montongenakudla uyazizwa uthini? [ukuzonda omunye umuntu ngoba engowolunye uhlanga] you mean sizonda amatshona ngoba engasimaNdebele. you are a saviour? zama mfokazana kodwa angeke ulunge. inkulumo yakho ilula kakhulukazi.ngiyezwa ukuthi ukhuluma ngami kodwa usaba ukungibiza ngegama. miana mfo amatshona angiwazondi ngiwawenyanya ngezenzo zabo. qha kwaphela.

aangingeke ngikufihle lokho. bangakaceli uxolo bahlawule izintandane nabahamba ngama wheel chairs, ababona oyise beboshwa ngentambo ku retshwe umama izingane zibhekile kutshintshiswane ngaye, ababegejiswa izidumbu ngezandla ,isidumbu esibolileyo, cha you are barking on a wrong tree. angifuni kuphindisela ngoba nginenkolelo yokuthi uMthwakazi uhlenzeke kakhulu. asikwenzi okwenziwa yini matshona. siyaziqhaja thina. impi siyayilwa kodwa with ubuntu. asibulahli ubuntu ngoba sisempini. omama nezingani siyabathatha sibenze abethu. umuntu esimbulala empini siyamngcwaba ngokuhlonipha. ninake ninjani? niyisizwe esinjani? kodwa vele ngenzani ngizichithela isikhathi sami ngabantu abafana nawe ngoba singeke sifane mina nawe futhi awungeke uguquke. uyohlala njalo uziqhenya ngokuxova imphemfumlo nokumela ababulali amatshona.