Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 49 Guests and 1 Spider online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 7 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
Topic Options
Rate This Topic
#16700 - 08/11/06 09:22 AM Re: Isichazamagama
Gaselomhle Offline
Ndunankulu
*****

Registered: 08/25/05
Posts: 517
Loc: Buqamama
Mina ngicela umahluko phakathi kwe simungulu lembebebe.
_________________________
>>Aspire to Inspire before you Expire<<

Top
#16701 - 08/11/06 01:22 PM Re: Isichazamagama
Makhetho Offline
Mafikizolo
*

Registered: 06/14/06
Posts: 36
Gaselomhle mina ngazi kuthiwa yisimumumu hatshi isimungulu. Isimumumu sona ngumuntu ongakhulumiyo ukubheka nje ngamehlo afunde izenzo. Imbebebe ngulo ozamayo kodwa engezwakali amane abange umsindo nje abesezwiwa yilabo amjwayeleyo lakho kancane.

Top
#16702 - 09/11/06 06:50 AM Re: Isichazamagama
Dokotela Offline
Nkosi
***

Registered: 05/11/04
Posts: 1304
Loc: Emkhathini
Uqinisle kukhona dumuntu obizwa ngalelo gama kodwa mina sengili libele lelo gama.

Top
#36502 - 03/01/08 01:27 AM Re: Isichazamagama [Re: Dokotela]
uzphoso Offline
Mafikizolo

Registered: 02/14/08
Posts: 42
Loc: emazweni njengabanye
Ngibon'ngathi ithread leyi yesichazamagama kumele ivuswe njalo noma ngimutsha la enkundleni.Ulwazi lwaboDokotela, Mabila, Sgero, Msupatsila, BKM labanye lusiza thina abanye esingazange sikhule sisizwa amagama lamasikho abayake bewacasise.Ngilitshayela ihlombe ngilinxusa ukuthi liqalise njalo amapost enu amnandi ngoba ngibonile inengi lenu lisabuya enkundleni kodwa hatshi ngefrequency yakudala.
Ngizacela ololwazi ngalawa njalo nxa elencazelo ezifanayo atsho.
Ngiyabonga.

Ukuqolotsha
Ukuqobotsha
Ukuqotshama

Ukugoloza
Ukugolomba
Ukugola

Lixole kulawo angabe eyinhlamba kodwa ngizwa bethi vele isintu ebadaleni sijwayeleke njalo sivundiswa ngalezo nhlamba.Ngithemba inengi eliza la,likhulile okokuba lelungelo - nay iduty - yokusebenzisa la mazwi otherwise aya nyamalala elwimini lwethu.

Top
#36534 - 03/03/08 01:10 PM Re: Isichazamagama [Re: Mabonwabulawe]
mhla Offline
Mafikizolo

Registered: 02/06/08
Posts: 33
Loc: South Africa
Originally Posted By: Mabonwabulawe


ukucwebezela-ukucazimula(shine)
unkunzumalanga- Unkalakatha / uzulu Ngesindebele
uyangiqinela-uyakwehlula / [color:#FF0000]Uyangidelela noma ulenkani NgesiNdebele [/color]
isicefu- umuntu ohluphayo , [color:#FF0000]Ulesidina ngesiNdebele[/color]
imicondo- nxa umuntu elemilenze ecakileyo
kumbandakanya- involve / Kufaka noma kuhlanganisa , ngesiNbebele
ukucakaca-
amavovo--zinsipho zotshwala
infene- indwangu
ukujabhisa--ukuphula umoya noma ukudanisa
ukuhleba- ukunyeya

Top
#36536 - 03/03/08 01:17 PM Re: Isichazamagama [Re: Wekunene]
mhla Offline
Mafikizolo

Registered: 02/06/08
Posts: 33
Loc: South Africa
Originally Posted By: Wekunene
SamaNcu:

Ozobe efuna okungaphezukwalokhu ndodayamadoda uyobe akayazi ayifunayo. Esashilo uMsupatsila; uqondekhona wenansinzwayamabutho.

Kuyangijabulisa ukwazi ukuthi sisenazo insizwa ezifana nanimadoda.

PHAMBILI NGOLIMI LWAKITHI, BABETHI BAZOLUQEDA NGABA BABETHI KABULAWE 'NGISHO UMTHWAKAZI PHELA'

Bakhohlwa ukuthi ungumafa avuke njengedabane. Kodwake angilazi idabane wemadoda, anisizeni
ngakuloluhlangothi.


Idabane lukhula lwasemasimini olumila ngesikhathi sezulu / sokuhlakula , lolukhula uma uluhlakula kumele uluthintithe uqeda ulu bekephansi lukhengele phezulu ngempande zalo ( lokho kuyikulubulalisisa ) ngoba ungalutshiyanje lungenziwanga kanjalo kune izulu luhle luvuke lume ngenyawo engani vele alukaze luhlakulwe . lokho kutsho ukuthi lulenkani .


Edited by mhla (03/03/08 01:18 PM)

Top
#36538 - 03/03/08 01:24 PM Re: Isichazamagama [Re: mhla]
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Mhla
Ungabe uqinisile ngaleli leDabane. Ngale ngakithi silibiza iDangabane> ngokuyisihlahlanyana, ebusika kuyabuna, kome qha, kodwa izulu lingana kuyavuke, kuhlume kube luhlaza tshoko.
_________________________
THE RACE IS NOT FOR THE SWIFT NOR THE BATTLE FOR THE STRONG, BUT FOR THOSE WHO ENDURETH.

Top
#36539 - 03/03/08 01:33 PM Re: Isichazamagama [Re: uzphoso]
mhla Offline
Mafikizolo

Registered: 02/06/08
Posts: 33
Loc: South Africa
Originally Posted By: uzphoso
Ngibon'ngathi ithread leyi yesichazamagama kumele ivuswe njalo noma ngimutsha la enkundleni.Ulwazi lwaboDokotela, Mabila, Sgero, Msupatsila, BKM labanye lusiza thina abanye esingazange sikhule sisizwa amagama lamasikho abayake bewacasise.Ngilitshayela ihlombe ngilinxusa ukuthi liqalise njalo amapost enu amnandi ngoba ngibonile inengi lenu lisabuya enkundleni kodwa hatshi ngefrequency yakudala.
Ngizacela ololwazi ngalawa njalo nxa elencazelo ezifanayo atsho.
Ngiyabonga.

Ukuqolotsha
Ukuqobotsha
Ukuqotshama
Ukugoloza
Ukugola

Lixole kulawo angabe eyinhlamba kodwa ngizwa bethi vele isintu ebadaleni sijwayeleke njalo sivundiswa ngalezo nhlamba.Ngithemba inengi eliza la,likhulile okokuba lelungelo - nay iduty - yokusebenzisa la mazwi otherwise aya nyamalala elwimini lwethu.


Ukugoloza
- Yikuba lenkani - lokho kuyafana lokuqina
Ukugolomba - lokhu yikwenza umuntu aphatheke kaba aze afune ukuzikhulumela noma ukuzilwela .
Ukugola - Yikubamba intethe / inhlanzi uyinyonyobela uyivalele phansi ngesandla sakho .
Ukuqotshama - Yikuhlala okungazinzanga sengathi ulinde ukubaleka( ready )
Ukuqolotsha - yiku janqula noma ke ukugijimisa sathole noma izinyane lijabulile lihlangabeza unina .


Edited by mhla (03/03/08 01:40 PM)

Top
#36540 - 03/03/08 01:43 PM Re: Isichazamagama [Re: Mabonwabulawe]
mhla Offline
Mafikizolo

Registered: 02/06/08
Posts: 33
Loc: South Africa
Originally Posted By: Mabonwabulawe
[]Ngicela zihlobo lingincede ngokuchaza ukuthi lawa magama atshoni.

ukusoconga
isicebe
umgunyathi
umthobanhliziyo
isixazululo
bekusindwe ngobethole
emcimbini
ungqongqoshe
ofezela
izinsalela
isithaku
isibothwanyana
isicefu [/]
Awuthi ngiwathathe Doc, angazi noma ngizosiza.
Ukusoconga--- ngiye nglizwe kodwa angazi lisetshenziswa ma kutheni.kumbe lichaza ukuqilibezela angazisisi engcazelo eqondileyo.
Isicebi- lisuselwe egameni elithi 'ukuceba' okusho ukuba nenotho okuligama elijwayelekile kwelakithi. Nxa sekukhulunywa ngomuntu olenotho yikho ke la okungena khona leli gama elithi 'isicebi'
Umgunyathi-- angazi ukuthi kuligama eliyiSiZulu seqiniso kumbe lebolekwa, nxa kukhulunywa ngongunyathi basuke bekhuluma nge 'forgery' kumbe into ethi ayifane nokuthola ulutho ngendlela azingacacanga ezithatha ukuthi uze ukhiphe 'itshotsho', 'ukugwazela','ibribe'.
Umthobanhliziyo- ingathi liyazichaza ngoba lisuselwe esenzweni 'ukuthoba' kwajotshelelwa isitho somzimba 'inhliziyo'.Kodwa esintwini nxa sikhuluma nge 'nhliziyo' sisuke singakhulumi ngesitho esimpompa igazi kuphela, igama elithi inhliziyo liye lichaze i'mizwa', 'emotional feelings'.Ngiyele egameni lethu leliyana elithi umthobanhliziyo, yinto epholisa wona kanye amanxeba enhliziyo ethe yathunukala.
Isixazululo- ukuxazulula ukuthola icebo loku qanda inkinga ethile, angithi nje ngesiNgisi 'finding solution'. abanye bathi yisisombululo engicabanga ukuthi ngolwakithi olujwayelekile ungathi nje 'tshombulula' uyabe uyela ngakhona.
Bekusindwe ngobethole- lesi yisisho esichaza ubuhle bomdlalo/umgido/ umcimbi/ umshado/ i-party. Isisho sakhona ngicabanga ukuthi sisuke siletha umcabango engqondweni wobulongwe bethole, angikholwa ukuthi esimweni esijwayelekile kuye kusindwe ndobulongwe bamathole.umcabango ongifikelayo ngowesimo esihluke kakhulu kwesijwayelekile!
Umcimbi- ukuthi lisuselwaphi hhayi angazi kodwa kusuke kukhulunywa ngomdlalo la kudliwa khona kuphuzwa nje kungaba umshado, bhavudeyi nomayini nje eqoqa abantu kubemnanandi kubebe njeyaya!
Ungqongqoshe- angazi ukuthi yigama elidala kumbe ngelinye lamagama akhiwe ezinsukwini zamanje, njenge gama elithi 'ingculazi', kodwa ichaza umuntu owengamele umnyango othile kwezombusazwe 'u-minister'.
Ofezela- zinkume ngolwakithi olujwayelekile.
Izinsalela- kuyazichaza nje mangithi ukubheka ngoba kukhulunywa ngokusuke kushiyekile ngemva kwesehlakalo esithile, i.e ama 'left over'
Isithako- ngesiNgisi yi ingredient.nxa uthaka usuke uxubanisa lokho okuxutshaniswayo zithako.
Isibothwanyana- isibotho ngunjinga sithebeni, umuntu ohamba ecosha emabhimu, kuze aphile.Nxa sekuthiwa sibothonyana, kusho ukuthi umuntu ongakabi yisibotho ngokupheleleyo kodwa oyela ngakhona.
Isicefu- ukuba umuntu ohluphayo, uyuzwe ngephela endlebeni,nxa ungangenwa yisibungu endlebeni, uyuzwe ubuhlungu bakhona sinjalo ke isicefu.
Bazaqondisa abanye la engiphaphalaze khona, khona kulula ukukhuluma ulimi kodwa ukuluhlaziya kungumqansa omude.

Top
#36579 - 03/06/08 04:33 PM Re: Isichazamagama [Re: mhla]
KaZazanana Offline
Mafikizolo

Registered: 03/05/08
Posts: 2
Loc: South Africa
Hayi madoda imfundo kayipheli.Ngkholosa kakhulu uma ngibona ukuthi uMthwakazi ufundisa intsha ulimi olumnandi kangaka.Phela amaZulu acabanga ukuthi thina isiNdebele sethu asila luju. Hayi batshaye phansi.
_________________________
UMzilankatha KaNcube.U Zazanana Ka Maragalala

Top
Page 7 of 9 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert