuthiwa ngama"Hypocrites" abazenza bona abangcwele kodwa lapha ngaphandle besenza imisebenzi emibi kakhulu. Kwesinye isikhathi ungezwa umuntu ethandaza ingani uthandaza ngezindimi kodwa kungasikho lokhu,abanye abantu bezwa abantu abathandaza ngezindimi uqiniso labo sebesuka belungisele ngoba bekwazi ukuthi akulamuntu ozaba sola ngoba engazizwa lezindima.Abantu laba bayabe bengela moya oyingcwele bayabe bephongulungisela yikho uthola ukuthi nxa bephuma enkozweni bahamba bayeganga lapha ngaphandle.

Ibhayibhili kuGalatians 5:22 lithi," For the fruits of the spirit is love , joy , peace , patience , kindness , goodness , faithfulness , gentleness and self control ..." Lapha uyatsho umbhalo ukuthi wonke umuntu osethole umoya oyingcwele kumele abonise lokhu okuqanjwe lapha ngakho ungezwa umuntu ekhuluma ngezindimi kodwa uphinde umbone esesona uyabe engelawo umoya oyingcwele, engazalwanga kutsha(not born again) uyabe epretender.(Hypocrite).

Ngoba kulento okumele ngikutshele yona mzalwane. Lapha ezinkozweni kulabantu abaphonguhamba kuphela befuna ukufihla ububi ababenzayo esibabiza sithi ngama,"Church goers" kuzokuba lalaba abahamba ngoba befuna ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso langomoya esibabiza sithi ngama,"Believers"(really Christians) abafunda ilizwi njalo babuye baliphile, yibo ke laba abntwana benkosi. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi ungathi ngoba umuntu uhamba enkonzweni uthi ungcwele, ulungile kodwa imisebenzi yakhe lezenzo zakhe yikho okumele kukhulume.

Yikho lokhu engingakutsho mfowethu ngalaba abantu abadlala ngenkosi.

Inkosi ibelawe.

Top
#29430 - 01/16/06 10:24 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Eiysh!!! laze langithinta kwamancane ngezenkonzo. Yiyona nto engiyaziyo lena. Imbhhalo leyi eliyibeke lapha iyangisiza kakhulukazi. Lonke ngiyalibonga bakwethu...kodwa njengokutsho kwenu futhi abanye bajinga bengasalandeli lowombhhalo, bebesebethatha ukholo (or part of it) besebekwenzel'inyama nje...ngoba ngisakhumbula ngingena l'umhlangano wokukhuzwa/lokukhuza iYhuthi yekhaya, ngemva kwe Conference esaba nayo eLobengula ngibona ngama 1998 loba 1999, kwaba lokulinganisa ukuthi kanti kungenxa yani lezi ezendimi zikhanya kakhulu endaweni ezimbalwa, kodwa thina silamabandla amanengi kangaka, phela ezaziphezulu ngezendimi kwakuyi:

1. Lobengula
2. Wanezi
3. Matopo
4. Mtshabezi

nxa sikhangele amabandla amakhulu loba ama steshini, kwakhanya okuyinto lokhu kuya ngenkokheli yakhona, kwaphuma ukuthi ungakukhangelisisa, ama Yhuthi lidazi ezinkonzweni lezi loba kulamabandla babezimbila zantabanye, bengabangane njalo besenza into efanayo ivini kuma programmes abo. Okunye engingakugcizelela lapha njengoba ngisitsho, abakhokheli bangenza kukhanye kukuhle loba kukubi laph'enkonzweni, ngiyakhumbula mina kuthiwa eMtshabezi babekwenza kodwa wawungeke uzwe lutho ngakho if any khatshana kwesikhathi, ngoba phela uSiziba wayengathakazeleli into ephunyiswa emitshini isiswa ngaphandle...ngibona liyangizwa khonapho. Engizam'ukukutsho lapha yikuthi, nxa lezizindimi zikhona (njengalokhu silabofakazi) kazenziwe sikhangele kuyena uSomandla, hatshi ukuthi senzele ilizwe lokujabulisa inyama nje, ngoba phela kwakusiba khona lokuthi loba kungaba lokuthandazela abagulayo ikakhulu sengikhangele kumabhodingi laphana, uzahlatshw'umkhosi (hatshi lakho kuqondile) kodwa phela babesiba khona laba bantwana ababesiwa kuphume ezinengi mdala, abantu batatazele, ivini kuma spotsi laphana babefeyinta abantwana, laphoke kube lexesha lokukhuluma ngezindimi....lingizwisise, ngizamkubeka ezinye izinto ezani azingiphathi kahle ngezindimi, njengoba ngitshilo ngaphambilini, kuya ngokuthi likuphatha njani okuyinto kwakhona...

Ngilitshayel'ihlombe bazalwane ngembono eliyifezile ngaloludaba...Hhaleluya!!!! AMEN!!!

GOD IS GOOD ALL THE TIME: ALL THE TIME GOD IS GOOD! AAAAMEN!!

Top
#29431 - 01/17/06 02:43 AM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Bazalwane ngiyalibingelela ngegama likaJesu uMsindisi wethu owasifel'esiphambanweni wachith'igaz'elingcwele, ngisithi ukuthula makwande phakathi kwethu.

bengicela lami ukuphonsa okuluvwana kwami ngalindaba yendimi. angizukwanda ngomlomo njengebhasikithi kodwa ngizanamathisela izahluka ezibetha ngendimi besengibeka imibuzwana esingayiphendula sonke phecelezi, sekuyindatshana yokuzwisisa/comprehension. ngizanamathisela iMisebenzi 2(Acts chapter 2), labaseKhorinte bakuqala chapter(s) 12-14. ungabala amaChapters la(advisable) or scroll down to the questions and refer back to the chapters for answers.

Acts 2 whole chapter

1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.
6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.
7 And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans?
8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?
9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,
10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,
11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.
12 And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?
13 Others mocking said, These men are full of new wine.
14 But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:
15 For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is but the third hour of the day.
16 But this is that which was spoken by the prophet Joel;
17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:
18 And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy:
19 And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:
20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:
21 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.
22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:
23 Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:
24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.
25 For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:
26 Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:
27 Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
28 Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance.
29 Men and brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.
30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;
31 He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.
32 This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.
33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.
34 For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,
35 Until I make thy foes thy footstool.
36 Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.
37 Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?
38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.
39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call.
40 And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.
41 Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls.
42 And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
43 And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.
44 And all that believed were together, and had all things common;
45 And sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need.
46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,
47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.


1Cor 12

1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.
3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.
4 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
5 And there are differences of administrations, but the same Lord.
6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;
10 To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another divers kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:
11 But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.
12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.
13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
14 For the body is not one member, but many.
15 If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?
16 And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?
17 If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling?
18 But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
19 And if they were all one member, where were the body?
20 But now are they many members, yet but one body.
21 And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.
22 Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
23 And those members of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely parts have more abundant comeliness.
24 For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:
25 That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.
26 And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.
27 Now ye are the body of Christ, and members in particular.
28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.
29 Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?
30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?
31 But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.
Bible software

Chapter 13


1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
2 And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
3 And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
4 Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
5 Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
6 Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
7 Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
8 Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
9 For we know in part, and we prophesy in part.
10 But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
11 When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
13 And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.

Chapter 14 (chapter 14 is contunuation of chapter 13)

1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
2 For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God: for no man understandeth him; howbeit in the spirit he speaketh mysteries.
3 But he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort.
4 He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
5 I would that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied: for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying.
6 Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, or by knowledge, or by prophesying, or by doctrine?
7 And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?
8 For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle?
9 So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? for ye shall speak into the air.
10 There are, it may be, so many kinds of voices in the world, and none of them is without signification.
11 Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.
12 Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
13 Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret.
14 For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful.
15 What is it then? I will pray with the spirit, and I will pray with the understanding also: I will sing with the spirit, and I will sing with the understanding also.
16 Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
17 For thou verily givest thanks well, but the other is not edified.
18 I thank my God, I speak with tongues more than ye all:
19 Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
20 Brethren, be not children in understanding: howbeit in malice be ye children, but in understanding be men.
21 In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
22 Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
23 If therefore the whole church be come together into one place, and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned, or unbelievers, will they not say that ye are mad?
24 But if all prophesy, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
25 And thus are the secrets of his heart made manifest; and so falling down on his face he will worship God, and report that God is in you of a truth.
26 How is it then, brethren? when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying.
27 If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course; and let one interpret.
28 But if there be no interpreter, let him keep silence in the church; and let him speak to himself, and to God.
29 Let the prophets speak two or three, and let the other judge.
30 If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
31 For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted.
32 And the spirits of the prophets are subject to the prophets.
33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.
34 Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
35 And if they will learn any thing, let them ask their husbands at home: for it is a shame for women to speak in the church.
36 What? came the word of God out from you? or came it unto you only?
37 If any man think himself to be a prophet, or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord.
38 But if any man be ignorant, let him be ignorant.
39 Wherefore, brethren, covet to prophesy, and forbid not to speak with tongues.
40 Let all things be done decently and in order.


1.What are the differences and similarities between the tongues mentioned in Acts 2:4-11 and those in 1Cor 13:1?

2.What is the most prevalent form of tongues today (that of men[different languages Acts 2:4-11] or that of angels 1Cor 13:1 [glossalalia])?

3. Is speaking in tongues the only spiritual gift hence a sign that one has the Holy Spirit? 1 Cor 12:8-10

4.Who chooses who receives what gift? Can ones pastor, friend, decon, mai mufundisi e.t.c, pray for him/her to receive a gift of tongues? 1Cor 12:11

5.Which is the most important spiritual gift and which is the least? 1Cor 13:1ff

6.What is the sign of the infilling of the Holy Spirit in ones heart:? Acts 1:8 (not pasted sorry).

7.What is the specific purpose of the gift of tongues? 1Cor 14:22

8.What is Paul's main argument in 1Cor 14:7-19, is he for an intelligent speech or unintelligible gibberish? like, Manishma. Tov toda Rabbah(Hebrew) or Hamasatacharama amasatacharama, rasdashan, mondo succha( glossalalia/tongue) lami phela ngiyawatshaya hk hk.

9 (In 3 parts)

a). How many people could possibly speak in tongues during a church service or at a time? 1Cor 14: 27 and vs 33.

b).Is the interpretation of tongues mandatory? 1Cor 14:27 (if yes, do they do it in our churches?).

c). If there is no interpreter what does Paul say?1Cor14:28 use the New English Bible (NEB) for better wording those who do not have it, it says "let him shut up".

these little questions can be used to test what we are used to against the Scripture coz somethings are very spiritual but not scriptural and there are so many spirits out there.

amachapter avele kwi KJV.

Top
#29432 - 01/17/06 04:00 AM Re: Izindimi(tongues)
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Pho u "mai mfundisi" sengowani?

Top
#29433 - 01/17/06 01:40 PM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Mabila

jus pulling your leg I khew you were gonna catch that one hk hk.

Top
#29434 - 01/17/06 08:33 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Lembe

kuyaboneka mfawethu ukuthi uthe waphosa amavesi angancedisa ekuzwisiseni leinto eqakathekileyo kangaka kithi ikakhulu lamavesi

4 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.
5 And there are differences of administrations, but the same Lord.
6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.
7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.
8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;
9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts


Ngiyabonga baba,phinda njalo <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#29435 - 01/18/06 05:16 AM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Mahlaba

njengoba uthe ngiphinde ithi ngizame. ngiyabonga ngokucacise okwenze ngaphezulu.

Lindaba yendimi inde njalo ibanzi ayiqalanga lamuhla yadabuka lesiKrestu. uMpostoli uPhawuli walwisana layo eKhorinte njengoba incwadi iveza.

nxa ungananzelela indimi zilula ukulingisa nje. lindaba ingikhumbuza okunye okufana okulingongongo, kuyazitshaya, kudlala, umalumakho akukhuze. kodwa amagift anjengokuprofetha anzima ukulingisa ngoba kumele kufezeke lokho okubonisiweyo nxa kuyindlala enkulu ,umkhuhlane, impi, kumbe umbiko ovela eNkosini labotsunami, kumbe into ezingehlela umzalwane.

Okusemqoka okumele sikunanzelele yikuthi lababantu abakhuluma ngendimi they are under the influence of a "spirit", bakhona abalingisayo nje abalememory ebukhali labarayimayo, but the big question is whose spirit is at work? since it is crystal clear that what people do is inconsistant with the Holy scriptures. Things like praying for people to receive the gift of tongues or teach them how to speak in tongues. The apostles could only pray for one and lay hands on him to receive the Holy Spirit. Acts 19:1-6 is the most commonly misquoted part of the Holy Scripture which says: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">

1 And it came to pass, that, while Apollos was at Corinth, Paul having passed through the upper coasts came to Ephesus: and finding certain disciples,
2 He said unto them, Have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost.
3 And he said unto them, Unto what then were ye baptized? And they said, Unto John's baptism.
4 Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people, that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus.
5 When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.
6 And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them; and they spake with tongues, and prophesied.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">More light can be given by the same apostolic act in Acts 8:15-17 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">15 Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:
16 (For as yet he was fallen upon none of them: only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)
17 Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">These acts were very clear, to receive the Holy Spirit and He is the one who give gifts according to His will, it was not for Paul or Petros to decide who receive tongues or whatever gift.

Well Petros did warn about the Pauline epistles/letters in 2Peter 3:14-18 and said, </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">14 Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.
15 And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you;
16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.
17 Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.
18 But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Well today most of us will quote scriptures unto our own destruction. Lindaba ngibilayela ngayo nje ngoba ngiyibona nsukuzonke lakumabonakude idlwangile abantu are being taken for a ride. Like one friend of mine taeches that once you are saved and received the Holy Spirit shown by speaking in tongue you will never be lost you are now immune to sin that is you can sin and Jesus will take it all since the bible says for all have sinned and come short of glory. Now and again he takes his tongue mistresses on vacation leaving his wife at home under the flag of salvation guaranteed by speaking in tongues. not all tongue speakers do this evil though.

I strongly recommend all the able minded Mthwakazians who wish to espouse christian values to do the following,2Timothy 2:15-16 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">and "Seek ye out of the book of the Lord, and read" -Isaiah 34:16, KJV

Top
#29436 - 01/18/06 04:50 PM Re: Izindimi(tongues)
matshetshe Offline
Ngqwele

Registered: 09/16/05
Posts: 115
Loc: bulawayo
lami ngingo webandla labazalwane kuKristu Bretheren in Christ ,indaba le iyahlupha endaweni ezinengi , people tend to have sceptic views about it why because it is in it self a one on one with God ,u pawuli uthi ye kuhle ukukhuluma ngezindimi kodwa nje khona akukhulisi ibandla kukhulisa umoya or spirit man of that particular individual ,so thina njenge nkundla kasinanzeleleni ukuthi into le ingumzwangedwa futhi , futhi iyisipho so abantu at various levels of salvation will be found speaking in tounges akuyi nge experience kuyi gift ,futhi ngicela lo obuza ngale ndaba atsho ukuthi yena uMoya oyiNgcwele uyawuqondisisa yini ngoba phela speaking in tounges is just one of the many signs of the presence of the Holy Spirit , a phawuli uthi yena masicela sicele ikakhulu ukuprofetha yikho okwenza labangakholwayo kuThixo bakholwe izindimi are of personal gain , but nxa nga uNkulunkulu enganginika amandla okuprofetha ,besengibona omunye wethu olapha ebulenjini kuvision or dream ezakwehlelwa yingozi ,kumbe elenkinga emhluphayo uMoya ungambulele imfihlo yakhe kuba yinto enhle omunyewami esesizakele ,futhi kube yibufakazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ophilayo owezimanga ,kasiqaphelenike nkundla singabi njengaba pharesee ababemi ngolwazi lombalo kodwa amandla kaThixo bengelawo ,futhi amandla kaThixo atholakala ekuzehliseni lokumdinga ngemithandazo elokuzincitsha lokudla over a long time , you just have to seek God with all your heart kenje i greatest commandment kaJesu liyayazi nkundla ithi yona love the Lord God with all your heart and soul , phela kayilula lendaba eyothando uThixo simnika ipeacemeal love ibosso ibengaphezulu kwakhe ,nxa sinjalo kubanzima ukuthi siyiqonde kahlekahle lendaba yoMoya , but kuhle sibuzane bandla ,lami kukhona engikwaziyo lengikukhuthayo lingiqondise yibo phela ubuhle benkundla lobu

Top
#29437 - 01/18/06 05:14 PM Re: Izindimi(tongues)
matshetshe Offline
Ngqwele

Registered: 09/16/05
Posts: 115
Loc: bulawayo
futhi bazalwane nanzelelani ukuthi ibandla le korinte lalihlupha laphiwa imilayo egoqela izinto ezinengi okwaziwakakhulu yikuthatha , izindimi , lokuthi abafazi bathule du enkonzweni babuze ngekhaya uphawulu ubaxwayisa kuzolezi izinto ngoba ababekhuluma izindimi babephinga fornication sokhonapho kusipha isibonelo sokuthi ukukhuluma ngezindimi does not mean gaining supernatural power to be temptation proof and ultimately not sin ,David was a man after God's own heart but he sinned , futhi lokhu akunike thina igunya lokonela uThixo never ,so akusiqiniso ukuthi nxa ukhuluma itounges awubi lolaka olu out of control or awusafebi ngitsho lesi yisipho nxa usiphiwe be grateful udumise , remember the great commision is there for us to bring more people to Christ and speaking in tounges paul says we should seek more of prophesying , then my advice is asilandeleni upaul sibengama witness ngezimanga ezisilandelayo than imdimi esizikhulumayo

Top
#29438 - 01/18/06 05:29 PM Re: Izindimi(tongues)
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Bakwethu

Nxa ngingaya esontweni lapho okulabantu abakhuluma isi Jama and then nxa sekukhulekwa ngikhuleke ngeSiNdebele, akuzukuthiwa ngikhuluma in tongues?

Umbuzo wami owesibili, yikuthi who has the ability to interprete ama 'tongues' lawo akhulunywayo and determine ukuthi manje umuntu lo okhulekayo is speaking in tongues pertaining to holiness?

Ebhayibhilini, we should note that in most of the incidents where people spoke in tongues kwakule purpose - and that was solely to be heard by the audience. Acts 2:6 (the pentecostal incident)illustrates this clearly.

On the issue of spiritual gifts, they are there for a purpose hatshi ukuthi kube for individual understanding kuphela. They are there for the benefit of the church and community atlarge. Nxa umuntu engaba le gift of the tongues zingela benefit to the congregation, angiboni ukuthi kuyabe kuhambe njani. if umfundisi azakhuluma in tongues, who is he serving? God hears me nxa ngikhuleka ngeSiNdebele, ngakho indaba ye tongues le we should look at it in context.

Ngimcane ebhayibhilini bakwethu, mhlawumbe angilibali kuhle ibhayibhili lami.

Top
#29439 - 01/18/06 06:28 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Lembe


15 Who, when they were come down, prayed for them, that they might receive the Holy Ghost:


ucacile mpela baba bangemukelisa abantu ngokubathandazela kodwa not kubafundisa ukukhuluma ngazo,ngoba labo bangake bazi ukuthi bayabe besithini

Top
#29440 - 01/18/06 07:23 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Sgero

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Umbuzo wami owesibili, yikuthi who has the ability to interprete ama 'tongues' lawo akhulunywayo and determine ukuthi manje umuntu lo okhulekayo is speaking in tongues pertaining to holiness? </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">That is another gift of the holy spirit though i havn't seen it i believe as i read in bible,

1 Corithians 14vs13

Therefore let him that speak in an uknown tougue pray that he may interpret.

22-Therefore tongues are for a sign,not to them that believe,but to them that dont believe;but prophecying serveth not for them that dont believe,but those who believe.


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> On the issue of spiritual gifts, they are there for a purpose hatshi ukuthi kube for individual understanding kuphela. They are there for the benefit of the church and community atlarge. Nxa umuntu engaba le gift of the tongues zingela benefit to the congregation, angiboni ukuthi kuyabe kuhambe njani. if umfundisi azakhuluma in tongues, who is he serving? God hears me nxa ngikhuleka ngeSiNdebele, ngakho indaba ye tongues le we should look at it in context </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wrong baba,labo lithi bayabe bengazi ukuthi bathini

1corithians14vs2

For he that speaketh in an uknown tongue speaketh not unto men,but unto God;for no man understandeth him.

3 But he that speketh in anuknown tongue edifieth himself but he that profesieth edifies the church.


Uyakuzwisasa mfowethu,into le iyahlupha,yake yehlukanisa amachurch eNjube Methodist,leNkulumane iyouth isihambe yayabuya lazo indimi from pentecostal churchs,abadala bacina sebengena bodwa,kodwa ngokuya kwesikhathi weza omunye umfundisi weMethodist evela eMelika wabafundela ibhaibheli ngezindimi basebekwamula.

qhubeka ndoda sibonisane ngalindaba.AMEN!! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#29441 - 01/18/06 10:43 PM Re: Izindimi(tongues)
Sgero Offline
Ndunankulu

Registered: 05/31/04
Posts: 643
Loc: United Kingdom
Mahlaba

Ngiyakuzwa mfowethu, inzima indaba le. Ngizayaqaza, ulinde ngiyeza ngoba qotho sibili mina indaba yama tongues iyangiphica.

Top
#29442 - 01/18/06 11:39 PM Re: Izindimi(tongues)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Excerpt from Acts 2:

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"><strong>1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.
2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.
3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.
6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.
7 And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans?
8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?
9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,
10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,
11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mina zihlobo engikuzwa lapha yikuthi nxa kukhulunywa ngendimi kumele lami ngizwe kungani kukhulunywa olwakwethu. Nxa kungenjalo mmmmm nyewu ngewu, ikati liyasola bakithi.

Umbono wami, kumbe ngithi ithemba lami lisekutheni konke esikwenza phakathi kwebandla kumele kugcwalise izifiso zikaThixo zokuletha imuli yakhe esandleni sakhe somusa hatshi ukusuthisa izifiso zami ngedwa.

Asazi njalo bakithi.

Top
#29443 - 01/19/06 02:56 PM Re: Izindimi(tongues)
Makhelwana Offline
Ngqwele

Registered: 01/11/06
Posts: 156
Loc: Ebunandini
Bakithi,

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Speaking in tongues is not an incidental, unnecessary additive, but is a profound, wonderful, God-given, prophesied experience resulting from obedience to God's Word.

Speaking in tongues is not only a gift of the Holy Spirit, it is the identification of the indwelling Holy Spirit in believers and is to be seen and heard. (Acts 2:33). Tongues is also used as a manifestation in the Church for the purpose of indicating the presence of the Holy Spirit.

"But the manifestation of the Spirit is given to every (Spirit filled) man to profit withal." (1 Corinthians 12:7) and which manifestation includes the gifts as listed in the next verses. But not according to the critics!

NOT DUMB IDOLS !
Paul wrote to the Spirit-filled (all speaking in tongues) Church and made a point of reminding them that before they moved into this Pentecostal scene they were worshipping dumb idols. (1 Corinthians 12:2)

The Greek word for dumb is 'aphonos', meaning 'mute' or 'voiceless'. The same word is used to describe our Lord when he willingly died so that salvation (the Holy Spirit) could come. " ... He was led as a sheep to the slaughter; and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth" (Acts 8:32).

Speaking in tongues in the Church is a manifestation of the Spirit. It is God speaking through His chosen vessels. Many mystics like to sit around and meditate, assuming that God will speak to them in some way as they endeavour to make their minds a blank. To communicate with God the Bible says to "... bring into captivity every thought to the obedience of Christ" (2 Corinthians 10:5). In the Old Testament God promised that He would communicate with us. Since the Holy Spirit was given on the day of Pentecost nearly 2000 years ago, He communicates with us through the Holy Spirit manifestations.

In the episode at the well in Samaria Jesus said to the Samaritan woman, "Ye worship ye know not what: (but) we know what we worship ... But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in (by the) spirit and in (according to) truth: for the Father seeketh such, to worship Him. God is a Spirit: and they that worship Him must worship Him in (by the) Spirit and in (according to) truth.'' (John 4:22-24) The Word of God is truth. To worship the Lord in Spirit and in Truth is to worship Him as Paul directs in Corinthians where he describes the operation of the Holy Spirit.

Critics endeavour to use the advice Paul gave to the Spirit-filled Church about the importance of tongues and its orderly use, to eliminate tongues from their considerations. By doing this they revert to the worship of dumb idols
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Okungcwele akusolisi ngoba umoya ongcwele wona awuqambi amanga, wena nxa uzithemba ngobukholo bakho iqili uzahle ulibambe ngoba umoya uzahle ukubonise engakawuvuli owakhe atsho ama rokatara akhe amanga umsiyoni lo.

-----------------------------------------------
Get Rich Quik..or Die Trying ...be Warned.
.

Top
#29444 - 01/19/06 04:11 PM Re: Izindimi(tongues)
SILO SAMABANDLA Offline
Mafikizolo

Registered: 09/13/03
Posts: 32
Loc: MALITIKWE
Uma nxa singamakholwa sikhonza uNkulunkulu, okombhalo uphawo lolu esisuka sibelalo (Osabatha,Osiyoni,Omethodist)alusehlukanisi yini kundlela esizakhonza ngayo? Ngizama ukuthi ngifike ekutheni izindimi lezi ziyatholakala emacaweni wonke na? ngoba kulabanye abathi ayikho leyo mimoya lezindimi?

Top
#29445 - 01/19/06 08:04 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Ucacile lubaba


origianlly posted by Volovolo lwe AKA
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Speaking in tongues is not only a gift of the Holy Spirit, it is the identification of the indwelling Holy Spirit in believers and is to be seen and heard. (Acts 2:33). Tongues is also used as a manifestation in the Church for the purpose of indicating the presence of the Holy Spirit. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kodwake into yikuthi ubuzenzizisi yibo asebegcwele njalo labo abakhuluma ngazo sebe bona amanye amabandla angenzi okomoya kungani bona kabakhonzi enkosini ngikupheleleyo,ngiyake ngibezwe nje bebhizi benyaza amabandla enjengabo Catholic labo Methodist,kanti labonje bayabe bezenzisa nje,unkulunkulu nguye yedwa ongahlulela abantu ukuthi bayamkhonza ngeqiniso kumbe hatshi.

Liyavuma yini?

Top
#29446 - 01/19/06 11:28 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Volovolo lwe aka

Ngiyakubingelela mfowethu ngegama lika Jesu. Ngiyawabonga amazwi akho la othe wasabela wona.

Ngibona angani lapha ucace waphelela, konke ukufake ngendlela ezwisisisekayo.

What I liked mostly and which is true is that people must worship God in truth and in Spirit and with all their mind and their strength. Once people do that they will really know God and know whether speaking in tongues is true or is it really necessary.

Inkosi ibusise.

Top
#29447 - 01/20/06 05:25 PM Re: Izindimi(tongues)
MUSA Offline
Mafikizolo

Registered: 11/26/05
Posts: 5
Loc: UK
kuya jabulisa kukuzwa abantu abakithi be khuluma
ngo nkulunkulu ngizwa injabulo ngaphakathi
ujesus muhle amen <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#29448 - 01/20/06 05:26 PM Re: Izindimi(tongues)
ozithembayo Offline
Ngqwele
***

Registered: 09/21/05
Posts: 109
Loc: emhlabeni
Indimi ezakhulunywa kuZenzo zazizwiwa ngabantu lokhu ukuthi rapapata angikuzwisisi mina. Abanengi engake ngababona bakhala inyembezi besekuthiwa ngumoya. Kambe nxa umoya ongcwele ukhalisa abantu usizani. UNkulunkulu engimkhonzayo ule order hatshi lokhu esikubonayo, abanye bawelaphansi, badunuse kuyangise. Mina lokhu ngakubona emaYouth Camp akithi eBrethren osisi sebefenta obrother bebakopulula amablauzi. Inengi bangazuza abafazi kumbe amadoda okubathatha indimi nya. Inkosi engiyikhonzayo iluthando futhi ithi hlonipha, indimi lezi sezenze abantwana badelela abazali besithi abasindiswanga.

Top
#29449 - 01/20/06 06:06 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
s'timela mina ngivumelana lawe mnewethu kanye lobrother volovolo ngithi amen kakhulu futhi unkulunkulu nguye owaziyo and nguye umahluli wento zonke hayi thina we are not here to judge but lokho asikutshiyeleni yena ophezulu.

Top
#29450 - 01/20/06 10:32 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Nomangqika

Hatshi kuhle ukuzwa ukuthi lawe uvumelana lathi Dadewethu.

ASIHLALENI SIKHANYISILE NGEZIBANE ZETHU ZINGACIMI UKUZE ABANTU BAZI UKUTHI UJESU NGUMSINDISI.

Top
#29451 - 01/21/06 06:27 AM Re: Izindimi(tongues)
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
1JOHN CHAPTER 2THE NEW COMMANDMENT IT SAYS MY DEAR FREINDS.LAM NOT WRITING TO GIVE YOU A NEW COMMANDMENT. IT IS THE SAME ONE THAT YOU WERE FIRST GIVEN,ANDIT IS THE MESSAGE YOU HEARD, BUT IT REALLY IS A NEW COMMANDMENT,AND YOU KNOW ITS TRUE MEANING,JUST CHRIST DOES.YOU CAN SEE THE DARKENESS FADING AWAY AND TRUE LIGHT ALREDY SHININGIF WE CLAIM TO BE IN THE LIGHT AND HATE SOMEONE,WE ARE STILL IN DARK . BUT IF WE LOVE OTHERS WE ARE IN THE LIGHT ,AND WE DONT CAUSE PROBLES FOR THEM.IF WE HATE OTHERS WE ARE LIVING AND WALKING IN THE DARK ON THE LAST VERSE IT SAYS OUR FOOLISH PRIDE COMES FROM THIS WORLD,AND SO DO OUR SELFISH DESIRES AND OUR DESIRE TO HAVE EVERYTHING WE SEE .NONE OF THIS COMES FROM THE FARTHER .THE WORLD AND DESIRES IT CAUSES ARE DISAAPPEARING BUT IF WE OBEY GOD, WE WILL LIVE FOR EVER BATHI NKOSI NKOSI NGEMILOMO IMISEBENZI SOBALA NGUBANI OSAYIKHUMBULA LENGOMA UNGABOTHOLA BEKHULUMA NGENDIMI KHULEKA KUNKULUNKULU WAKHO TO GIVE STRENGHTY TO UNDERSTAND THEM DONT DO LIKE THEM BUT DO WHAT THEY SAY NGUJESU ETHI LINGEZI NJENGABA FARISI KODWA YENZANI ABAKUTSHOYO

Top
#29452 - 01/21/06 05:57 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
HHayi mani mfowethu mthabisi. Kanti kuyini fethu?? Mina angiboni ikhonektshini yokuzonda amatshona lalokhu esingakho kwezomoya lezindimi...mhlawumbe ngiyaphosisa...kodwa angikuboni...ungangifundisa nje ngiyavuma. Kanti vele size sizonde laba bantu kwakutheni, oro kutheni? Ungalandela sibili impilo esiyidonsayo njengabakaMthwakazi...ayiyinhle... kubangelwa ikakhulukazi yibo laba bantu...abakwenzi mgceke, bakwenza becatshile, sibe siphaphama sesiwile ngemlomo...sikumangale ke lokho...kukanengi sisithwa ama sekhendi sithizeni ekhaya...into le mina bengingavele ngingafuni lokuyikhuluma, ngoba phela kwafiwa kithi ndoda, sadubeka, sakhala, sazithulisa, sabon'ukuthi okungcono lathi sesibuyisela lolo zondo. Umuntu umupha i rhispekthi ma lawe ekupha yona, angitsho i thithi fo thethi hhayi kodwa ubudlelwano....ngiyaxhamanda nje ayisikho ukuthi angilayo imcijo, ngilayo wethu, kodwa ngilobuhlungu obukhulu ngokubala ezinye izinto ezingifosa ukuthanda lowo ongizondayo ende okubi njalo...ngidabukile imhlola, ngizathandaza ngakho baba.

Top
#29453 - 01/21/06 06:33 PM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
<img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />

As yee were!!!!!!!!!....kumpeni ufuna sitsho ukuthi kuyini esakubonayo nge Gukura, besithi siyiyo leyo i hundi yabo...betshaya i rhimothi bese halale khonale thna sisitsha nge red bherethi, bebulalabantu angani bagamul'imfe ensimini zabo, kutshiyane nje ngokuthi bayabe bezonde befile.
Madoda lingasenzi so mani, lizasiqala...

Top
#29454 - 01/22/06 01:22 AM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
mthabisi 88

Ndoda ungazami ukudlala ngebhayibhili ngoba ibhayibhili asinto yokudlala.

Ngiyakhola kuNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yami njalo ngiyazama ngazo zonke indlela ukuthi ngiphile impilo emjabulisayo ubaba osezulwini.

Le ivesi oyisebenzise lapha akumelanga uyiqondise kithi ngoba asithi esibahlukumezayo lababantu.Nxa kuyikuthi you are real mthabisi88 and you would really love to see love between the Ndebeles and the Shonas you must go with that verse to the Shona people( that Jesus said we must love one another) and tell them because they are the ones who are oppressing us and they want to make us suffer.

To make it worse look at the state in which Bulawayo is in today!Its not that it can not be better but the situation is worsened deliberately.

So lapha ndoda ungathi ubona ukuthi siyakholwa usuphongujwamula iverse ebhayibhilini uthi mana ngibavale amehlo.Into okumele ukuthi usitshele yona yikuthi uthi sibathandazele lababantu khona uNkulunkulu ezabazwela isihawu lababantu abanike that Gift of repentance so that they repent and refrain from those evil deeds they are doing to the Ndebele people so that they get saved because Jesus said we must pray for our enemies.

So I repeat once again, dont abuse Bible for your own personal gain but only for the benefit of the Kingdom of God.

Top
#29455 - 01/22/06 02:50 AM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Isitimela lesi sesizatshabalalisa konke okungani akuzwakali....loba ngese getsi asila rhawundi....nxa umuntu ezazenzisa ngendaba ye bhayibhili ethi uthatha i tshansi ukusilibazisa...hayibooooo asithambanga ngaleyo ndlela....sibongile Stimela samalahle, uyazi mfanekhaya kuyamangalisa so...mina sengifundile ngomuntu furomu lamhla...kanti wenzani lo mfowethu sibisibili.....

Top
#29456 - 01/22/06 04:42 AM Re: Izindimi(tongues)
Makhelwana Offline
Ngqwele

Registered: 01/11/06
Posts: 156
Loc: Ebunandini
Bakithi,

Ngiyacela ngesihle esikhulu ukuba sihloniphe lenkulumo esiyiphetheyo ngegama lenkosi uJesu.

Labo abafuna ukuthethisana kabavule amatopic abo enhlamba bodwa batshiye le eyokuthula lokondlana ngegama lakhe umdali.

IBhayibheli lithi "where two or three are gathered in my name, my presence will be felt". Mina ngokwami bekungikhulisa kakhulu esikristwini ukuxoxa labanye ngendaba yomoya ongcwele, manje nxa sokuzangena inqondo kaSatan sibuye siyivumele thina singabantu banye, yena uThixo uzasithethelela njani kwezethu izono.

Bakithi ngiyaphinda njalo ngicela kasihlonipheni leligama.

------------------------------------------------
Get Rich Quick...or Die Trying..Be Warned.

Top
#29457 - 01/22/06 07:02 AM Re: Izindimi(tongues)
mthabisi88 Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/25/05
Posts: 52
Loc: england
mfowethu ngiyawabomga amazwi akho njalo usathane uphethe izembe udinga amakholwa hatshi abangabakhe ngoba ukuze azibonakalise kumele aye emakholweni ngakho ngithi nxa ngiphambanisile l pray to the lord he is the one who will judge me and forgive me l pray to yu, lord . i beg for mercy. l tell you all my worries and my troubles ,and whenever l feel low,you are there to guide me. trap has been hidden along my pathway.even if you look ,you wont see anyone who cares enough to walk beside me there is no place to hide ,and no one who really cares l pray to you loard you are my place of sefety,and you are my my choice in the land of the living . please answer my prayer .lam completely helpless. help, they are chasing me and they are too strong rescue me from this prison ,so i can praise your name bafethu ngithe ngiphendula incwadi ebhalwe phezulu eyendimi ngithethe i bhayibhili ngacimeza ngavula ngathi ipage engizayivula izangiphendula yikho ngiybhalile hatshi ukuthi bengiqondeni lanamhlanje ngithe ngivulile enye ipage yangiphendula ngakho ngithi nxa ngiliphendule kabi its my punishment from god ngoba UJOB UTHI NXA ELEZILONDA UMZIMBA WONKE bathi kuye abantu yindaba unkulunkulu wakho engakusizi uthi yipunishment yami ngonile ngilethemba uzangixolela lami ngithi lami ngithi nxa ngithwalanzima kukhona engikuphambanisil;eyo kunkulunkulu wami its my punishment i will take it and accept it . he will forgive me. l look at the hills.where will l find help. it will come from the lord who created heaven and earth

Top
#29458 - 01/22/06 12:35 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Thank you very much Volovolo lwe AKA for your plea to keep this forum Holy.

Kuqinisekile lokhu sibili njalo ngikhuthaza bonke abafowethu(Brothers and Sisters in Christ) ukuthi singavumeli usathane asingene sicine sesikhuluma inhlamba kule iforum ngoba ngeqiniso lami iyangisiza kukhulu leforum and that is how evil the devil is. Whenever he sees that people and uniting together and the Kingdom of God is growing he uses something so that people will start to fight among themselves and cause that confusion so that the word of the Lord will stop being preached.

I would like to ask all users of this forum to remember it in their prayers so that the devil does not gain grip on it and cause fight and anger.Thank you very much Volovolo lwe Aka for being aware of this thing early enough and speaking about it.

mthabisi88

Mfowethu asikho ukuthi siyakuzonda kodwa sizama ukuthi sibonisane ngoba abanye abantu lanamhlanje inhliziyo zabo zilokhu zisopha ngezinto ezenzakalayo, asikho ukuthi siyalwa kodwa lathi ubuhlungu siyabuzwa because we are also made in flesh we are still praying to God. Kuhle kakhulu ukuthi uyavuma ukuthi ungabe usuke waphambanisa ngakho thina asingeke sikwahlulele ngoba singabantu njengawe esiphila kulo umhlaba kodwa umdali ophezulu nguye okwaziyo.

John 17:20
"My prayer is not for the alone. I pray also for those who will believe in me through their message,21 that all of them may be one,father , as you are in me and I am in you."

Top
#29459 - 01/22/06 12:40 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
John 17:20
"My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, 21 that all of them may be one , Father , just as you are in me and I am in you."

Top
#29460 - 01/23/06 02:10 AM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
laba ke? Check Out Money Changers and Thieves

Jim Bakker

Paul Crouch

Robert Tilton

Karl Strader

Benny Hinn

AOG PAOC PREACHERS

Brand Name Preachers

Rodney Howard-Browne

Baptist Foundation Of Arizona

St. Pete Times Lyons

Lyons Trial

Henry Lyons

Billy Graham

The Other Graham

Hank Hanegraaff

Religious Frauds

Bakker's Other Conspiracy

Catholic Priests

Snap Survivors Network

Clergy Abuse

Campus Crusade Abuse

Southern Baptist Coverup

Prayer Of Jabez

Christian News Today - News

Cnt Editorial

Cnt Comments

Top
#29461 - 01/23/06 02:16 AM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
umbuzo wami uyikuthi yikubahlulela na nxa ungababonisa ukuthi incwadi ithini ngencebo yebandla? ofuna ukubona ubugilamkhuba balababantu can google them jus include exposed not even fraud. nxa bazalwane sisenzenje besesijinga ngelokuthi uJesu wathi singabokwahlulelana kambe kuqondile lokho?

Top
#29462 - 01/23/06 05:37 AM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
sorry makholwa but my heart is bleeding right now as i write.

one guy from the above list Robert Tilton was actually telling one of his wives that all they do is to get mailing addresses for the poor in ghettos hispanics and blacks those who don't read. ( of coz those who don't read the bible coz he was a televangelist)

no offence to those who believe speaking in tongues is a mandatory sign of being filled with the Holy Spirit coz all these guys have the same claim save for the catholics.

why will we be taken for a ride as a black skin? no body wants to read the Holy scriptures? realy a sane christian believes things like a live Jesus brought by Benny Hinn on the stage?

all they do is to distort the scripture and a black man is gonne simply becoz it's hidden inside a book, Jesus conqured the devil by "It is written..." and the devil was distorting the scripture too. The bible says my people are destroyed by lack of knowledge.

How many of us have realy studied the bible? most of us here think if you ask where your tithe and offerings are going it's a sin.

forgive me brethren but i feel the pain my people are being plundered relentlessly by these sons of perdition.

pliz do google those culprits all of them one by one. God did not call us to be fools and be used and made to believe that we are as a result of a curse.

Peter says we are a royal prieshood a chosen nation.

i'm sorry guys you might not be a victim yet pray for me not to habour this hatred towards unjust manipulations of the Bible. Amen

Top
#29463 - 01/23/06 10:46 AM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Lembe

Mzalwane I see the list of the people you have provided whom you say they are fraudstars using the Bible.

What I can say is that I don't know much about other guys who are on the list but I am well convinced about Robert Tilton. God will forgive if am wrong but I think Robert Tilton is a fraudstar not only because what you have said he told one of his wife but I've got another proof. What you have just said about the guy just confirms my doubts about him.

Top
#29464 - 01/24/06 09:02 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
quote - from Mthabisi
bafethu ngithe ngiphendula incwadi ebhalwe phezulu eyendimi ngithethe i bhayibhili ngacimeza ngavula ngathi ipage engizayivula izangiphendula yikho ngiybhalile hatshi ukuthi bengiqondeni lanamhlanje ngithe ngivulile enye ipage yangiphendula ngakho ngithi nxa ngiliphendule kabi its my punishment from god ngoba UJOB UTHI NXA ELEZILONDA UMZIMBA WONKE bathi kuye abantu yindaba unkulunkulu wakho engakusizi uthi yipunishment yami ngonile ngilethemba uzangixolela lami ngithi lami ngithi nxa ngithwalanzima kukhona engikuphambanisil;eyo kunkulunkulu wami its my punishment i will take it and accept it

I suppose you are no longer taking your pills as prescribed, Are you sure you are not yet due for your annual injection.

Top
#29465 - 01/24/06 10:40 AM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyavumelana lawe Gasela, uMthabisi kumele alahle siko lakhe lokwenza izinto mahlayana, engazanga ahlolisise. What does opening a bible page at rando mean? I find no sense in that...

Would it hurt to think, and proceed to make a mature decision of searching relavant information/verse from the bible. I can assure you Mr. Mthabisi, that hapharzard actions like that one often lead to undesired consequences.

Top
#29466 - 01/24/06 10:31 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
S'timela Samalahle


Shall we then say those who do not speak in tongues do not have the Holy spirit becouse some churchs like Roman Catholic and other old church do not practice this things,so shall we then say they do not know the bible or they dont understand that part of the bible.

But if we are to read the bible properly we will come to a conclusion that this tongues thing will lead many people astray,since those who speak in these tongues consider others who dont practise that, unholy or oldfashoned,forgeting the fact that God himself is old fashioned,for you cannot cevilize God,the respect for God has been lost in this whole thing.

I am a christian but i somehow dont uderstand how people have mistaken this thing for pride,and being so judgemental to other people or churches.Siyabonisana bakwethu sidinga iqiniso ilizasiphilisa.

Top
#29467 - 01/25/06 11:57 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
Mhlab' ayithwale

Its unfortunate that some people are being to led astray by tongues.

I don't think its not that all people who have the Holy Spirit do necessarily have to speak in tongues because the bible says in

1Corinthians 12:8-10, "To one there is given through the spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same spirit, to another faith by the same spirit, to another gift of healing by that one spirit, to another miraculous powers, to another profecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues".

So you can receive the Holy Spirit but receive another spiritual gift which is not speaking in tongues as the verse tells us.

As for the Catholics or other old churches I dont really know why they dont speak in tongues, maybe someone who is a Catholic can explain to you better. I believe we read the same Bible and so we cannot say they dont speak in tongues because they are old churches but what I know is that the same bible that we are reading today is the bible which was being read long time back and nothing has been changed to it or that these verse about tongues have been added recently but they have been there from the time the bible was written.

About those who speak in tongues and look down upon those who dont speak in tongues and say they are not holy I can say those are Hypocrytes because a really born again Christian can not look down upon someone else. In 1 Corinthians 13:1 the Bible says, "If I speak in tongues of men and of agels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal".

Yikho lokho engingakutsho mfowethu angazi kumbe ngingabe ngikufake ngendlela ezwisisekayo.

Top
#29468 - 01/26/06 03:32 AM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
S'timela

Amen mzalwane. uyinembe ekhaleni if all those who are true christians understand okulobeni ngaphezulu hayi kungakuhle impela.

uyabona amaquotations owabeke ngaphezulu awadingi mchasisi.

therefore asibaxwayeni abafuna ukusithandazela ukuthi sikhulume ngendimi kumbe abafuna ukusifundisa ukuthi sikhulume ngendimi nxa uMoya ukuphe ukuphorofitha kumbe inhlakanipho sokumele omunye umuntu awuvale akuphe isipho sendimi esifunwa nguye? uMoya kaNkulunkulu yiwo oqomayo ukuthi ngubani ozuza siphi isipho thina kumele sicele luMoya ukuze usabele lezizipho sifeze umsebenzi weNkosi yikho uPhawule esifanisa lezitho zomzimba ezehlukeneyo kodwa zisebenza ndawonye.

Amen.

Top
#29469 - 01/26/06 01:55 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Mahlaba ha ha ubala ibhayibhili uyikhangelise phansi ezakho asazi hk.

mina as for as i know kuthiwa the moment umuntu receives Jesus as his or her saviour uhle ube leholy spirit ngoba yena ujesu watsho wathi usuka lapha emhlabeni kasitshiyi sodwa kodwa with the holy spirit so that means everyone okholwayo ulayo iholy spirit.

then kulabo abafuna ukuthi iholy spirit yabo ikhule ibonakale izithelo zabo yibo abazinikelayo ukuthi befast bekhulekela lezo ndimi ngoba indimi its a gift oyithola ngokuzimisela kwakho otherwise abantu they r misusing it ma uthi bazibona ngcono mabelayo thats wrong.

and u will find out ukuthi kulabanye abaprolofithi bamanga abasebenzisa lezi ndimi, kungani belokhe belazo its bcoz if u receive igift from GOD kasoze akuthathele when u go astray but iyabe ingaselamandla its something olayo nje but engatsho ukuthi wena ungcwele njengalabo oholy thou hayi angazi loba ngiyaphosisa kodwa i think wonke umuntu olikholwa kunkulunkulu ulayo iholy spirit.

Top
#29470 - 02/02/06 07:44 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
nomangqika

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> and u will find out ukuthi kulabanye abaprolofithi bamanga abasebenzisa lezi ndimi, kungani belokhe belazo its bcoz if u receive igift from GOD kasoze akuthathele when u go astray but iyabe ingaselamandla its something olayo nje but engatsho ukuthi wena ungcwele njengalabo oholy thou hayi angazi loba ngiyaphosisa kodwa i think wonke umuntu olikholwa kunkulunkulu ulayo iholy spirit.
</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dadewethu ngiyakuzwa kodwa nxa usithi once you are given the gift of the holy spirit,even if you go astray God never takes it away from you,kutsho phela ukuthi he has softened a little bit,ngoba if we read the bible in Genesis it says when Adam and Eve sinned against God he took off his holy embrace and they saw themselves naked,he punished them,manje kathesi nxa sokuthiwa even umuntu eloya kumbe ebulala abantu uyabe lokho etshaya ngendimi kumbe eprofetha,The bible also says he is a jelous God and also says you can not save two Gods at the same time,my point being sinning is against him and is for or from the devil,so how can you serve God and the devil at once,yikho laphokungixaka khona khonalapho ngento yezindimi lobuprofethi le dade.

Top
#29471 - 02/02/06 11:50 PM Re: Izindimi(tongues)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Konje vele uThixo uyagcina na isikhwili? Kumbe njalo uyaye khethe ukulibala izono zethu? Kumbe njalo uya 'rilenta'?

Top
#29472 - 02/03/06 08:54 AM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Siphepheli, angazi kumbe unganginceda. Ngeminyaka edluleyo bengi ngumkhristu ole lempande. Ngangikhuluma ngezwi likaNkulunkulu kuzwele, ngithi nxa thandaza ngizwe ukuthu yaa, uMdali uzwile sibili, ngangi sithi nginga thandazela ulutho lwenzakale.

Kodwa, mfo kulezi nsuku, yismoko. Angazi ukuthi kungani. Abantu engispana labo ngendaba ze "genetic science" bangathi bayangi thundubeza. Angisathandazi, angisayi ensontweni (abafundisi abanengi engibazi lapha ngama tsotsi), angisela veve engangilalo kudala, angisela ndaba le zimiso zika Yesu. Ngingazama ukukhuluma ngendimi, ngiyazizwa angani ngiya wumana.

Kukhona enginga qala ukukwenza ukuze ngibuyele kudlela engcwele?

Top
#29473 - 02/03/06 06:01 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Dokotela mina what i can advise you yikuthi cela abangane bakho owawungena labo isonto and obaziyo kahle ukuthi bangakukhulekela, bekhuleke bebiza igama lakho and ma kudingeka they can fast on your behalf and lawe ma ukwanisa you can fast from 6am to 12pm or makunganzima can fast 6am to 6pm lami will pray for you ngiyazi into okhuluma ngayo lami ike yangehlela ngoba kumazwe la kunzima ukuthi ukholwe bani ngoba omunye lomunye ulombono wakhe ohlukileyo ngempilo nje.

angazi loba ngikuphendule mnewethu and okusalayo yikuthi do you still have that faith ukuthi unkulunkulu ngumdali and ujesu yindodana yakhe as long as you believe that and give yourself time uwedwa uzibuze i think next time u'll be telling me a different story all the best.

Top
#29474 - 02/03/06 11:08 PM Re: Izindimi(tongues)
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Eish Gqiha,

Waze waqamba yona kanye ebengizama ukuyiveza kusihloko esithi 'Isililo somoya'. Okwenzakalayo yikuthi amasekhamustensi ayaguquka ufice sokungani akuseseyikho obekuyikho kodwa nje lalo ugwalo oluNgcwele luyatsho ukuthi siyeza leso sikhathi sokuthi ubone luvilibana.

Mina namhlanje ngizizwa ngiphezu kwefu mnakwethu ngoba lami kukekwangani kuyangifikela okungumfasimbi lokho kodwa uThixo wenze isimanga empilweni yami esingikhumbuze emuva. Mina lami kukhona engilesipho sokukwenzela uMdali, kodwa obesekusenzakala bengingasaboni kuhle umvuzo wakho kodwa uThixo ungephule kuleloziko wangifundisa ukuthi unguye uMdali, uMvelinqangi, njalo konke okwenzakala kulo esikuwo kwenzakala ngentando yakhe ngesakhe njalo isikhathi. Bakithi ofuna ukwazi okunengi ngalokho ukhululekile ukungithinta ngasese.

Engingakuxwayisa khona mnakwethu yikuthi zidele, uzinciphise wena ukhulise yena uMdali. Nxa ubala kuGenesisi, kuthiwa uNkulunkulu andubana adale izulu lomhlaba bekukhona ubumnyama, phezu kwabo lobobumnyama bekuhleli kumbe bekundiza uMoya wakhe oyiNgcwele. Ukuza kwesono kwembesa ubumnyama emhlabeni. Kangako uMoya kaThixo awuzange uye khatshana kodwa uhleli undiza phezu kwabo lobobumnyama. Osekudingeka yikuthi mina lawe siphakamise ezethu izandla yena uMdali uzakusitatulula kuloludaka olumnyama.

Inzima lindaba mnakwethu ayisiyo yokudlala. Mina ngingayingizibuze ukuthi kanti nxa sivumelana ukuthi uThixo nguMdali okwenza sibone angani isayensi siyibona kumbe siyazi ngcono kuLaye yikuyini? Angithi nxa enguMdali wakho konke, kutsho laleyo sayensi ngeYakhe, nguye uMdali wayo?

Top
#29475 - 02/04/06 01:08 AM Re: Izindimi(tongues)
Godlway'omnyama Offline
Ngqwele

Registered: 12/03/05
Posts: 153
Loc: USA
Hatshi kuzwakele mzalwane. Muhlumsebenzi lona, amagamakho ajiyile Siphepheli.

Velindaba yezindimi sibanengi esingayibambi kakahle, mina njengami inglahla phansi sibili. Ngiyadana ngoba yiyonjinto entweni ezinengi engilombuzo ngazo engani iyangehlula. Okunye ngiyemayima sibili ngiphume lokunguklomelo, leyo hayi.

Sibongile wethu. Ngibona naye u Doc uzavumelana nami. Wona umuhle njani umbuzo wakhona?! Hatshi mpela.

Top
#29476 - 02/05/06 02:40 PM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyabonga Zihlobo, Nomagqika, Siphepheli lo Godlwayo.

Kulento engingazange ngiyicacise bakwethu kuluhlu loku thundubala kwevangeli liyaYesu empilweni yami. Inkinga enkulu bakwethu yikuthi banengi abantu angihlangana labo imihla ngemihla abathandazayo esibhedlela kodwa kuba mgceke ukuthi akukhonto eyenzekayo ukuthi basile kumbe babengcono kumikhuhlane abayabe belayo.

Kulezehlakalo njalo engike ngahlangana lazo kunyanga ezedluleyo ezingenze ngazibuza ukuthi kanti uNkulunkulu ukhona yini, nxa ekhona kungani esekela ifokolo ezinje zisenzakala, ikakhulu ebantwini abalungileyo.
Abantu ababi abahlukumeza abanye abalankinga, batshona bejabula bezitika ngenkoliso kodwa thina abatshona bezincitsha belandela izimiso njalo bekhuluma ngendimi sithola izinkinga - kungani?

Isayensi njalo ingathi iyangezelela imibono, ekhipha inkolo. Ikakhulu engike ngayiqamba igenetic science.

Ngizazama amasu elingiphe wona bafethu. Ngiyacela njalo amanye bakwethu ngingakabi yisigilamkhuba somhedeni.

Top
#29477 - 02/05/06 03:31 PM Re: Izindimi(tongues)
Manotsha_ Offline
Ngqwele
***

Registered: 10/07/01
Posts: 112
Loc: Bulawayo
People have the right to know who is behind the institutions, i.e. the churches and where the moneys go. And when you pay tithe or any offering you have the right to know where the money goes.

And the truth is that most of the offerings go to the headquarters which happen to be outside Zimbabwe, either in USA or Europe and they decided to do whatever they want with the moneys. Nothing is done for the black people. If there?s anything you know let me know. The western Christianity feels is has the job of educating every black person in Africa because we don?t know what religion is and theirs is the true religion. What they don?t know is that the doctrines that form the Bible were written by Black people. So they don?t have any right to tell us about what we know.

They can?t come over to tell us about something we already know. My grandfather one time asked me when I came from school, i.e. Lower Gwelo College, ?What is that there are teaching you there?? Pretending he was ignorant I tried to tell him of Jesus and how he?s going to save him because he was old. He simply asked me this question, ?We hear in radios that there are wars there and there killing one another, why is it that they can?t save their own people and they?ve come over here?? I couldn?t answer this question because I didn?t know. At this age I perfectly understand what my grandfather very well and all he has always told me time and again. These people had their own agenda and it wasn?t and it?s not about bringing faith to us because we already knew it.

One incident which still sits in my mind is this. One Sabbath morning my twin brother and I went and sat up front in church, but we were chased away like dogs. Young as I was I couldn?t understand why. The white people sat in the front seats in church while the black people sat at the back. We couldn?t mingle with the white people. If we were all children of God why was that I asked myself this question? I?m grown up now and it?s clear in my mind what was the motive and objectives of the white people.

When I look at the scriptures starting from the Bible, Sabbath School lessons pamphlets, and other literature there all bared pictures of white people. The idea was to brainwash the black people, make them believe that white people are children of God and God is white. Jesus was and is still portrayed as a white person. Everywhere in the world they have portrayed false images of Jesus. We were also taught about Ellen G. White (a white person) and made us to believe that white people are children of God, yes a chosen people. What I know now makes me a happy person because I know that all the people of the Bible were Black people.

Most of you might not remember. There was one church which came from USA that pitched up a big yellow tent in Pelandaba near the SDA church and had sermons for 2 weeks claiming they can heal people, asking people to pay large sums of money, robbing people of their money. And later on there were found to be crooks that had people stage to act as sick, lame, blind or mad. Most people fell for the trick and lost their moneys. You need to be careful about these Western Churches.

All what we need is our own churches. We wrote the scriptures and we can have our own churches, can?t we. Why should I give the Pope Roman catholic, the SDA, the Anglican, Presbyterian, the Salvation Army, etc my money? If we had our church we could help our people in our community, wouldn?t we. I don?t want my moneys to go to the Vatican.

Top
#29478 - 02/05/06 06:03 PM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Dokotela vele siyazi loba embalweni ongcwele ukuthi usathane amatargets akhe ngabakholwayo so laba abenza bonke ububi kazihluphi ngabo ngoba ngabakhe kudala but thina amakholwa yithi amathreats akhe ngoba uyazi ukuthi thina silamandla ngamazwi nje kuphela esiwakhulumayo yikho esikhathini esinengi sisiba yinyama yakhe mnewethu.

kodwa ubuye utsho umbalo ongcwele ukuthi noma kutheni unkulunkulu kayikusipha izilingo ezingaphezu kwamandla ethu, thina siphambanisa ngokuthi siqala sizame ukuzenzela ngemicabango yethu (say for instance ma uleproblem) kodwa ma usuzame konke waphelelwa ukuthi khathesi wenzeni sufike ekucineni yikho lapho unkulunkulu afika athathele khona ngoba imicabanga yakho yenyama uyabe suphelelwe ngamaqinga yikho osuka ukhumbule khona unkulunkulu.

kukangaki empilweni yakho osuke waba lenkinga and ma uthi uyakhangelisisa ungazi ukuthi usinde njani kwesinye isikhathi uthi hayi unkulunkulu makabongwe coz usazi ukuthi ngeyakho imicabango ubungekwe wenelisa ukuba ebangeni lelo.

usathane usemsebenzini ngaso sonke isikhathi ezingela amakholwa ngoba esazi ukuthi ekungcineni uya esihogweni ngakho ufuna ukuhamba labanengi hayi yedwa yikho ubona abanye besiba lomoya omubi kodwa bethi yikho ukukhonza unkulunkulu kodwa ma ubulala wona umbhalo usithi ungabulali yini ke leyo.mina ngithi asilimukeni ngoba siphila ensukwini zokucina lapho izizwe zivukelana lathi siqale ukuzibuza ukuthi kambe ukhona unkulunkulu yikho phela okufunwa ngusathane uyathaba ma ebona ingxabangxoza ezenzakalayo ngoba esazi ukuthi thina amakholwa siyaqala ukuba lama ?

Top
#29479 - 02/06/06 06:56 AM Re: Izindimi(tongues)
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
The other thing okumele amaKhrestu ayazi yikuthi
usathane usebenzisa bona labo elibathembileyo enkonzweni zenu ukuledukisa.Kalandi nje abangaphandle,kodwa udinga even labo abafundisi abasebenzise.Uzothola ukuba abanye babafundisi baphathekile ngama businesses abo,abalandaba loku
hambisa umsebenzi weNkosi.Baqakathikisa imali le notho yalapha emhlabeni.Akukubi ukunotha,kodwa kumele baqaphele bengadonseli ibandla likaMlimu
eceleni.

Top
#29480 - 02/07/06 08:06 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
KE NGIPHE MY OWN CONTRIBUTION AND OPINION CONCERNING "SPEAKING IN TONGUES".

I understand the subject of speaking in tongues to be in two dimensions:
1. Acts 2:4-12 records that when the apostles had been endowed with the Holy Spirit they began to speak in tongues. The confounded polyglot crowds that heard them speak were amazed as each one heard them speak in his/her language. The meaning of tongues that can be deduced from here is that when one speaks in tongues, the listener hears them in their language, and note well this happens ?as the Spirit gives? not when a person decides to. This is my first understanding of speaking in tongues in the context of the events that took place at Pentecost, which are recorded in the book of Acts chapter 2.

2. Speaking in tongues ? Corinthian experience
If you may study and closely follow the events recorded in the book of 1 Corinthians 14 and the admonitions which succeed them you?ll note that the speaking in tongues being referred to was a gift of the spirit which when one had received they would speak in an unknown language. This I suppose benefited the particular individual speaking in tongues unless there was an interpreter. (See 1 Corinthians 14:2, 14:5,14:13)

Below is a summary I came up with in comparing the above two which I hope will make distinct the differences btwn them:

1. At Pentecost all spoke in tongues (acts 2:4) and this was not true of the believers at Corinth (1 Cor. 14:30)

2. At Pentecost tongues were understood by all, (Act2: 6), at Corinth they were understood by none (1Cor. 14:2, 9)

3. At Pentecost they spoke to men (Acts 2:11, 17). At Corinth they spoke to God (Cor. 14:2)

4. At Pentecost no interpreter was necessary, (Acts 2:6). At Corinth speaking in tongues was discouraged if not forbidden unless there was an interpreter (1Corinth 14:23, 28)

5. At Pentecost speaking in tongues was a sign of or credential to believers (Acts 11:15). At Corinth it was a sign to unbelievers (1Cor.14: 22).

6. At Pentecost speaking in tongues brought salvation to others (Acts 2:41). At Corinth it edified those who spoke. (1 Cor 14:4).

7. At Pentecost strangers were filled with awe and marvelled (Acts 2:7,8). At Corinth Paul warned that if all spoke in tongues in a church assembly, strangers would say they were mad. (1Cor.14: 23)

8. At Pentecost there was perfect harmony (Acts 2:1). At Corinth there was confusion (1Cor. 14:33)

It is a mistake to suppose that evidence of endowment with the Holy Spirit is speaking in tongues. If we may go to the book of Acts chapter 1 verse 8, when Christ amplifies the promise of the Holy spirit he says when it has come the effect will be effective and extensive witnessing, that is preaching the gospel to all nations kindred, tongue and people. While speaking in tongues is a gift of the spirit, inability to, doesn't mean that one hasn?t received the Spirit of God. Like all other spiritual gifts it is given at God?s discretion to whom he chooses,

When we sin God does not withdraw the spiritual gifts from us. He will withdraw them if we apostatise.

Finally let me pose a question to you all:
Can there be Genuine tongues today, does the present day church need any ?tongues???

Pliz answer in view of the following:
The gift of tongues was given for a purpose; At Pentecost the urgency & emergency of the occasion was the reason. The feast of Pentecost had drawn many together & at that point were about to return to their homes. With the crucifixion, resurrection and ascension of Christ now in the past, the foundation fact of the gospel was now complete & if the immense crowds were to be evangelised it was now. Without the gift of tongues the witness could not have reached all the people who were there and were of different nations. So God in his sovereign will bestowed the gift of tongues to enable the apostles to reach every man before they could leave for their home. So the gift was meant to arrest the attention of all and deliver the good tidings of the gospel.

2. The epistles that were written after Acts & Corinthians hardly make mention of this gift. NB in 1 Cor. 13 which separates the cataloguing of spiritual gifts in chapter 12 Paul says ?whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge it shall vanish away. For we know in part and we prophesy in part; but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away with.? (1Cor.13: 8-10). Note also that in Ephesians 4:8-16 which gives chronologically the last list of Spiritual gifts, the miracle of gifts is omitted. And Paul says ?when I became a man I put away childish things? the implication here could be some of these gifts were the accompaniment of spiritual immaturity and were needed only while the revelation was incomplete. They were divine, positive & direct but transient, never repeated because never needed. Isn't the gift of tongues one of those?

Top
#29481 - 02/07/06 12:55 PM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
DOKOTELA

Uyazi ubuza insind'abaphenduli lapha. I have something in mind and I hope I'll be able to express myself clearly:

Doctor it all begins in the foundations of what we call "ubuKrestu" UbuKrestu is a personal relationship with God. The great controvesy between ubuKrestu lobuHedeni is two forces fighting for yo soul, that is uKrestu uyakuqomisa ukuba ubelepersonal relationship laye kukanti uSathane laye ulwisa ukuthi ungadlelani loKrestu but him. So what happens is that Christ avails his goodness to us and the fruits thereof, and appeals for a relationship with each individual. When yu behold the goodness and make a positive choice yu have provoked Christs' enemy the devil. He will try to disturb yo good perception about God using various means which include what you have raised above. As he does that God does not remain silent, but will keep appealing to yu for the maintenance & growth of the established relashionship. As these forces fight for your soul, you may be entangled in confusion, discouragement etc. But what will make Christs goodness shine over ubuSathane is the personal experience you will have had with him. Note well Doctor it is a Personal Experience & not Unirvesal. Take it from our day to day interactions Dokotela, We may be a group of pple, siwelelana(singawelelani). Despite ukuwelelana labantu abanengi within the group you will discover that you enjoy certain personal relationships with specific individuals which the next person may never taste, perceive nor understand. (Lets call one such individual "X")You will know, trust, believe and confide in X basing on the personal experiences that you two go thru together. As you begin interacting with X your trust and confidence will be based on impressions he has potrayed to you which may be wrong or correct, but what will cement the relationship are the experienceses you will have with this person. And experiencies are not ficticious, hypothetic, they are real and will touch your real life and engrave a certain impact. It is from these that there will be a bond btwn you & X so much that even if some other person (who cud be x's blood brother) comes and suggest certain attributes about X you can with boldness say "I know X, this can not be" or "whatever X did or said, it does not affect my personal relationship with him. He remains not only a friend but uMhlobo wenhliziyo yami". {And pli NB: I-graph ye relationship, its either iya phezulu kumbe phansi, it cannot remain a straight diagonal line.} Ngilokhu ngikumzekeliso wami of a group of pple interacting; Other persons within the group may also from another angle enjoy interacting with X. Their experiencies with X will differ though they may equally enjoy the relationship with him as much as you do. The difference is because what I pass thru in life may not be what you pass thru, and like I said our relationships are cemented and shaped by the life's experiences that we pass thru. At the end of the day you'll discover that within our group lapha many people have a sound and highly treasured relationship with X, but if asked what has caused them to value the relationship, they will testify differently though all will be tantamount to the goodness of X.
Kunjalo ke empini yokholo Dokotela, Christ presents himself to us differently, eg Paul met with God on his way to Damascuss and God's salutation was not tender, Christ met the Samarithan woman at the Jacob's well, he used tact to get to her heart which tact was peaceful, multitutes have met Christ thru sermons from the pulpit etc. And when we accept him we then have to walk with him as did Enock of old. As we walk with this new found friend will be part of our lives, decisions and all about us. thereby an experience with him is developed. you learn to trust him, believe him and confide in him thru yo personal experiences lobabili. But as yu walk with this friend Satan will come in and try to suggest to us that yu have made a wrong and worthiless decision. He will bring all things on yo way which he thinks may distract you. those are the times when you will have unanswered questions, doubt will begin to ukukunyenyela, and at times you may eventually back slide. But Christ in his mercy will send uMthokozisi ongumoya ongcwele to continue pleading with you for a reconciliation if yu have fallen. The Spirit will convict yu of yo sin and persuade yu to repent. This is why Dokotela yu will find yorself worrying abou yo condition and wanting to revive the fires that have gone low. NguMoya oyabe ekufuqa. Now to answer yo question Dokotela which if I'm getting correctly is"How to reconcile with Christ": Doctor ungizwe kahle: I may share with yu my experiencies with Christ, thousands may do the same; these may encourage and edify you but they are not yours, hence the impact they may have on yu will differ from the one they make on I. For instance: it is recorded in scripture that Jona was swallowed by a fish, after 3 days yamkhafula eNiniva, this is an amazing experience but no man comprehends it better than Jona himself. We read about it, we believe it, kodwa asikubonanga akubonayo esiswini senhlanzi, we cannot feel how he felt and guess what ma usubhekane lobunzima empilweni yu may quickly forget about Jona's experience and never remember to apply it kusituation yakho. But not Jona himself. I'm sure he lived to remember it the rest of his days on earth. Ngamafitshane ngithi identify those things in yo life which draw yu closer to God. Reflect on the experiences you have had with him & remember how it all started. The experiences you went thru with Christ should be the solid, unwavering rock supporting yo relationship with him. Its good because as you walked with Christ you had an experience with him, because if one doesn't have an experince loKrestu then akala Testimony about Christ all that he/she calls his/her christian era is fantacy, inganekwane nje and not real for if God is real he should have a real relationship with you which practically impacts on yo real life. And in Revelation it says ababenqobile they had the word of prophecy & his testimony. You say he used to answer yo prayers, I'm sure he still does, its all about yu praying once more.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Uyangqikaza umkhenyevuli, wesaba amanqe!</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
HK HK HK HK Dokotela, bazakutshay'onina labo mama. Awazi yini ukuthi abakhenyevuli laba obakhipha bengqikaza ngamasok'abo. hk hk hk hk

Top
#29482 - 02/08/06 01:21 AM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
Amen kakhulu futhi amen uyazi amazwi owabetha lapha ayangiqumbaqumba shame kumnandi ukuzwa ukuthi komthwakazi basekhona abalenfundiso enhle kangaka kuyabongeka hawu kuyabukeka lokho masikhulisana kusikristu ezandleni. <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />

Top
#29483 - 02/08/06 01:23 AM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
hk hk unanzelele ukuqamba igama likadokotela kuzakufaka emanyaleni ngo Godlwayo ha ha ungayiphindi futhi into yakho Gaselomhle hk hk ngoba sizabumba izitshwala ha ha lol

Top
#29484 - 02/08/06 06:10 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Noma

Uyazi ngithe uba ngiqeda ukwenza iposting le ngaya khona kanye ku-posting yakhe, ngahle ngathi mamo sengilithe phu isawudo esilondeni. Manjeke mina ngaphiw'enyaweni, nxa sekutricky ngicela kuzo. hk hk hk hk!!!

Top
#29485 - 02/08/06 07:56 AM Re: Izindimi(tongues)
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Nomangqika lo Gasela,lingazami ukucitsh'umlilo nge petrol.Kuyingozi lokho. <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />

Top
#29486 - 02/08/06 08:42 AM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ah yey! Ngaze ngavuleka amehlo. Ngiyabonga kakhulu Gasela, Mangethe, Noma lo Makheyi labanye engingaba qambanga. Ngiyazi ukuthi bakhona abanjengami abazathola uncedo ngomibhalo le ecacile njalo icukethe imicijo engcwele.

Ngizaqala ukuthandaza njalo, ngiqhubeke ukubala ibhayibhili.

Umbuzo omncane,
Kanti njengoba uSathane ehlasela abakholwayo eNkosini, akusigqondo na ukuthi uphume kuzinto zensonto (ukuze uSathane engaku hlaseli) at the same time uzithandazela endlini. Hantsho uNkulunkulu ukhangela ukuthi uyakholwa uJesu kuphela?

Mina, ngokubona kwami, kuba lezikhathi lapho kuqakathekile ukuqamba igama lomuntu ohlose ukuthi azwisise umcijo wakho. Ukuloba igama lami angiboni ukuthi yinto engakhubelani umuntu ngoba, i believe ukuthi the point iyabe idirected kimi, although it can also benefit uquqaba.

I signetsha yami, hk hk <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> imkhenyevuli iyesaba ukuthi ngizayisusela amanqe, yikho ithukuthela, ithithibala, ihlasimuka, igqikaza. Uyabona lokungu muntu okungathi kuya dansa kungathi kufuna ukubaleka?

Top
#29487 - 02/08/06 12:48 PM Re: Izindimi(tongues)
Mangethe Offline
Ngqwele

Registered: 08/26/05
Posts: 195
Loc: Bulawayo
Okokuqala:usathane uyabazi abakhe.Whether bayahamba eChurch or not.Ulabo abanengi abahambayo echurch.Kazihluphi ngabo ngoba vele ngabakhe.Usebenzisa bona labo ukuwisa amakhrestu uqobo.

Okwesibili:Amakhresu uqobo bayazi ukuthi usathane
ubazingela njani.Ngakhoke basondela ngokupheleleyo kuNkulunkulu ukuze bavikelwe. Kuyadingeka ke ukuthi ekuseni,emini lantambama, siyibonge INkosi ngokusigcina esandleni sayo.

Top
#29488 - 02/08/06 12:59 PM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Nomangqika lo Gasela,lingazami ukucitsh'umlilo nge petrol.Kuyingozi lokho. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
hatshi bo Mangethe, akusiyo paraffin le esiyiphetheyo loNoma. Ngamanzi la. Bhekel'eduze uzabonisisa ukuthi ngempela ngamayaka nje qha hk hk Nanku phela lomlilo esiwucitshayo ukhanya uyadeda mpela hk hk hk
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">I signetsha yami, hk hk imkhenyevuli iyesaba ukuthi ngizayisusela amanqe, yikho ithukuthela, ithithibala, ihlasimuka, igqikaza. Uyabona lokungu muntu okungathi kuya dansa kungathi kufuna ukubaleka?</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Ngiyakubona kuyaviyoca, kunyuke kubuye kusikize ungathi nguDokotela eseviyoca evula i-drawer yangaphansi kombheda, ephumputha isagila sakhe, asiswele, athi lothu, abuye acwile njalo, athi thalathala, alume owangaphansi, anxaphe, abuye aviyoce njalo engazi ukuthi uNaMfana wasilahla kudala.hk hk hk

Top
#29489 - 02/08/06 01:47 PM Re: Izindimi(tongues)
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Gasela, ungibulele lapha, ah! <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> Ngihle ngazibona ngitshila amehlo ngithikaza ngihwabha njenge silo esijimbileyo. Ngihle ngabona lowo naMfana etshintshanisa iszbunu ebaleka eqonda endlini encane esiyazi valela. Ngabona lo Bhoyi esekhala ebaleka esesiyacatsha ngaphansi kwamatafula.

Umuntu engavoxa yena engu mkhritsu kulungile na ukuthi aqhubeke ekhuluma ngendimi engaka xolisi eNkosini?

Inyanga ngangizwe kuthwa lazo zile ndimi, liqiniso yini? Nxa kuli qiniso, kutsho inyanga zithinta uMdlali lula phela (dials 991).

Top
#29490 - 04/19/06 04:46 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Indaba le imnandi. Ngaphuza ukuyinanzelela. Kodwa kuncane nje engingani angikuzwisisi. Ngicela lingichasisele leli verse: 2 Peter 3 verse 16.
Ngicindezele ngokubekwa ngu Lembe:
________________________________________________________________________________________
16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.
_________________________________________________________________________________________

Njengoba lilotsho ngesiNgisi, ngizabuza ngaso, "IN WHICH ARE SOME THINGS HARD TO UNDERSTAND" What is this in reference to??????????

Li Zwangendaba.


Edited by Zwangendaba (04/19/06 04:59 PM)

Top
#29491 - 05/06/06 04:05 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

SOKWEHLULE NA??? ??? ???

Li Zwangendaba.

Top
#29492 - 05/08/06 11:10 AM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Ke ngizame ukucubungula lamazwi amahle kangaka mfowethu. Kuhle ukuthi ubale uChapter 3 wonke ka 2 Peter to get the context of the verse. "These things" refers to the things discussed ku verses 1 to 13, and even the previous chapter. UPeter usikhuthaza ukuthi siqaphele usuku lukaThixo. ( His second coming). The "untaught and unstable" refers to labo abaphambula abanye eqinisweni. Ama false prophet and teachers okukhulunwa ngobo ku chapter 2 ka 2 Peter.

Kucacile Na?


Edited by Hatshibo (05/08/06 11:11 AM)

Top
#29493 - 05/08/06 03:34 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Hatshi akucacanga.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________________
The "untaught and unstable" refers to labo abaphambula abanye eqinisweni. Ama false prophet and teachers okukhulunwa ngobo ku chapter 2 ka 2 Peter.

Kucacile Na?
_____________________________________________________________________________________________

HATSHI, AKUCACANGA.

Ungamphambula njani umuntu EQINISWENI if you are UNTAUGHT. Ngingazi kumbe isikhiwa (ISILUMBI) siyangehlula ngo UNTAUGHT??????????

Li Zwangendaba.

Top
#29494 - 05/09/06 02:44 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Ngiyeza Zwangendaba lempendulo ezacaca.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29495 - 05/09/06 06:32 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Ngizame njalo Zwangendaba.
Nxa uGwalo Olungcwele lukhuluma ngabantu aba "untaught and unstable", alitsho umuntu ongayanga esikolo ukuyafunda o a bhe ce de.... hatshi, litsho labo abangazwisisi umbhalo kaNkulunkulu. Litsho phela labo abale 'spiritual ignorance'. The unfortunate thing is that labo bantu okuthiwa ba ignorant, bayabe bengazazi bona ukuthi ba ignorant, besebegijimela ukufundisa abanye ngamawala, convincing them of cooked up doctrine that looks similar to the truth but kungasi doctrine yeqiniso. UPeter uthi ngama false teachers ku chapter 2.
Uthi wena:
Ungamphambula njani umuntu EQINISWENI if you are UNTAUGHT. Ngingazi kumbe isikhiwa (ISILUMBI) siyangehlula ngo UNTAUGHT??????????

If you are convinced that you know the truth, and you have good persuasive arguments, you can phambula anyone from their faith to yours, ikakhulu nxa lawe usadinga eyakho indlela kwezokholo. Uzathola ukuthi inengi labantu abafunda emaMission Schools bacina bengayi emasontweni ngoba most of them were taught strange things that were never explained to them kuhle. Yikho phela iBhayibhili is full of warnings about such teachers. As Christians, we have to be vigilent and pray always without ceasing, read our Bibles daily and have fellowship with fellow believer to keep our spirit man sharp , njengamasotsha, always ready for battle.

Ngizakucela ukhangele uMathewu chapter 22 vesi 29 lo AmaHebheru chapter 5 vesi 11 kusiya kuvesi lika 14.
Angazi kumbe uyake uzwe ngalabo okuthiwa bazelwe ngokutsha. Nxa besanda kukholwa, kuthiwa ngabantwana kwezokholo, bakhuliswa ngenfundiso ebalingeneyo njengomntwana ezalwa, ekhuliswa ngebele. As the child grows, they are gradually introduced to solid foods, bacine sebesosa inyama eMatopo. Kunjalo ngemfundiso yeBhayibhili. False teachers usually come from those who never grow beyond the breast milk but then start teaching others ukuthi inyama yosiwa njani.

Amen! Ngizakuma la Zwangendaba.
Ungitshele njalo nxa ngingacacanga.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29496 - 05/10/06 02:20 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele:
_______________________________________________________________________________________
If you are convinced that you know the truth, and you have good persuasive arguments, you can phambula anyone from their faith to yours, ikakhulu nxa lawe usadinga eyakho indlela kwezokholo. Uzathola ukuthi inengi labantu abafunda emaMission Schools bacina bengayi emasontweni ngoba most of them were taught strange things that were never explained to them kuhle. Yikho phela iBhayibhili is full of warnings about such teachers.
_________________________________________________________________________________________

Singakayi khatshana, ngiyayithanda impendulo le engiyincindezele phezulu lapha.

Ngicela siyilandele sentence by sentence:
1. If you are convinced that you know the truth, and you have good persuasive arguments, you can phambula anyone from their faith to yours - OWAQALA UKUPHAMBULA OMUNYE LAPHA NGUBANI??? Was that person not convinced that they knew the truth??? WAS IT THE TRUTH??? WHO SAYS IT WAS THE TRUTH??? IS IT NOT THE SAME PERSON OZOTHENGISA INDABA YAKHE OFIKA ATHI EYAMI IS THE TRUTH??? IS THAT PERSON NOT CONVINCED???

Li Zwangendaba.

Top
#29497 - 05/10/06 08:08 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
[] anyone from their faith to yours, ikakhulu nxa lawe usadinga eyakho indlela kwezokholo. Uzathola ukuthi inengi labantu abafunda emaMission Schools bacina bengayi emasontweni ngoba most of them were taught strange things that were never explained to them kuhle. Yikho phela iBhayibhili is full of warnings about such teachers. As Christians, we have to be vigilent and pray always without ceasing, read our Bibles daily and have fellowship with fellow believer to keep our spirit man sharp , njengamasotsha, always ready for battle [/]

Phinda futhi wena kungani uyalazi ibhayibhili njalo uyitshaya ekhaleni <img src="/ubbthreads/images/graemlins/yelclap.gif" alt="" />
_________________________
Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!

Top
#29498 - 05/10/06 11:40 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

ASIKAFIKI ISIKHATHI SOKUBABAZA.

Ngisa lindele impendulo yombuzo wakuqala. Asikayindawo lapha. Khona ngizayilandela ingcazelo yakho besengibuza njalo. Asingaphangi ukutshaya izandla. UMBUZO KAWUPHENDULWANGA.

Li Zwangendaba.

Top
#29499 - 05/11/06 09:16 AM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Ngiyeza Zwangendaba lempendulo yakho.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29500 - 05/11/06 09:24 AM Re: Izindimi(tongues)
Nomangqika Offline
Ntandokazi
***

Registered: 11/11/05
Posts: 416
Loc: lupane
bhudasi wena ulikholwa loba hatshi ngiyabuza nje ukuba lapha ma ucubungula ibhayibhili ulicubungula uhloseni ekuthini ulikholwa loba hatshi abakubhalayo awuvumelani lakho.

ngumbuzo nje ke ngizwe ukuthi uthini umi ngaphi wena sbali tshela mina kumbe ungowamasiko abokhokho bethu.
_________________________
Its better to lose a lover than to love a loser.

Friends are like shoes. Some are loose and some tight and some fit just right.
They help u as u walk.

Top
#29501 - 05/11/06 01:45 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

ANGILWI BABA, Yinkani nje ngoba ogogo bami ngo DUBE, Iziqholo ze ZHWANE.

Woza lawe baba ngikulindele ende ngibophe umlomo.

Li Zwangendaba.

Top
#29502 - 05/11/06 02:12 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Umbuzo wakho wokuqala is a bottomless pit Zwangendaba, so angisoke ngawuzama.
As I said in my previous post, nxa umuntu engakagxili ekholweni, kulula ukuthi aphambulwe yilabo engithi balama persuasive arguments. I gave an example of umntwana osanda kuzalwa. Esintwini sithi 'sigoqwa sisemanzi'. The same principle applies to faith. Labo abaphambulwayo yilabo abasakhulayo ekholweni. Ama false teacher abathola besesemanzi.
Labo abakholwayo will agree with me ukuthi uMbhalo is the truth. Regardless of whether we believe the Word of God or not, it is truth, and we can do nothing against it. It is the only thing by which God is held accountable. It is eternal. Like it or lump it.
Anyone can tell stories and claim them to be true, but if they do not align to the Word of God, mina ngizakuzitshay' indiva!


Edited by Hatshibo (05/11/06 02:13 PM)
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29503 - 05/12/06 07:18 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________
bhudasi wena ulikholwa loba hatshi ngiyabuza nje ukuba lapha ma ucubungula ibhayibhili ulicubungula uhloseni ekuthini ulikholwa loba hatshi abakubhalayo awuvumelani lakho.
__________________________________________________________________________________________

AWUKAWUPHENDULI OWAKUQALA.

Li Zwangendaba.

Top
#29504 - 05/12/06 07:51 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________________
1. Umbuzo wakho wokuqala is a bottomless pit Zwangendaba, so angisoke ngawuzama.
_________________________________________________________________________________________

LET US REACH DEEP INTO OUR PIT OF TRUTH IF IT IS THE TRUTH AND LET EVERYONE SEE IT. I HAVE ALL THE TIME IN THE WORLD IF THE GREAT SPIRIT LAMADLOZI AKWETHU SO WISHE. PATIENCE IS A VERTUE. UMBHALO WESINTU UTHI INDABA EHLUZWAYO KAYIJAHWA IVALWE KUNGAKATHI DLWE.

____________________________________________________________________________________________
2. As I said in my previous post, nxa umuntu engakagxili ekholweni, kulula ukuthi aphambulwe yilabo engithi balama persuasive arguments. I gave an example of umntwana osanda kuzalwa. Esintwini sithi 'sigoqwa sisemanzi'. The same principle applies to faith. Labo abaphambulwayo yilabo abasakhulayo ekholweni. Ama false teacher abathola besesemanzi.
______________________________________________________________________________________
YOU WILL ONLY COMPETE FOR PERSUASIVE ARGUMENTS NXA KULENTO OYITHENGISAYO IN COMPETITION WITH ANOTHER. UMBHALO WESINTU UYATSHO NJALO UTHI WONA oNKULU-NKULU KATSHUNYAYEZWA NGOBA AKEKHO ANCINTISANA LAYE. WHICH IS WHAT YOU CHRISTIANS ARE DOING. LITHENGISA UKHOLO NJENGE SINKWA ESITOLO. THAT IS WHY YOU CAN NOT LIVE TO YOUR PREACHINGS AND THOSE YOU PREACH TO WONDER WHAT MANNER OF A SPIRIT ARE THESE PEOPLE WORSHIPING???

_______________________________________________________________________________________
3. Labo abakholwayo will agree with me ukuthi uMbhalo is the truth. Regardless of whether we believe the Word of God or not, it is truth, and we can do nothing against it. It is the only thing by which God is held accountable. It is eternal. Like it or lump it.
_________________________________________________________________________________________
LABO ABAKHOLWAYO!!! ESINYE LESINYE ISIVE SILENKOLO YASO. NJALO KUSO LESO SIZWE IQONDILE LEYO NKOLO. NGOBA NGOKO MDABUKA WABO. IMIBHALO MINENGI NJALO. NJALO YONKE IHAMBELANA LASO LESO SIVE OKUBHALWE NGASO.
_________________________________________________________________________________________
4. Anyone can tell stories and claim them to be true, but if they do not align to the Word of God, mina ngizakuzitshay' indiva!
_________________________________________________________________________________________
NXA USITHI OKWEZA LABELUMBI YIKHO OKULIQINISA, UTSHO UKUTHI OKWABANYE KUNGAMANGA. NGICELA UPHENDULE KHONAPHO UKUTHI KUTSHO UKUTHI OKWABANYE NGAMANGA.

Besengicela ukuthi singayibalekeli indaba. Angikatholi mpendulo kulokho engikubuze phambilini. On average ngisasele le 30 years before I die. O Nkulu-Nkulu efisa. If you take one question and answer it ungayibalekeli, sizafika engxenyeni yalokhu engikubuzayo. LAWE UYABE UZAMILE.

Li Zwangendaba.

Top
#29505 - 05/14/06 04:43 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

KWATATJINI???

Li Zwangendaba

Top
#29506 - 05/14/06 06:16 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Uxolo Zwangendaba, let me not digress any further. I will go straight to point 2.

2. there are 2 spiritual kingdoms that can never be ignored. All human beings subscribe to one or the other, consciously or unconsciously. There is the kingdom of God the creator of heaven and earth and all that is in it, the God who is 3 in 1, Father, Son and Holy Spirit. The God of Love who sent His son to die for mankind so that whosoever believes in Jesus His son may live eternally. There is also the kingdom of the Devil or Satan, also known as the kingdom of darkness. Both these kingdoms fight for your soul. The kingdom of God fights for you so that God can give you life, but the kingdom of satan fights to steal, kill and destroy your life. So yes, there is a competition over your life. Its up to you which kingdom you choose to belong to. Khangela u Johane chapter 10 verse 10

3. Mina ngiliNguni Zwangendaba njalo angilamahloni ngalokho. Ngiyabukhulisa ubuNguni bami without repentance. Njalo, ngiliKristu elingabuzwayo, I am born again, Spirit filled and speak in tongues. My culture and my faith are both a well blended way of life for me. My Christianity enhances ubuNguni bami.
Having laid that foundation, I'd like to point out that amaNdebele amanengi believe ukuthi amadlozi is part of our culture. I would like to differ and say amadlozi is a faith for not just amaNdebele, but many other cultures. I do not subscribe to faith emadlozini, my faith is in the God who created me, and I believe that He is the ONLY god worthy of worship, so YES, to me all other religions are false. However, I do not look down on any of my fellow human being who believe in other gods, they are all created in the image of God just as I am, so ngiyabahlonipha.
Also, Jesus did not just die for the Jews or the missionaries. Jesus died for all human kind, even the Muslims, Hindus ect... 'so that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life' John 3 verse 16. UJesu kala makhethe, usindisa lowolalowo okholwayo, regardless of what culture or religion they come from. Engizama ukukuveza lapha yikuthi God does not require anyone to change his culture when they become a Christian but rather He seeks to enrich it. I hope ngicacile kulokho.

I agree with you ukuthi imbhalo minengi. Its up to you to seek God for yourself and let Him leed you to the truth. At the end of the day, you are accountable for your own life and what you do with it.

Missionaries brought the gospel to us eAfrica. They clothed it in their own culture which we did not know or understand and made us to feel that our culture was not of God, THAT WAS WRONG. I have now been living in the west for a while and they are not necessarily a christian society, they subscribe to christian values (something that most cultures do), but do not walk the walk. They have churches but most of them are empty. Isintu sethu is by far superior to their culture ngokubona kwami. We need to be mature about this and take the good (ie the Gospel) from them and leave their culture to them ngoba yibo bodwa abayizwisisayo.

I hope ngicacile.

Usukholiwe ne kuJesu Kritsu Zwangendaba? Have you made Him your Lord and Saviour yet? If not, umeleleni?


Edited by Hatshibo (05/14/06 06:23 PM)
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29507 - 05/14/06 07:10 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

YINDEYINDE. Yikho yalahleka indlela. Sitshonjalo isintu.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________
2. there are 2 spiritual kingdoms that can never be ignored. All human beings subscribe to one or the other, consciously or unconsciously. There is the kingdom of God the creator of heaven and earth and all that is in it, the God who is 3 in 1, Father, Son and Holy Spirit.
______________________________________________________________________________________
.
.
These TWO SPIRITUAL KINGDOMS, and I want to emphasize KINGDOMS:
a. Are they equal in NATURE and POWER???
b. Who created these TWO SPIRITUAL KINGDOMS, (Putting "GOD" in one SPIRITUAL KINGDOM and "SATAN" in another SPIRITUAL KINGDOM) mfowethu???
c. Since all of US, (I emphasize US, because I include YOU, ME, GOD and SATAN) all of US were CREATED by THAT WHICH CREATED THOSE TWO SPIRITUAL KINGDOMS, what strength or POWER do we have to overcome the POWER that was given to either GOD or SATAN to choose which SPIRITUAL KINGDOM we will go to???

Caca ke manje lapha ngibone kumbe u JESU ngingamlandela ngitshiye okosendo lwakwethu THINA AMANGUNI.

Li Zwangendaba lika Ngcebo. Ukutinyela luka Ngwana. Iseko elingasiMlindaziko. Ichancala elabuya liyisithende kwaBulawayo. Isihlangu sathundubeza imikhonto yawoGasa.

Li Zwangendaba.

Top
#29508 - 05/14/06 07:24 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Sorry Zwangendaba, bengithi u serious nge topic le. Ngiphambanisile.

Your response is another bottomless pit that I will not get into.
Ngizakuma la. Ngiyabonga.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29509 - 05/14/06 07:36 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

AKEKHO UMUNTU O SERIOUS NJENGAMI NGAZONALEZI INDABA. FOR TOO LONG OUR RELIGION HAS BEEN PERSECUTED BY IGNORANCE AND IT IS VERY PAINFULL TO US ABENSUNDU.

YOU CAN NOT TELL ME THAT I WAS CREATED BY ERROR AND IT IS NOW THE HUMAN BEING WHO MUST CORRECT AN ERROR BY THE GREAT SPIRIT. THAT IS AN INSULT BEYONG DEFINITION TO ME AND THE GREAT SPIRIT o NKULU-NKULU.

VUMA UKUTHI AWULAYO IMPENDULO. SO IF YOU CAN NOT PROVE THAT WHAT IS NOT YOURS IS FALSE, IT GOES TO SHOW THAT YOURS IS FALSE.

USUYIBALEKELA INDABA NGAMA BOTTOMLESS PIT. REACH DOWN THERE SILIBONE SONKENI LELO QINISA.

I AM SERIOUS IF YOU THINK I AM JOKING THEN YOU ARE THE BIGGEST JOKE.

Li Zwangendaba.

Top
#29510 - 05/14/06 07:58 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
What is your religion Zwangendaba?
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29511 - 05/14/06 08:06 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

NGISELE LE AVERAGE OF 30 YEARS BEFORE I DIE. I have all the time to listen and LEARN FROM THOSE WHO SAY THEY BRING THE TRUTH. BUT IT MUST BE THE TRUTH. ELILOBUFAKAZI.

Ngincindezele:
_______________________________________________________________________________________
Having laid that foundation, I'd like to point out that amaNdebele amanengi believe ukuthi amadlozi is part of our culture. I would like to differ and say amadlozi is a faith for not just amaNdebele, but many other cultures. I do not subscribe to faith emadlozini.
_______________________________________________________________________________________

.
.
Mhlawumbe ISINTU (isinguni) sethu sehlukene. Choosing to "DIFFER" does not errode the context of the SINTU LANGUAGE and CULTURE, ITS MEANING and ORIGINAL PRESENTATION. It is unfortunate that what you attempt to do here is rewrite ISINTU (isinguni as you want).

a. Religion is a PART OF CULTURE. UMDABUKA ulusendo lweSIZWE. Yikho ukuthethela amaDlozi ngokoSENDO.
b. Amadlozi is NOT a faith dadewethu. You are not to be converted to AMADLOZI akwenu ngoba uzalwa kiwo. There is no need for you to be BORN AGAIN in you own UMNDENI. Yisintu (isinguni) lesi.
c. "I do not subscribe to faith emadlozini." IF YOU CARE TO RESEARCH, you will learn what "GOD means. Lidlozi ANCESTORAL SPIRIT WHO USED TO BE WORSHIPED IN MOUNT CAUCASUS. I do not know if you said this sentence out of ignorance.

Li Zwangendaba.

Top
#29512 - 05/14/06 08:18 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

ABADALA BATHI BEFIKELWA YISI KIRISETU BAHLE BASOLA NGOBA KUTHIWA INKONZO LOMTHETHELO KUMELE UBE LEBIZO. LOKHU YIKHO OKUXABANISA ABANTU NGOBA SELIMQATHELANA oNKULU-NKULU LISITHI KALANDELWE NGO JESU KUMBE NGO MOHAMED.

Mina dadewethu ngiyakhonza oNKULU-NKULU ngokuTHETHELA emadlozini akwethu. The Great Spirit oNKULU-NKULU was not Stupid to have created me as I am. Only for him to REALISE 2000 years ago that I belonged to SATAN and therefore I must be BORN AGAIN??? LITSHO UKUTHI oNKULU-NKULU kala foresight wayengakwazi konke lokhu asekuqondiselwa yizidalwa zakhe??? That is an INSULT to MY people, my Religion, And oNKULU-NKULU.

I have no NAMED Religion that I subscribe to, I have no Faith because I do not need anyone to sell oNkulu-Nkulu to me , I HAVE A RELATIONSHIP WITH THE GREAT SPIRIT o NKULU-NKULU through AMADLOZI OSENDO LWAKWETU. A relationship which is not of my CHOICE but of the WILL of the GREAT SPIRIT oNKULU-NKULU.

Li Zwangendaba.

Top
#29513 - 05/14/06 08:27 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Engikwalayo Zwangendaba yikuthi ngilale ngikhonza amadimoni from the pit of hell, ngichithela utshwala lenyama phansi ( to the dead) in the belief that I am pleasing some ancestors that I know very little about. I would rather worship an 'Ancestor' who has a proven record ukuthi ungubani, uvelangaphi njalo sowenzani emhlabeni.
What have your ancestors ever done for you? What advice do they give you? Were they successful people when they were alive? Why can they not teach you to be successful today? Do they identify with you and your needs today? Ukukhonza amadlozi yikukhonza uSathane ngokwakhe and I will not do it. It does not make me any less of a Nguni.IN ACTAUL FACT, I AM A BETTER NGUNI FOR IT.

Give me an example of someone okhonza amadlozi olokuthula empilweni yakhe.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29514 - 05/14/06 08:37 PM Re: Izindimi(tongues)
Hatshibo Offline
Mafikizolo

Registered: 02/02/05
Posts: 36
Loc: Mbonqane
Awukaze ubone abeLungu bethethela nge champagne ma be dlale kuhle imdlalo yama sports. Watch formula One, FA Cup final, Premiership league, opening ceremonies of anything, amadlozi are universal, they are worshiped by all cultures/people who shun the Living God.
_________________________
Hatshibo, Ngiyavuma.

Top
#29515 - 05/15/06 07:08 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
[] Religion is a PART OF CULTURE. UMDABUKA ulusendo lweSIZWE. Yikho ukuthethela amaDlozi ngokoSENDO.
b. Amadlozi is NOT a faith dadewethu. You are not to be converted to AMADLOZI akwenu ngoba uzalwa kiwo. There is no need for you to be BORN AGAIN in you own UMNDENI. Yisintu (isinguni) lesi.
c. "I do not subscribe to faith emadlozini." IF YOU CARE TO RESEARCH, you will learn what "GOD means. Lidlozi ANCESTORAL SPIRIT WHO USED TO BE WORSHIPED IN MOUNT CAUCASUS. I do not know if you said this sentence out of ignorance. [/]

Yebo Zwangendaba

Pho-ke nxa usithi simthandazele umfoka Mhlanga utsho kuwuphi uThixo, kwabaphansi kumbe ko-phezulu. Uba usitsho kwabaphansi akungisize kancane lapha: Is it possible ukuthi abakoNgwenya, abakoBanda, etc bathi nxa bethetha lamadlozi akwabo babeke abangesibomndeni wakwabo kumbe abakwabo kaCont yibo kuphela abalamandla okumbeka ebadaleningokosiko langokosendo lwakoMhlanga.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29516 - 05/15/06 03:25 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Kuyabongeka. Ngincindezele.
_________________________________________________________________________________________
Pho-ke nxa usithi simthandazele umfoka Mhlanga utsho kuwuphi uThixo, kwabaphansi kumbe ko-phezulu. Uba usitsho kwabaphansi akungisize kancane lapha: Is it possible ukuthi abakoNgwenya, abakoBanda, etc bathi nxa bethetha lamadlozi akwabo babeke abangesibomndeni wakwabo kumbe abakwabo kaCont yibo kuphela abalamandla okumbeka ebadaleningokosiko langokosendo lwakoMhlanga.
_________________________________________________________________________________________

a. Pho-ke nxa usithi simthandazele: UMTHANDAZO WEHLUKENE LOMTHETHELO. USUKE UKUHLANGANISE. ABANGAKIBO KA CONT KABATHETHELE BAMCELELE Ko NKULU-NKULU ukuthi AMLONDOLOZE ENGOZINI LE AKIYO. UMBHALO WESINTU UTHI WONA NXA ABANTU BEHLANGANISE IZINHLIZIYO ZABO, ENTWENI EYODWA EBAHLUPHAYO, AKUDINGI KUTHI BAPHUMISELE AMAZWI, LOWO NGU MTHANDAZO OZIMELA oNKULU-NKULU. ANGAZI KUMBE UYANGIZWA NXA NGITHI OZIMELA. YISINTU SAMANDULO LESO. YIKHO BENGICELA ISIZWE SAKITHI UKUTHI SIYIHLANGANISENI IMICABANGO YETHU, KUNGABI NGITSHO LOYEDWA ODUNGAYO UKWENTELA UKUTHI IMITHANDAZO YETHU, KANYE LEMITHETHELO YAKOMHLANGA LEMITHANDAZO YAMADLOZI AKWABO IYEFIKA koNKULU-NKULU. YISO ISINTU ENGASIFUNDISWAYO MINA.

b. simthandazele umfoka Mhlanga utsho kuwuphi uThixo, kwabaphansi kumbe ko-phezulu: ISITHIXO NGESINTU YIBUNGCWELE. IZITHIXO ZINENGI SIBILI NJENGOBA USITSHO. KULEZIPHANSI ENGIZAZIYO MINA, KUBE LEZINYE ENGINGEKE NGAQAMBA AMANGA NGITHI ZISEZULWINI KUMBE NGAPHI NGOBA ANGIKWAZI. ISINTU SAMANDULO SIYAKUBEKA EGCEKENI UKUTHI ABANTU SEBEHLANGANISA INKULUMO LAPHA NGOBA SATHONYELWA ENKULUMENI YIMITSHO YOKUZA. ANGAZI NJALO KUMBE UYANGITHOLA NXA NGISITHI UKUTHONYELWA. O NKULU-NKULU AKASISO SITHIXO. ABANTU SEBEPHONGU KUHLANGANISA INKULUMO. IZITHIXO ZINGAPHANSI KAKHULU KO NKULU-NKULU. NGALOKHO NGITHI U CONT KATHANDAZELWE YISIZWE SIKAMTHWAKAZI, KUHLANGENE LEMITHETHELO YAKWABO, KANYE LEMITHANDAZO YAMADLOZI AKWABO, KUZAKUYAFIKA koNKULU-NKULU.

NGIGCIZELELE NGITHI ASINGAPHAMBANISI SITHI oNKULU-NKULU USEZULWINI NGOBA ASIKWAZI LOKHO, SIYAFANISELA NJE. O NKULU-NKULU UYISIMA KADE, NGINGAZI NJALO UKUTHI KADE KUYEZWAKALA NA? ISINTU SAMANDULO.

c. Is it possible ukuthi abakoNgwenya, abakoBanda, etc bathi nxa bethetha lamadlozi akwabo babeke abangesibomndeni wakwabo: YIKHO ENGIHLALA NGIKUTSHO ISIKHATHI SONKE. I WEBSTERS DICTIONARY ESE LIBRARY YE BROOKLYN IN NEW YORK IKUBEKA KAHLE UKUTHI "GOD" KUTSHONI, LOKUTHI KWAVELA NGAPHI. LIDLOZI LEZIZWE ZAMA CAUCASIAN. YIKHO NXA LINA SELIVUMA UKUTHI IDLOZI LEZINYE IZIZWE SELINGALITHETHELELA, AAHHHHG MINA ANGILANKANI. U "GOD" LOWO OKUTHIWA USEZULWINI, KULETHWA YIZIZUKULWANE ZAKHE. ZIYALAZI IDLOZI LAZO UKUTHI LISEZULWINI. PHOKE THINA SINGALITHETHELELA NGAZIPHI. SESINGATHI NGOKWEHLULWA BESESIVUMA UKUTHI IDLOZI LESINYE ISIZWE SELINGO NKULU-NKULU. LIHLAZO LELO. U "GOD" WEHLUKENE KAKHULU LO NKULU-NKULU. YIKHO UBONA ABANTU SEBEZAMA UKUMTHENGISA NGOBA UMLAYEZELO WAKUQALA YIWO OWAHLE WONA IZINTO ZONKE.

NGANI BABUYA BATHI KITHI, "SIZE KWELAKINI, SIYAZIHLONIPHA INDLELA ELIKHONZA NGAZO ONKULU-NKULU, NJENGOBA LATHI SIMKHONZA NGO JESU." HATSHI LOKHU ABATHI OKWENU KUNGAMANGA, LATHI SITHATHELE NGEJUBANE. YIKUTHUKA oNKULU-NKULU UKUTHI BENGAKABUYI BONA THINA WE WERE A MISTAKENLY CREATED PEOPLE. NOW IT NEEDS A HUMAN CREATURE TO CORRECT THE ERROR OF o NKULU-NKULU. BONA OKWABO AKULA BUFAKAZI UKUTHI IDLOZI LABO SELINGO NKULU-NKULU.

UMBUZO ONGAZAMA UKUNGIPHENDULA WONA GAS YILO: Ngendlela elibeka ngayo isizatho sobuntu buka Jesu yikuthi wayezosiza abantu. Litsho ukuthi u "GOD" loyo kala FORESIGHT na??? AKAKWAZI AKUDALAYO UKUTHI KUZAKWENZANI, HE IS NOT PROACTIVE, HE ALWAYS REACTS TO HIS ERRORS. SOME OF THOSE ERRORS ARE EVEN CORRECTED FOR HIM BY HIS OWN CREATIONS. IF THAT IS WHAT "GOD" IS, FINE ANGILANKINGA LAKHO LOKHO. KODWA ONKULU-NKULU AKANJALO. AMADLOZI THINA YIWO ESIWAZI EPHAMBANISA NGOBA LAWO YIZIDALWA.

Akasuye oNKULU-NKULU loyo. Liyafisa nje ukuthi ngani kunjalo.

Li Zwangendaba.

Top
#29517 - 05/16/06 02:42 PM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Amatshono Zwangendaba

Sengiyihluzile eyakho. Angilaqiniso ukuthi ngikuthola kahle yi. Ngokunjalo uba ngiphicekile uzangiqondisa, kanti lami ngizazama ukubalula lapho engenelisa khona.
Confirm: Are you saying kulo ONKULUNKULU, omkhulu kulamadlozi.
AbakMhlanga bafanele babeke uCont emadlozini ngomthethelo. Abanye abesizwe sikamthwakazi kuhle bambeke ku ONKULUNKULU ngomthandazo wokuthula.
Both efforts will land ku-"ONKULUNKULU" yena ong SIMAKADE.
Is this what you are saying? If so siza kulokhu: Ungaphi umahluko phakathi kwedlozi lo ONKULUNKULU. I-portifolio yedlozi iqala ngaphi iphelele ngaphi, eka-"ONKULUNKULU" yona ithathela ngaphi, Chaza imingcele yabo.
Likuphi idlozi njengamanje kanti yena u-"ONKULUNKULU" ungaphi?
Veza umahluko phakathi ko"mthethelo" lo"mthandazo"?
Nginanzelela ukuthi nxa ukhuluma ngoNkulunkulu uqala ngonkamisa u-o, does it have any significance kumbe yikukiliza nje?

You made reference to "umbhalo wesintu" yiwuphi lowo njalo utholakala ngaphi?

Nxa usithi ukuthonyelwa" ungeqile. Angikaze ngihlangane lalo leli gama, ngicela ungibalulele ukuthi kunga kutshoni lokhu?

Ngiye emibuzweni yakho:
What foresight are you talking about? Yikuphi obekumele uNkulunkulu akubone ngaphambilini angazange akubone? I'm sure you have raised this question somewhere but I never bothered to respond but it looks like its a burning issue. So ngichazele kakahle enxenye ngingakusiza.

Finally point of correction, we were not mistakenly created NO I don't subscribe to that.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29518 - 05/18/06 01:37 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

YINDE INDE yikho yalahleka.

Uzaxola Gasolomhle, mfowethu incokolo lami beliphansi. Ngizaqala ngokuthi sivumelane ukuthi ULIMI Lwesintu Soluguquke kakhulu solusebenzisa eminye imitsho eyokuza. Ngalokho, ngizathi nxa ngihamba lengcazelo ngikubonise ukuthi leli BALA/GAMA/MUTSHO esengiwusebenzisa lapha emveni ububizwa ngandlela bani.

1. Ubaba u Doc wake wangibuza NgamaDlozi, ngachasisa khonapha eNkundleni. Ungangivumela ngizalidinga ikhasi lelo. Ngingaliswela, ngizachasisa njalo.

2. Ukuthonyela yikwengezelela, ukugcwalisa, ukuguqula, njalonjalo. ISINTU sathonyelwa zindimi zokuza ngoba asemanengi amabala esesiwasebenzisa angahambelani QHO lalokho esiyabe sifuna ukukutsho. Kodwa siwasebenzise ngoba ABEKWA YILABO ABEZA LAWO AS A WAY FOR THEM TO DEFINE WHAT THEY PERCEIVE ABOUT US. Ngaleyo ndlela lawo mabala lemitsho aqala engezelela imitsho olimini lwethu, acina eluguqula ulimi altogether.

3. O NKULU-NKULU: Ngesintu sithi "O" ngoba kasilabizo esingalipha Osimakade. Angikilizi. Yisintu samandulo. Siyamlinganisa, asimbizi. Yikho siqala ngokuthi "O".

4. O NKULU-NKULU nguye umdali wazo zonke izinto ngokufundiswa KOMDABUKA wesintu. Idlozi yisithixo nje. O NKULU-NKULU asikwazi thina esintwini ukuthi uyazihlupha ngokuthi COMPETE WITH SOMEONE ELSE for people's SOULS. LINA ELAKULETHELWA NGABELUMBI LISITSHELA UKUTHI KULO GOD LO SATAN WHO ARE IN DIRE COMPETITION FOR PEOPLE. Asikwazi thina esintwini lokho.

5. ISANGOMA: Ngenxa yokuthi sehlulwa, IMIBHALO YESINTU ibibizwa "IZINTO ZIKA SATANA". Bebebindekile abelumbi kanye labakithi abangayaziyo lendaba bediliza betshisa izinto zesintu. THIS WAS ALL IN AN EFFORT TO ERASE OUR HISTORY AND PAST FROM THE FACE OF THIS EARTH. Angesabi kukubeka lapha ngoba imvumo ngayiphiwa yi ZANGOMA. Ukhona UMBHALO WESINTU OWAFIHLWAYO YIZANGOMA. Yimitsho esetshenziswa esintwini. Ngigcizelele lapha ngithi UMBHALO wesintu ubungafani lalo owabelumbi. Lo owabelumbi ulula uyafundeka. YINTO ENHLE. Owesintu bekusiba nGAMACHATHA loba IMIZILA loba IMIFANISELA. Besekukhethwa abantu abazafundiswa ukutolika elinye lelinye laleyo mibhalo. IZANGOMA all along bezisesaba ukuphumisela egcekeni leyo mfihlo ngoba zilindele izitha ukudiliza. Kodwa sekuxoxwe kanengi ngale NDABA. IZIKO lokucina engahamba kilo ESWAZINI, sacela ukuthi imibhalo le itolikwe nge "ALPHABET" yesilumbi. ASIKAYIPHIWA leyo mvumo. Basayihluza ABANIKAZI ukwenzela ukuthi nxa sekubekwa ugwalo, kungabi lokuKILIZA embhalweni. I have volunteered my services to that, ngoba eminye imibuzo engiyibuza lapha uNkundleni yimibuzo EBHALIWEYO EMIBHALWENI YESINTU elokhu ingakaphendulwa yilabo abeza loJESU.

6. FORESIGHT: Senike ngabuza phambilini. U "GOD" lowo lithi wadala uSATANA. Wayengakwazi na ukuthi lento ayidalayo izabuye imehlule??? Nxa u "GOD" elamandla kulo "SATANA", yini engahle amdilize. Kanti USENGANIKEZA THINA ESINGELAMANDLA UKUTHI SILWISANE LO "SATANA" YENA ESAZI UKUTHI KASILAWO LAWO MANDLA??? It does not SOUND logical to IZANGOMA ukuthi u "GOD" is busy making a Fire with BRIMESTONE to burn those who fail to defeat the POWER of the SATANA when he himself has failed to DEFEAT that SATANA. Ziyala izangoma. Zithi ANYTHING THAT WAS CREATED BY ONKULU-NKULU can be DESTROYED by oNKULU-NKULU. Yikho lokhu u"GOD" lidlozi nje elilwisana lamanye amaDLOZI (SATANA) livikela izizwe zalo zabe lumbi. Akusuye oNKULU-NKULU.

7. Finally point of correction, we were not mistakenly created NO I don't subscribe to that. NXA SINGASIYO MISTAKE, ANGIBONI UKUTHI UMUNTU WENYAMA ANGABUYA AZONGITSHELA UKUTHI INDLELA ZAMI ENGIZILANDELAYO "ARE FALSE" as one contributor to this forum said.
a. If my ways are false, then there was no FORESIGHT, ngoba wanginikeza lezo ndlela, usejika futhi eseletha uJESU.
b. If they are not False it goes to prove that the MESSAGE you are broadcasting is FALSE, DEFECTIVE and DANGEROUS.

MAKHOSI AKWA NGWANA NGITHANDAZELENI.

Li Zwangendaba.

Top
#29519 - 05/18/06 02:03 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

NGIYTHOLILE I PAGE OKUMELE UYIVULE. YANA KU AMASIKO AKITHI, UBUSUSIYA KU AMANDEBELE. UYIFUNDE YONKE. TAKE YOUR TIME. SIXOXISANE LAPHA BABA.

Li Zwangendaba.

Top
#29520 - 05/18/06 08:55 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Ngiyakuzwa Zwangendaba,
Ngifikelwe yile imibuzo nxa bengifunda izilobo zakho:
Uthi wena nxa idlozi lingabuyiswanga liyaphela amandla licine libhujiswe ngamathongo ezinye izizwe, kungani lingelawo amadla okuzivikila, kanti njalo kungani uNkulunkulu engangeneli alisize? Also in other words idlozi is dependant on humans for survival so what significant contribution does it have to deserve worship.
Nxa kuyikuthi idlozi elingabuyiswanga licina libhubhile kungani kulabantu abalenhlupho which are said to be due to amadlozi angabuyiswanga and i-mistake yakhona you can be told ukuthi yenziwa ngokhokho babokhokho abafa kudala?
Uthi wena nxa amdlozi engadli ayabhubha: It sounds strange gaya, I thought they only need to be pleased not fed, and if not pleased ayahlamuka umuntu not ukuthi ayabhubha.

Isimnandi inxoxo Zwangendaba and I would want it to be a productive discussion. One way which may cause it to degenerate into a foolish argument are such phrases and attitudes you have quoted eyokuthi-Some one says your ways are false: Such have an effect of irritating the recipient causing them to retaliate, from there sekujikijelwana ngamazwi which lead to High sounding nothings. Kodwa ke for us to benefit never mind such njalo ungabasoli, you'll agree with me ukuthi when it comes to these religious issues some pple do not know why they believe in what they believe but they have steriotyped minds which will not allow them to evaluate matters objectively but are keen to defend what they don't understand. When their faith is questioned they resort to-ukuphophotha.
So Zwangendaba for us to have tenacity of purpose ngicela siqale sivumelane lapha ukuthi silenjongo bani ngale idiscussion so that we will know how to move njalo singa-dirveteki as we discuss:
My aim is to learn from you & others and to share what I believe in. I do not want to convert you(or any one) nor prove how wrong you are or superior my beliefs are. I hope its the same with everyone else:
In that light I suggest ukuthi ke sihluze isisusa sakho konke, sikhangele ubu-reasonably lobu-non sense bakho konke besesibona okusilungeleyo.
Okokuqala Zwangendaba do we agree ukuthi into esikhuluma ngazo lapha zombili are beliefs: Awukaze ulibone idlozi lo-Onkulunkulu in as much a way as no one has seen uNkulunkulu lo moya ongcwele?
So iyini ibasis yenkolo? May be its about convictions and what people have gone thru in their individual lives.

Concerning i-foresight, usungicacele: Kunje Zwangendaba- God indeed created Lucifer and was the biggest of all angels. God however would not destroy him because all other creatures would have worshipped him out of fear. But God wants his creatures to worship him out of love and recgnition of his mercy. He allowed konke okwenzakalyo so that every creature will acknowledge ukuthi he is a loving and long suffering God. Eventually when Satan is destroyed all will acknowledge ukuthi he deserves it.
God does not really give us away to fight Satan but to make a choice between him and Satan.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29521 - 05/18/06 01:43 PM Re: Izindimi(tongues)
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
Bakwethu, akenifunde lokhu. Ngikwethule ku Bulawayo1872. Akukho engizakutsho mina mselufu ngoba kangina lwazi ngendaba zokholo kumbe amadlozi, kodwa ngilalele.

[] By and large, the Ndebele believed in a creator, uNkulunkulu thought of as the first human being. Nkulunkulu and his wife, Mvelengani are said to have emerged out of a marshy place where they found cattle and grain already awaiting them in abundance. They lived together and had children to whom they passed on their culture and tradition, when they were old, they returned to the ground where they became snakes. [/]

1. Ndebele Religion

2. Mzilikazi, the Ndebele & Christianity

Ibambeni, lingay'yeki. Sebenza!!
_________________________
Impi iyoz'ilwe nini? Yithi umgoqo ovimb'esangweni!

Top
#29522 - 05/20/06 04:35 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngizaqala ngokuthi UNGIXOLELE Gaselomhle ngoba okunje angikwekeli kusedlula.

Hatshibo,Ngincindezele:
_______________________________________________________________________________
Engikwalayo Zwangendaba yikuthi ngilale ngikhonza amadimoni from the pit of hell, ngichithela utshwala lenyama phansi ( to the dead) in the belief that I am pleasing some ancestors that I know very little about. I would rather worship an 'Ancestor' who has a proven record ukuthi ungubani, uvelangaphi njalo sowenzani emhlabeni.
What have your ancestors ever done for you? What advice do they give you? Were they successful people when they were alive? Why can they not teach you to be successful today? Do they identify with you and your needs today? Ukukhonza amadlozi yikukhonza uSathane ngokwakhe and I will not do it. It does not make me any less of a Nguni.IN ACTAUL FACT, I AM A BETTER NGUNI FOR IT.

Give me an example of someone okhonza amadlozi olokuthula empilweni yakhe.
______________________________________________________________________________________

Whilst you claim thatyou SHALL NOT TELL lies, you have proven not to follow your own teachings. U "GOD" lo othi you would rather worship yena ngoba uyamazi, KAWUMAZI. You only learnt about him, from Colonialism to Independence.

You say awusoze uzihluphe ngokuchitha utshwala, kanti leli GAZI ELILINATHAYO emasontweni enu lisithi ngelika JESU asibo bu VAMPIRE nje bonobo??? Yikulandela IMIKHUBO elingeke layichasisa ukuthi yavela njani. "EAT THIS IS MY FLESH. DRINK THIS IS MY BLOOD" YIMIKHUBO leyo ende usungenile ebuthakathini obunzima ngoba nxa umuntu engakwenzela amasalamusi UDLE INYAMA YAKHE WENA USITHI YISINKWA, UBUYE UNATHE IGAZI LAKHE USITHI YI "WINE", (utshwala lobo othi wena abungcwele), usungenile ebuthakathini obesabekayo.

Uxolo njalo Gaselomhle, Ngizakuya bala indaba yakho ngikuphendule ngokufundiswa kwami kodwa uzaxola ngoba angikwazi ukuthi turn the other chick. Yikho okwenza sathathelwa ilizwe.

Hatshibo: Angikamboni okhonzayo othi ulokuthula mina njengoba Hatshibo lawe inhliziyo yakho ibonisa ukukhahlameka phakathi. Nxa kuyikho ukusindiswa lokho, ngizazihlalela lamadlozi akwethu, NGAWOBUNGUNI LOBUKALANGA njalo.

Li Zwangendaba.

Top
#29523 - 05/22/06 07:32 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Zwana Hatshibo lani lonke abakholwa isiKrestu:
It is recorded in scripture ukuthi the word of God is not only for rebuking but also includes teaching, correcting, councelling etc. So as we interract with pple we shud not always be out to rebuke their beliefs as it yields nothing, instead let us "reason together", in the process we will learn more (that's growth & development towards spiritual maturity), share our faith & it's benefits (that's teaching & correcting)
I believe the only pple who deserve rebuke and stern reactions are HYPOCRITES, Abazenzisi.
One weakness engibona sengathi ikumaKrestu amanengi it's failure to acknowledge where we do not know or are not sure. There is no harm in telling a person ukuthi angilampendulo ngombuzo wakho and from there ubususiya risetsha with an open mind, believe me you will learn many new things. If you have answers to questions raised zibeke kahle ukuze the intended beneficiary azwisise angaze abona sengathi uyameyisa kumbe you see a psycho in him. That is why Christ was always found among sinners and the later were more comfortable in his company than that of rabbis, abafarisi etc
By the way no one person can say I fully comprehend God's word and God's ways, Noone has monopoly of knowledge.
So lets reason with one another regardless of our beliefs and at the end of the day each person will make their own choice. And regardless of the differences in choices we can still be friends and civil to one another. By the way sonke simunye ngokuba ngaba ko Mthwakazi and as we interact we are trying to strengthen the bond.

Asilimukeni njalo ezinye i-teachings which are said from the pulpit as they may not be true/accurate, eg when we say abantu abakhonza amadlozi kabala-peace. If you are to look at the real life objectively the factors which disturb i-peace yo muntu zehlela wonke umuntu kungakhathalekile ukuthi ukholwani, for instance ungaya emangcwabeni akhona amagcwaba amaKrestu, abamadlozi, lamakharathi konke, same applies ezibhedlela, same applies kubayanga lezinothi, same applies kuzilima lezigoga, inyumba, ukufeyila esikolo. Kuphela umKrestu nxa elodubo lwakhe uthi inkosi ikubone kufanele, omunye ngale esithi amadlozi angihlanekele, while the other may dismiss it as fate. But ultimately as long as you live at one point or another your peace will be disturbed.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29524 - 05/23/06 08:32 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Gasolomhle, YOU INSPIRE ME. THANX. Ngizazama ukuthobisa ulimi lwami, njalo ngiyaxolisa kuZulu jikelele. I sometimes get very angry. Asixoxeni ngilazise lapho izangoma ezisola khona ukwenzela ukuthi sinanzelele ukuthi LATHI ABENSUNDU BESIVELE SIMAZI ONKULU-NKULU. ASIVUMELANI NJE LALOKHU OKOKUTHI SEKUMELE SIMKHONZE NGEDLOZI LEZINYE IZIZWE KUTHIWE AWETHU AMADLOZI EASENGAMADIMONI.

Ibala elithi DIMONI yikuTHONYELWA zindimi zezinye izizwe. Asilayo ingcazelo egcweleyo ngesintu ukuthi DIMONI kutshoni. Yikho lapho izangoma ezithanda izinto zibekwe sobala.

Nxa IDLOZI kungumoya wabokhokho bakho ungathi SEBENGAMADIMONI uqobo??????????

Safa.

Li Zwangendaba.

Top
#29525 - 05/24/06 06:58 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
I don't want to call inkolo yakho "amadimoni", somehow it is an offensive and belittling term. Instead I respect you for what you are for I know for certain that for everyone who has studied history well there is every logic to stick to the old time traditional religion.
What l want to address now is what you raised concerning ukukhonza uNkulunkulu thru idlozi lezizweni:
Ngikuzwisisa kanje Zwangendaba, there is a difference between Christ and all other human beings (including our ancestors), that is why he is worthy to be worshipped. Christ was not an ordinary human being, his birth on earth was not the begginning of his existence but "incarnation of grace". Christ has always been there and was involved in the creation of the world. Because he has power to create life out of nothing he therefore becomes the "creator" hence the creatures owe him allegiance and worship. Unlike amadlozi whose power has limitations like ours. From a Biblical perspective, I wud view them as equivalent to angels, and Biblically worshipping an angel is idolatry.
In short Christ is not an equivalent of amadlozi, you'll even notice ukuthi there is only one Christ who will remain one for all ages whereas amadlozi omndeni munye manengi and they keep multiplying as generations multiply.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29526 - 05/24/06 03:12 PM Re: Izindimi(tongues)
S'timela samalahle Offline
Sakhamuzi

Registered: 12/21/05
Posts: 56
Loc: united kingdom
DEUTERONOMY 18:9-12(King James Version)
9. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations.
10. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an echanter, or a witch,
11.Or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer.
12.For all that do these things are an abomination unto the lord:and because of these abominations the Lord thy God doth drive them out from before thee.

Top
#29527 - 05/28/06 09:52 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________
Ngikuzwisisa kanje Zwangendaba, there is a difference between Christ and all other human beings (including our ancestors), that is why he is worthy to be worshipped. Christ was not an ordinary human being, his birth on earth was not the begginning of his existence but "incarnation of grace".
________________________________________________________________________________________

If he was a Human Being, no matter how extra ordinary, when he dies, uba lidlozi. Those same amadlozi manengi njengawethu, ngoba you are made to worship Jesus, Moses, elijah, you know them all.

Thina ngesintu mfowethu asikwazi ukuthi AMADLOZI ayakhonzwa. Sikhonza oNkulu-Nkulu. Amadlozi sithethela kiwo sikhonza umdali ngawo. Isintu sesathonyelwa yikho laba abangaziyo bagcizelela ukuthi sikhonza amadlozi, akusilo qinisa lelo.

Nxa usumbeke ngaleyo ndlela u Jesu, ngibuze, uyalingana loNkulu-Nkulu na??? Nxa kunguye owadala lomhlaba leminye njalo, oNkulu-Nkulu wayengaphi???

Asikhulumeni iqiniso sithi lokhu yikho OKUYIKHO kumbe sivume ukuthi SIQHUBELA PHAMBILI INTO ESAYIFUNDISWAYO kodwa esingela bufakazi layo.

Then and then can one fulfill one of their COMMANDMENTS which goes, "thou shalt not lie"

Li Zwangendaba.

Top
#29528 - 05/29/06 07:29 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Eyami inkolo does not worship Elijah, Moses and all other persons. Christ is the way the truth and life, He says "no man cometh to the Father but thru Me" Jesus has always been there when he was born it was incarnation of grace and he did not remain in the grave but resurrected and now is in heaven.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29529 - 05/29/06 05:22 PM Re: Izindimi(tongues)
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
Kanti ngikengibuze Gasela,do you worship Jesus or you worship God through Jesus Christ?
_________________________
Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula

Top
#29530 - 05/29/06 06:18 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Mnini mfo ngike ngincedise uGasela lapho,yes we worship God through Jesus Christ but remember God is three"trinity",God the father, the son and the Holy spirit,so the three are one,therefore we do worship Jesus too.
_________________________
Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!

Top
#29531 - 05/29/06 09:59 PM Re: Izindimi(tongues)
mninimuzi Offline
Nduna
*****

Registered: 08/12/05
Posts: 456
Loc: EMNQAMLEZWENI
Mfowethu Mahlaba,can you please avoid giving an equivocal answer,phumela obala njengomtshayeli wetharakita,
'Do you worship Jesus or you worship God through Jesus Christ?'
_________________________
Masiyephambili!
To err is humane..But when the eraser wears out ahead of the pencil,you are overdoing it.
lgeja libuya nenkankula

Top
#29532 - 05/30/06 07:49 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Kumi kanje Mninimuzi, Kulobuthathu be zulu comprising of the Father, the Son & the Holy Spirit. The three are one and we worship them all. B4 the fall of man there was harmony btwn the three and humans. But when Adam & Eve sinned the harmony was disrupted. Having sinned the destiny of humanity was eternal death. For the gap btwn humanity and God to be bridged and to provide an option for redemption from eternal death there was need for some one sinless and with creative power to die in stead (place)of humans. Jesus did that. In so doing he became the "bridge" between ubuthathu bezulu lo luntu. In other words an option has been made possible to escape eternal death, and humans have to make a choice. This is how Christ becomes the "WAY".

To avoid sounding [:"red"] "equivocal"[/] nansi impendulo yombuzo wakho in precise terms:
We worship both God the Father and God the son.
We are saved thru Christ, this being thru that he died for us and opened a way for our salvation.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29533 - 05/30/06 01:12 PM Re: Izindimi(tongues)
majaheni Offline
Mafikizolo

Registered: 03/22/06
Posts: 8
Loc: bulawayo
Bakwethu, ilndaba iyangithinta kakhulu. mina ngokwami ngikhonza uNkulunkulu ngokwakhe uqobo.Kodwa njengoba esitsho uGaselomhle, kulobuthathu Nkulunkulu okuthiwa yiGOdhead ngesilungu. ngakho uma ukhonza UNkulunkulu kumele ukhonze UBaba,INdodana LOMoya ONgqcwele.

Top
#29534 - 05/31/06 01:01 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mina kalingiphenduli. Indaba yami kayizwakali na????

Ngincindezele:
_______________________________________________________________________________________
The three are one and we worship them all. B4 the fall of man there was harmony btwn the three and humans. But when Adam & Eve sinned the harmony was disrupted. Having sinned the destiny of humanity was eternal death.
____________________________________________________________________________________

1. At what stage in life do we start to know that there are THREE GODS IN ONE??? Did the originator of the JEWISH teachings, MOSES ever mention those three when he explained the JEWISH MYTH about creation??? Asikhulumeni iqinisa bantu.

2. You say, "before the fall of man, there was harmony.....", What sin is it that made man fall and deserve to be punished in eternal BRIME??? Sure thina esintwini kuyasimangalisa ukuthi ungaze uthembise ukutshisa umntanakho FOR EVER ngoba ephambanise wadla ubumnandi obukade umthiye ngabo??? Akelitsho.

3. THINA ESINTWINI WE DO NOT BELIEVE UKUTHI THE CREATOR CAN WASTE HIS TIME PREPARING A FIRE OF BRIME TO ROAST ALL THESE MILLIONS UPON QUARTRILLIONS OF INNOCENT SOULS OVER AN ISSUE TO WHICH THEY HAVE NO POWER. makhosi.

4. Esihlala sikutshelwa ukuthi we were created with a choice asikwamkeli ngoba in this WORLD YOU HAVE A CARVED PATH, so you can not make a choice on you SPIRITUAL DESTINY. ALL YOU CAN DO IS TOW THE LINE THAT WAS DESIGNED FOR YOU BY YOUR CREATOR.

5. Lapho elingangiphenduli khona kulapha:
a. Ngesikhathi uJESU engakalethwa kwelakithi, kwakukubi na ukukhonza oNkulu-Nkulu ngamadlozi???
b. Nxa kwakukubi, wayengasidalanga na loyo Nkulu-Nkulu, wayengakwazi INGIDINGWANE zeminyaka le esekela SIMKHONZA NGENDLELA EZINGAQONDANGA???
c. Nxa kwakulungile, useboneni esesithi sekele leyo ndlela yona ilungile siqale manje ukumkhonza ngendlela ezintsha??? Kanti umdabuka ule FASHION na??? It changes with fashion??? This is acording to isintu, an INSULT to the creator ngoba simbona angani kala FORESIGHT.

MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

Top
#29535 - 06/14/06 02:48 PM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

NGISAYA TSHAYA UNGCAMA.

Li Zwangendaba.

Top
#29536 - 06/15/06 07:04 AM Re: Izindimi(tongues)
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
see U when U come back. Pliz enjoy yourself!!!!
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#29537 - 06/18/06 03:51 PM Re: Izindimi(tongues)
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
[] . Ngesikhathi uJESU engakalethwa kwelakithi, kwakukubi na ukukhonza oNkulu-Nkulu ngamadlozi??? [/]


kwakungakubi kodwa abantu instead basuka bakhonza amadlozi wona ngokwawo bengasathi bakhona unkunkulu through amadlozi njalo nxa uthi uyakukhangelisisa bonke nje abawakhnzayo lawo madlozi basuke bachothze khakhulu labo abathi bakhonza unkulunkulu that means bona they are no longer reach out to God through amadlozi kodwa amadlozi seyiwo uNkulunkulu wabo.
_________________________
Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!

Top
#29538 - 06/18/06 07:01 PM Re: Izindimi(tongues)
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Qoki bendlu yakwethu, long thamu no c.

we will argue on religious matters till cows come home.
as a matter of fact we are always talking about different deities.

God Himself acknowledges the existence of other gods, be they be in man's imagination or man's creative power like work of art(idols).

however those of the Christian faith always find themselves engaged on trivia.

comparing Christianity lamadlozi is very unfair, it's just like comparing isiKrestu lesiHindu, isiBhuda, Zorostrianism, Shintuism, Sintuism hk hk. thess are different religions with different sets of deities. the god of the other is not necessarily the god of the other.

when one says god bless America after successfully dropping 3 or 4 megatonne bombs on a residential area or one who shouts, "Allahu akbhar" detonating himself in the midst of school children and finally the one who gave no condition and said,"Thou shalt not kill". i see three different gods right there.

the argument that there is only one god we worship or reach him in different ways is as wet as water.
in Christianity there is a triumvirate, Jesus makes it clear that he and his Father are ONE and no man cometh to the Father except through him and he promised his followers that he was going to the Father and pray Him to send the Holy Spirit to be with them so that wherever they where he (Jesus) will be also.

note he says i and my father, not the father, implication being there are other fathers out there for example John the baptist sees abazenzisi and call them the viper's brood phecelezi inzalo yenyoka/satan.

predestination raises it's ugly head in such trivia, some, even christians, believe they do what they do because it was meant to be from the word go. this kind of doctrine must not find any home in a christian mind. God carved man's destiny in the ten commandments, but do we follow that? let every one answer the question by conducting an introspection and see if the knife scar i had after sleeping with my neighbour's wife was actually God's plan for me.

last item, God of Jesus does not lay snares for us so that in return he will fry us. the bible is clear He does not allow any temptation beyond our power to come our way and if we fall as we always do he put a plan for us, Jesus the ultimate price for our sins. the bible teaches that it is God's plan that none of us should perish but find salvation through Jesus. those who have attended court sessions will understand how God, His law and sin deal with each other. if one brakes the law he/she has sinned and must pay a price, God does not say that, thus natural thus fair and level. if i kill a man i must face the laws of that land. however God or the judiciary system on circular matters kicks in, in God's case he takes the blame unto himself and his Son suffers in my stead, in circular matters i'm tried and if found guilty, sentenced, my criminal history kicks in the circumstances and sometimes charges waived or a lesser sentence or hanged.

manini ngime la okwa lamuhla kayiqhube omunye.
_________________________
maturity is of the mind, not of age, however, the magnitude of one's experiences is a function of one's age.

Top
#29539 - 07/30/06 05:44 AM Re: Izindimi(tongues)
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngekhaya njalo.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________________
kwakungakubi kodwa abantu instead basuka bakhonza amadlozi wona ngokwawo bengasathi bakhona unkunkulu through amadlozi njalo nxa uthi uyakukhangelisisa bonke nje abawakhnzayo lawo madlozi basuke bachothze khakhulu labo abathi bakhonza unkulunkulu that means bona they are no longer reach out to God through amadlozi kodwa amadlozi seyiwo uNkulunkulu wabo.
______________________________________________________________________________________

Nansi indaba Mahlaba. Yikho engihlala ngizama ukuthi abantu bakuzwisise lokhu njalo ukubeke ngcono. Asibuyele emuva elizweni lamaKHIWA okwakuthiwa yi Caucasus. Laba bantu babeledlozi labo elalibizwa kuthiwa ngu GOTT, kumbe GUTTI, kumbe GUD, kumbe GOD. Bebesithi nxa bethandaza baqale ngokulimemeza igama leli bemi phambi kwentaba u Caucas, bethi "GOOOOOOTTI". Besenza khonokhu esikwenzayo eNJELELE nxa sisiyabonga, siyamemeza sithi, "MLIIIIIIIMO". Yikho wonke umuntu wakwabo obesiba leziga ubethi angafa aphiwe lelo bizo laye abe luGOD, Umlimo, nxa isintu sami usizwisisa. Ngoba UMLIMO loNkulu-Nkulu kwehlukene kakhulu. UMLIMO lidlozi, oNkulu-Nkulu nguye umdali wakho konke.

Nampo ke abantwana baka GOD, sebeqala ukuba lama GOD amanengi nxa okhulu babo besifa. Lokhu sikubona ezizweni zama Greek lama Roma, lezinye izizukulwane zama Caucasian. Bale God of Sun, Idlozi le langa. Babe leGod of Love njalo njalo. Balabo Zeus, Mars, Atlas, Jupiter baze banikeza onozungeleza esibhakabhakeni amabizo amadlozi akibo lamhlanje i Biology, medicine and science refere to their Gods for certain references. Ungabulawa yisithende bathi ule Archilles heel. They have immortalised their amadlozi. Then one day they decided to make ONE OF THEIR GODS SUPREME. Bathi wonke amanye amaGOD will be spelt with a small "g". Then they went further to declare that that God was now the creator.

When such things are not followed CHRONOLOGICALY, we will get confused. From ukukhonza oNkulu-Nkulu using amadlozi abo GOTT, they ended up worshipping wona lawo madlozi and elevating the same to the status of oNkulu-Nkulu.

Nanku futhi lamhlanje lithi u Jesu ngumtaka Nkulu-Nkulu. Libuye lithi selimkhonza okulinganayo loNkulu-Nkulu. From one and only God, abanye sesitshelwa ukuthi they are now THREE - TRINITY. Yini lithanda ukusanganisa ingqondo zabantu??? Abanye lithi mhlana uJesu ebuyayo uzokwakha umbuso wakhe. Thina ke ama Heathen we ask -
1. At his corronation, are you predicting that his father will have died for Jesus to be declared the king of this new kingdom??? Uyafa loyo GOD???
2. Some bibles state that Jesus shall lead an army against Satan and his saints??? This is just typical of the Greek and Roman MYTHICAL stories where one GOD would declare war on another.
3. After that war then what???

You can call a child after its father's name. But you can not call a father after his child"s name.

Isintu asikwamukeli ukukhonza idlozi. As much as ngingasoze ngilikhonze idlozi lakwethu, angisoze ngilikhonze elezizweni. Elakithi idlozi githethela kilo njalo ngikhonza ngalo. MAKHOSI.

Li Zwangendaba.

Top
Page 1 of 13 1 2 3 ... 12 13 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert