Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 3 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#16660 - 04/29/05 05:48 AM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Mnto, ngiyathokoza kakhulu mfo. Ulimi olusebenzisayo lula mandla khakhulu. Ngiyananzela ukuthi uletha njalo amagama abanengi bethu abangewa jwayele ngoba ephuma kusiZulu. Ngicela uhlaye, ukuthi la magama owasebenzisayo atshoni. Ulwazi ngamandla mfo, nceda kaSomkhele.

- Umqwashisi
- Impohlo
- Igcokama
- Isishwapha
- Inxeshe


Ngangike ngilizwe leli gama elithi umnyekefuli, ngisakhula. Ngiyabonga nge spelling osiphe sona.

Ukhona na okwazi
- Ubilo
- Cork nge sintu, ikakhulu ebisetshenziswa ukuvala igula.
- Umbendeni lesi ngibona angathi yisitho somzimba kodwa angazi ukuthi yisiphi sakhona.
- Isaveza ?

Top
#16661 - 04/29/05 06:19 AM Re: Isichazamagama
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Gqiha
Bajove dokotela!


Umqwashisi:
Liphuma kwi-senzo, ukuqwasha. Ukuqwasha is, phecelezi, to lose sleep and be wide awake all night. Therefore umqwashisi is one who?ll make you lose sleep and be wide awake ubusuku bonke.

On the other hand we can also say umqwashisi is one who will awaken you and conscientise you to something new or a new concept. Usuka afane nje ne strong coffee that will keep you awake, aware, conscientised and anticipating.

Impohlo:
Leli kufanele ukuthi ngabe uyalazi gqiha. But ke akusenani. Impohlo is a single, never been married man. In other words, a bachelor! Mina ke ngiyimpohlo engena nkinga!

Igcokama:
Igcokama yinono, umuntu o-clean kabi, ongahlalwa mpukane. Always smart, presentable and clean. The opposite of that is: inuku, idlabha, isinyefu or idixa.

Isishwapha
Lona umuntu ozacile. Umuntu o-skinny. Umuntu omncane ngokomzimba. The opposite of this is: isitetelegu, ingangamela, imbebhedla or umagcwalibhavu. And interesting enough, umngani wami ovutha ekhaleni, uMkheshane kaVumezitha prefers to refer to izidudla as : ingagara ! So uma sihlangana nentombi eyondlekile, sivele siyikhuzele siyibize nge-ngagara!

Mina ke ngiyishwapha sika Somkhele. Umicondo yegusha!

Angingakanani, nasentendeni yesandla ngiyenela.

Inxeshe
Eish angazi ukuthi yini le. But ke I must say ukuthi uma ngabe umuntu wesiZulu eshweleza (ukucela uxolo), uye athi : NXESE, not inxeshe!

Phansi-phezulu, iyaphuz? inkukhu.


uMuntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya

Top
#16662 - 04/29/05 02:41 PM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
KaSomkhele, <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="images/icons/wink.gif" /> i really appreciate mfowethu imininingwane oyifake la, ungakhathali mfo. Ngile njabulo kakhulu ukungazi ulimi lwakithi, kugoqela laso isiZulu ngoba siyimpande yalo ulimi lwakithi.

Sengibona manje ukuthi kungani abangane bebengi biza nge ngangara. Mina ngangibona angathi batsho ngoba nxa umuntu elesaka ebhanga. Kutsho ngingu "mgcwalibhavu". hk hk.
Kusobala, kumhlophe mfo, imicijo yakho icacile.

Ngibona ngathi ngivixile futhi isipele sika nxese.

-----

Ngangi jwayele ukuzwa ubaba ethi umuntu oyisithutha uy'isiyingayinga. Angazi ukuthi lelibala likhona na kwela kithi kumbe kwakuyi scamtho sakhe nje.

Top
#16663 - 05/03/05 10:15 PM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngibani okwazi lama gama? Ngicela sichasise ukuthi atshoni nxa esetshenziswa emuntwini.

Umyacasana
Idela
Itshapha
Inkosi
Indoda

Top
#16664 - 06/12/05 12:55 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Muntongenakudla sewaya kuphi mfowethu, nanka amagama eswela ongawachasisa bantu. Ncedani bo!!!

Idela
Ngibona kusengathi ngumuntu lowana othatha izinto kancane kancane. Othatha izinto pole pole

Itshapha
Ngumuntu ozwanana lengcekeza (doti)

Inkosi
Ngiyazi ukuthi inkosi yini kodwa ukuchasisa kusuka kubenzima. Kumbe ngisuke ngithi Inkosi ngumuntu okhokhela isizwe.

Indoda
Ngumuntu ongasuye owesifazane, umuntu olobudoda.

Ngizamile lalobanje kukhanya ukuthi umuntu obephendula kaqeqeshanga okuyangaphi. Ngiyabona

Top
#16665 - 06/12/05 12:57 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Mina bengilamagama athize, mhlawumbe kungabe kulabanye abalamagama abathanda ukuba kwazi ukuthi avela ngaphi. Awami nanka ngaphansi.

ibhulugwa
Msitheli
iklogo
irekeni
isitimela

Top
#16666 - 06/12/05 01:37 PM Re: Isichazamagama
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Idela ... Mina ngazi idela/kufa, lona ngumuntu onesibindi esesabekayo.

Itshapha... amanye amagama atsho itshapha yilawa alandelayo..inuku, idlabha, lona lichaza ukungahlanzeki, ngokwendawo ohlala kuyo, noma ikakhulu, imisebenzi yezandla e.g. indlu ihlala ingcolile, noma uma ubhala awuqikeleli, uyabhala uyakhansela. etc Okunye futhi kungaba ngumuntu ongathandi ukunanzelela ekwenzeni kwakhe okungafaka uquqaba ensumansumeni e.g. ukuzibonakalisa, noma ukuzazisa ngemfihlo nangamasu enhlanganiso thize, ikakhulu kwezombusazwe.Noma umuntu ongumama ongaziphathanga.

Inkosi ..Inkosi ngumuntu olungileyo. okwesibonelo ngomusho: Umfana kaNkala akalunganga nje yinkosi yomuntu.

Indoda... Indoda yigama elichaza umuntu owenza imisebenzi emihle noma evelele emphakathini, ikakhulu imisebezni ewusizo kumphakathi. Okwesibonelo: Ukuba uMoyo wakwazi ukuyiginqa "Putsch" indoda yakoZwimba, ube uzezwa abantu bethi umfoka Moyo yindoda.

WeMsupa lami ngizamileukuchaza lamagama ngokusentshenziswa kwayo emuntwini, kusesikoleni ukuba okukodwa ngikutholile.

Top
#16667 - 06/12/05 06:21 PM Re: Isichazamagama
Msupatsila Offline
Ndunankulu

Registered: 04/07/05
Posts: 656
Loc: Solongo Life
Uyabona indoda hatshi mfowethu angazi. kodwa ma uthi indoda yigama elichaza umuntu owenza imisebenzi emihle noma evelele emphakathini, ikakhulu imisebezni ewusizo kumphakathi. Okwesibonelo: Ukuba uMoyo wakwazi ukuyiginqa "Putsch" indoda yakoZwimba, ube uzezwa abantu bethi umfoka Moyo yindoda

UNgakhangela isibonelo sakho kukhanya kulendoda koZwimba lakho kangazi ukuthi ingcazelo le ilokhe isebenza lako Zwimba.

Mina ngizathi indoda kumuntu owesilisa

Top
#16668 - 06/13/05 01:59 AM Re: Isichazamagama
umkabayi Offline
Ngqwele
*****

Registered: 06/04/05
Posts: 186
Loc: eNqameni
Msupatsila

ngingazi kumbe liqiniso leli kodwa ibizo elithi Msiteli nxa usitsho lapho okuthathelwa khona izithupha kuthiwa kudala emahofisini lapho okwakuthathwa khona izithupha kwakulomfazi webhunu okuthiwa ngu Mrs Taylor abantu baqala besithi ko Mesese Thela and ngethemba kwaya kwaze kwacina abantu sebe phonguhlanganisa. lami yiyo ingcazelo engayizwa ngo mbalisi wami owayengifundisa i "History".

Top
#16669 - 06/13/05 12:41 PM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Sibamba, uqinisile mfowethu. Umuntu obizwa kuthwa litshapha ngumuntu ongaziphathanga, olala lowonkewonke. Lande uku setshenziswa ekuziphatheni koku hlanzeka.

Ngivumelana lawe ukuthi umuntu oyi Nkosi, ngumuntu olungileyo njalo olo musa.

Igama elithi indoda, ulichasise kuhle njalo. Kodwa ngizathi ngi ngezelele kancane. Umuntu wesifazane ma ebizwa ngokuthi yindoda, uyabe engamuhle ebusweni. Esintwini akutshiwo ukuthi umuntu mubi, kutshiwo kwabaloyayo. Umthakathi nguye obizwa athiwe ngumuntu omubi. Yikho kule saga esithi "Ukwanda kwaliwa ngabathakathi".

Ibala elithi Irekeni Msupa, alikho esintwini. Ligama eseli setshenzizwa libolekwa kwabesitshabi.

Iklogo, ngibona angathi yibhera efakwa enkomeni.

Uyawazi "umkhala" na?

Top
Page 3 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert