Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 1 of 3 1 2 3 >
Topic Options
Rate This Topic
#7436 - 07/08/04 08:22 AM GROOMING FUTURE LEADERS!
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Bandla eliphakathi!

Preamble
‘The sun shines on those who stand before it shines on those who sit.’
-Anonymous

Bayethe mawundlu kaMalandela!
Inkom’ ekhal’ emthonjaneni!
Izizwe zonke ziyizwil’ ukulila!
Iye yezwiwa wuMntongenakudla kaNgogwane!


Ngisizwile isikhalo senu bakwethu ngokuntuleka kwabaholi. Phecelezi, I have heard your loud cries on the lack of leadership kwaMthwakazi. Kodwa ningapheli amandla.

IsiZulu sithi: inkunzi isematholeni. Ngakho ngithi - izinkokheli zikhona khona lapha phakathi kwethu. Abaholi besizwe yiyona intsha ehlokoma namhlanje kulesisigungu. Buka phela, kudinga isibindi nokuxukuzisa ugebhezi ma uzibandakanya kwezombusazwe. Ngiyakubona lokhu kunina bandla lakwethu esigungwini!

Development of leadership skills is my passion. On that score, I have since discovered a very brilliant organization whose philosophy is developing an individual’s confidence, public speaking skills and presentation skills. You also stand to learn about procedures of conducting meetings, drawing agendas for meetings, parliamentary procedures and orderly conduct. Leadership skills on a business, social, political, religious or any other level can be developed. All this is done through active participation and sharing ideas amongst a group of friendly people. Uyazibandakanya wena bukhoma ungaphoqelwe muntu njalo ungagxekwa muntu! There are regular public speaking contests involving prepared speeches and impromptu speeches. That’s the part I love. The organization is global, with its headquarters in Carlifornia, USA. The joining fee is very cheap and membership is open to anyone, anywhere – irrespective of race, creed, age or any other ism and scim . Ama-branches, effectively clubs, athe chithi saka all over the world. Noma ukuphi nendawo, cishe ikhona i-club yalenhlangano.

Ladies and gentleman, I’m talking about the TOASTMASTERS INTERNATIONAL . I’m already a member of a club laph’ kwaMtubatuba. And kukhona zonk’ izinhlanga lapho! Awu, suka madoda - abelungu, amaNdiya kunye nathi bala elimpisholo, imbala. Amakhehla nezalukazi zilibambile iqhaza madoda. Ngikhuluma nje, esinye isicukuthwane esikwiphalamende yoMzansi Afrika siyibambe kunye nathi lapha. Bakwethu, umdlandla uyavuka, namadlingozi asimame ma uthola ithuba lokuzibandakanya nawe. Nokuma phambi komphakathi ukhankasa kuba lula, njalo ukhuluma kuzwakale. Amaphuzu (points) akho ekukhulumeni ayalolongeka ukwazi ukukhankasa uquqaba lukulandele.

I say: guys if you’re interested, go to http://www.toastmasters.org uzibonele ngamehlo. Guys, ngike ngaya kwi-Toastmasters Southern African convention ngaseGoli ngo-May lonyaka. This was a 3 day convention with a prepared and improptu speeches contest. The winner of the event gets to represent Southern Africa in the World Contest in Carlifornia (August 2004). I met the big fish of RSA society there. And opportunities of networking on a personal, social, professional, business and political level were plenty.

Eish bakwethu, guess what: bekunomuntu wasesiShoneni owuyena obemele elakwaMgodoyi kumqhudelwano wokukhuluma(speech contest). Uze ngomfutho lomfokazi wathola isicoco sesibili. Madoda, bukani – yibona lababantu abazoba yizinkokheli zakusasa. Buka bazokhuluma kuzwakale ngoba benokuzethemba (confidence). And i-confidence isemqoka kuthina bakaMthwakazi esibhekane nalingwadla yomzabalazo!

Masilibambe iqhaza bakwethu. Ababona ingabasiza lenhlangano - sukumani manene namanenekazi nibambe iqhaza lenu! Sifuna izinkokheli kwaMthwakazi.

Reprise
‘He who has the gold makes the rules. So folks – just keep digging!’
-The late Frank Leepa (leader of Afro group, Sankomota)


uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya

Top
#7437 - 07/08/04 09:44 AM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Skuvethe Offline
Nduna

Registered: 10/23/03
Posts: 405
Loc: I've never been to Heaven
Mntongenakudla. Watshona nini u Frank Leepa? Ngingu mlandeli weculo le Afro-Jazz ende angizange ngakuzwa ukuthi utshonile u Frank. Nceda ungazise.

Kuculo "In your hands" uthi 'Nobody ever makes themselves bigger by putting others down, they only become smaller than before'

Aphinde athi yena 'We need our dreamers, no matter who they are.'

Top
#7438 - 07/08/04 10:21 PM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Skuvethe

Ushone on 27 November 2003 uMoki Leepa (music director par excellence),after a short illness at his village in Qhuuqhu, (mountain kingdom, Lesotho). He was buried on Sunday 7 December 2003. It wasn't highly publicised because Sankomota was not a hit anymore. But he was working on a new album; a follow up to Frankly Speaking, from which you quote.

Sankomota is no more. Besides The Village Pope; Pitso Seera & Moss Nkofo must be the only survivors of the original group. The others like Jorman Seliba Tladi (Keyboardist), Mandisa Gallo (backing vocalist) and Bushy Pat Mogame (Keyboardist) died in that 1996 automobile accident.

Ekugcineni vese bese ifile iSankomota. I attended one show eJozi where Moki and guest lead vocalist,Nana Coyote (ex Stimela) were dead drunk and couldn't do their music any justice.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
Inkwali yenkosi.

Inxangiphilile.
KwelikaMthaniya.

Top
#7439 - 07/08/04 10:22 PM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Skuvethe

Baba I agree fully with your assertion above particularly your last sentence and I henceforth declare:

"I have a dream, that one day, one day Mthwakazi shall be free.......".

Ironically R Kelly says to the famous young rapper Nas: "dream on dreamer...."

Bottomline is this that we need to move fast and be decisive in our strategy in order to turn these dreams into reality.

Top
#7440 - 07/09/04 03:31 AM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Loba sengihamba ngo dondolo, Mhlazana livusa okwakwethu, lingikhumbule. I will support what is ours to the last breath of my life.

Li Zwangendaba.

Top
#7441 - 08/31/04 03:34 PM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mabandla kaMjokwane
Isiqalo:
‘Nginibingelele bandl’ eliphakathi.WuMntongenakudla kaNgogwane.
Sengibona ukuthi madoda akeyibekwe ogqokweni indaba. Mzwakwethu, sekukaninginingi umcabango wethu unkimbinkimbi, unklembenklimbi ngokunjalo ngoba asisazazi la simi khona.’


I’m a doyen of public speaking, clean and rigorous debates. I come afar in this area of debating and public speaking. I remember in the days when me and okaMthiyane (Lobengula) used to hold the fort in public speaking at Byo City Hall and debates esgela. Oh yes I remember when me, Mthiyane and a couple of other gents held sway in writing to the Chronicle, Daily Gazette, Sunday Mail, Sunday News and Financial Gazette 's guest columns. Those were the glory days. We presented clean facts without toilet language.

The inkundla is a very noble and august platform to whet a lot of communication skills that will come in handy in the future yesizwe. But, of late , I have perceived that a demon of destruction, a cancer that erodes the moral fibre of this forum, a gangrene that must be burnt out with a hot iron, has invaded and made itself a home amongst us. This demon has led to some topics having to be closed down, owing to ukuhlambalaza okubhidlangayo now and then.

This platform has of late been dominated by some of the angriest men of our time. You can picture a very ugly, angry face of a man as you read some postings here. These are the kind of men who do not hesitate to scream izinhlamba ezishaqisayo kithina esinonembeza ophilayo. Once you present a contrary view, these guys bavele bathukuthele bagane unwabu, bajuluke izimpandla nezimpumulo abantu benkosi – bakhiphe inhlamba enyanyisayo, and even threaten dire consequences on you. They never bother to research and present their facts to counter a clean argument presented on their door-steps, opting instead to attack the person and not the ideas. To them, researched realistic facts are theory that is irrelevant. It appears emotions are the norm that qualifies as practical to them. They present morbid language that mortifies me and most decent beings. Lokhu kusenzela phansi thina Mthwakazi. And I believe that fistfights would have been the order of the day for such characters if we were to hold this platform live and direct at the City Hall, KwaBulawayo.

But mina kaSomkhele anginamona nezwe. Ngiyintandane yeqiniso. Ngibathanda bonke abantu. Anginawo umona – unkulunkulu akasiphanga ngokufana. Ngiyabaxolela bonke abathukanayo ngoba kuyacaca ukuthi abajwayele i-debate lababantu benkosi. Yebo kusengenzeka ukuthi before being involved in this forum, i-debate bekuyinzwabethi kubona. Nxese mabandla kaMjokwane. Yingakho ngiza nesicelo esilandelayo. Ningizwe kahle, ngesenzangakhona:

I said before that grooming proper leadership of any stripe and terrain is my passion. Be it church, political, management, social, sporting and sundry - sound, quality, cool-headed leaders who can contend with diversity of people and opinions are a necessity. In this vein therefore, I still suggest ukuthi bantu abahle,please join Toastmasters International. This is for your own individual good, and the spin-offs will be all positive on Mthwakazi. You will learn to participate in clean rigorous debates based on cool heads. You will learn how to conduct orderly meetings, speaking effectively using body language, diction and imagery to inspire, convince and win people’s minds without any violence or ukuthukana. You will learn to draw an agenda for orderly meetings. You will learn to appreciate that people have different opinions and thus you must respect them and counter them with clean facts that border on the unequivocal truth. You will learn tolerance and not to hate others with different perspectives and work towards even silencing them. Toastmasters International can also act as an anger management course for those that are susceptible to letting their emotions reign supreme over reason. It will teach you to control your thoughts and not resort to stinking language in an argument. It will help you organize a meeting where differing opinions do not lead to fist fights. It will lead you to control your arguments and no resort to insulting others, a regrettable act that will necessitate you to be remorseful, ebese uyaxolisa emphakathini owuthele ngamahlazo ezinhlamba zakho. It will lead you to perceive that a different viewpoint yomunye umuntu doesn’t imply ukuthi loyomuntu uyisitha, usebenzela isitha noma ungumbulali. It will lead you to be a better communicator ongahlambalaziyo.

Suffice to say that if most of us were to be competent toastmasters who have presented the first 10 speeches in the training module, the level of understanding will greatly improve. You will basically be a competent communicator who will be able to use the skills attained to be a man of all seasons in communication. And izicukuthwane zalesisigungu would find it easier to service us. They wouldn’t have to resort to closing topics ngoba usibani esebhokile ngokuhlambalaza, ebiza abanye ngamagama anyanyisayo.

Madoda, ibambeni ngobuningi benu lendima. Izonenza nikwazi ukuxukuzisa ugebhezi, niveze izimvo ezicace kuhle kwengquza yembuzi, ezingathuki muntu zim-threatener i-life yakhe. Nizokwazi ukwehlisa umoya ekuxoxeni.

NB: If you go to the Toastmasters website and click on the 2004 Convention, you will see the results of the 2004 international public speaking contest, held this month (August). The guy who came second this year, Douglas Kruger from Gauteng South Africa was in the same club with me eJozi, before I moved to Mtubatuba. So niyabona ke, nawe mhlasimbe ngonyaka ozayo ungazakhela udumo ubengusaziwayo, isilomo, umpetha we-public speaking!

Ayinamhlabeli.
Nangomuso.

P/S: Kulabo abangazi: uma ngithi ngiyintandane yeqiniso, angisho i-orphan literally. Cha bantu benkosi. Ngisho ukuthi ngiyazifela ngeqiniso. Ngisho ukuthi iqiniso yisithandwa sami, ngiphilela lona, ngizimisele kulona ngokwedlulele. Period.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.

Top
#7442 - 08/31/04 03:54 PM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Sibalukhulu Offline


Ngqwele
***

Registered: 04/03/06
Posts: 126
Loc: London
Mntongenakudla,

You are in fact involved in most of the ugly exchanges of the forum.

Lawe ungomunye walabo abamele bazinuke amakhwapha.

Top
#7443 - 08/31/04 05:39 PM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Siphathamandla Omkhulu Offline
Ngqwele

Registered: 06/12/03
Posts: 171
Loc: Khonale ngaphesheya
Bafowethu,

Bengicela ukubuza kulabo abafunde ngezinyamazana amaVets not amawarvets hk hk ,ukuba bengichasisele kakuhle ukubana indwangu kumbe sithi imfene or baboon nxa izikhangele esibukweni iyazibona ukuba iyindwangu yini or izithi ingumuntu.
Bafowethu lingangichazela ngingajabula ngoba I am trying to establish the differences in behaviours between those baboons who have come across humans and those who have never met them.

---------------------------------------------
Silence is Golden,empty tins make the loudest noise.
------------------------------------------------

Top
#7444 - 08/31/04 10:00 PM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Mabila Offline
Nkosi
***

Registered: 05/14/04
Posts: 2124
Loc: Ayowa
Siphathamandla Omkhulu!

Ngicela sonke esonayo usiphe i public warning sibili lami included!

Top
#7445 - 09/01/04 05:41 AM Re: GROOMING FUTURE LEADERS!
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Sibalukhulu

UMntongenakudla uphakamisa isandla sakhe sokunene, ucela inkosi imsize, kuthi ubufakazi azobethula kulenkantolo bube yiqiniso lodwa. Ebufakazini azobethula akazukusho izinto eziyinzwabethi. Bonke ubufakazi buzogxila ezintweni eziyiqiniso ezabonwa kungaphuzwe tshwala.

Sibalukhulu, hhayi kabi. Ngicela ungizwe kahle, ngesenzangakhona. Ngilamkela ngenhlonipho lelithuba lokuxoxisana nawe namhlanje emzini wakho omkhulu kanjena.

Yebo ngiyakuzwa uyakhuza. Ngoba kukhuze wena silo samabandla onke, isicukuthwane sezilomo – mina ngosabela. Ngempela umuzi lona esethekele kuwona owakho – kulawula wena, kukhala esakho isicathulo. Nakhona. Cha kuzwakele, kwacaca kwathi kla, engathiwe mbibi amankwebevu. Mina Mtubatuba kaSomkhele, igcokama likaNdonga sengizochobozela, ngifihle umsidlana wami omude phakathi kwemicondo yami, kuhle kwenja edle amaqanda. Ehhene, awami amakhwapha ngizowanuka, ngiwageze, ngiwakhuhle, ngiwathawule, ebese ngiyawathela i-perfume.

Kusenjalo nje, ngicela ukuphawula uvo lwami namhlanje nje ngithi: ngihlezi ngigcizelela unomphela ukuthi iqiniso liyababa. Kepha mina ngolibeka ogqokweni ukuze singadukelani eshashalazini. With due respect to you Sibalukhulu and the rest of the forum members at large. In as much as I’ve been involved in some literary fistfights with some characters laph’ ekhaya. In as much as I’ve been caught in running battles with gloved hands, against some knobkerrie wielding fellows on this platform – managing to chase them around, punch-drunk, leaving them scurrying for cover in their own insults. I must hasten to add that I’m no kill-joy character. I have learnt some valuable lessons in the process. I have come to suddenly realize that I’m my own keeper here – I’m alone in this wilderness.

Sibalukhulu, I pray that you, as a disinterested and the fairest of referees in this literary boxing ring. If you as much as cast your eye on the vista of all the fistfights that broke out, involving me, you will witness facts that vindicate me to a large extent. And I will not quote anybody’s name in that score.

On countless occasions have abanye abahlonishwa given themselves the arbitrary, unlimited licence yokungenza udikwayo (a free for all). They make it their trademark to bleat: ‘uMntongenakudla uyahlupha, ugcwele i-nonsense, uza nenklese kunye nenxoviyo kulesisigungu.’ Fine. Bakubona kukuhle ukuthi bathintithele insila yezikhindi zabo ekhanda lami. They relieve their boredom by arbitrarily attacking most of my writings, dehumanizing me, calling me: impisi, udwayi, imfene esesihlahleni (a baboon on a tree about to be chopped down), a villain, a pathological liar, a shameless plagiarist, a man with a dangerously hidden agenda, a Zulu speaking Shona etc, etc. They hurl insults enkundleni and I get the blame. Bathi kangikhuzwe.

No one cares a hoot ukukhuza mangabe anyone, totally unprovoked, arbitrarily lashes out at my person (not my ideas), some even invoking indlu yangakithi abangayazi nakuyazi, ngezinhlamba 9 9. All this because of my different, unapologetic, unequivocally true, well thought out and researched views and material (which I believe I’m entitled to present here, sacrosanct, without fear or favour, as a bona fide member of this, your august forum). Abanye bangithukela ulwazi lwami lolwimi lwesiZulu kunye nomlando wezibongo zabakaMthwakazi bohlangothi lokudabuka kwelikaMthaniya. Kubekhona onhlakanyane, ongqesta abacabanga ukuthi angiphapheme. Babhoke ngokungikhuluma kabi, ebese beyajika bafune ukudla amandla ami, becela ukuba mangibaphenyele ngemvelaphi yezibongo zabo lapha kwelikaMthaniya. Yisicefe lesi.

Abanye abahlonishwa lose focus on the gist of the salient issues in my articles and hurl insults in my direction. Yet when I react in my metaphorical, hyperbolical imagery bordering on satire, I get them screaming that I’m the architect of ubuxoki laph’ enkundleni. I have never ever peddled any naked insults at anyone khona laph’ ekhaya. Yet abanye bangithuka bukhoma khona la! And no one has cared, except okaMthiyane (Nobhengula), to raise concern on this gross violation of my basic human rights as articulated by Article 12 of the UN Universal Declaration of Human Rights.

But I’m no crybaby. I’m no wimp. My chin is strong. I thrive well in the boxing ring. My arms are always up to protect myself. My jab is eye-splitting a la Lennox Lewis (MBE). I can go toe to toe with any knobkerrie-wielding opponent and deliver clean combination, paralysingly strong body shots, without any illegal, below the belt blows. My uppercut is devastating. I’m the undisputed pugilist expert - the last man standing. All these attributes of the great Lennox Lewis (MBE).

Ngokunjalo Sibalukhulu nebandla lakho. Ngiyacela, ngiyanxusa, ngiyagcizelela ngithi: from henceforth. Ngoqhubeka ngiphosa kulesisivivane uma kuvumelekile kuwena. I drink a whole bottle of my pride and toast to change. I have never and won’t insult anyone. I declare a truce and share a crown of peace with those who are willing to share it. Kepha, mangabe kuthe kwabakhona ongisukelayo ngezinhlamba, ngingamonelanga lutho, ngingaxoxisani naye. Okukanye engithukela izimvo zami eziyiqiniso, ezimsulwa, enginelungelo likanoma ubani lokuziphawula ngingena kwesaba. Then please mkhuze baba loyomuntu. Mangabe engakhuzwa, then nxese nkosi yami. Uzoxola muntu wenkosi ngoba mina, askis, angikwazi ukubulawa ngithulile kuhle kwesiklabhu (a sheep). Ukuhlehla kwenqama akusho ukubaleka. Be rest assured that I can take care of myself by exercising the call of duty to my own self-respect and conscience. I cannot live with fabrication, framework and dirty tricks. But just relax Sibalukhulu, this is not a threat. I won’t insult them 9 9.

Ngokuzithoba uMntongenakudla usecela ukubugoqa ubufakazi bakhe kwinkantolo yakho ephakeme nehloniphekile Sibalukhulu.

Ayixabene.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa.
uVeyane.
Inkwali yenkosi.
umcondo yegusha.

Inxangiphilile.
KwaMtubatuba.
KwelikaMthaniya.

Top
Page 1 of 3 1 2 3 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert