Ngubani osakhumbula uchago olwaluthengwa ngamacoupon? Umkara owawuphiwa mahala ezikolo (ngangiwuzonda) uma ulemali yakho, wawuthenga oluse packethini encane. ISawa eyayise bhokisini iliyi diamond kumbe elifana leshake-shake. Lafa elihle - humanity is going backwards. Days were certainly longer then!!