Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 5 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Topic Options
Rate This Topic
#29580 - 03/21/06 09:21 PM Re: Christianity Vs Islam
Mzinyathi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/09/06
Posts: 23
Loc: Kwelamangisi
We mfokaMoyo wana ovuma abahluphekileyo ungiqondise masengikubize ngokungayisikho mfowethu. Ngivumelana lawe Ontshontsho lokhe becabanga ukuthi uJesu uzobuya bambone emkhathini
esezothatha abakhe njengokutho kukamfundisi.Kuyafikayini ebantwini abansudu ukuthi ibhayibhili labhalwa ngaleso sikhathi kulelolizwe ngalololimi kulesosizwe.
Ibhayibhili eqinisweni aliqondananga lathi ngelabezizweni khonale elabhalwakhona.Lakhona nje kuyinfundiso kankulunkulu kuleyo ndawo kulezozizwe iqondile khonale kubo.Ibhayibhili kumele umAfrica ayifunde ngokuhlakanipha okukhulu.Ibhayibhili leli yilo elancedisa ukugqilazwa komAfrica ngabokuza.Kwehlulani ukuthi uMandela afaniswe leNkosi yokulunga.Umuntu omnyama uyazeyisa phambi kukaNkulunkulu.Lifunelani ukubusiswa ngesiko elingaqondananga lawe muAfrica.Isizwe yisizwe ngesiyikhokhona Unkulunkulu wasidala wasiphelelisa wasinikeza amasiko apheleleyo okufuze siwaphathekakuhle siwajabulele ngoba emahle eqondane lathi sithi lanxa sicelakuye sicele ngendlela asidabule ngakhona.Ujesu Omosi oJehova oAbrahama kanye laboMohamedi ngamadlozi ezinye izizwe.Kuyini AmaIsreali akwenzela iAfrica? akulalutho.
AmaChaina awamazi uJesu AMAndiya awamazi uJesu kodwa lezi izizwe lamuhla yizo esezilomnotho ohamba phambili umhlaba wonke.Lezi izizwe ziyawa hlonipha amasiko azo njalo ziwabeka phambili kukhokonke ngoba eyisiphiwo esiqakathekileyo esivela kuMdali bayasigogosa lesisiphiwo, uNkulunkulu uyabezwa mabecela kuye.Ukuhlonipha isiko lakho kuyinto yokuqala la uNkulunkulu akubuka ngakhona.

Hayike bakamaLandela kandaba Mthwakazi omuhle ilanga lingatshona sizohlangana njalo. AmaAfrica kude la ayakhona ngeke uNkulunkulu asizwe masikhuluma laye ngesiko labemzini.NGEKE CHAAAAA!!!

Top
#29581 - 03/22/06 03:45 AM Re: Christianity Vs Islam
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Ngiyalizwa bafowethu liyathetha lanxa lingasakwazi ukuthethela.

Liqiniso elimgceke elingadingi kuphikwa ukuthi owomlungu wasebenzisa incwadi kaNkulunkulu ukwephucu owonsondo.

As I mentioned earlier on, that umlungu made an assumption that onsundu will never proof read the text, but jus believe, and umlungu was righton.

for example,add a mulungu/father accent, "Babhusisiwe abhayanga ngoba bhazakulidla ifa leZulu". Lelivesi libalwa ngesikhathi somnikelo.

but exactly what does the verse say? "Blessed are the poor in spirit: for theirs is the Kingdom of Heaven." Matt 5:3.
okutsho ukuthi abangabayanga eMoyeni, labo abawuswelayo uMoyo kumbe ukulunga kukaNkulunkulu as opposed to abadubekayo njengami, those who call them selves holy, holyfather, reverend, mhlekazi they consider themselves rich in spirit, hence no need for Jesus and his cleansing Blood.

lesi yisibonelo nje kuphela.

iproblem ngamaKrestu yikuthi bafuna ukuphendula abantu, ngumsenzi kaMoya oyingcwele lo. Yours is to preach the word and if you are not welcome, shake off the dust of your feet and move on. the call is so clear," Whosoever believeth..."

indaba kaJesu ilula kakhulu, ayidingi debate angithi wathi uyabuya let's wait and see.

Top
#29582 - 03/22/06 06:48 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Lembe

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> for example,add a mulungu/father accent, "Babhusisiwe abhayanga ngoba bhazakulidla ifa leZulu". Lelivesi libalwa ngesikhathi somnikelo </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu vele bakhona abantu abazathatha lawamavesi baqilaze abantu ngawo ngowaguqula atsho lokhu abafuna ukuthi abantu bakukholwe,ingani lenyanga zesintwini ziyaqambela amanga abantu ukuze bathole lokhu abakufunayo ebantwini,kayisilo bhayibhili phela elibi,ngabantu.

Top
#29583 - 03/23/06 01:24 AM Re: Christianity Vs Islam
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Mahlaba

Yiwo kanye umbono engilawo, ibhayibheli liqonde ncantsha, abanengi sisuka silisebenzise kubi ekucindezeleni abanye.

Top
#29584 - 03/23/06 07:43 PM Re: Christianity Vs Islam
Manotsha_ Offline
Ngqwele
***

Registered: 10/07/01
Posts: 112
Loc: Bulawayo
The Bible has been a sensitive issue to some because there have those who wanted to preach lies to the people and use ways to dominate them.

The early apostolic fathers of Christianity and the Church knew of many things that they did not want Christian masses to know about the background history, content and the people of the Bible. As a result, the very design of Christianity was based upon protecting the Bible from the masses. Until reformation, therefore, the Bible was secretly guarded and its content was known only to a few in the church. Because of the perceived need to protect the Bible form the masses, the earliest design and practice if Christianity was based upon placing a cadre of priest between the Bible and the people. These priests were secretly trained and taught to teach the Bible only in the manner prescribed by the Church. Even when the Bible became available to the masses, Christianity still argued that the Bible is so complex that the lay masses would not understand it so they still needed trained people to interpret the Bible to them. This was again intended to control the interpretation of the Bible base upon the secrets early apostolic fathers did not want the masses to know.

Because the development of Christianity was based upon many things that the apostolic fathers did not want the masses to know, interpretations of the Bible that began in Western Europe and was propagated around the world through Christianity have based upon some serious falsehoods and false assumptions. Numerous Europeans scholars have known and written about these falsehoods and false assumptions in the foundations of Christianity. For example, in Volume I of The National Genesis: A book of the Beginnings, Gerald Massey (1883) called the story and practices of Christianity the legendary lying lore.

Among the falsehoods and false assumptions in the foundations of Christianity has been the belief that the Jewish people that followed the Bible into Europe actual wrote the documents of the Bible. Another false assumption is that Jesus was white man with blonde hair, blue eyes, and white skin. Have you ever thought for a while why Hillter thought of Europeans as a pure race with blonde hair, blue eyes and white skin? Another one assumptions was that the black people are a cursed race and that?s why they are black. And they claim to have found the interpretation in the Bible.

That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore.

Top
#29585 - 03/26/06 10:55 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by makheyi 1
That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">How are you going to correct that,and who can try and condemn another human being for believing what he thinks it brings life to him,as you and i know that what you regard as trueth might not be trueth to me,you also were tought to defend that which you believe in and thats why you see people like moslems can even die for what they believe in.Nxa lisithi into yabelungu,lingadli phela ukudla kwabelungu,lingasithandi phela islungu,lingasenzisi izinto seslungu,yonke nje into yeza lomunye umuntu and no one will change that.Lithini ngabakithike abangamamozlemu.

Top
#29586 - 03/27/06 12:03 AM Re: Christianity Vs Islam
ILembe Offline
Sikhulu

Registered: 05/01/05
Posts: 282
Loc: Tjolotjo
Mahlaba

including i-lying lore yeza lo Gerald Massey njengoba uMakheyi esitsho mina ngibona engathi yi-choice lamadlozi lawo aqalwa ngomunye. believe what makes sense to you and okukusebenzelayo.

akumelanga umuntu abanjwe ngamandla or bend nxa uchothozwa indaba kaJesu ilula ingqe ngubani okholwayo ongakholwayo umlunge naye.

namhlanje abanye bakhonza amacelebrity abanye isport njalo njalo. into nje sisa umyalezo kuphela.

Top
#29587 - 03/27/06 11:03 AM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Lembe

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> including i-lying lore yeza lo Gerald Massey njengoba uMakheyi esitsho mina ngibona engathi yi-choice lamadlozi lawo aqalwa ngomunye. believe what makes sense to you and okukusebenzelayo. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngiyavuma lapho nkosi yami,yikho vele mina engingakho,ngithi omunye lomunye kekelwe akholwe kulokhu akukholwayo futhi nxa ukholwa entweni yakho nxa kuchothozwa uyayivikela.Kakho umuntu ongathi leli yilo iqiniso leli kayisilo.

Top
#29588 - 03/28/06 09:51 AM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by makheyi 1
That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kodwa mahla usifa makheyi bazalivula balifunde bathi nkosi mamukele hk hk hk,mhlawumbe lawe nxa sugulelukufa uzabe subatshela ukuthi bakufundele ibhayibhili ngoba kangikaze ngibone kuthelwa igwayi engwabeni nxa umuntu engcwatshwa,futhi kangikaze ngizwe kuthiwa madlozi mamukeleni,kangikaze ngizwe kuhlatshelwa ingoma zamadlozi emngcwabeni hk hk hk hk

Top
#29589 - 03/28/06 12:58 PM Re: Christianity Vs Islam
Mzinyathi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/09/06
Posts: 23
Loc: Kwelamangisi
Vuka ebuthongweni muAfrica.Isizwe esingalamasiko sifile. Ukukhonza lisiko lakuqala esizweni Asikho esinye isizwe esingcono kulesinye phambi kukaNkulunkulu.Asikho esinye isizwe esilenkolo engcono kuleyesinye. Zonke ziqondile kodwa isizwe ngesizwe silendlela yaso yobudlelwano loMdali onguyena owasidalela lelosiko, ngokulithanda kwakhe walibusisa lelosiko.Kwathiwa akagcinwe kahle ngoba kuyilo phawu lwakhe azabizwa ngalo abusiswe ngalo.
Abahuquluzi beza bathola inotho yelizwe.Balwa ngedlela zonke kwachitheka igazi befuna umhlaba wethu kanye lenothoyawo. Bekungekho esikuswelayo ngaphandle nje kwenfundo le etholakala emakolitshini kuphela kodwa ulwazi lokubusana, ukuhlonipha, ukugcina umthetho, ukubambana njengesizwe bekukhona.
Ubengekho umuntu ohlupheka okudlulisileyo yena esemphakathini, bekuncediswana kulungiswe lapho okusilela ngakhona. Ngenye indlela ibikhona inhlala kahle emnandi okumangalisayo. Abekhona amathuba okuzincebekelisa ngendlela ezitshiyeneyo ezesintu ezenvelo ezibusisiweyo nguNkulunkulu Yena lo lamuhla osetholaskala eBhayibilini.
Bebelakho ukuvakatshelana ngezigaba ngezigaba kumbe ngezihlobo ngezihlobo kuhlatshwelwane izinkomo kubekhona lemidlalo kugidwe kubemnandi isizwe sijabule,yikho njalo kwakuqakathekile ukuthi inkosi ebusayo kube ngumlandu wayo ukubona isizwe sikhululekile ukuze njalo kungabikhona izenzakalo ezingalunganga ngoba umphakathi uhlobile.Makukhona okwakudida umphakathi, inqcitshi zazikhona, makusehlula kwakuyiwa enkosini, inkosi ikhulume kumbe ithume izalukazi kumbe abadala ababesaziwa bebusisiwe bengela sono bayekhuluma loNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu abadabule bekhulumalaye ngakhona, kumbe bemkhonzangakhona.Imikhuhlane le eyiyingathi iyimhlolo njengabo matshayabhuqe ukufa kwazinyamazana ukungabikhona kwezulu UNkulunkulu wayebaphendula.Labo bebekwazi ukuthi bayedumisa banikele ngamabebele langomhlatshelo,bekukhethwa kunikelwa ngesipho esibonakala sisihle silungele uVelekhona ongelingeniswe muntu,Usomandla, uVelingqangi uMdaliwezinto zonke,yena Obusa ulwendle kanye lezinanakazana zazo, yena owazi abuse kanye lenthuthwane,yena owazi itshengetshe yetshebetshebe umhlabawonke.
Isizwe esimnyama lamuhla sesisazi ukuthi kungani sikholonayiziwe, akuqondiswe lokhu,sebekhona oqwephetshe abensundu, abenze ucwaningo ngesiko lethu ikakhulu la esafulathelakhona uNkulunkulu.Isikhathi sisekhona.Kesikhulume loNkulunkulu sisithi Nkulunkulu, Thixo, Mdali Mudimo, Mwari, kungekho ukuthi Jesu kumbe Jehovha ukusikho kwemaAfrica lokhu.Iviki eledlule ngike ngalinganisa ngathi AmaChayina awamazi uJesu loJehova amaNdiya lawo kuyafana kodwa uNkulunkulu bayamazi ngendlela athibamazi ngayo hatshi ukulandela okwabanye.Lamuhla ungababheka bayizizwe eziphambili elokhuzibambe amasiko azo ziwathuthukisa ziwenza esiba mahle ahambelana lokuguquka kwesikhathi kodwa kulokhu kungamasiko abo. UmAfrica lamuhla usaba lokukhuluma langolimilwakhe alunikezwa ngunkulunkulu lumkhipha isithunzi. Ezinye izintho zifuna lokunanzelelwa ngoba azibukeki phambi kukaNkulunkulu.Bathi zonelwa mvuyinye.
Iafrica yiyo kuphela eyathatheka ngokwabanye lamhla inotho yayo idliwa yilezo zizwe Basebenzisa iBhayibili ukubamba ubuntu bethu kanye lenvelaphiyethu, lamuhla asizazi ukuthi sivelaphi, siyaphi, siyizidumunga nje siyadiyezela asiphathanga lutho olungolwethu,badla inotho yethu sibhekile.Igolide idayimana inyamazana zasendle umhlaba yonke inotho le ukusiyoyethu elizweni lethu.Vuka mAfrica Ngitsholempumputhe kumele ikubone lokhu.
AbakaMohamed (islam) ungangani uza ngebhayibili ukuzontshotsha uzenzengcono kulabo bayaziqumisa phabikwakho usale ubambe iziboya.
Cha asibonisaneni mthwakazi umuhle umoya phansi
ngiyaxolisa kulabo inhliziyo esezihluthuka khona. Akwakhiwe, sendelendodayinye.

Top
Page 5 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert