Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 6 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#16690 - 11/17/05 05:55 PM Re: Isichazamagama
mkhize ozikhizayo Offline
Nduna

Registered: 05/30/04
Posts: 349
Loc: Emaguswini
SamaNcue ngikwethulela ijazi jaha lakithi kube kuthiwa nginamandla wokunikeza imiklomelo kube uthola yonke nje.Dade ,Ndlovukazi wena ongahlulwa lutho yelula ingalo zakho ezinde ezibumbekileyo wenze okujayeleyo ngoba nangu umfoka Ncube uchasisile kwazwakala lakithi abafana bokutshaya ababalisi ngamalekeni.

Top
#16691 - 11/17/05 08:46 PM Re: Isichazamagama
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Woza Dokotela unikeze imiklomelo!!

Top
#16692 - 11/17/05 11:24 PM Re: Isichazamagama
Wekunene Offline
Mafikizolo

Registered: 11/11/05
Posts: 41
Loc: mpendle
SamaNcu:

Ozobe efuna okungaphezukwalokhu ndodayamadoda uyobe akayazi ayifunayo. Esashilo uMsupatsila; uqondekhona wenansinzwayamabutho.

Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi sisenazo insizwa ezifana nanimadoda.

PHAMBILI NGOLIMI LWAKITHI, BABETHI BAZOLUQEDA NGABA BABETHI KABULAWE 'NGISHO UMTHWAKAZI PHELA'

Bakhohlwa ukuthi ungumafa avuke njengedabane. Kodwake angilazi idabane wemadoda, anisizeni ngakuloluhlangothi.

Top
#16693 - 08/03/06 11:02 AM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu
_________________________
Strength of attitude becomes strength of character.

Top
#16694 - 08/03/06 12:18 PM Re: Isichazamagama
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo

Dok
Nami ngiyabingelela ebandleni, nami bakwethu ngizothanda ukuthi ngizame ukuchaza ambalwa amagama.

[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi>>>Isinothi
umgunyathi>>Corruption
umthobanhliziyo>>>consolation
isixazululo
bekusindwe ngobethole>>>>lapho kuyabe bekubuswa kukhonjwa ngophakathi
emcimbini>>>>party
ungqongqoshe>>>minister
ofezela>>>>nkume
izinsalela
isithaku
isibothwanyana>>>>umuntu onephuza face, osebothozwe wutshwala
isicefu [/]
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#16695 - 08/03/06 12:40 PM Re: Isichazamagama
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba
[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebi
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu [/]
Awuthi ngiwathathe Doc, angazi noma ngizosiza.
Ukusoconga--- ngiye nglizwe kodwa angazi lisetshenziswa ma kutheni.kumbe lichaza ukuqilibezela angazisisi engcazelo eqondileyo.
Isicebi- lisuselwe egameni elithi 'ukuceba' okusho ukuba nenotho okuligama elijwayelekile kwelakithi. Nxa sekukhulunywa ngomuntu olenotho yikho ke la okungena khona leli gama elithi 'isicebi'
Umgunyathi-- angazi ukuthi kuligama eliyiSiZulu seqiniso kumbe lebolekwa, nxa kukhulunywa ngongunyathi basuke bekhuluma nge 'forgery' kumbe into ethi ayifane nokuthola ulutho ngendlela azingacacanga ezithatha ukuthi uze ukhiphe 'itshotsho', 'ukugwazela','ibribe'.
Umthobanhliziyo- ingathi liyazichaza ngoba lisuselwe esenzweni 'ukuthoba' kwajotshelelwa isitho somzimba 'inhliziyo'.Kodwa esintwini nxa sikhuluma nge 'nhliziyo' sisuke singakhulumi ngesitho esimpompa igazi kuphela, igama elithi inhliziyo liye lichaze i'mizwa', 'emotional feelings'.Ngiyele egameni lethu leliyana elithi umthobanhliziyo, yinto epholisa wona kanye amanxeba enhliziyo ethe yathunukala.
Isixazululo- ukuxazulula ukuthola icebo loku qanda inkinga ethile, angithi nje ngesiNgisi 'finding solution'. abanye bathi yisisombululo engicabanga ukuthi ngolwakithi olujwayelekile ungathi nje 'tshombulula' uyabe uyela ngakhona.
Bekusindwe ngobethole- lesi yisisho esichaza ubuhle bomdlalo/umgido/ umcimbi/ umshado/ i-party. Isisho sakhona ngicabanga ukuthi sisuke siletha umcabango engqondweni wobulongwe bethole, angikholwa ukuthi esimweni esijwayelekile kuye kusindwe ndobulongwe bamathole.umcabango ongifikelayo ngowesimo esihluke kakhulu kwesijwayelekile!
Umcimbi- ukuthi lisuselwaphi hhayi angazi kodwa kusuke kukhulunywa ngomdlalo la kudliwa khona kuphuzwa nje kungaba umshado, bhavudeyi nomayini nje eqoqa abantu kubemnanandi kubebe njeyaya!
Ungqongqoshe- angazi ukuthi yigama elidala kumbe ngelinye lamagama akhiwe ezinsukwini zamanje, njenge gama elithi 'ingculazi', kodwa ichaza umuntu owengamele umnyango othile kwezombusazwe 'u-minister'.
Ofezela- zinkume ngolwakithi olujwayelekile.
Izinsalela- kuyazichaza nje mangithi ukubheka ngoba kukhulunywa ngokusuke kushiyekile ngemva kwesehlakalo esithile, i.e ama 'left over'
Isithako- ngesiNgisi yi ingredient.nxa uthaka usuke uxubanisa lokho okuxutshaniswayo zithako.
Isibothwanyana- isibotho ngunjinga sithebeni, umuntu ohamba ecosha emabhimu, kuze aphile.Nxa sekuthiwa sibothonyana, kusho ukuthi umuntu ongakabi yisibotho ngokupheleleyo kodwa oyela ngakhona.
Isicefu- ukuba umuntu ohluphayo, uyuzwe ngephela endlebeni,nxa ungangenwa yisibungu endlebeni, uyuzwe ubuhlungu bakhona sinjalo ke isicefu.
Bazaqondisa abanye la engiphaphalaze khona, khona kulula ukukhuluma ulimi kodwa ukuluhlaziya kungumqansa omude.
_________________________
yiShangani elimnyama bhuqe leli,uMabonwabulawe!
uzothi wena likhuza izulu kanti phinde ushaye phansi,liyazensisa.

Top
#16696 - 08/09/06 08:58 AM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngizakwengeza kancane angalawa magama. Imagama lawa angathi anzima ukuhlaziya, ngendlela obeke ngayo Ncomanzi, ngiyanconcoza ngiyabonga.

ukucwebezela
unkunzumalanga
uyangiqinela
isicefu
imicondo
kumbandakanya ...
ukucakaca
amavovo
infene
ukujabhisa
ukuhleba

Top
#16697 - 08/09/06 11:56 AM Re: Isichazamagama
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba


ukucwebezela-ukucazimula(shine)
unkunzumalanga-
uyangiqinela-uyakwehlula
isicefu- umuntu ohluphayo
imicondo- nxa umuntu elemilenze ecakileyo
kumbandakanya- involve
ukucakaca-
amavovo--zinsipho zotshwala
infene- indwangu
ukujabhisa--ukuphula umoya
ukuhleba- ukunyeya
_________________________
yiShangani elimnyama bhuqe leli,uMabonwabulawe!
uzothi wena likhuza izulu kanti phinde ushaye phansi,liyazensisa.

Top
#16698 - 08/10/06 05:45 AM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Ngiyabonga kakhulu Ncomanzi, uyingcitshi ngolimi mfowethu. Ingathi ungabusiseka ube lengane eziningi, lezinkomo ezidlana uboya.

Amagama la anzima sibili, njalo ngiyathaba ukuthi uwachasise kuhle kakhulu.

Kumele sike sihlangane ngikuthengele ihothi, si splashe ngayo.

Top
#16699 - 08/10/06 07:18 AM Re: Isichazamagama
Mabonwabulawe Offline
Ngqwele

Registered: 10/14/03
Posts: 126
Loc: Emlageni, eShamba
ubongani sihlobo sami nami ukuzama nje, ukufunda akupheli nami ngifunda izinto ezintsha njalo kwabanye bakithi.
iHot uvele uthenge umdudla hhayi isipatalala asingenzi lutho singishiya ngisanambitha, kugobhoza amathe <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh1.gif" alt="" />.
_________________________
yiShangani elimnyama bhuqe leli,uMabonwabulawe!
uzothi wena likhuza izulu kanti phinde ushaye phansi,liyazensisa.

Top
Page 6 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert