Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 44 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7
Topic Options
Rate This Topic
#39470 - 08/10/08 07:57 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Skhotha]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Sakubona Skhotha
Long life and peace to you.
Ngiyakuzwisisa kahle mhlophe. Angilaproblem ngalapho 'zwe khona. Lingafika ilanga lokuthi abotshiswe lo onikwe amapulazi yiko lapho esizadinga amaproof la okhalangawo. Hatshi lamhla engisabambe engikuzwe ngoThemba laye ozwe ngoAmkela. Lakho lelo langa lokubotshiswa kwakhe lingafika singawatholaphi amatitle deeds ngaphandle kokuthi awakhohlwe esitimeleni angazi utravela noma ngemoto, kumbe njalo engawakhohlwa etshabhini njengoba bethi yindlamanzi. Singawathola singawabeka phambi komthethwandaba ma ebotshiswa, hatshi kuSkhotha. Angazi wena uwabuza on what capacity. So uthi siwaphanyeka la kuInkundla amatitle deeds uma silawo. Wena mfo ufakeni to prove ukuthi uzwe ngabasendlunkulu? Sazi njani uke wakhuluma labo? Ma into iyigeneral knowledge or even a rumour going round it can be discussed on this forum, please dont hold people ransom ngento engelamsebenzi. Its uncalled for. There are things that we can seek the source of info for, but its not everything that calls for that. Anyway, thanks this is healthy hayi ukungifanisa lesaguga. Lazo izaguga masilazo kaziphakanyiswe bafowwethu, ngoba labo bengabantu.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39475 - 08/10/08 11:45 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Mbezothuli]
mg_d Offline
Ngqwele

Registered: 07/30/08
Posts: 155
Loc: south africa
these xenephobic attacks happened due to lack of education about other african countries to most if not all southafricans which is ignorance,south africans doesn`t know that their country is in africa some of them doesn`t even know who they share the boarders with.most of them doesn`t know the history of africa and the other thing they are heartless people because you cannot burn another person ephila the reason being that he is a foreigner.msot of these people are lazy towork so they took advantage of stealing and looting into zamaforeigners ngokubulala langokutshaya ama africans.a point of correction my sister amazulu will never call us their long lost cousins this is the most cruel people in this country,they can only say that when they are happy only whether you are friends with them one day thy turn against you i don`t hurt them but they are like that.south africans does not know the help they got from other african countries during apartheit era.all this started due to ignorence.
_________________________
KEZI MAPHISA MAPHANENI KULA OZONGITHOLA KHONA.

Top
#39479 - 08/11/08 08:03 AM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Sawubona Mthwentwe, uphile nje mfowethu.
Kuyancomeka ukuba ngumvikeli kwezihlwele ezihlukunyezwa yimi lana enkundleni kodwa sengathi uzimoshela isikhathi futhi usebenzela emumva.
Okokuqala, izifaniso enginokuzisebenzisa zinesisekelo, uthanda ungathandi izaguga zinokukhohlwa futhi omama uma besemfuleni banokuhema. Singavula enye i-topic sikuxoxe kodwa okwazo hayi ukuthi kuphazamise okusezithebeni okwamanje.
Okwesibili uma ngibuza ama-fact angisho ukuthi sengingu chief justice weNkundla. Ngizama ukuthi umuntu owandisa into naye angayazi azibuze yena ukuthi lento ayenzayo iyiyo noma cha. Masingakhohlwa, mntakababa, ukuthi esikukhulumayo kusetshenziwa nangabanye abantu ukuze nabo bekhande imibono yabo. Umuntu ongakaze ahlangane nomZulu kodwa obona izinto ezibhalwa lanakwiNkundla uthini ngamaZulu?
Angisakhumbuli kahle ukuthi nami ngakhuzwa ngubani lana eNkundleni sengingene emgodini woku-generalizer ngikhuluma ngosomabhizinisi abamnyama. Mina kukaningi ngimoshwa ama-business partners ngenxa yomona ngaze ngane-perception yokuthi yingoba abafuni ukuthi ngiphumelele laba abambalwa kusho ukuthi all black business men are the same. Yangisiza leyo nsizwa eyabuza ngama-sweeping statements. ( just a pity I can't recall who it was because it would be interesting to get his input into this side topic of factual discussion)
Angiliboni iphutha uma umuntu azi ukuthi ukhuluma ngenzwabethi kodwa akangalwi ngathi ukhuluma iqiniso. Ungakhohlwa ukuthi sikhuluma ngabantu njengathi nabo mabahlonishwe yize noma singabathandi.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39492 - 08/11/08 02:06 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Skhotha]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Skhotha
How are you? Kuhle ngoba wathola uncedo.
Noma ngisithi igenerally-held belief angitsho ukuthi isetshenziswa nsukuzonke. Ilesikhathi sayo. Actually esikukholwayo ngesingela bufakazi lakho. Awungeke wathola amatittle deeds akho okunjalo. So ngendlela uMbeki behaves ngayo sesibona angani uthengiwe. Yimibono yethu le. Njalo abanye batsho njalo noma nje bengasi bakundlunkulu.
Kuthi kunjalo lawo amafacts alesikhathi sawo.
Njalo it is a shame masiyaphikelela sizekelisa ngezaguga. Athini pho umfowethu ogogekileyo ehlezi eceleni kwethu.
Kungani udefensivu kangaka ngeSA mntakababa. Kodwa okwezimbagwe awuphuzi ukugxamuza izandla zakho kukho.
Okwabomama besemfuleni ngokwale kanye itopic ungaqali ukubala ngokukuvulela enye itopic, wena uzwe kundlunkulu, mina ngazwa kubomama. Akulanto embi lapho ngaphandle kokuthi wena ungifuna iproof wena ungelayo proof yokuthi ubukhuluma labasendlunkulu.
LATER.
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39499 - 08/11/08 04:29 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: MTHWENTWEHLABA1]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Mthwentwe, ninjani?
Ukuthi animuthandi uMbeki akusidokwe eligayelwe mina lelo. Umbono wenu engingenakinga nawo. Kodwa uma uthi wena ngoba ungamthandi uMbeki angivumelane nawe ukuthi unamapulazi eZim futhi ungusibali kaMgabe angeke sibone ngasolinye. Yebo uqinisile uma uthi abantu bayadinga uku-venta kodwa akucace ukuthi baya-venta hayi ukuthi sifunzwe amanga aluhlaza cwe siwangwinye ngoba sizwelana nabo.
Uma ubheka kahle kuyona le-topic ye-xenophobia abantu bakhuluma sengathi babekhona bebuza izigilamkhuba amagama nezibongo ngendlela abanesiqiniseko ngayo ukuthi ngamaZulu abulala abantu. Kuyikho yini lokho? Yebo, ngiyaphinda ngiyasho ukuthi lokho okwenzeka kubi futhi kusiphoxile thina bantu baseMzansi kodwa akuyona indlela iningi lana emzansi eliphila ngayo. Uma ucabanga umangabe kuthiwa iningi lethu linjalo ngabe bangaki abantu abafa ngalesaskhathi?
Ngicabanga ukuthi angikho defensive as much as wanting to provide a balance in views.
Akusilona ihlazo ukuguga mfowethu, ngoba uzwa ngalo kuqala ikhehla ukuthi liyikhehla. Angihlambalazi muntu ngokukhuluma ngezaguga ezikhohlwayo ngoba zikhohlwa nje kuzifanele ngoba kade kwasa zicabanga. Uma sikhona esikhona lana enkundleni sizongifakazela ukuthi siyakhohlwa noma asisakhumbuli kahle njengakuqala. Wena nje ukuthi unalento yakho yokuzama ukuchasha ngesithupha ifihle amaphutha akho ngokuhlasela iphuzu elifile nje uyeke okusesithebeni.
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39500 - 08/11/08 04:37 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: mg_d]
Skhotha Offline
Ngqwele

Registered: 01/16/08
Posts: 121
Loc: Empangeni
Originally Posted By: mg_d
these xenephobic attacks happened due to lack of education about other african countries to most if not all southafricans which is ignorance,south africans doesn`t know that their country is in africa some of them doesn`t even know who they share the boarders with.most of them doesn`t know the history of africa and the other thing they are heartless people because you cannot burn another person ephila the reason being that he is a foreigner.msot of these people are lazy towork so they took advantage of stealing and looting into zamaforeigners ngokubulala langokutshaya ama africans.a point of correction my sister amazulu will never call us their long lost cousins this is the most cruel people in this country,they can only say that when they are happy only whether you are friends with them one day thy turn against you i don`t hurt them but they are like that.south africans does not know the help they got from other african countries during apartheit era.all this started due to ignorence.

I wonder how come you are still alive to write this drivel if what you say is true. What are you doing in SA if you don't want to be here? Are you adding value to SA or is SA adding value to you?
_________________________
iTshel'ncane likaNjinfaya kaMashiyak'khalwa kaNogwaja omhlengemlenze!

Top
#39504 - 08/11/08 07:04 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Skhotha]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
bafo kunjani. mina ngithi lento yokubulalana singamaAfrican brothers yindlala nje qha kwaphela. abantu benziwa yindlala. balambile abantu. abazenzi. nxa kungenzeka ibhanoyi esihamba ngalo liphahlazeke ehlathini kungabi nokudla okwensuku eziningi abantu bayabulalana badlane. fact. so bafo lento yenziwa yindlala.

okunye kubangelwa yizenzo zabomgabe. bandisa indlala ebantwini. abantu bahambe emazweni beyofuna ukudla. kona kubi kuyenyanyisa ukubona abantu bosa umuntu ephila. angithi kuthiwa abanye babephethe ama fork and knife bethi uyovuthwa nini.kwafika amaphoyisa.


Edited by duze (08/11/08 07:05 PM)

Top
#39509 - 08/11/08 11:00 PM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: Skhotha]
MTHWENTWEHLABA1 Offline
Nduna
**

Registered: 02/12/08
Posts: 360
Loc: UG
Skhotha
Mina angizange ngithi vuma anything. My point is that it is up to people to say what they believe, befake ubufakazi where its called for and not where its not called for. Akwenzi njalo ukuthu ungitshele ukuthi mina angimthandi uMbeki, uyabe uzwe ngobani? Ulayo iproof yalokho okukhulumayo. Ma ufanisela ngenxa yokuthize okubonileyo noma okuzwileyo yini abanye bengavunyelwa ukukhuluma lokho abakufaniselayo ngoMbeki? Nxa abantu bengazi iqiniso ngama attacks ngoba babengekho esenzakala njengoba usitsho pho wena ukwazi njani enhliziyweni yami?
It will never be possible for you to provide a balance in people s views, its not in your power baba, the best you could do for us is to provide your own balanced view of things. Akusiqiniso njalo ukuthi all elderly people are forgetful, thats what is called a sweeping statement othi wena wakhuzwa ngomunye lana ngayo. So oforgetful nguphi? Angifihli phutha noma elilodwa, all you have to do is to point it out njengoba ngiphendula iposting yakho wena eyami uyayitshitshiliza nje ngabomo. Remember I dont owe you any truth anyway so why would I catsha ngesithupha?
Salakahle
_________________________
HLABA-1-AT A TIME

Top
#39513 - 08/12/08 05:42 AM Re: Xenophobic attacks rooted in ignorance [Re: MTHWENTWEHLABA1]
okaMabhedla Offline
Sakhamuzi

Registered: 06/18/08
Posts: 59
Loc: Nkandla, RSA
kuvele kunjalo if you do things out ukuzonda. from the survey and what i have seen and heard this xenophobia thing was done out of the thinking box. we used to do the same back home emagumeni uma iqembu selidliwa. if we were in soweto we had and still is the notion, we are in control hence we have to show who is in change no matter how. so these guys just started this thing not having taken into consideration that they will never win as the score is determined by the better team. foreigners in this instance were the better team hence as the losers, they just had to put up a fight to just cause problems.

up to now they have not benefitted from that except those who looted other people's belongings.
_________________________
am here in life to set my own milestone thru the guidance of amadlozi naboKhokho bakwethu for a better future engela kuncindezelwa.

Top
Page 7 of 7 < 1 2 3 4 5 6 7

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert