Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 19 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Topic Options
Rate This Topic
#35114 - 10/19/07 02:37 PM Is "nxa" exclusive to Northern Ndebele?
Mbulawa Offline
Ngqwele

Registered: 03/27/04
Posts: 167
Loc: Joburg, SA
Whenever I visit my friends in "Jozi central" they always blast me for using Ndebele instead of Zulu besithi ngiyajampisa. Among words I forget to forget are u "nxa" for "ma" in Zulu or "if" ngesikhiwa ..oh sorry ngesilungu. I want to know if the word "nxa" when used in that context is only valid in Ndebele (Northern).

I know Patricia Majalisa is not Zulu but I'm listening to a track of hers where she keeps saying "Ngeke ngilale nxa ungangi phendulanga!" over and over again. Which language is she borrowing from?

Top
#35134 - 10/20/07 03:11 PM Re: Is "nxa" exclusive to Northern Ndebele? [Re: Mbulawa]
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Liyasetshenziswa sibili ibala "NXA" olimini lwesi Zulu. Besekusiya ngesigaba okiso. Kuyafana lokuthi usebenzise ukuthi "KUYAQANDA" abanye besithi "KUYABANDA". Womabili la mabala aqondile. Abanye abantu baya bakuthathe serious ukuthi lelo bala alaziyo athole angani kalila substitute. Isintu sakwethu sijulile zihlobo.

Ngizakunikeza elinye ibala elisetshenziswa kakhulu ngabadala okokuthi thina singathola angani bayakiliza: "IYANGA" for ILANGA.

Bangaki ontanga abasalisebenzisa lelo bala?

Yikho u "NXA" uqondile sibili, ubazise abanye bakho ukuthi kawukilizi, usebenzisa isintu soqobo.

Li Zwangendaba.

Top
#35142 - 10/21/07 08:13 PM Re: Is "nxa" exclusive to Northern Ndebele? [Re: Zwangendaba]
vunguza Offline
Ngqwele

Registered: 06/09/07
Posts: 129
Loc: emaguswini
Mbulawa

mina ngibona sengani kwesinye isikhathi yi-case of abodadewethu labafowethu abazama ngazo zonke indlela to fit in (or is it to hide) within izizalwane zaseMzansi Africa, even if by any means necessary, lalapho bengelalwazi olweneleyo ngezesiZulu. part of this may be driven ngokuthi nxa sebefika laphana koSekusile bezwakale behlukile, which i think to some extent stinks.

imagine living with a language for up to, say, 20 years, bese ufuna ukuyi-eraser leyo language just because either uzama ukukhohlisa ohata (SAPS) or you want to sound njengokungumtshifananyana nxa usukoBulawayo. having said that some of this will obviously be unavoidable, like amanye amagama ajika abe yinhlamba ngale kukaLimpopo, njengokubhebha (okomlilo please), etc. another thing yikuthi izindimi ziyathathelana, for example ungayahlala eCape Town okwesikhathi siyakuzwa usukhuluma isilungu nge accent yamaColoureds that stinks to high heaven, njalonjalo. and then there is Mad Bob. some people are just too embarassed to be associated with the lunatic okungavela kwindlela abakhuluma ngayo. this list may go on, and on, and on
_________________________
Koze kubenini, what will it take?

Top
#35153 - 10/22/07 12:49 PM Re: Is "nxa" exclusive to Northern Ndebele? [Re: vunguza]
Inkosi uMzilikazi ka Mashobane Offline
Mafikizolo

Registered: 03/26/07
Posts: 42
Loc: Mzansi
Inkinga enginayo ngesiNdebele sakwa Mthwakazi yikuthi sesidibanisa isiShona kakhula namhlanje. Lokhu kuyangicunula kakhulu njalo ngikubona kuyikubhidlika kolimi and if we continue that way, 40 to 50 years from now the language will be no more.

Because of this problem mina angikunakile if abantu bezama ukudibanisa isi Ndebele nesi isiZulu,isiXhosa or isiSwathi ngoba ngikubona kusiza ukuthi purify ulimi lwakithi olusonakele.Bangabe bekwenza ngoba bezama ukuzufihla la e Mzansi kodwa mina angikunakile lokho ngoma kuyasiqinasa nathi sigabantu from the onslaught sesiTshona nama Tshona.

u "NXA" ngibona angani uthathelwa kusiXhosa, into nje amaXhosa athi "Xa". IsiZulu sithi "MA". Ekugcineni isiNdebele sakwa Mthwakazi sibunjwe from indimi ezine, ezithi isiZulu, isiXhosa, isiNdebele sakwaMhlanga (eMpumalanga Province)nesi Swathi. Amaswathi athi "ukunatha" lesiNdebele naso sithi "ukunatha". AmaXhosa wona athi "ukusela" isiZulu sona sithi "ukuphuza".

Isi Ndebele sakwa Mhlanga sithi ku "Qakathekile", isiNdebele sakwaMthwakazi sithi ku"qakathekile" isiZulusithi "kuBalulekile" naso isiXhosa sithi "kubalulekile"

_________________________
Inkosi uMzilikazi ka Mashobane

Top
#35157 - 10/22/07 01:39 PM Re: Is "nxa" exclusive to Northern Ndebele? [Re: Inkosi uMzilikazi ka Mashobane]
kanti9Kunjalo Offline
Sakhamuzi

Registered: 08/08/07
Posts: 53
Loc: Empangeni, Ningizimu Afrika
Ekuhle.

Baba Matshobane. Ngizwa angani uthi: ""u "NXA" ngibona angani uthathelwa kusiXhosa, into nje amaXhosa athi "Xa". IsiZulu sithi "MA".""

U "nxa" uyasetsenziswa sibili olimini lwesiZulu. IsiZulu sinje silezigaba. Yana e Gamalakhe, uze ngapha ngakithi Empangeni, uqanse uye eMpumalanga uphenduke uzengitshela ukuthi uzweni okwehlukeneyo. Kodwa bonke laba bantu bakhuluma isiZulu.

IsiZulu, okufana lesi Suthu, silezigaba. Kuthi phezu kwalokho, lona ulimi LwesiZulu lwakhiwe ngendimi ezehlukeneyo ezakha aManguni.

Kodwa u "nxa", ngiyazi ngiyangimuzwe sibili esetshenziswa enkulumeni.

Yimi okaMblazi.

Top
#35208 - 10/31/07 12:59 PM Re: Is "nxa" exclusive to Northern Ndebele? [Re: kanti9Kunjalo]
ngothobane Offline
Mafikizolo
***

Registered: 10/30/07
Posts: 18
Loc: South Africa, Gauteng, Johanne...
Empeleni kumele nazi Zulu Omnyama ukuthi isiZulu esikhulunywa abantu baseGoli akusona isizulu samaciko(esiphelele) siyanqamulela. Ngako kukhona abantu abayodamane bahoze omunye umuntu ekhuluma igama abangalazi bethi ukhuluma isizulu esingaqondile, uyabhidilisha ekubeni lowo muntu ekhuluma esengonyama uqobo lwaso. Iphuzu engilibeka manje ukuthi kusamele siqokelele ukuthi isiZulu sihamba sihambe bese siyahluka ngezigodi njengaso isiNdebele. Uma uyokuthi qu kwaNongoma lapho kwakhulela khona uMzilikazi endlini yakwabomkhulu uZwide kaLanga, uyodideka udibana namaZulu akhuluma isiZulu esiyisiNdebele kuhle njengawo amaNdebele kaMzilikazi, bese uya ogwini-eThekwini uyohlangana nabantu abakhuluma isiZulu ngeyinye indlela. Uningi lwabantu abancike ugu kuthiwa "luyathekeza" uma lukhuluma-uzwa umuntu wansondo ethi "ngiyakutshena" noma athi "Heyi mf'thu keseThekwini lapha."
Kithi KoLudumayo (KwaNkosikazi) baningi abalokhu besathi "imbala noma ngempela" kodwa ngithe uma ngihambela ezinye izigodi zezwe likaMzilikazi ngathola ukuthi abantu bathi "sibili" uma begcizelela inkulumo.
Kukhona amagama ayimvama asetshenziswa endaweni ethile kubebikho futhi angeyona imvama. Ngaleyondlela uma uye wakhuluma igama elingaziwa, abantu baye bakhuze imihlola. Udibi lwabantu baseGoli bacabanga ukuthi igama elithi "ukushaya ingquza"(ukulala nomuntu wesimame ocansini) liyisiZulu. Cha akusona isiZulu lesi. Mhlawumbe inkinga ukuthi lipelwa njengaso isiZulu. Empeleni liyingxenye yezinlimi mbumbulu ezitholakala ezikhungweni ezingamadolobha.
Ngithini lapha-ngithi mina amanye amagama esasiwathabathe sithi ayisiZulu akusona isiZulu futhi akuwona amaZulu wonke asaziyo isiZulu. Ngako omunye umZulu angakutshena athi ukhuluma isiZulu esinqamulelayo ekubeni naye engasazi sidalo sakhe. Awuzwe ngizokuzeka ngithi ngiye ngadibana nentokazi yomZulu, naso isuka inkulumo sesiyaxoxa. Kuthi nxashana seyivutha ingxoxo bese ngiphefumula maqondana nesikeyi isho iqikilekile intokazi yomZulu ithi "Yini konje isikeyi?!"
Uma ngiyisonga lena eyami ngiyokuthi akufanele neze sibakhese abantu bakaMzilikazi uma bezama ukusikhuluma isiZulu ngoba isiZulu nesiNdebele yinto eyodwa. Ngibona kungcono ukuthi abantu bakhulume isiNdebele esinesiZulu kunokuba bakhulume isiNdebele esilumelayo futhi esigcwele amagama esiTshona. Engiyobakhesa yilabobantu oyobathola sebehamba bezibonakalisa kwaBulawayo bethi "mara ne!" Ngisho iLembe nayo Imbabala eyagxakaza ematsheni imbala lingadinwa kuthwale elenkanyamba uma lingezwa kuthiwe "omara ne" yisiZulu. Ngako masehlukanise okuhle nokubi Mahlabezulu!
Zulu Omnyama malukhule ulwimi, lukhule lukhapazele lube ngangezwe lakhe uMzilikazi!
Zulu!

Top

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert