Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Topic Options
Rate This Topic
#29590 - 03/28/06 01:39 PM Re: Christianity Vs Islam
Moyo Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/03
Posts: 31
***Mahlaba'yithwale uthanda ukulahleka nxa usithi umuntu "wonke" nxa esifa ukhalela ukufundelwa ibhayibhili. Njalo ngomkhuba wesintwini angithembi ukuba kuyinto ekhomba ukuhlonipha ukuthi abantu babonakale behlabela ingoma zamadlozi emfeni. Yonke into ilesikhathi sayo, yikho uma ungumuntu othanda ukufunda ngamasiko am'Afrika buza abaziyo bazakuchazela.

Mzinyathi awu angazi lokuthi ngingathini, uyitshaye asikhonkosini, olendlebe uzwile okutshoyo. Into okufanele abantu bayinazelele yikuthi ibible inhloso yayo yayikuzama ukuletha izizwe zonke, abamnyama labamhlophe ngaphansi kophahla lunye. Manje ububi bakhona babayikuthi amanye amasiko athanda ukucikelwa phansi ngendlela elulaza ezinye izizwe.

Top
#29591 - 03/29/06 10:27 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by mzinyathi
Ukukhonza lisiko lakuqala esizweni Asikho esinye isizwe esingcono kulesinye phambi kukaNkulunkulu.Asikho esinye isizwe esilenkolo engcono kuleyesinye. Zonke ziqondile kodwa isizwe ngesizwe silendlela yaso yobudlelwano loMdali onguyena owasidalela lelosiko, ngokulithanda kwakhe walibusisa lelosiko.Kwathiwa akagcinwe kahle ngoba kuyilo phawu lwakhe azabizwa ngalo abusiswe ngalo. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hawu mfowethu ingani uyatsho kahlenje ukuthi akula sizwe esingcono kulesinye phambili nkulunkulu,manje ukuchothoza inkolo zabanye yihko phela ukutshengisa ukuthi lina libona kungani olwenu ukholo yilo olungcono( That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore. )Amasiko alungile njalo kalondolozwe kodwake ukuchothoza ezinye inkolo kayisikho okuzalondoloza isiko lokuthi lithi lina you need to correct it,thats simply wasting your time ngoba abantu bazaqhubeka belifunda nje ibhaibhili njalo liduduza lalabo abadabukileyo.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">orinally posted by moyo
Njalo ngomkhuba wesintwini angithembi ukuba kuyinto ekhomba ukuhlonipha ukuthi abantu babonakale behlabela ingoma zamadlozi emfeni. Yonke into ilesikhathi sayo, yikho uma ungumuntu othanda ukufunda ngamasiko am'Afrika buza abaziyo bazakuchazela </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu moyo nxa lingahlabeli ezamadlozi emfeni lenzanike ngitsheleni ke ngoba kwethu akukhozwa madlozi,nxa uthi yonke into ilesikhathi sayo uyangimangalisa ngoba thina sihlala sikholwa kunkulunkulu,siyalifunda ebhayibhili nxa sijabulile lanxa silahlekelwe,there is no specific time for reading the bible.

People must not get me wrong thinking that mina kuyangizondisa nxa kuchothozwa ibhayibhili,ngitsho mina nje ngima lokholo lwami,lanxa abantu beluchothoza that will never change my belief in the bible and in God.It is every human being's right to choose whatever religion he or she may please and no one should even dare try and quastion them for believing in what they believe yikho lanamhla bantu kabaweleni ngenxa yezinto ezifana lalezi.

Ukuthi abantu bahlalisane kuhle emhlabeni we need to accept the things we cannot change like religions,zeza isizweni seAfrica njalo abantu bazamukela,therefore calling each other names and all that is just mere waste of time,people should just accept each other and live together.

Top
#29592 - 03/29/06 01:01 PM Re: Christianity Vs Islam
Moyo Offline
Mafikizolo

Registered: 05/17/03
Posts: 31
Mahlab'ayathwale - what you are saying is like hiting me with your right hand and comforting with your left hand. You can not say the bible is seeking to bring unity amongst the world citizens, as far as I know Africans have forgiven but not forgotten. It is not a secret that the bible has done more bad than good in our continent. Anway we have forgiven, all what we need now is a fair ground to exercise our rights as Africans and in an African way. Otherwise most people are clinging on the bible because of fear and not by choice.

Top
#29593 - 03/29/06 07:28 PM Re: Christianity Vs Islam
Mzinyathi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/09/06
Posts: 23
Loc: Kwelamangisi
Mahlaba"thwale kuyajabulisa ukukhuthala kwakho mfowethu, njalo ngiyazi bakhona abanye abadidekileyo,enkulumeni yami ngoba abantu abansundu bagqilazwa kakhulukazi lalamhlanje bagqilazekile balokwesaba okukhulu ngoba iBhayibili leli elihle kangaka kwasetshenziswa lona ukugoba ingqodo zabokhokho ngoba befuna umhlaba kanye lenotho yawo.
Ibhayibhili liqondile labalwa ngabantu abathandwa nguNkulunkulu bebhala infundiso yakhe enhle elobukhulu ulwazi ngoNkulunkulu.Efundisa ekuzonalezondawo kulesosizwe hatshi kumaAfrica.EAfrica lakho ubekhona enikeza alwazi lwakhe lenfundiso kumaAfrica ngendlela yama Africa, indlela elungele umAfrica eqondane lomAfrica.Leyondlela umAfrica wayiphucwa yibolabaBahuquluzi mina ngibabiza amasela amakhulu Ababulali babulala amaAfrica amanye bawathumba bahambalawo bawenza izigqili zabo lamuhla bayisizwe esilahlekileyo esibizwa ngamagama angasiwabo.Alukho ukholo engiluchothozayo,inkolo zonke ngiyazihlonipha kakhulu ngoba kuyindlela lapho uNkulnkulu ayisebenzisayo ukuhlala lesizwe sakhe asikhethele leyonkolo.Angichothozanga lakancane ukholo oluthile kodwa ngicothoza abasebenzisa ukholo lwakubo ukuthumba ezinye inkolo ngoba belenhloso yokubabamba ingqondo lokubatshintshinsa amasiko abo bewacikela phansi besenzela ukubabusa ngendlela yabo abayifunayo.
Ngithemba ngicacile lapho mfokaMayihlabe.

AMADLOZI.
Kanti ungangichazela ukuthi kuyini amadlozi?
Amadlozi ngabantu bosendo abahambayo, ukufa phela,babekhona sebafa ,yibo laba abadabula wena kanye lemuli yakho,kungayisibonje ngabe uwukho lamuhla wena Mahlaba, Leloliqiniso elaziwa noma yisiphi isiphukuphuku.Abamhlophe bonalaba abeza lebhayibhili bayawakhonza awabo amadlozi baze bakhonze lalapho umuntuwabo efelekhona.Iminyaka yonke bayaya emathuneni abo besiyakhuluma labo befake lamaluba, inkulumoyabo emathuneni inje. Siyakukhumbula sibanibani abantwana owabatshiyayo abani lobani sebekhulile isithembiso lesiyana lokhe simi njengokutsho kwakho, abeke amaluba kumbe ulutho oluthile engcwabeni laloyo oyisihlobosakhe esewafayo.
Njalo abantu babo babangcwabela emagumeni awemaChurch abo.Lokhu wena mAfrica kumbe mChristu ongumAfrica kukutshelani.VUKA EMAQANDENI MUAFRICA
Ujesu Umosi UAbrahamu Ojuda iskalioithi oFaro bonke Opawuli mgabantu abafayo abosendo kumajuda khonale. Ngamadlozi amajuda.Okhonza bona kumbe okhonza ngabo ukhonza amadlozi amaJuda, qa kwaphela nje.Kambe ungathi usufile wena mAfrica bakucelele ngamadlozi amajuda wena ungumAfrica.Unkulunkulu angathi bangaphi abosendo lwakwenu usiza lobosendo lwezinye izizwe uzathini.
Akumangalisi ukubona iAfrica kukhona ukugedla kwamazinyo izizwe zeAfrica zisendlaleni lemikhuhlaneni kanye lezimpi ezingapheliyo.
Isizwe seAfrica siphuciwe ubuntu baso kanye lelungelo loluntu lwalo.

Top
#29594 - 03/31/06 10:24 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">posted by moyo
It is not a secret that the bible has done more bad than good in our continent. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu moyo is it the bible or the whiteman,remember the british and the americans did not author the bible,kasibasoleni labo abeza ngebhayibabhili kodwa bona bele wrong agendas,what the whitemnan did is absolutely wrong and i am not proud of it but i cannot blame the bible for their actions.

Kuyafanana lokuthi sithi isintu sibi ngokuthi inyanga ziyahlunga abantu lokupha abantu imithi yokuloyana,some even help people kill each other,sesingathi yisintu yini kumbe those
individuals.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">posted by mzinyathi
VUKA EMAQANDENI MUAFRICA </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">1 Mfo Mzinyathi unanzelele ukuthi uzabe umemeza usithi zibani vuka emaqandeni wena ulokho ufukamele awakho hk hk,njalo kuthiwa qala ukhuphe ugodo oluselihlweni lwakho ukuze wenelise ukukhupha uluthi oluselihlweni lomunye.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Umosi UAbrahamu Ojuda iskalioithi oFaro bonke Opawuli mgabantu abafayo abosendo kumajuda khonale. Ngamadlozi amajuda.Okhonza bona kumbe okhonza ngabo ukhonza amadlozi amaJuda </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wrong mfowethu,laba bantu kasibakhonzi thina,lokhu yikho okutshengisa ukuthi kalizwisisi ukthi ibhayibhili liyini njalo livele likhuluma ngani,you somehow got it very wrong,laba bantu elikhuluma ngabo ngabantu ibhayibhili elibapha njengemizekeliso yabantu ababekhonza unkulunkulu ngeqiniso njalo lalokho unkulunkulu abenzela khona.

Nxa sikhuleka kasithi thina siyakukhuleka mose kumbe josefa,kukhonzwa unkulunkulu loJesu lomoya oyingcwele isikuthi thina( Trinity),Mina ngikhuluma engikwaziyo lengondliwa ngakho kangisoze ngikhulume engingakwaziyo nje ngamadlozi,my great grandfather was christian,so was my grandfather,my father too was christian till all died none of them told me about amadlozi laa.To me talking about amadlozi is like taking me to a world i have never been hk hk.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Amadlozi ngabantu bosendo abahambayo, ukufa phela,babekhona sebafa ,yibo laba abadabula wena kanye lemuli yakho,kungayisibonje ngabe uwukho lamuhla wena Mahlaba, </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mina obabomkhulu bethu abafayo siyabathanda sibili njalo siyabakhumbula ngothando olukhulu kodwa nxasebefile sebefile kasiphindi sipheke amatshwala sithi sesibakhonza,yikho nxa sibalahla sisithi" Lalani ngokuthula",siyabekela balale ngokuthula hk.

Lokho okobuphukuphuku lokuvuka emaqandeni bafethu kayisikho okuzenza abantu bahlalisane kuhle emazweni because those are the typical mentalities that will continues to trigger religious unrests between communities,manini ngiphinde njalo..... </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ukuthi abantu bahlalisane kuhle emhlabeni we need to accept the things we cannot change like religions,zeza isizweni seAfrica njalo abantu bazamukela,therefore calling each other names and all that is just mere waste of time,people should just accept each other and live together </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngoba self centred views and ideas often have disastrous consequenses and are nowhere near healthy to the society.

Top
#29595 - 03/31/06 06:15 PM Re: Christianity Vs Islam
Mzinyathi Offline
Mafikizolo

Registered: 02/09/06
Posts: 23
Loc: Kwelamangisi
Mahlaba mfowethu, kanye loMthwakazi wonkana,I do opologise for being less concideret and geting carried away,I withdrew my comments (Vaka emaqandeni.)Again i become too personal to you Mhlaba, (Kungayisibo wena Mahlabayithwale ngabe awukho.)Xola mfowethu.U are one of the biggest contrubuter of uMthwakazi, which i do admire, keep up your good work.
This topic is very senceble and i'm certian that there may be other people out there that feels the same.

Mina ubabamkhulu ubelikholwa lenkonzo yobu kristu elikhulu (BROTHREN in CHRIST) njalo ubefuyile kakhulukazi.Inotho le ibiyilifa alitshiyelwa ngukhokho yena owayeliqhawa likaLobengula.Ezinye inkomo zakhe wazipucwa ngamakhiwa esithi zinengi kakhulu yena emunye njalo ziqeda amadlelo, bamthathela ngemuva kokulwisana laye ukhokho. Ubabamkhulu yena akazange abanguntu wezimpi.Wasuka wangenelwa ngama missoinery bamtshumayeza wabalikholwa lobukristu elikhulu.
Sibe siyakubonake ukuthi izinto lezi zazihleliwe.Uyise bamulwisa ngemibhobho umtwana bamngenela ngebhayibili. Isibhamu le Bhayibhili bekuhamba ndawonye kusenza msebenzi munye wokuhluthuna kanye lokuthatha ilungelo loluntu kanye lamasiko alo.Ngikhuluma nje kwezinyei izikhathi bekusibakhona ama misionary abehlala esiza akhaya ngezikhathi zakudala kebahlale sibili ngekhaya beze lalamatende abo, ngoba ubabamkhulu ubengumuntu osontayo njalo elesithunzi emphakathini, bebezake labanye abantu ngobunengibabo kusontwe kukhulunywe ngedaba ezimnadi ezikaJesu lendaba ezingayisizo zokulwa. Laphoke okwaqala khona ukulahleka kwesintu kanye lendlela abadabuka ngayo lobudlelwano lo Mdali wabo. Kodwa konke lokhu sekwadlula sekumele siyephambili.
Kodwa ukuze siye phambili kumele siqale lapho okulahlekekhona ukuze sibone iphambili.Longumbono wami. Isiko yinto enhle kakhulu njalo ngeke uzenzele lona, kodwa libuzwa kwabaphambili, okhokho phela.
Kukhona ukulahleka emphakathini makukhulunywa ngamadlozi kumbe okhokho.Ungananzelela enkulumeni zami ngaphambilini angizange ngikhulume ngokupheka utshwala kumbe igwayi, ngoba lezo kuyizinto ezingelamsebenzi kule indaba.Akulasizwe emhlabeni esinga phekitshwala kumbe abangabheni igwayi, zonke izizwe ziyakwenza lokhu .Kodwa masekungokhokho sekuyisimanga esikhulu.
Ujesu wathola abantu bengela morali emtshadweni bomile wafika wabanikeza utshwala baphuza kwajatshulwa badumisa.
Empeleni utshwala legwayi akuqakathekanga makukhulunywa ngokuthethela. Yebo abantu basuke phela kusaziwa ukuthi okhokho bebe zinathela nje njalo bekungasocala ukunatha.Abelungu laba bayaya emasontweni abo masebe qedile baziphuzele nje bekhululekile.Abazi panitshi kumbe kubeyisimanga esikhulu maumuntu osontayo enathile kumbe anatha.

Igama elithi ikusonta sibili sibili malibhekisiswa kahle aliqondanga.Yikukhonza.
Usiqokoqela ekukhonzeni lapha yikuyadumisa uNkulunkulu sicela lokwelatshelwa imikuhlane kanye lokubika inhlupho zethu.On that procese the gathering bring out topics my be obout other people that have lived before that did good reliogious work were praised by God, people like Moses aBrahama Mohammad Mbuyanehanda Ilitshe and Mzilikazi hk hk.
Umfoka Moyo ngimethulela isiqoko Uthi ,the bible was ment to unite all nations of the world, but in that proces other reliogious were down graded infever of the other.
Abadala mabehlangene bekhuluma lonkulunkulu becela ukukhokhelelwa lokwelatshelwa imikhuhlane lokucela izulu njalo bekhumbula labahambayo ababesetshenziswa nguNkulunkulu ukubabusa kanye lokubakhokhela ngendlela ezitshiyeneyo. BASUKWE BACIKELWA PANSI SENGATHI BENZA OKUBI BONA BESENZA UMSEBENZI OMUHLE ABAWUPHIWA NGUNKULUNKULU.
Lamuhla iAfrica ayisakwazi ukucela kunkulunkulu iphiwe.Ikanti kudala yonke into ibinikezwa nje kalula.
Le yimi bono yami mahlabezulu mina ngingumuntu othanda ukubheka zonke indawo njalo lokubala okubhalwe ngabantu abatshineyo bomhlaba.
Ngingeke ngimangale ma abanye bethu bengakaze babale amanye amabhuku anjenge Bhayibhili abhalwe ngunkululunkulu akhuluma okufana kanye lebhayibhili,Okoran Torah lamanye engingake ngiwabalise aphethe infundiso kaNkulunkulu.
Esintwini sakithi abaProfethi bebekhona kade bephafula bakhulume okuzakwenzakala okufuzekwenzakale,konke lokhu bekungamandla kaNkulunkulu.
Kuyisimanga esikhulu ukuzwa umuntu omnyuma we africa isithi okhokho bakhe bebengama Christain. Lapho okubonisa khona ukuthi kukude la'siyakhona.

Top
#29596 - 04/01/06 12:01 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
Mzinyathi


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Mahlaba mfowethu, kanye loMthwakazi wonkana,I do opologise for being less concideret and geting carried away,I withdrew my comments (Vaka emaqandeni.)Again i become too personal to you Mhlaba, (Kungayisibo wena Mahlabayithwale ngabe awukho.)Xola mfowethu.U are one of the biggest contrubuter of uMthwakazi, which i do admire, keep up your good work. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu kuyabongeka kakhulu ukuthi lawe usiphe imibono yakho ukuze sakhaneni njalo sakhe uMthwakazi,kakho oleqiniso sonke sidinga lona,besingaxabani sibili mfowethu kube kuyibonisana nje kwabantwana bamuntu ukuthi loba bangakhuluma baze bafake lamagama aqatha there is no hard feelings in it,Kuyajabulisa mfowethu ukubona impendulo zakho ukuze lami ngifunde engingakwaziyo kodwa hayi khululeka sibili mfowethu,there was no hard feelings whatsoever.

Ngiyabonga qhawe lami.

Top
#29597 - 04/09/06 09:01 PM Re: Christianity Vs Islam
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Mahlaba lo Mzinyathi, LINGAMAQHAWE. Ngiyalihlonipha. Liyakwazi ukuxoxa. Ye kuyenzakala izigwenxa ziyikhube imilomo, kodwa isintu sithi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo.

Top
#29598 - 04/15/06 12:04 PM Re: Christianity Vs Islam
Mahlab'ayithwale Offline
Ndunankulu
****

Registered: 11/21/05
Posts: 671
Loc: Emlindini Wesambane
[]originally posted by Zwangendaba
Mahlaba lo Mzinyathi, LINGAMAQHAWE. Ngiyalihlonipha. Liyakwazi ukuxoxa. Ye kuyenzakala izigwenxa ziyikhube imilomo, kodwa isintu sithi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. [/]

Kuyabongeka Zwangendaba mfowethu kuvele nje kwakuvele kukhulunywa kuze kubanjanwe ngamakhola emadale kodwa nxa ichitheka inkundla kuphelela khonapho,yiso isintu leso hk hk hk


Edited by Mahlab'ayithwale (04/15/06 12:07 PM)
_________________________
Sokuyikho Ukukhala Kwejuba !!!!,Sikujwayele !!!

Top
#29599 - 04/20/06 09:16 PM Re: Christianity Vs Islam
Manotsha_ Offline
Ngqwele
***

Registered: 10/07/01
Posts: 112
Loc: Bulawayo
A lot of people don?t know about the violence and atrocities the early christians did in the past and tend the think that it was right. Worse still they tend to neglect the atrocities the Christian church are doing now in the name of Christianity. This is totally worng. No violence, torture and killing of innocent people is justified. The last pope of the Roman Catholic had tp apologise on behalf of the Roman Catholica for killing innocent people it did in the past.

You were simple killed because you didn?t believe in their faith. And they called you a heathen. The punishement was brutal and for a people who call themselves children of God, e.g. crucifixion, burning in fire, throwing in boiling oil it?s hard to understand them. I couldn?t believe a God created by Christians who could be so evil and not tolerate other beliefs. The Japanese and the Chinese survived because they lived far away form our civilization, otherwise they could have also being killed.

Why kill someone because he has a different belief. Wars have been fought in the name of Christianity, but we all know the agenda behind. Who doesn?t remember the crusades, the dark ages, the barbarians? Do you think these people had morals by then? Let?s not fool ourselves and believe in the writings of the white people.

Just tell me MThwakazi, everybody read about Alexander the Great. What was great about Alexander? I?ll tell you, NOTHING. He was simple a barbarian who went on a rampage killing and raping innocent people, destroying cultures. Would you call such a person holy?

And later on he had to ask the scritptures which were in Alexander (Egypt) to be translaeted for him. After realizing the importance of the message these scriptures had then claimed the scriptures to be his. All European countries became possessive and everone wanted her version. We?re familiar with the King James Version because we have been colonized by the British. Have you ever thought why the British changed the names of the apostoles and put English names in the New Testament? The apostles were not called John, Peter, James, etc. These are English names which the British put. There are original names of the apostoles and they were black people. They decided to put their names because they felt the names of the African people were hard to pronounce. This si the truth you don?t get. But it?s written in the Catholoic church and other dominations know about it. What is hard with the ponouncation of our names? Arte these pople real dull? Think Mthwakazi!!!

Top
Page 6 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert