Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 8 of 28 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 27 28 >
Topic Options
Rate This Topic
#34578 - 08/06/07 12:28 PM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Baba Shamase. Umbuzo wakho unzima.

Ngincindezele:
__________________________________________________________________________________________
Inkweshe (question) yami ithi ene: abantu bakwaMkhwanazi babevele bebizwa ngesibongo, Mkhwanazi, na ekuqaleni?
__________________________________________________________________________________________

Impendulo zami zimbili lapha baba.
1. Angingeke ngatsho ngendlu yangakini ukuthi yaqala ithiwa Mkhwananzi na? KODWA ENGIKWAZIYO, ENGAKUBONAYO, YIKUTHI OSHAMASE BAKHONA EBULOZWI, NJALO AKUSIBO LABA ABADUKA NGOMFECANE. Therefore, if the Shamase are ONE, then you are a ZAMBIAN.

2. Esintwini AMABIZO bekusenzakala ukuthi liphindwe loba kangaki ezizukulwaneni zaloyo owaliqalayo lelo BIZO. Kungenzakala ukuthi lisese Zambia, lalithiwa Shamase, lathi ngokwanda kwesizwe senu laba labanye abathiwa Mkhwananzi. NANKU BELOKHU BEZAZI UKUTHI LOBA BENGO MKHWANANZI, KODWA IMVELI YABO YAKO SHAMASE ABAYILAHLI, BALONDA UMZILA LAPHO ABAVELA KHONA.

Li Zwangendaba.

Top
#34580 - 08/06/07 01:35 PM Re: Origins yezibongo [Re: Zwangendaba]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Zwangendaba

Musa ukukhuluma indaba onga yazi. Wuku khefuza amanga lokho. Mab' amanga, lihl' iqiniso.

From a Zulu perspective, there?s a difference between isibongo nesithakazelo. UMkhwanazi yisibongo sendlu kaMdolomba, umsunguli wendlu yakwaNkwali. UShamase yisithakazelo sakwaMkhwanazi. Uma ungawazi umahluko phakathi kwesibongo nesithakazelo shono, ebese mina Nkwali yenkosi ngiyakuchazela.

From a Zulu perspective, isibongo siza kuqala kunesi thakazelo. Angeke kube nesithakazelo, isibongo singekho. Kepha kungaba nesibongo, isithakazelo singekho. Kudala abantu abamnyama besafuduka from Central Africa to Southern Africa, yayingekho into yesibongo. Abantu babebizwa ngamagama nje vo. At that point, wayengekho uMkhwanazi njenge sibongo. Sasingekho nesithakazelo sakwaShamase kubantu. Therefore, if kuno Shamase waseZambia, njalo loyo Shamase kuyisibongo sakhe, (as opposed to isithakazelo sakhe), then those people are not Mkhwanazi ngesibongo. They?re not even related to indlu yangakithi kwaNkwali.They?re creatures of creation engingahlobene nazo, njalo enginga ngeni ngandawo kumlando wazo. I have nothing to do with them, just as they have nothing to do with me. I therefore can't speak on their account because angisi lona igidelandlini lase buZambezi (Zambia).

UShamase, njengesithakazelo sendlu yakwaNkwali, uqhamuke emva kokuba khona kwesibongo sakwaMkhwanazi. Isibongo sakwaMkhwanazi siqale KwaZulu. The very first person ukubizwa ngesi bongo, Mkhwanazi, ebeKwaZulu. Ngokunjalo, uShamase uqhamuke kubantu bakwaMkhwanazi sebe khuluma isiZulu. UShamase lona yigama lesiZulu, elisho ukugqama ? rather like shimmering, shining & glowing. UShamase akulona igama lomuntu. Cha. Ngingasho ngithi nje, isithakazelo, Shamase, kubantu bakwaMkhwanazi, yingqikithi yokucaca kwabo, bagqame emphakathini, bathandeke enkosini, babeyi nsila yenkosi (yingakho sizi biza ngeNkwali yenkosi). It?s a Zulu word, implying ukuthi anyone using lesi sithakazelo, is an offshoot of uMkhwanazi, ophuma KwaZulu, othetha idlozi lakhe ngesiZulu, hhayi ngemikhuba yamagidelandlini asebuZambezi.

In summary, therefore, if kukhona umuntu outside Zululand, osebenzisa uShamase njengesithakazelo, then he is of Zulu extraction, uphuma endlini yakwaMkhwanazi, yinkwali yenkosi, ngokaSomkhele.

I won't comment about a person whose surname (& not isithakazelo) is Shamase because I have no clue what stripe of person they are & their origin is of no concern kimina.

Angihlobene naye.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34581 - 08/06/07 03:27 PM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Uyabona ke manje ukuthi UYAZUNGELEZA. Indaba isendenini kepha uyayivika ngokucabanga ukuthi ukhaliphile.

Ngincindezele:
___________________________________________________________________________________________
Kudala abantu abamnyama besafuduka from Central Africa to Southern Africa, yayingekho into yesibongo.
____________________________________________________________________________________________

Uyavuma phela ukuthi savela eCENTRAL AFRIKA SONKE. Kanti manje okwenza wena ubone angani waphongu kuwa waba li ZULU kuyini?

Ngesikhathi SIVELA e CENTRAL AFRIKA SONKE, sasiyizizwana ezehlukeneyo. Izizwe ezinkulu ezazisazakala ngama Luba, amaLuwanda (LUNDA), amaTonga (Thonga), abeLozi (MAMBO) to which ZULU and QWABE/QHWABE are born, abaMangwe, abeNyasa (and not Nyanja) abeLawu and aBathwa ngaleso sikhathi. Zazalana zanda zachitheka ezinye zakha amagama amatsha.

Ngincindezele:
_________________________________________________________________________________________
From a Zulu perspective, there?s a difference between isibongo nesithakazelo. UMkhwanazi yisibongo sendlu kaMdolomba, umsunguli wendlu yakwaNkwali. UShamase yisithakazelo sakwaMkhwanazi.
__________________________________________________________________________________________

Ngibona angani isiZULU sakho sehlukene lesamanye amaZULU. Akula mehluko phakathi kweSIBONGO nesi THAKAZELO. IsiThakazelo is a PROGRESSION of isibongo. Isibongo esisetshenziswa lamhlanje singaba yisiThakazelo kusapho olulandelayo. Kubuye kuthi phambili ezinye izizukulwane zisivuse leso Sithakazelo sisetshenziswe njenge sibongo. Akula mehluko. Sengiyabona ukuthi isizulu usasifunda ndoda.

1. eg Sithi u ZULU ezele uGumede. U Gumede kube liBIZO. Uzathiwa ngu Gumede WakwaZulu. Angakha uZulu isizwe sakhe sibebanzi, Abantabakhe kuzakuba lo Ndonsi, loGama. Sekusiba yiSIVE lesi (ZULU CLAN). Bonke laba bantu ISIBONGO SABO ngu ZULU. Isi THAKAZELO sabo ngu ZULU. Isibongo is a Clan name/ isithakazelo is a clan name (after the founder of that clan).

2. U Gumede laye ebesezala isive sakhe sande. Azale oNqindi, oDoliya, oShangwe. Singaba yisizwe, usapho lwakhe seluzazibiza ngeBIZO laloyo osidabuleyo leso sizwe. Bonke abazalwa phansi kwalendlu sebebizwa BABONGWE ngesi THAKAZELO sako Gumede. Kodwa abasoze balibale ukuthi oKHOKHOLOGO babo ngo ZULU.

3. Kusisa u Shangwe angazala athande ukubiza usapho lwakhe ngesiThakazelo athi IBIZO lomntanakhe ngu ZULU. Akula cala. Sekusiba libizo loba ezinye izizwe azalana lazo zilokhu zilisebenzisa lelo BIZO ngeSIBONGO/ISITHAKAZELO.

Awusazi isiZulu. Usasifunda jaha.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________________
I therefore can't speak on their account because angisi lona igidelandlini lase buZambezi (Zambia).
_____________________________________________________________________________________________

Since we all came from CENTRAL AFRIKA, and babesala abanye endleleni sisiza e Southern Afrika, we can not deny our relatives ABAGIDELA ENDLINI especialy when THEY BEAR OUR AMABIZO, IZIBONGO, IZITHAKAZELO.

A LITTLE ADVICE. ISIZULU IS ONE AND NOT THE ONLY LANGUAGE OF THE NGUNI. THERE ARE OTHER NGUNI LANGUAGES TODAY THAT HAVE NO GRAMATICAL RELATION TO ZULU. YIKHO WENA NGOKUNGAZI KWAKHO UZABONA ANGANI ABANYE ABANTU YIZIWULA.

Li Zwangendaba.
Top
#34582 - 08/06/07 04:30 PM Re: Origins yezibongo [Re: Zwangendaba]
Madlenya Offline
Ngqwele

Registered: 01/19/05
Posts: 195
Loc: KwelikaMjoji
Nantu ulibo lokuzalana kwabendlu yakwaZulu::

http://www.tintasafaris.co.za/zulu-genealogy.html

The Genealogy of the Zulu Kings.
Top
#34583 - 08/07/07 09:17 AM Re: Origins yezibongo [Re: Zwangendaba]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Zwangendaba

You evaded indaba yakwaMkhwanazi & chose to cling desperately to peripheral issues. Ngokunjalo ngiyakuxolela, ngoba sekuyaku cacela kuhle kwengquza yembuzi ukuthi indlu yakwaMkhwanazi ayihlobene neze nama gidelandlini akini ebuZambezi. You failed to explain the connection between your alleged pre-Mfecane Zambian Shamases & me. You failed because leyo nto ayikho ? ngama mpunge!

I?ll take my time to whisper into your ear, hoping that it reaches your ear as a shout that: isibongo sakwaMkhwanazi nesithakazelo saso uShamase siqale KwaZulu. Before then, besingekho. To that extent, there can never be a pre-Mfecane Mkhwanazi in Zambia.

Zwangendaba, you can fool bonke lab? olopholo bakini abaku khonzile, who take every product of your fertile imagination as gospel truth. Ngeshwa, you certainly can?t fool ungqesta oyimina. You?ve been bleating and mooing (okwash? insizwa yakith? uMthiyane) laph? esigungwini, trumpeting amanga uthi ene, wawuyi dedicated sigagayi sempi yenkululeko yeZIPRA esalwa kwiZambia front. Ngoba you were semi-literate, you?d obviously have been a mere foot soldier, without rank, wawungelutho - uwuquqaba olukhahlelwa ngama commander, running barefoot on the battlefront: udubula kuphela uma u-commander eseshilo! To that extent, the contention that you simultaneously became a sangoma-centred historical researcher cum foot soldier is a shameless lie. I reiterate: only olopholo bakini believe this bunk. Mina kaSomkhele ngithi: wena wawuyi mbacu (isithwalambiza) or a mujibha (ie ZANLA war spy)!

Be that as it may, I?ll pursue you right to the corner where you?ve scurried for cover. I?ll poke you out. The beauty of my approach is that I rely on authentic published sources, as opposed to your dreams (or is it nightmares) of your fake soothsayers! I hit you with facts: straight on your weather beaten old face Zwangs. Mina I?ve looked in the following books:
Udosi by Sebenzile Olga Khanyile & Dr Hamilton Phiwayinkosi Mayise.
Mageba Lazihlonza by BB Ndelu.
Uphoko by Dr Sipho Regie Khumalo.
Izithakazelo zezibongo zaKwaZulu by Dr Thamsanqa E Sithole

These authors enunciate the difference phakathi kwesibongo nesithakazelo. It seems noma kunjalo, I know nothing ? as you profess wena Zwangendaba. Now, tell me: if isibongo nesi thakazelo kuyinto yinye:

1. Why do we have abantu besibongo sakwaNkosi (Ndlangamandla) sharing the same sithakazelo (being Mntungwa kaMbulazi) with abakwaKhumalo naba kwaMabaso? Surely if isithakazelo is the same as isibongo, then we wouldn?t have 3 izibongo & 1 isithakazelo! Would it be proper & acceptable to change abantu bakwaNkosi, Khumalo noMabaso babe nesi bongo esisodwa esithi Mntungwa noma Mbulazi?
2. Abantu bezibongo Gwala, oNzimande kunye noMhlongo ngoMphephethwa ngesithakazelo. Can you change the 3 surnames into 1: ie Mphephethwa?
3. Abantu bezibongo Ngcobo noShangase ngo Vumezitha ngesithakazelo. Can you change their surnames into 1: ie Vumezitha?
4. Abantu bezibongo Msimang no Xaba ngo Nonkosi ngesithakazelo. Can you change their surnames into 1: ie Nonkosi?

Zwangendaba, don?t evade the questions, don?t stray ubhale izinto ezise celeni. There?s a series of issues I?ve raised ngasenhla & you?ve dodged them. This time please face the questions 1 by 1 & answer them convincingly.

Shamase Nkwali yenkosi_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34584 - 08/07/07 10:46 AM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
eLangeni Offline
Mafikizolo

Registered: 05/02/06
Posts: 35
Originally Posted By: Muntongenakudla


oMhlongo ngoMphephethwaMay you please elaborate on this coz mina uMhlongo uthi yena uMhlongo nguDlomo abuye futhi abizwe uMakhedama wena owaduk'umhlaba wabuy'usugibel'imbongolo.

I am aware that bakhona oMhlongo kwelikaMthaniya oMhlongo abango Njomane(yena uMakhedama) nabo Mahlokohloko but uMphephetwa I was not aware of please share.


_________________________
Zingwazi zempi yakwaNdunu Njoman' eyaduk'iminyakanyaka Yatholakal'onyakeni wesine
Yabuye yatholakala ngowesikhombisa Langeni
Owavel' elangeni

Top
#34585 - 08/07/07 11:23 AM Re: Origins yezibongo [Re: eLangeni]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Elangeni

Read my posting. This time with your eyes open. I've credited & listed my sources. Go read them & learn.

Izithakazelo ziningi. You don't just quote one or two zithakazelo zenzwabethi & believe them to be the all end all.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
#34588 - 08/07/07 02:04 PM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

NGIYATHOKOZA NGOBA USUDOBHELA. SEKUSOBALA UKUTHI USUNTSHUMA NJE NGOBA AWUSELAWO OKUZISUNGULA EKULAHLEKENI KWAKHO. USUKHULUMA NGOBU ZIPRA BAMI, ayisiyo ndaba ka Shamase. USUKHULUMA NGOKUNGAFUNDANGA KWAMI, ayisiyo ndaba kaShamase.

SENGIKWEHLULE.

Ngincindezele ngokulotshwe nguwe NZARAYAPENGA (Zulu lied to M'Ntongelakudla) hk hk hk, lami ngiyazidlalela:
_____________________________________________________________________________________________
Ngokunjalo, uShamase uqhamuke kubantu bakwaMkhwanazi sebe khuluma isiZulu.
_____________________________________________________________________________________________

NGAMA GAMA AKHO LA NZARAYAPENGA. "Sebe khuluma isiZulu". BENGAKASIKHULUMI ISIZULU BABEKHULUMA LIMI BANI??????????

Angiyiviki indaba yangakini "NGAMAFUPHI", hk hk hk ngithi, UNLIKE YOU WHO PURPOTS TO NARATE OTHER PEOPLE's HISTORIES WITH SPITE, MINA ANGIYKWAZI UKUTHI OWAQALAYO ENDLINI YANGAKINI PHAKATHI KUKA SHAMASE LO MKHWANAZI NGUBANI. Am I a lier for not knowing that?????????

ENGIKWAZIYO NJALO I CHALLENGE YOU TO RESEARCH, YIKUTHI BAKHONA OSHAMASE ABALOKHU BEKHULUMA ULIMI ELALILUKHULUMA "NZARA", LINGAKAKHULUMI ISIZULU. You said so yourself. Uthe "Sebekhuluma isiZULU". Yimi engitshonjalo na?

USUDOBHELA KULOKUTHI SILWE KUHLE. UYAROBHA NZARAYAPENGA.

My war CREDENTIALS will only be displayed by my loving family and ONLY AFTER I AM DEAD, ngoba thina esintwini sithi, umuntu ubongwa esefile. Lingangibongi manje ngoba ngingajika ngilithengise liphelelwe ngamandla. BUT THAT DOES NOT STOP ME FROM MENTIONING MY EXPERIENCES DURING THAT WAR. Makhosi.

My standard of education is not for your consumption as I am happy with the lowest level that my little brain managed to cary me to. ESINTWINI njalo sithi BONGA OKUNCANE. Makhosi.

THE POINT I WAS PUTTING ACROSS USUVIKA NGOKUNGIBUZA IZINDLU ZANGAKINI ANGANI NGIZALWA KO NZARA MINA WAS, "In as much as ungasadalala uzama ukuzenza an original ZULU, which you are not ngoba LALISAKHULUMA OLUNYE ULIMI, azi ukuthi banengi abazalwa kuleyo ndlu kaZULU abanye bengabantwana bezi NTOMBI." In as much as ungasadalala uze usuze, ungabakwazi okwangakini, kodwa awusoze ubekwazi okwezindlu zako MOYO. Abako MOYO yibo abazaziyo. That was my point. Angikwazi okwako MKHWANANZI. But your very NARATION here indicates that YOU ARE NO DIFFERENT FROM OTHER BANTU. YOU CAME FROM CENTRAL AFRIKA. THAN SUDDENLY THERE IS A GIDELENDLINI WHO SHARES YOUR NAME. WHO SHARES ISIBONGO SAKHO. WHO SHARES ISITHAKAZELO SAKHO. USUJIKA AWUSAFUNI UKUTHI LOYO MUNTU AZAKALE NGOBA UYAKUYANGISA. SEKUNGANI AMAZULU LAWO ELALINGAKHULUMI ULIMI LWABO, SELILUKHULUMA MANJE, ANGCWELE.

Thank you for being EDUCATED and ELOQUENT, bengingakwazi ukuthi lalikhuluma OLUNYE ULIMI lingakakhulumi isizulu. That is the other point you are SAYING IT YOURSELF uphinde uzenze umvundla uyivike. SHAMASE, NKARI YA NGOSI.

Waqala wathi isibhozwa akusiso siZulu. The Zulu dictionary says otherwise. Olamanga ngubani????? Ususithi Isithakazelo akusiso sibongo: ZULU DICTIONARY by Doke/Malcolm/Sikakana and Vilakazi, published by the WITWATERSRAND UNIVERSITY PRESS, page 85 in the Brooklyn Library says, - "ISIBONGO - 1.Clan name. eg ISIBONGO SAKHE NGOWAKA GUMEDE. 2.Praises or praise name." Iphinde i Dictionary ithi yona compre with ISITHAKAZELO. ISITHAKAZELO - 1.flatttering praise. 2.Tribal salutation perculiar to each CLAN eg THE QWABE ARE ADDRESED AS GUMEDE. Therefore Gumede is their Clan name. Ezinye izizalwana phambili ziyathatha u Qwabe abe yi Clan name. Isibongo, isithakazelo ALL CLAN AND PRAISE NAMES.

Ngibuze Nzarayapenga, oQwabe yibo bodwa na oGUMEDE?????

Ungadobheli futhi.

NGIYAPHINDA NJALO, AKULA MEHLUKO PHAKATHI KWESIBONGO LESITHAKAZELO. IBIZO LINGAGUQUKA LIBE YISIBONGO (Clan name). IBIZO LINGAGUQUKA LIBE YISITHAKAZELO (Clan name).

Zitshonjalo izangoma. Makhosi.

Li Zwangendaba.Top
#34589 - 08/07/07 02:14 PM Re: Origins yezibongo [Re: Muntongenakudla]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Lingixolele, kusinwa kudedelanwa. Ngingakaphumi eskweyeni ngizaphinda ngibuye, I have this last thin:

Ngincindezele from Nzarayapenga (Zulu lied Muntongelakudla)
_____________________________________________________________________________________________
Izithakazelo ziningi. You don't just quote one or two zithakazelo zenzwabethi & believe them to be the all end all.
_____________________________________________________________________________________________

Likhona na elinye iqinisa elingedlula leli.

IN AS MUCH AS IT IS MEANT FOR Elangeni, IT IS MORE SO MEANT FOR THE AUTHOR.

Makhosi.

Li Zwangendaba.

Top
#34591 - 08/07/07 03:18 PM Re: Origins yezibongo [Re: Zwangendaba]
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Zwangendaba

Before siya phambili, may I explain kuwena ukuthi the correct direct grammatical interpretation of Nzarayapenga is, Indlal? ibhokile, and not Muntongenakudla. Musa ukugiya ngethambo lenyama ongayidlile khehlandini.

Back to the thread. Zwangendaba, don?t fool around ngento ongayazi. Ngiyaku dabukela ngoba you have no academic credentials in the subject of history. Uqine ngezangoma zakho zasebu Zambezi. Mhlasimbe zakuloya! Shame muntu wenkosi. My free advice: funa ama voodoo specialists laph? e-New York, bakuchathe, uphalaze, ugqume, uncinde ? then you?ll start thinking clearly; ebese uya esikoleni uthole ukuqeqesheka ukuze uthi adopt an academic approach to history.

Since you confess ignorance as to what came first between isibongo, Mkhwanazi, ne sithakazelo, Shamase, I?ll take my time to give you a free lecture ? ngisuse ifu elimnyama loku ngazi kwakho. Issue is, isibongo sakwaMkhwanazi nesithakazelo, Shamase, siqale KwaZulu, njalo ingqikithi yaso isesiZulwini. Before that, thina besinga bakwaMpukunyoni, then saba ngaba kwaMnqobokazi. Whether besikhuluma isiZulu or not before the surname Mkhwanazi was derived is neither here no there. There can never have been a Shamase owasala eZambia, when Mkhwanazi (the surname othakazelwa ngoShamase) wasn?t even in existence then. A cart doesn?t come before the horse.

Ngizoku buza: where did those alleged pre-Mfecane Zambian Shamases bakho get the word, Shamase, from ngoba isiZulu abazange baze basazi? Or they dreamt of the word, assisted by your daydreaming soothsayers! Get real Zwangendaba. Issue is, wena uzama ukuthi score cheap points ngoku dicilela isidima sendlu yangakithi phansi ngamanga akho. Manje ngeke uze ulunge, I?m exposing you for the upstart you are.

On your obsession about isibhozo as meaning eight, well guess what, angisiyena umonase. Ngokunjalo, I?ll make you excited like the proverbial pig in the mud (uze ujuluke ezinqeni) by saying: well, take the victory; it?s yours Mr Maseko. Mind you, Maseko is of Malawian origins.

On the dictionary yakho leyo ogabisa ngayo njenge gwababa lipheth' umgodo, mina kaSomkhele ngithi: kanti awuboni ngani we ndodamfino ukuthi a tribal salutation differs from a clan name? Answer this question with reference to leya mibuzo yami ngoNkosi, Msimang, Gwala etc. Then you?ll see the fallacy of your blue collar interpretation of words. So much for blue collar workmen thinking inside the box, not seeing the wood from the trees! Yisono ngabo abantu benkosi.

Indaba kaMoyo ngaqeda ngayo kudala. The writing is on the wall on their origins zasebu Shona ? their totems speak for themselves.

Shamase Nkwali yenkosi
_________________________
uShamase wangempela!
Umqwashisi - impohlo engenankinga!
Igcokama likaNdonga.
Isishwapha sikaSomkhele.
Yangcol' into ngayintshinga - bayicosha abafokazana!
Futheka mnyekefuli.
Ngiwuphula ngamabomu umoya wakho - yilento ekubulalayo!

Top
Page 8 of 28 < 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 27 28 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert