Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 31 Guests and 3 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 2 of 3 < 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#39532 - 08/12/08 04:54 PM Re: umuntongelakudla [Re: lvovo]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Ivovo mfo kunjani. phila mina ngisaphila mfo. nggiyaxolisa nami. xola mfo. bafo ngiyezwa ubuza into oyaziyo. kodwa bekungabanjani ukuthi uvele uqonde ntaa mfo usho lokho okwaziyo. kuhle futhi ukufundisana. bafo uthini wena ngokuthi kubekwe isikhwama semali lapho kuyothengwa khona amabhomu sizithandele ngawo siyekubo? awuboni kuyindlela engcono? forget i army. asifuni army. sifuna amadoda azothandela ashone khona. uthini ngalokho?

sala kahle mfo.

Top
#39543 - 08/13/08 02:01 PM Re: umuntongelakudla [Re: lvovo]
malesi Offline
Mafikizolo

Registered: 08/04/07
Posts: 15
Loc: KwaMhlabuyalingana
" Muntongenakudla character is much smarter than many forumites lapha and shall continue to be. I would want to believe that wherever he is, he is not in that country as an asylum seeker BUT as a professional in his field of study most probably an engineer BUT considering that he used to spend time on the internet and he purportes to be in RSA he might be a Finance person. This guy might be a CA or he might be having an MBA, I salute him. You do not have to be a rocket scientist to see that Muntongenakudla went to a good school, this makes me think that he might have gone to one of these schools (Falcon College, Gifford High, Mzingwane, Plumtree High)."

He! he! he!he! Ivovo Mfowethu kuyakekube kuhle ukubuza ngaphambi kokuthi untshume nje, Lomuntu ombiza ngamadegree ubulawa yimbamba,yipilisi nenkwishi lapha emikhukhwini no wonder why sokushaya umoya ebulenjini.
_________________________
Ncethe Mkhahlamba,Intanda kubukwa njenge Sakabuka owajahwa ngabafana bethi kuseyiphuphu,Undaba kayizekeki,Inkwenkwezi yombane.

Top
#39567 - 08/15/08 06:53 AM Re: umuntongelakudla [Re: Sgero]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
sgero mfo mangikuqondise. ukubuza umuntu akusho ukuthi uyamdinga. lomlisa ubeseyisa ephikisa inanoma yini ezanywa nguMthwakazi. ubephendula lalakungadingiyena. so kufanele abantu babuzane ukuthi hayibo washonaphi lomuntu? akusho ukuthi yadingakala uyamenywa.

okunye futhi, uthi isintu senzeni? uthi esintwini ngeke ufisele omunye into ebuhlungu kangaka njengokufa. usho kanjalo? cha ngesakini leso sintu. esakithi kwaMthwakazi sithi UMUNTU ONGENACALA. umuntu ongenacala be it a tshona or what isintu sakwaMthwakazi sithi makahlonishwe angenziwa futhi angafiselwa okubi. so angazike esakwenu isintu sinjani.

ukuthi abantu bazozala bezombuluza beseyisa isintu sakithi siyavuma ukuthi kulicala lokho. phela asidlali. futhi sizonde kakhulu. mina personally ngithi kube kukhulunywa ngemali yokuthenga amabhomu siyofa nabo. ngizithandele ngishone khona. futhi ngiyazi la bagcwala khona. ngingene phakathi ngihambe nabo. yikho nizobona ukuthi uMthwakazi uzondile ngempela.

uyadlala wena usakhuluma ngokufisela okubi. ngikhuluma ngokuthi imilenze ithulwe phezukwezihlahla kungaziwa nokuthi ungokaDuze noma ungoka ziripiyeri.sala kahle

Top
#39597 - 08/17/08 02:39 PM Re: umuntongelakudla [Re: duze]
Manyathela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/07
Posts: 37
Loc: Zim-Parliament
Umuntongelakudla bengimthandela ukuthi he was provocative. I think he was good. Mina ngifike recently la enkhundleni and my interactions with him la were thought provoking. Ngibona kuhle ukuthi we co-exist with every character enkhundleni, whether you think they are stupid, nuisance, intelligent or whatever. Phela kuqakathekile to have your belief system challenged&#8212;in order to validate it. And kwazi bani? Ungafunda something from the pple you think are stupid cool

Top
#39600 - 08/17/08 04:06 PM Re: umuntongelakudla [Re: Manyathela]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Manyathela mfowethu kunjani. mina ngisaphila khonokho okungasholuthu mfo. ngiyezwa futhi angikuphiki ukuthi kufanele sivumele abantu basho lokho abakucabangayo. kuhle futhi ukuthi singuMthwakazi sivumele umuntu asho lokho akucabangayo noba iningi lethu lingavumelani nakho. kungabikhona ozosaba ukusho lokho akucabangayo. ngiyezwa futhi ngivumelana nawe liqiniso lamampela lelo.

kodwa mfowethu kukhona ukweyisa. ukuthuka. ukuhlambalaza. ukuzama ukucekela phansi imizamo enziwa ngabanye. hayi ukuthi umuntu ethi ,cha bafowethu mina ngibona kanje nakanje. avele nje umuntu wakhona akhulise inhlamba. wenziwani umuntu onjalo? ngempela abanye abazi sithukuthele kanganani. sagqilizwa ngamatshona kube kuthiwa asiwavumele asibhedele noma sithi sizama ukuzikhulula. likhona itshona elingasho lithi alazi lutho ngempatho esiyiphethwe yibo? bazi kamhlophe. yikho nje omuntonge- no legama linesidina. lidonsa ihliziyo. mangithi nje mfo ngiyezwa ngiyabonga. salakahle

Top
#39603 - 08/17/08 05:37 PM Re: umuntongelakudla [Re: duze]
Manyathela Offline
Mafikizolo

Registered: 12/05/07
Posts: 37
Loc: Zim-Parliament
Ngiyabonga mfowethu ngokuloba kuhle kangaka. Uyabona ngabe wonk&#8217;umuntu ubhala kuhle njengawe so engathuki ngitsho lokuhlambaza ngabe kumnandi kabi. Kodwa nanku phela bakhona ababhala sengathi bayathuka kumbe ukuhlambaza, kumele sibekwazi lokhu, sikuaccepte njalo sikwazi lapho kumele siphendule, siqondise or sizithulele. iCommunication iduba ngakhonapho. Ungabala ipost yomunye ucabange ukuthi ujonge ukuthuka kanthi yena vele kajonganga ukukucaphula, ubethi uzama ukuthi kelijulise imicabango-je kuphela. Njengoba ngitshilo, umuntongelakudla angizange ngiinteracte laye okwesikhathi eside, mhlaumbe kuzameli ngidinge ku achieves ngifunde ayekuloba la enkhundleni.

Top
#39619 - 08/18/08 06:09 PM Re: umuntongelakudla [Re: Manyathela]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Manyathela mfowethu kunjani la ukhona nalabo ophila nabo. kubongamina mfowethu. uyazi wena thina isintu sethu asihambisani nenhlamba. ingane ithi uma beyithukile bedlala lee iza kunina izoceba unina ayibuze ukuthi bakuthuke bathini? uma nje ike yalokotha yaphinda inhlamba kuvele kushaywe yona. yikhonje inhlamba thina Mthwakazi singayifuni. futhi asiyikhulumi noma siyiphinde etshiwo ngomunye. kuvele kuthiwe ukhulume inhlamba wangibiza ngomama. so okungumuntu kungeza la kuzenze uMthwakazi sizavele sizwe ngolimi lwenhlamba ukuthi cha phela asikwazi lokhu kwaMthwakazi. noma kungathi pe pe pe sesikubambile.

okunye mina engikwaziyo ngabantu bakwaMthwakazi yikuthi sivele sitsho lokhu esikucabangayo ngqo. lento yokugudliguma kuhle kwembuzi,cha. akuvamanga.yikhonje sifisa ukuvuselela isintu sakithi. singacekelwa phansi.ingane zethu zingafundiswa sitshona.

umuntu wonke uvunyelwe ngokwesintu sethu ukuthi akhulume alalelwe. akekhjo ongcono kunomunye. siphiwe ngokungalingani. futhi lento yokwazisa ukufunda njengamatshona asiyifuni singayifuni.

uyazi mfo ngakengenza enye into.ukuhlupheka lokhu mfo. nanku ngiqeda isikolo sekufanele ngifune umsebenzi.ngazula mfo ngabhala amasycometric test ngaze ngabeka phansi. ngangifuna i engineering aprenticeship. amatshona eza ngalegrand plan yabo yokuthi izinkampani ezifuna ama aprentice zilethelwe yicentral gorvenment. so thina oGumede nabo Ngwenya yayingekho indaba yethu. sahluleka kanjalo.
uMdala uNkomo wayesakha isitolo sakhe erenkini.sasisakhiwa sibukeka sisihle.


so ngacabanga ukuthi ngingenzakanjani ukuzama ukuthola umsebenzi la esitolo sikaMdala. ngathi yaa ngizothatha amacertificate ami everyday ngiyommela uMdala yena qobolwakhe. angitshelanga muntu ngoba ngisesaba ukuthi bazongi diskhareja. angisakhumbuli kahle ukuthi ngaya kangaki ukuyamela uMdala. ngelinye ilanga qhumukiyani uMdala yena qobolwakhe. kunabantu abehla kuqala kwakhe . kusho ukuthi kwakungama body gaurd. mfo wathi esehla kulemoto yakhe ngahle ngaqonda ngqo kuye. nalabantu ayenabo abazange bazame nokungivimba. bavela bangibheka nje.

ngimude ngokwethambo kodwa uMdala wavela wangibamba ikhanda wathi kunjani mfanawami. ngathi ngiyaphila. wathi ngingakwenzelani? ngakhuphake amacertificate ami amahle o A. ngathi ngudinga umsebenzi. wathi umsebenzi bani? ukhuluma nje ulokhe engibambe ikhanda. ngathi angikhethi. wathi no no no. abantu abahlakaniphe njengawe kufanele bakhethe. ningasebenzi noma yini. eyi ngazibona sengiyisiphukuphuku ngoba ngangazi ukuthi ngifunani kodwa phela sengihlupheke kakhulu angisakhethi.

uMdala wabheka labo ayehamba nabo nabo sebemile nathi. wathi uMdala ,cha mfanawami mina akusimi oqhashayo. wathi ngize ngolwesithathu ngizokhuluma nalowo oqhashayo ngimtshele lokho engikufunayo ngingathi angikhethi. wathi yikho lokho kuphela mfanawami? ngathi yebo. wathi hamba kahle mfana wami uhlakaniphile. ngahambake kanjalo.

into engayinanzelela ngayo yikuthi izandla zakhe zazi very soft. ma umbhekile wayetshintsha. uyabona umuntu ongathi ubamhlophe aphinde angathi uba dark. kanjalo.

ngathi ngikhuluma endlini bahleka baqamelana. bathi awazi ukuthi bengingadutshulwa ngamabody gaurd. ngathi angizange ngikucabange lokho. iV.K liyazelakuphi indaba yama body gaurd. wakugcizelela uMdala ukuthi uhlakaniphile. ngazibuza ukuthi kanti ungazelaphi? he was so convincing.

ngahudula mfo ngaze ngalandela ubaba eGermiston. ngafika angihlalnga even 3 months ngathathwa as an engineering aprentice. umlungu wavela wabheka amacertificate ami wathi thi is theebest you can get in South Africa. get him a contract fast before other companies get him.

what about abafowethu abangenaboyise kuboGoli bona baphelelakuphi? bayapasa bahlupheke umuntu aze afe. short lonely misarable life. umuntu enekhono bafowethu. solikhu sihleli sibhala kumakhomphutha. asifeni nabo. ayikho enye indlela. we have no other choice. asenzeni ukuthi kubenzima ukuthi baze kwaMthwakazi. azi umuntu kungenzeka afe nya.bangezi nje ngokudelea nangokweyisa besazi kamhlophe ukuthi o wo, bayohlala kumakhomphutha kuphele lapho. abaziswe ukuthi kungenzeka uhlangane noDuze umkhono bawethule phezukophahla. that is the only way forward. sala kahle mfo wena uthini? sibaningi kabi esizimiseleyo. ungamangala nxa kungaqala nje. kuvuthe umlilo. no training neede. only courage and a will.

ilula lento. futhi angeke kuphinde kube negugulawundi. amanye amazwe asesazi ngobuhluku bamatshona. okuseleyo manje yikuthi thina siziphonsele phezukwabo. basibulale kubekanye mani. zisekhona izinsizwa mani.

Top
#39620 - 08/18/08 06:40 PM Re: umuntongelakudla [Re: duze]
Jah Dingani Offline
Sakhamuzi
**

Registered: 04/24/03
Posts: 63
Loc: Zimbabwe
Awuboni-ke Duze uyishaya ekhanda njalo ngamazwi amahle kakhulu. You earn my respect. Indaba yakho loMdala ingibulalise ngembambo.
Abanjengawe yibo abafunakalayo. Phila lami ngiphile, as you usually say.
_________________________
KANTI KWENZANI LOKHU KUTHI GWABI GWABI NGEMIKENKE YAKHO!

Top
#39621 - 08/18/08 08:46 PM Re: umuntongelakudla [Re: Jah Dingani]
duze Offline
Sikhulu

Registered: 03/16/08
Posts: 299
Loc: uk
Dingani mfo phila nami ngiphilile. ye mfo loyamdala wavela wangibamba ngekhanda ngimude kangaka. saze saqeda inkulumo yethu elokhu engihlikihla ikhanda.

mfowethu sibaningi esizimiseleyo mani. lento yokuthi peace peace ayikho mfo. lababantu basibulala singenze lutho.manje what more sesisithi abahambe la behleli khona kamnandi. bathola izintombi ezinhlezesintwini, bayasebenza, kukhona ogarden boy besiNdebeleni cha kumnandi ziyabadumela. angazi, kodwa angibaboni nje bemamela ukuthi uMthwakazi uthini. yikho nje ngithi cut the crap. akukhutshwe imali kuthengwe amabhomu kuphiwe thina esizimiseleyo siyobadudula.

awubheke nje mfo, uyazi ukuthi thina Mthwakazi asinayo impilo namathuba afana naye wonke umuntu. iya kuNRZ. kwaBulawayo. uma unguMthwakazi ungaba nesikhundla amatshona akuhlanganela akuzingele mfo uyoze uxoshwe. they hound you. they gang up. esibhedlela saseMpilo kunjalo.everywere. so siyabaleka siyesebenza kwamanye amzwe. do you think ukuthi you can be a manager of British Petrolium BP? we will never be mangers in all our lives anywere. even ungaze uhlakaniphe kanjani.uyophelela kushop floor. nezingane zakho, nezizukulwane zakho as long as kungekho i republic of Mthwakazi. is tha what we want to live for. being hopeless? not me mfo.

lababantu amatshona ngisafisa ukuzwa ukuthi kwabona ngesingabo bathini ngokuvidliza izwe kanje.bathini? bathi what went wrong? how did they manage to do that?

mina ngithi it is because of their evil deeds.God punishes evil. otherwise what explanation is there. namhlanje yibona abangangena kuLimpopo beya kuboGoli? bangabulalana kanje? ukhona owayengacabanga ukuthi ubukhosi ngamazolo esitshoneni? namhlanje sokuyithina futhi esinceda ukukhupha umgabe ngokuvotela iTswngilayi.naye waze wamubi umuntu bo. ngesikhathi evuvukile ngahleka kancane ngaphinda ngazibamba ngakhumbula ukuthi inxeba lendoda alihlekwa.

abantu abathandi sikhulumisane ngokwesiko lethu. kanti kuthiwani uma ukhulumisa umuntu? bengithi kuthiwa phila mina ngisaphila. salakahle Mthwakazi omuhle . asifeni nabo. thina ayikho into esizoyesaba ngoba vele siyafa. ongakakuboni lokhu usazokubona.

Top
#40323 - 09/26/08 10:43 AM Re: umuntongelakudla [Re: duze]
bongani Offline
Sikhulu

Registered: 10/10/03
Posts: 200
Loc: Afrika
Excuse me for asking but what is the criteria that is used to delete posts on here because i have seen some pretty terrible things being posted on here??? Lokhu okwenzayo wena Mr Censorship Moderator akukho , ndoda kumbe ungumfazi ... you are so sensitive!!!!

Top
Page 2 of 3 < 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert