Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 5 of 5 < 1 2 3 4 5
Topic Options
Rate This Topic
#7794 - 11/12/04 07:00 AM Re: Time to Remember Our Vibrant Zipra Force
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Kulamagama lamabala ayesetshenziswa egangeni. Amanengi ala amazwi sasiwaboleka ezizweni ezazisigcinile.

CRUSANTE: Leli bala ngelesi Phutukezi lisitsho i Recruit, kumbe umuntu ofundela ukulwa embini. Labo abasebeqedile ukufundela imbi, basebelisebenzisa ukweyisa labo abangakabi ngo GWA.

POVO: Lalo leli libolekwe esiPhuthukezini, lisitsho uzulu, the masses. Abagabazayo basebethi litsho ukuthi (P.O.V.O.)People Of Various Opinions. Liyakubona ukuganga kwabantu.

ARIVA: Amathebula aye funde e Angola le Cuba babuya lalo leli gama ele Spanish, litsho ukuthi "EQA" or Jump , get up quickly. Lona literaly litsho ukuthi phezulu, or UP.

TABARISH: Rushian for COMRADE.

KIJANA: This means the "Young one" or in plural VITJANA. Abantwana. It is derived from Swahili. Amathebula aye funde e Tanzania yibo abeza lalo leli gama.

MALINKI: It also means young one, Rushian.

G.W.A. Guerrila Warfare Army.

R.W.A. Regular Warfare Army.

THEBULA: an armed guerila fighter. Angikwazi ukuthi lulimi bani lolu. Abaziyo bazangincedisa, njengoba sasifunda emazweni ehlukeneyo.

UNYAWO LWE NKUKHU: a Pistol.

INGAGANE, kumbe ingwagwa: a rifle or a heavy weapon.

UKWATI: the defensive grenade. Sasisithi ngukwati ngoba kulamaxolo okuyi grenade kwakhona.

KING KILLER: Abantu abadala ababengeke basenelisa ukuya tshaya ingwagwa. These men and women were trained and allocated to the various camps as administrators or instructors, or doing miscellenous assignments.

S.B. STUDENT BATTALION: this was a battallion of the most educated people in the bush, who were selected to be sent emazweni ukuya fundela okwehlukeneyo. I must mention here that yadala inzondano le i Battallion, ngoba laba qeqeshi base beyizonda njengoba abanye abaqeqeshi babengafundanga. This battalion used to eat last after everyone has eaten. Abagabazayo babethi Stupid Battalion.

AMAGRINEDA: Sometimes the porridge would not mix well in the water, and when you eat it, you would suddenly feel chewing dry meal powder. Amagabazi athi wona aaahh! "UDUTSHUKELWE LI GRINEDA EMLONYENI".

ODOBH' UGIJIMA: Kwakusiba labanye abedlula behwitha ukudla kwabanye nxa indlala ibhahile. Lowo muntu wayesidobha isitshwala sakho asidle ehamba ngejubane.

O NDILO KAYIWOMI: Kwakusiba labanye njalo ababe very resourceful. Anytime you get to them balakho ukudla loba kulanjwa enkambeni. Sasibathi ngo ndilo Kayiwomi. INDILO is my KALANGA language for UMGANU.

BHAKA-YAWA: Kwakuzi nhlanzi ezazivela emazweni abelungu ezazile tswayi elinengi kakhulu. Asazi ukuthi othebula besithi ngo Bhaka-yawa kwakuwe indoda yini na???

Ngisake ngiye lala.

Li Zwangendaba.

Top
#7795 - 11/26/04 03:55 AM Re: Time to Remember Our Vibrant Zipra Force
Zwangendaba Offline
Nkosi
***

Registered: 04/27/03
Posts: 1399
Loc: New York, New York, USA
Bafowethu.

Ngo 1977, around July, there was a large influx of children into Zambia, those that were below the age of 17. Notable amongst them was a young girl, who had lost her parents to a fire that was set by the Rhodesian Army. This was her story: "Bafika ngekhaya basivalela endlini ka gogo. Sezwa sekunuka i Petrol. Kwabalomlilo omkhulu. Ugogo wangiphakamisa wangikhupha ngaphansi kophahla olwaseluvulekile ngabaleka. Ngadojwa yizakhamuzi ezazisiza e Zambia", or words to that effect. Umntwana lo was interviewed by the Zambian Broadcasting and BBC because she had burn wounds. Wathathwa ngu Kenneth Kaunda wahlala emzini wakhe waze waphola. Abamaziyo bazakhumbula unkazana okwakuthiwa ngu Ms Kaunda. I wish we had cameras then.

Abanye njalo abadumayo ngo Malinki, Moffat, Sdumo, Madala, Malolo, Mavevetha, Khanda Maxolo, Matshoba, Thabisa, Lithini Bafana, Banengi, Malapela, Poscent, abanye kangisabakhumbuli ngoba ezinye ingwalo zami zasala ekhaya.

Laba bantwana, benza kwaqala iviyo elalithiwa yi "Minus A". Baqeda umnyaka abanye njalo olengxenye belokhu beku Training. Kodwa yayisiyehlisiwe ubunzima sebesenza okokuvuka betshaya imihlelembo elula, batshone emini befunda ngaphansi kwezihlahla. Abanengi bakhona yibo abangena ku ZPRA infantry, ngesikhathi sekubunjwa i Regular Army.

Abanye njalo yibo abafunda ngaphansi kwezihlahla babhala i University of Cambridge-GCE "O" Level baphumelela. Kuqakathekile ukuthi sazi bantwana begazi ukuthi abanye abantwana bathola nzima izithupha zabo. Yikho singabodedesa lapha, kasifundeni nxa ithuba silalo.

Inkamba abaqala ukuhlala kuyo yi JZC - Lusaka. Kodwa abangamantombazana bakhelwa e VC, ise Lusaka njalo. Yona le Nkamba ye JZC yaqala ukusebenza ngo "October" 1997, thina safikela kuyo sivela e CGT 1. Ubaba u Ngwenya, sasimuthi ngu Chunky, nguye owaqala ukuba ngu Commander lapho. Wasesiba "Promoted" waba ku FINANCE Department ye ZAPU, kwasala kungena u Makanyanga, esasimuthi ngu GENERAL, sivela laye e CGT 1. Abanye ababekhonapho bengabaqeqeshi ngu Bluestone, Jimson, Tod elokumfana okwakuvela e CTT ku Communication, u Vakanya owayesile e Tanzania ezandleni ze ZANU, Phenius, Maphepha owaqala i Fallen Heroes, Solomon S'khuza, Bhingo, Samora, Shorty, lizangixolela njalo ngoba amanye amabizo asegwalweni lwami olwasala ekhaya. WONKE LA NGAMABIZO EMBINI (Pseudonyms). Bakhona ababakhumbulayo. Ngibakhothamisela ikhanda kulabo asebasitshiyayo.

I GWAYI CAMP yayigcwele abafana be JZC ku Amoured Units zabo. Kwakufundile okungokijana lokhu. Yibo abenza u Peter Walls athi yena, "Give me the ZPRA ground forces, and I will use my Airforce, and there wont be any army stronger than this in Afrika". Wakutsho lokhu, kwadanisa abanegi ababengasithandi.

In early 1981 during the integration, sajabula thina sise Ethiopia sisizwa kuthiwa ku BBC, "The integrated Army, made largely of ex-ZPRA Forces at Inkomo Barracks, has gone into its second phase of training." Lama British Instructors babezama ukuyitshayela phansi le indaba, kodwa kuyazakala ukuthi ours was a properly oiled machine. Babepasa imihloliso abafana, kuthi nxa kungenwa ku "Phyisical", ungamenzani umuntu owagijima 2 emagojini? Bakwesaba ke lokhu bazitshisa izikhali zethu e INKOMO Barracks, which included Soviet made Armoured Carriers, Anti-Air Artillary, and Heavy Artillery weapons, Including Personnel Carriers okufana lama ZEAL (Ogwa babethi amaZILI).

Ngiyabakhumbula laba bafana ngoba iviyo engaliqeqeshayo langibhalela incwadi ngise Ethiopia ngo 1981 sebengene ku ZNA, lalamhla ngilayo le ncwadi.

Asiyikhumbuleni i "Minus A".

Li Zwangendaba.

Top
#7796 - 11/26/04 04:07 PM Re: Time to Remember Our Vibrant Zipra Force
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Sesitshelwe ngamazwi kwazise kudala somile simelele la amanzi osiphathele wona baba. Isibongo emakhosini lakuwe baba.

Top
#7797 - 11/26/04 07:16 PM Re: Time to Remember Our Vibrant Zipra Force
Sibambamahawu Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/04/04
Posts: 803
Loc: KwaGodlwayo
Bantwana bantwana wozani ekhaya. Angazi noma ubuqhawe lobu obavezwa ngoKijana namuhla singakwazi ukubuveza njalo, bugqame bubonwe yinoma ngubani. I am proud of these people who made us a proud people a people worth respecting, nanko phela nabo Walls kuthiwa basho ukuthi leZIPRA ibengenza izimanga. Mthwakazi always produced and will produce a well disciplened fighting force. A people without it will always be despised and abused. Ngikhalele intsha yethu e-brainwashwa nguMgabe today, bebezwa amaGreen bombers. Lafa elihle sibhekile, lafa elihle sihlezi phansi, lafa elihle singenzi lutho, kanti vele kungani uMthwakazi elokubekezela okungapheliyo, koze kube nini mzwakethu sihleli sinethezeka sikhohlwa ngengwadla esibhekene nayo, siyoqala nini ukuzimisela silingise amaqhawe asemandulo, angavumanga ukubuswa ngochuku. I hate war, i hate to see the blood shed or flow, i hate to see women and children cry, but i above all i hate to see people waste away under an uncaring government, where there is no sign of pain ceasing, i hate to see people suffer day in and day out, i hate to see thousands of people leaving their country not because they want to but because they are forced out, i hate to see people cry and doing nothing to redress the circumstances that in the near future will take their being, if war can liberate a man, i like it, if death can liberate me, i like war, if war can restore my dignity i hate cowards, i hate zanu and its entire leadership.

Top
#7798 - 11/27/04 06:00 PM Re: Time to Remember Our Vibrant Zipra Force
Sheik Mthembo Offline
Ndunankulu

Registered: 12/27/02
Posts: 629
Loc: The People's Republic of Mthwa...
Mthwakazi Revival


Yebo na ye !!
Mayihlome,
Mayibhonge,
Mayindindize,
Indindiz' OkweZulu,
OkweZulu likaThekwane,
Mayiphephethe,
Iphepheth' okomoya kaSidampisamahubo,
Yebo na ye Mayihlome.

Ifile ngendlala bo!
Phango bani leli,
Eliw' umgodi wewenela,
Oh! Maye mina mayihlome.

Siphaqa bani lesi,
Esimabundubundu,
Esimavinqovinqo,
Esimigelegelo,
Oh! Maye mina ngiyesab' ukuyibheka.

Mehlo bani la?
Abomv' okwegazi,
Ngawekwezi yini?
Alangath' olubhebhayo yini?
Oh! Maye mina yisiwogo yini lesi?
Oh! Maye siyalangatha impela.

Imijunju yayw' ihlikizekile,
Ijivazekil' okwempela,
Ngumjivazo wabafo,
Kodwa iqiniso, yisilo sasendle lesi,
Oh! maye mina ngiyesab' ukusibheka,
Sihlomile.

Yek' impondo zayo,
uMasigweg' impela,
Yebona ye mayihlome,
Ihlome ngakuZapu kuMthwakazi,
Ize iyehloma ngaseMazweni,
Phetsheya le ngaseMelika,
Esiqintini saseDeniva,
Oh! maye yakubonokukhulu,
Okwakuy' imvela kanci kuboBabamkhulu,
Izodabul' amazwe laMazwe,
Iziqinti leziqinti,
Ize iyefuman' umkhondo wamadlelo,
Amadlelo aluhlaza,
Ize iyecand' amaqhing' okusinda,
Oh! maye mayihlome.

Themba loAmkela!
Vungamani ngemvoxloxlo bo!
Vungamani ngezitemelezo bo!
Ivusen' usinga bo!,
Lina bakaMatshobana,
Lina bakaKhumalo,
Lina bakaLobhengula,
Yena Lo obekad' eGula,
Ihlomiseni ngodlakela,
Iniken' isiphepho bo!,
Oh! Maye! Maye! Mayihlome


All rights reserved.

Top
Page 5 of 5 < 1 2 3 4 5

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert