Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 22 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 10 of 11 < 1 2 ... 8 9 10 11 >
Topic Options
Rate This Topic
#34316 - 07/05/07 09:55 AM Re: Anal Sex * [Re: sitshebo]
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Originally Posted By: sitshebo
...lizitshaya abantu abazwayo lina lizekisaa angani zimbuzi


Hawu, sekutheni?
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#34319 - 07/05/07 03:35 PM Re: Anal Sex [Re: Gaselomhle]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
Akelisitshiyeni lina bantu elifuna ukuzenza ngcono, lapha kuseZothamlilo and there is no need for us to discuss izinto ezihloniphekileyo. thina sifuna ukufunda ngendaba zocansi, and just becoz lina seline experience you musnt be mean and no share with us young ones coz lathi sifuna ukusuthisisa amacherrie ethe coz if we dont bazosilahla bayokhomba amaswina and kubeyikuphela kwesizwe...

Top
#34324 - 07/06/07 10:06 AM Re: Anal Sex [Re: bongani]
sitshebo Offline
Mafikizolo

Registered: 06/01/07
Posts: 20
Loc: Zim
Bongani ngivumelana lawe mfanekhaya..kanti abantu laba bazamani
_________________________
uMayor weVokola

Top
#34335 - 07/09/07 03:50 PM Re: Anal Sex [Re: sitshebo]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
Sitshebo, angazi mfowethu ukuthi labantu bahlushwe yini, sebeze baxosha abantu abakade besifundisa indaba ezimnandi. Ubayeke , laba thina sonke esigcwala ngale thophiki masiqubekeni... Masiyeni phambili ....


Edited by Muthwa Ncube (07/09/07 06:46 PM)
Edit Reason: Kukhitshwe inhlamba

Top
#34339 - 07/09/07 07:48 PM Re: Anal Sex [Re: mninimuzi]
mtakati Offline
Mafikizolo

Registered: 03/11/07
Posts: 10
Loc: Soweto, SA
Mthwakazi
Indaba yezitabane ifana leyabantu abaqala ukuzwa isitho embuzini.
Yibutshapha obungcolileyo bonke lobu.
Enye futhi into edala ubutabane yikuba seJELE
Izitabane kukhulunywa ngazo ebhayibhilini.
uTixo wabhubhisa iSodoma le Gomora ngenxa yobufebe lezitabane.
Bona ngabantu akukho esingakwenza okunengi sizakutshiyela
umdali onguye odala lezi iitabane.
Umuntu usengaphila ngomdidi 24/7.
Manje babhotsha nini khonapho behlabana.

Miza- Muntu
_________________________
Mtakati

Top
#34340 - 07/09/07 08:14 PM Re: Anal Sex [Re: Mabila]
mtakati Offline
Mafikizolo

Registered: 03/11/07
Posts: 10
Loc: Soweto, SA
You are very opinionated! give others a space to breath.

miza-muntu
_________________________
Mtakati

Top
#34341 - 07/09/07 08:26 PM Re: Anal Sex [Re: Mabila]
mtakati Offline
Mafikizolo

Registered: 03/11/07
Posts: 10
Loc: Soweto, SA
Ndlovukazi
Kanti ukhona mngane wami. Pho-ke wenzelani ukulahla umlomo.
Ungasoli imbono yabanye abantu nge 'ntshilankulumo'
kumbe nge hlombe elibandayo(cold shoulder)
Zikhona izitabane emphakathini wabantu abansundu ngakho asihluzeni ngodaba lolu singalu camiseli ufudu(Ignore)
Angithi uTixo wasilungisela iskhala saphambili kwabayiso okubusiswana ngaso.Pho- ke kungani sisola?
Ngicela ukubuza, iMota(Automobile) ilesikhala sokuthela amafutha
(fuel) kuthi emuva ibelesikhathi sokulahla idoti(exhaust)
Ukhona yini umuntu ongathela amafutha emota ku- exhaust acabange
ukuthi izohamba- (never)
Dlana ingqondo mthwakazi.

Miza- muntu

Top
#34550 - 08/01/07 11:49 AM Re: Anal Sex [Re: mtakati]
Nqoba Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/06
Posts: 52
Loc: emabhonobono
Miza
Ngivumelana lawe

Mabila
Icansi lilakho ukuwuchitha umuzi. Ngokunjalo kuhle ukuzwa imivo yabesilisa ngenkonzo yecansi. Uba bejatshuliswa yisitho esizacileyo kumamele lokho mhlawumbe kuyokusiza. Uba esakho sisikhulu mawungakhali ngofuna ukuhlonitshwa kodwa dinga amaqhinga okuthi sizace sisuthise omunye wakho. Imizi iyachitheka abantu besesaba ukuxoxisana ngezikhalazo zabo zocansi in the name of respect, lamagama afana laleli eliqhelileyo esintwin elithi lona "kuyazila". Isivuno samaphutha anje ajinge abemakhulu.
Asixoxisaneni ngesikukhangelelayo ecansini lokusikhubayo ukuze siphathisane.

Bongani
Abesintwana balalo ilingelo lokuba senkundleni lokuphatheka kumakhasi wonke avulwayo kugoqela loneli esiliphetheyo. Kuhle lawe wazi okukhangelelwa ngowesintwana nxa ababili besecansin. She is not just there to receive what ever is on offer, but has her own expectations and rights which she is entitled to. Ukuze ukwazi ukusuthisa owesintwana kuhle uxoxe labo, umamele ukuthi kanti bona bakhala ngani. Kwesinye isikhathi uzakuthi isitho sowesintwana sibi ngoba sikhulu kakhulu kanti hatshi wena nguwe isilima esilento encane kakhulu. Uzophathiseka uba ungavula indlebe, uxoxisane labanye ngobunene.

Sitshebo
Ungatshetshi ukuwatsho amazwi entukuthelo. Onakalisa into enhle kuchithwanwe, koniwane. Mawungatshetshi ukuthuka lokukhihliza inhlamba. Remember uxoxa labantu abalenkambo lobuntu obutshiyeneyo. Abanye batsho abakutshoyo ngenxa ye-previous experience zabo esingazaziyo. Kuhle babekezelelwe, baphathiswe ngobunene. Uyazi impedulo enhle, ethobekileyo iyenza isiwula siphume obala njalo siyangeke. Mawungatholakali udonselana labantu ngenkulumo nje ezingela nikisi ezikusizayo. Uba omunye etshaya ibatha makaboniswe indlela ngentobeko.

Ndodenhle
Isimo sakho usibize njengobulima, bengilomcabango onje nsizwa, suppose you call it umkhuhlane. Ngitsho njalo ngoba ngikubheka kanje, ubulima ezikhathini ezinengi abulungiseki kodwa ukugula kuyelapheka. Esakho isimo ngibona sengathi silakho ukwelapheka, hatshi ngemithi kodwa ngezinye indlela ezitshiyeneyo. Njalo kulombuzo olokhu usiza njalo nje engqondweni yami about you, though u - too personal. We ndoda usuke waya yini ecansini lowesintwana?
_________________________
Azinqotshwe

Top
#34555 - 08/01/07 03:35 PM Re: Anal Sex [Re: Nqoba]
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Amanyala ngamanyala; there is no other way to coin them. I used the word "insult" because your expressions of women in this column are just that; derogatory and insulting of women. Maybe alikwejwayelanga ukutshelwa iqiniso, but that is what it is. Women should never be objects of your perverted sexual fantasies, but whole people to love and to be loved. Isintu esangondlayo mina siyangalela ukumelana lengcekeza!! Amanyala kawaphele esizweni sika Mthwakazi. Nxa lingabantwana abondliwa emzini elembeko, lingizwile!!
_________________________
Ask not what Mthwakazi can do for you. Ask what you can do for Mthwakazi.
It is not my responsibility to finish the work, but I have to start it!

Top
#34557 - 08/02/07 12:14 PM Re: Anal Sex [Re: Mabila]
Homer Offline
Mafikizolo

Registered: 05/25/05
Posts: 40
Loc: Edeni
Yebo mahlabezulu..ngiyalizwa..mina ngiyasho njalo..kasidleni omama ngemuva imnandi iyakhwabitheka..buzani laye uMabiza uzolitshela mhlawumbe nxa sewake wazama.Uhlupho yikuthi omama besintwini abangeze bathatha i initiative batshele obaba ukuthi bafuna ukuzama(try) lokho ngaphandle kokuba ubaba akusho..besaba phela obaba abanjengalaba abenza abafazi babo ama sexual objects ngoba bangabuzwa ukuthi bakuzwa ngobani lokho blaah blaah blaah. Mina owesintwana engangincitsha ngiyaphikelela sibili malanga onke ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ma ethabile uzaze angiphe kanti kuzocina ngani...Bongani zama hamba uyezidlela mfanekhaya...

Top
Page 10 of 11 < 1 2 ... 8 9 10 11 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert