Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 70 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 5 < 1 2 3 4 5 >
Topic Options
Rate This Topic
#39044 - 07/10/08 07:03 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Jazelindizayo Offline
Nduna
*

Registered: 04/11/03
Posts: 388
Loc: At large
Originally Posted By: MTHWENTWEHLABA1
Originally Posted By: duze


konje yini amavovo? ukhona umuntu onganginceda ngencazelo yamavovo?


Mthwentwehlaba1 dictionary = 1. vovo/ivovo - noun pl amavovo-of the geaneology of muntu or jazi. 2. Lvovo - masked up with a yearned for social front which is not the real standing of that person in his society.


Since when do imbeciles and morons have dictionaries?
On which day and in which post have I ever agreed with the sentiments posted and expressed by Ivovo? As usual MthwentweHLABA1 you are talking out of your behind. It would appear that you hell bent on engaging on a war of words - kunini ungilandelela from thread to thread with your mealy mouthed and downright stupid ideas? Hell you even posted a thread in which you demanded to know my whereabouts! And when that didn't work you dredged up an old thread or two in your puny and futile attempts to get my attention. The fact of the matter is that so long as your posts, thoughts, insults and other stupid ideas continue to be, as the old insult goes, as substantial and as fragrant as a dog's fart then I will continue to be underwhelmed by what you write and post here. My rasion d'etre here is not to engage with fools.You cannot teach anything to a fool and most certainly you never learn anything from one. And you sir are a first class fool. My raison'etre here is not to respond to every foolish insult posted by foolish fools of your ilk and Duze a man who is yet to discover the caps lock on his PC. Together with the Aged (apologies to Dickens)in New York you are yesterday's men with yesterday's ideas. My raisond'etre is not to engage with fools who sit with English men. My raison d'etre is not to engage with those who breathlessly speak about the independence of Mthwakazi as though is is a matter of days nay minutes away . My raison d'etre is not to engage with those that cry out and demand to be lead like sheep.Stupid is forever and ignorance may be fixed. My raison d'etre is not to engage with those that refuse to fix their ignorance perhaps out of sheer stupidity.My raison d'etre is not in engage with those that start meaningless and stupid threads with the same frequency as changing your underwear. My raison d'etre is not to engage with cheerless cheerleaders of your ilk. Mine is a higher calling and the currency that I deal with, the currency of ideas is one in which you have shown yourself to be seriously lacking. To that end I will continue to ignore you ungaze ungilandele njengo titisi from thread to thread
_________________________
Whenever people agree with me I always feel I must be wrong

Stupid is forever, ignorance can be fixed.

A mind is only useful if it is open

Top
#39045 - 07/10/08 08:01 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Jazelindizayo]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Yebo Jazi, uthini sonny?
Ungazondi tshomi, asixoxe njengabanye. Ungaqali ukuthukana akulunganga.Kanti idebate seyathini? NJANI AWUSABHALI AMA 20 PaGes thEsE dayS.LiqinsO NGAKE NGAKUDINGA njalo NGAFUKULA ENYE ITHREAD YAKHO YAKUDALA akusimfihlo le. Ma ngifuna ukuxoxa lEBUDDY YAMI YInI nKINGA laNA. nGIthanda isiventshura sakho esiphakeme ukudlula esika Charlie even lesika queen ngokwakhe. I nga ibroz yakho umuntu? Come on engabi ligwala kaze la simnikeze amastatistics thina amamorons. Yenza uphendule masinya mfana ngifuna uKUYa emhlanganweni kulokhetho lomuntu ongasileader thina zimpumputhe ezifuna uzibuse. sORrY NGIPhose ngakhohlwA KantI iFREEDOM OF SPEECH ayisavunyelwa yini, ngitsho phela usukwata ngentoEziNGelA MseBENZI.


Edited by MTHWENTWEHLABA1 (07/10/08 08:03 PM)
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39046 - 07/10/08 08:11 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Jazelindizayo]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
jazelindizayo kunjani la ukhona. cha mina ngisaphila mfo. wena ngempela lento yenhlamba ngeyakwenu. uhlulwa yimibono yezinsizwa bese uthulula lokho okwazi ngcono. cha khululeka wena sikhona thina inkunzi emnyama inkomo edla yodwa sizokufundisa inhlonipho. ubazi ubuntu mfo. uyabona uma izinsizwa zikuhlula ngemiqondo nangamagama vele uzithulele ngoba uzihlaza wena ngenhlamba.

noma nawe ubilelwa ligazi labafowethu kanye nabafowenu ngokwakho lokho. iyoxolisa mfo ngoba kulukhuni ukukhahlela ngasezincijini. bheka la we jazi, thina Mthwakazi sesiqalile.noma ningasibulala okusalayo sizimisele ukuhlomuka ngaphansi kombuso wobugqila. noma ningasibulala vele kungcono sife kunokuhlala nani. nisifunani thina ngoba thina asinifuni nalanihambengakhona.

inkulumo yakho iyantenga nje. akekho owesintwini okuzwisisayo. noma ungazama ukusithena amandla kodwa mfo wazi ukuthi uhlangane nabazimisele ukufa. kwelakithi kwaMthwakazi sikholelwa ekufeni kanye hatshi lento yobugqila obungenaphakade. linenhlanhla ngoba asinaye umkhokheli ozokhuluma ulimi lwethu. umkhokheli ozothi akuyiwe sifenabo. yilapho ke eniyobona khona ukuthi iNdebele ngumuntu onjani. nicabanga ukuthi nisiqedile nee? phinde mfana. sizalwa ngamabutho thina. one day, one day mfana ziyotholana phezulu. siyafisa kabi kabi ukuthi lifike lelolanga lapho siyothola inkokheli ezosivumela isiqoqe sinidumele kubonakale ukuthi amagwala ngabobani.

you are such a racist. why involve the whites in this? we are not white wena siphukuphuku. niyasibulala singahlomile. mina itshona elingahlomile angeke ngilibulale. kungathi mina ngingatholana nawe jazi. kubonakale ukuthi wubani insizwa. mhlawumbe ngikhuluma nenye nje into eziphephukelayo yindlala. kodwa ke ngiyoba ngifuna ukukufundisa ubuntu. osindela ukuzincengela yikhonje ula uzenza thina. nivele nisesabe nisizonde singenzelutho kinina ninjani nje. too much infiriority complex.suka mani hlukanani nesizwe sikaMthwakazi niyokwehlulekela le kwenu lapho eniyokwenza imithetho nijike ningayilandeli. thina Mthwakazi mfana singabantu bomthetho. lento yenu yokuthi kuthi kune cnstitutional law ebhalwe yinina bese niyahluleka yikuyilandela ningabantu abanjani. lokhu kukhomba ngakusobala ukuthi aningeke nabusa izwe zehluleki. ningakaxolisi ngamagazi ezihlobo zethu niyobamba lokhu kuphunze. nibambe lokhuya nakho kuphunze. kukumanje kunjani kini jazi? kohlala kunjeya.

Top
#39047 - 07/10/08 08:51 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Skhotha]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Skhotha mfo kunjani. mina ngisaphila mfo wakwaZulu eMsinga kwaMabaso ngasoThukela feli. zinjani kodwa izinsizwa kungenzeka ezinye zimphethe uDuze,inkunzi emnyama inkomo edla yodwa le eMsinga Top. phila ndodayamadoda la ukhona. awu yee sezaqedana izinsizwa zakwethu sokwasala izintandane nabafelokazi.
we mfo lo okambeki i history yakhe uyayazi? sengisho ubekuphi ngesikhathi beku exile esenzani? uyazi ukuthi manje esengu president wake wathunyelwa abadala ukuthi bamkhuze ngokuphuza kwakhe? lombemi ongombeki unezinto ezinto eziningi abantu abangazaziyo ngaye. kwakufakwa kwakhe esikhundleni angithi uyise ubengumongameli kakhongolosi. so kwakhona lokho nje kukhomba ifarveratism.

wafakwa ngoba kubongwa uyise hatshi ukuthi i record yakhe ikhomba ukukhalipha. kwaze kwakhomplena ama members of parliament ukuthi lomfo udakwa aze ahluleke ukuhamba athwalwe. bathi udakwa kuze kuzwise usizi ukuthi ma kungenzeka isigigaba ezweni kufanele i president iphuthume izwe lingatholakala lingenaya umongameli. bathi udakwa abambe omame ingamavuva ma bemfuqa avele awele lee daca. uyakwazi yini lokho? kufanele ngoba phela lendaba yavela nasemaphepheni. akusimfihlo.


so ungaveli uvume ukubona umuntu efaka othayi nensudu emi ephalamende bese ucabanga ukuthi akafani nawe.what the guy is doing defies logic. thewhole world just do not understand him. i personally do not see the logic in supplying zimbambwe with electricity kube in my own country kucinywa ugesi emadolobheni afana noGoli,Theku nasePritoria. where is the logic in that. izimambwe ayikhokhi izikweledu zayo. izimbambawe injenje izenzile. but the thugs are buying guns. kungani engafani naboBotswana Zambia akhulume naye into esobala. wesabani angaze adele izwe lakhe? yini engaka ngomgabe engaze yesatshwe yi southern africa yonkana? ungabheka kahle ngumbeki osimamisa umgabe. if umbeki angatshintsha avele atsheleumhlaba iqinisa kungaphela kusasa lokhu. even his own parliament ayimzwisisi. wehlawenyuka asiyale kozimbambwe uzanadweee. yini engaka ayisaba ngomgabe?

Top
#39048 - 07/10/08 09:50 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Babugagashi]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Ngiphinde ngibingelele kini nonke.
Babugagashi, ngeshwa noma ngokungathandi kwabadala, iyangiphika i-link onginikeyona. Kodwa futhi angazi ukuthi yini lena ongikhombisa yona eyisimanga. Ngisho ukuthi ngabe kuhlukene yini nezinto ezenzakalayo kwezombusazwe na?
Ngoba bengishilo ekuqaleni, sonke sinamaphutha ethu esibusiswe ngawo. Ngezwa kuthiwa uMbeki uthanda abafazi etc. Kodwa ngicela ukuveza okunye engakuzwa kushwashwathwa ngamanye amalunga eANC. Kuthiwa umfana kaMbeki wabulawa ekudingisweni. Ebulawa ngamalunga eANC ngoba eyimpimpi. Kuthiwa uGovan Mbeki uyise kaThabo waziswa futhi wavumelana nesinqumo sokuthi makabulawe. Abathi bayazazi bathi uGovan wayengafuni ukuthi uMbeki anikezwe isikhundla sikamongameli weANC.
Singazimoshela isikhathi sihema njengabafazi sikhuluma inzwabethi noma singacijana ukuze iAfrica yandise isibalo sabaNtu abazimisele ukuthi ibeyimpumelelo. Sizozikhethela thina.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39050 - 07/11/08 06:29 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: MTHWENTWEHLABA1]
lvovo Offline
Ngqwele

Registered: 02/21/08
Posts: 163
Loc: KZN
Originally Posted By: MTHWENTWEHLABA1
sORrY NGIPhose ngakhohlwA KantI iFREEDOM OF SPEECH ayisavunyelwa yini, ngitsho phela usukwata ngentoEziNGelA MseBENZI.


Ukhala nge freedom of speech ma uyifuna on your side. If we express an opinion different to what you subscribe to uvuka ubhova uqale ukuthukana. Kuhle ngoba lawe bayakufundisa abanye ukuthi i freedom of speech iqakathekile kule inkundla
_________________________
Novus Ordo Seclorum

Top
#39051 - 07/11/08 07:25 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: lvovo]
mbaleki Offline
Sakhamuzi

Registered: 08/17/07
Posts: 86
Loc: Mawaba
if you find yourself with some free time i suggest you read "THE DREAM DEFERRED".its an intimmidatingly big book,its a biography ka Thabo Mbeki,theres a whole chapter in which the author tries to understand i thinking ka Mbekiand the reasons why he acts theway he does when it comes to the Zim issue,the chapter is called,'KITH AND KIN',in it Mbeki explains to Gevisser(the author) ukuthi the shona view him(Mbeki)as kith to the ndebele,therefore his hands are somewhat tied in the sense that MDC is hugely viewed as a pro ndebele party(dont ask me why),so if he deals heavy handedly in the issue he might trigger a civil war,because apparently the shona consider us(the ndebele) the original invaders,the say when mzilikazi came to zim,he conquered them,and to them that is worse than the brittish invasion.so maybe in his own twisted way Mbeki is trying to solve the issue diplomatically,though i personally dont agree to the way he is doing it.
_________________________
The person who risks nothing,does nothing,has nothing,is nothing....

Top
#39058 - 07/11/08 09:02 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: lvovo]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
[quote=lvovo
Ukhala nge freedom of speech ma uyifuna on your side. If we express an opinion different to what you subscribe to uvuka ubhova uqale ukuthukana. Kuhle ngoba lawe bayakufundisa abanye ukuthi i freedom of speech iqakathekile kule inkundla [/quote]

Vovo
Sokwathini kuwe la we ndoda? Umqondo wakho awuseyiwo. Awusaqondisisi simple things mfo, what is happenning. Funa uncedo la ukhona baba. Ifreedom of speech yimiddle name kajz, so it was not meant in the context that you understood it in. The mud he always threw on people bounced back right to his face. I have always said to him freedom of speech does not mean you can insult others left right and centre. You can start now from where you missed it, ok.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39064 - 07/11/08 11:57 AM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: Jazelindizayo]
malesi Offline
Mafikizolo

Registered: 08/04/07
Posts: 15
Loc: KwaMhlabuyalingana
"you are talking out of your behind. It would appear that you hell bent on engaging on a war of words - kunini ungilandelela from thread to thread with your mealy mouthed and downright stupid ideas? Hell you even posted a thread in which you demanded to know my whereabouts! And when that didn't work you dredged up an old thread or two in your puny and futile attempts to get my attention."

Eyi! Jazi ukumaperiods neh!!! Uyavuzisa uyavova njengaso lezo zitabane zakini ezingovovo noskhotha. Njalonje niphuma endleleni there is something weird ngani, Angazi noma nithengwe yiyo lezanu 2 try demonise us thinking u will shift our focus on achieving inkululeko yethu as uMthwakazi. Hayi nisazojabhegedini, ngoba thina sizwe sikaMthwakazi sozifezekisa izingqumo zethu,ningascindezela,nisibulale, nintshontshe nokhetho,nangepropaganda yenu nizenza abafundile kodwa thina lendlela esesiyikhethile ukukho okuzosisusa esporeni.
_________________________
Ncethe Mkhahlamba,Intanda kubukwa njenge Sakabuka owajahwa ngabafana bethi kuseyiphuphu,Undaba kayizekeki,Inkwenkwezi yombane.

Top
#39066 - 07/11/08 12:04 PM Re: lithini ngo thabo mbeki [Re: malesi]
lvovo Offline
Ngqwele

Registered: 02/21/08
Posts: 163
Loc: KZN
Siyakuzwa mara ne
_________________________
Novus Ordo Seclorum

Top
Page 3 of 5 < 1 2 3 4 5 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert