Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 38 Guests and 0 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 17 of 18 < 1 2 ... 15 16 17 18 >
Topic Options
Rate This Topic
#38705 - 06/20/08 11:36 PM Re: Brainless Xenophobic attackers ***** [Re: Babugagashi]
BATHWALIBOPHAHLA Offline
Sakhamuzi

Registered: 03/27/08
Posts: 88
Loc: UK
Quote:
Anyway, osokwenzakele sokwenzakele, angeke sikuguqule. Ngaphandle kokufuna leyo evidence yenu, kusobala ukuthi sonke siyayisola kakhulukazi into eyenziwe ngabafowenu.


Olendlebe uzwile kaGatsheni , siyakubonga muntu wakithi ngalawo mazwi, sizozithoba amanxeba.

Sekubhicwa ngezistatitics, oKapa , kanye lezehlakalo zakwezinye izifundazwe ezingaqondene nex lomkhosi wethu lapha eGauteng (2008) okuthinteke khona isizwe sakithi. There is a specific incident esikhala ngayo ngoba ithinta thina uqobo lwethu, bona bayajeneralayza.Ayikho nje into ezanywayo ngaphandle kokwakha intabakazi yesmoke screen. Sekufanele sisithenge leso smoke screen maNdebele, l refuse to buy this, bazothenga abathengayo.


Edited by BATHWALIBOPHAHLA (06/21/08 12:12 AM)

Top
#38709 - 06/21/08 09:04 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: BATHWALIBOPHAHLA]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Bathwali, Gagashi naninonke bafowethu nodade, niphile nje.
Ngiyanizwa ukuthi ningibona ngisephutheni ngokusukumela amaZulu. Lokho kuyilungelo lenu engilihloniphayo. uBathwali ukhuluma ngokujeneralyza, yini lena ayenzayo pho yena? Engizibuza khona ukuthi yini eyenza umuntu akhethe ukuthi ngamaZulu. Akushiwo ukuthi abaNtu, ama-Africa, amaSouth Africans. Kukhonjwa amaZulu ngqo. Uma sibheka umlando wezizwe zabantu siyazi ukuthi sixhubene kakhulu ngoba ngisho ne-gene pool yethu ngikholwa ukuthi ihlangene. Ngokubona kwami ama-features amaZulu noMthwakazi ayinto efanayo kanjalo nezinye izizwe. Nibona ngani? Shonini bo, mhlasimbe siyanuka angazi?
Nawe Gagashi uyasho ukuthi akusiwona wonke amaZulu anjani njani, kodwa uyaqhubeka nokweseka lento yokuthi kuphakanyiswe igama lamaZulu njekabantu abangobhongoza. Noma ngiphikisana nesibalo sakho sika-1000 noma ngisivuma, ubona kufanelekile yini ukukala isizwe ngedlanzana labantu?
Noma ningathini lento yokuthi kuthiwe ngamaZulu ayimsulwa nakancane, inezinhloso zobubi bodwa.
Igama elithi "amaZulu" likhulu kabi. Lisihlanganisa sonke, nikukhumbule lokho. Uma usuqale wathi "amaZulu" ufaka wonke umuntu ongumZulu hhayi abenzibobubi bodwa. Ukhuluma ngomaShandu ophekela izintandane, ukhuluma ngoNkwali owenza ukuthi lomphefumulo wenkosi owashiswa yizigilamkhuba uthole ukuphumula, yize noma kunabantu abanjengani ababethuka imvelaphi yakhe indlela yonke!
Uma nikwazi ukuthi nibheke phakathi konembeza benu ningaliboni iphutha kulezinkulumo zenu, mina angazi kwayisholo uMaBrrr.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#38722 - 06/21/08 03:48 PM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Skhotha]
BATHWALIBOPHAHLA Offline
Sakhamuzi

Registered: 03/27/08
Posts: 88
Loc: UK
Quote:
Akushiwo ukuthi abaNtu, ama-Africa, amaSouth Africans.
In this context thus general and


Quote:
Kukhonjwa amaZulu ngqo.
thus specific


Quote:
amaZulu" ufaka wonke umuntu ongumZulu hhayi abenzibobubi bodwa.
in this context uyaxuba nje for the reasons best known to you ,yi megalomania le which is classic

Top
#38732 - 06/22/08 11:30 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: BATHWALIBOPHAHLA]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Bathwali,phila mntakababa!
Mfowethu ngicela ulibeke phansi lelopeni elibomvu nebhuku lakho lePsych101. Ngoba kuyakusitha kulenkulumo yethu.
Iphuzu elimqoka elithi igama elithi "AmaZulu" libandakanya wonke umuntu ongumZulu ngokuzalwa. uNkwali uyiphotographer yamaphephandaba lapha emzansi, umangingaphonsisi iTimes. Nguyena owashutha lobaba owashiswa yizigilamkhuba eGauteng. Ngaphezu kwalokho wathungatha izihlobo zakhe, waze waqiniseka ukuhi uyancwatswa ekhaya lenakoMoz. Kukhokonke lokhu, umangibheka, uNkwali wayengaphoqwe muntu ukuthi asize umndeni kamufi. Iphephandaba lumiholela ukuthi athathe izithombe kuphela. Kodwa uNkwali wakuthathela kuyena ukuthi makathungathe izihlobo zikamufi, athole nokuthi ungubani. Kuyasho ukuthi wayebona ukuthi ubuntu buthi yena makenzeni kulesigigaba.
Endleleni kaNkwali esuka lana emzansi ephelekezela isidumbu siya eMoz, wayelokhu ehlangana nabantu, njengabanye benu, bekhalaza ngesenzo "samaZulu". Bethi amaZulu this, amaZulu that bekhuluma nomuntu oziqenyayo ngomlando wamaZulu ayinxenye yomlando wakhe! Ngisho nabomndeni bebonga uzwelo lukaNkwali bebengazi ukuthi bakhuluma nomZulu ngokomlando.
Lendaba kaNkwali mina ingikhombisa ukuthi kunabantu abazukuthi amaZulu yizilwane ezingebantu. Bahluleka nokubona ubufakazi obuphambi kwabo, njengezihlobo zalobaba owabulawa.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#38742 - 06/23/08 08:04 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Skhotha]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
Skhotha, mfanami, kunjalo kodwa, ngethemba ube nempelaviki enhle njalo you enjoyed the weekend. you are a small swamp in desert, a very valued contributor to the forum that mostly concerned about the wellbeing of the Mthwakazi nation, isizwe esiphakathi kwenkinga, all problems you can think of, but ubuqolo bakho sebuyangidina manje. kanti yini owalayo lana wena zinyane lesilo, ukuthi amazulu were involved in xenophobic attacks. lalela wena bafo, it couldnt be possible for whole Zulu nation in SA to be involved in that barbaric attacks. check the war in Iraq, who are known in the world to be the ones who involved the war?-the Americans, but were they the only ones?, i can see you jumping to say no, why?, cos the polish,italians, the uk and even zimbabweans for that matter were there. but umhlaba wazi njalo, and if you ask the Iraqis they say Americans. IF THE PEOPLE ATTACKED IN XENOPHIA WOULD SHOUT TO THE TOP OF VOICES, SAYING THE ZULUS, IT DOES NOT MEAN THE WHOLE NATION WAS INVOLVED, IF IT WAS INVOLVED, BEKUNGEKE KUSALE MUNTU OPHILAYO.
the Nkwali boy is photographer, there could be a lot motive behind that, not necessarily out of good will, remember what it has for his career, mostly could nobelprizer(just thinking out the box). lokho ke akucazi ukuba nozwelo kwakhe, why did he diclose ukuthi umZulu,there could be alot of answers!!!
mfowethu Amazulu bayabandakanya kule nxufunxufu, yina into ongazwayo kulokho.you are one in a few who understand the negative impact of that barbaric act, the rest of your unlearned brothers do not understand or know anything about uMthwakazi, kwwaphela, you can defend them here on the forum, but try it on the layman(sp) on the street, they will redicule you.
angisho ukuthi isizwe sika Mthwakazi siwazonde amazulu , but they must know the truth, bazikhethele bona.
kayiphele lendaba ngoba as uMthwakazi we have a lot in our hands to solve and accomplish, ngeke siphike ngawe owala ukuthi ingwe inamabala.
phila mfowethu kodwa wazi ukuthi lokhe ngeze kuntshintshe lakancane.

Top
#38743 - 06/23/08 08:14 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: BATHWALIBOPHAHLA]
Afrikado Offline
Mafikizolo

Registered: 06/12/08
Posts: 11
Loc: South Africa

Nina belikaMthwakazi, uma ngabe nifuna ukubona izinga lendelelo yenkulumo yenu eniyibhekise esizweni sikaPhunga noMageba esibalelwa ku 10,7 million ngizonikhombisa. Kade nje nginibuka nisina nithelana ngothuli ebusweni! Nilinganisela ku 1000 amaZulu ambandakanyeka ezenzweni ze xenophobia e Gauteng
=0.01% of the amaZulu population.

Qhathanisa-ke futhi imibiko yezindaba ethi kubanjwe, kwaboshwa izinswelaboya ezibalelwa ku 600 ezimbandakanywa ne xenophobia eGauteng. Kusho ukuthini lokhu kuwe?
1. Sixty (60)% of the people involved in acts of xenophobia were arrested; and
2. That 60% aught to be 100% amaZulu.

I challenge any of you to go out there and verify this proposition; ngimfunge uMfananje angavuka ahambe ngezinyawo namunye ongaphuma nomphumela othi lababantu ababoshelwe i xenophobia amaZulu wodwa.

Nina bakaMzilikazi kaMashobane ningafuni ukuzakhela utalatiya ngeze!

Okwesibili, kunezinkolelo ngezifikanamthwalo eNingizimu Afrika. Isibonelo: izifikanamthwalo ziyimbangela yokunyuka kobugebengu. Kukhona abaphatha ngisho indaba yokuthi kune-snap survey ekhombise ukuthi cellular phone crime plummeted during the xenophobia rage.

It is such sweeping baseless statements that fuel xenophobia nina bakaMthwakazi!

You have drivelled insults, nonsense and hate speech directed at amaZulu for reasons that seem just to you. However, such conduct cannot go unchallenged.

Several times I have been tempted to trade insults for the sake of it. But such insults breed xenophobia a fact I hope to impart to you by the time we are through with this subject.

Sengivala, Madlenya mfowakithi umlayezo wakho uthi bheka idwala oqhuzulwe kule. Sonke sivela ndawonye.

Lets look for solutions, looking for scapegoats and pointing fingers is no panacea.

Top
#38744 - 06/23/08 09:39 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Afrikado]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
Just as i thought, very violent,irrational, inconsiderate.the only thing oyicabanga yimpi, it sounds familiar, kanti vele unxuswe ngubani enkundleni yamadoda.
uyayithanda istastic(sp), but i doubt ukuthi you understand it.uzozigwenxa, abstain from, stay on the subject matters you understand ngoba uzogcina untshuma or uwumana.
angizange ngithi ngamazulu wodwa, kodwa imajority yawo yiwo. angikhathali what percentage they form Mr Statistics, okusalayo yikuthi bayabandakanya. ilizwe lamoshwa yi mob pysch, kungavela umuntu eshaya toyitoyi, you most likely to join ungazi lokuthi kubangwani. akekho umuntu okuthela ngothuli, ngoba i believe you were not involved, or you want me to think otherwise.
please kayiphele lendaba it wont bring the dead, in Mthwakazi we a lot nkinga to solve than to listening to you trying to prove innocent, kodwa vele khona lakelavuma nini.
lezonswelaboya ngamazulu, uyavuma yini , noma ufuna ama stats

Top
#38749 - 06/23/08 10:18 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: nejana]
Afrikado Offline
Mafikizolo

Registered: 06/12/08
Posts: 11
Loc: South Africa
Let me for a moment humour you Nejana. 'Violent, irrational, inconsiderate' If you can show me how you reach this conclusion about me and (probably my last posting?), maybe I will be able to workout how your logic works. That way probably find out how you blame amaZulu for xenophobia in Gauteng. I don't want to jump to conclusions.

Your lack of understanding statistics has already been evidenced. Ration and logic are based on among other things facts, points and statistics. A person who exclusively dawdles in self pity and blamelaying in a kangaroo court of his backyard can hardly be anything but emotional.

'Angizange ngithi amaZulu wodwa, kodwa imajority'; would you say then 50+1%? If so I reiterate my challenge, go out there you have a pool of approximately 600 people arrested for xeno in GP show me that at least 301 of those are amaZulu and you will have my unmitigated agreement.

Until then try and practice restrain on passing opinions about me: '...you most likely to join ungazi lokuthi kubangwani' please brother!

Perceptions drawn in any instance Nejana reflect on the viewer. 'Akekho umuntu okuthela ngothuli' Nor did I allege that one is, I stated nithelana=spraying each other. The rest of that sentence is superfluous, as much of your comments in your last posting.

Isho okuthandayo.

Top
#38750 - 06/23/08 10:57 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: Afrikado]
nejana Offline
Sakhamuzi

Registered: 05/15/08
Posts: 53
Loc: mzansi
Mr Statistic.Afrikado, akuye ukungishumayeza ngamapercentage, they will remain nothing numbers, impilo zabantu lezo ogabaza ngazo or to you yizilwanyana nje ezingatsho lutho.
people died cos some idiots decided out of ignorance and illteachings to do so, of which some of those idiots are Zulus.
sengikhathela ngokuzwa ulokhu ungibalisela ngomsulwa benu.
there is nothing to justify what happened., so lets cut this and move on.
uyawathanda amaStats, usebenza kuphi, Stats SA, or uzama ukungethusela ngenyoka efile, i know far much better that, lets not go academic, akubalulekile lana.forget your stats bafo
kanti vele wena nomfowenu uSkhotha nisizwani, lilokhu libhizi enkundleni lisinukisela ngomsulwa benu.
akelize lembona engasiza uMthwakazi, hayi lokhu.

Top
#38751 - 06/23/08 11:39 AM Re: Brainless Xenophobic attackers [Re: nejana]
Afrikado Offline
Mafikizolo

Registered: 06/12/08
Posts: 11
Loc: South Africa
I note that you can barely hold your own in a debate. One seems correct when stating ones own version until you hear the other side.

I appreciate that we leave this subject on this note.

Asibuyele ezinkingeni zezwe lenu: Zimbabwe. When fighting with a tiger fight like one; uma ushaya inyoka ichotshozwa ikhanda. Mina-ke umuZulu kaMfananje kaMzobi uMthontela thonte onjenge Gwalagwala wase Ngcawushen'ebomvu osho njalo.
Edited by Afrikado (06/23/08 11:47 AM)

Top
Page 17 of 18 < 1 2 ... 15 16 17 18 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert