Inkundla3
Who's Online
0 registered (), 40 Guests and 2 Spiders online.
Key: Admin, Global Mod, Mod
Ad
Page 18 of 19 < 1 2 ... 16 17 18 19 >
Topic Options
Rate This Topic
#9458 - 04/01/05 10:50 PM Re: Pius: Hero or Villain
Mtshede Offline
Ndunankulu

Registered: 08/02/02
Posts: 632
Loc: London
If a white racist smacks a black man who thereafter expresses furious anger towards whites do you condemn him?

I have lived with black racists from day one of my excursion into politics and on the day I got thumped in an unwarranted criminal act I lost my temper.
When I tried to be constructive about the need to avoid plunging Mthwakazi into an unwinnable war against hegemonists I was told I was a white racist.

When I said the impi yenhlabathi would be a disaster I was told I was an white racist isolationist farmer.

I made two mistakes.

Firstly I did not offer an eye for an eye and thump as I was thumped.

For that I would like to apologize to the man who thumped me.

It won't happen again.

Secondly in anger I did lump together all black people as racists.

Do you think I find it easy to forgive myself?

Look at the kindness Inkundla has extended on the return of this prodigal white racist.

It is akin to heaping burning coals on my head.

Anyway, you, Thandindaba, have always said all whites are racist and we only pretend not to be racist.

Now I hope you are satisfied.

I am clearly a racist white.

As such you should not be condemning me.

You should be congratulating me on proving your thesis.

Let all future contributions of mine here be marked with a health warning: From Mtshede the racist.

I reiterate that one of Professor Jonathan Moyo's electoral supporters Max Mnkandla did say we are not all monkeys.

Is he a racist?

Top
#9459 - 04/05/05 02:01 PM Re: Pius: Hero or Villain
THANDINDABA Offline
Nduna

Registered: 04/04/04
Posts: 312
Loc: donkwedonkwe
At least suze waphumela egcekeni.

Top
#9460 - 04/05/05 03:05 PM Re: Pius: Hero or Villain
Mtshede Offline
Ndunankulu

Registered: 08/02/02
Posts: 632
Loc: London
It's a pity you have not been paying attention to me all these years.

I always said I farted but I always said I could smell my own flatus.

Only skunks cannot smell their own stench.

Top
#9461 - 04/05/05 06:31 PM Re: Pius: Hero or Villain
Potshoza Offline
Nduna

Registered: 08/20/01
Posts: 481
Loc: Leamington Spa
ENkundleni,

Njengoba abanengi abalamehlo lengqondo ezivulekileyo besazi ukuthi owaqala lindaba yokuthi uArchbishop Pius watsho amagama afana lala "Mugabi was a good leader until 2000", ngiyethemba bazakhumbula njalo ukuthi ngiphinde ngatsho ngaphambili ukuthi bekuliphutha lami lelo, akazange awatsho amagama anjalo umfundisi.

Ngithanda ukuxolisa kubaba uNcube, kuSibalukhulu lakini bakaMalandela ngephutha leli. Okwenza ngasuka ngakubeka ngaleyo ndlela yikuthi ngangike ngalalela emsakazweni weBBC ngomnyaka ka 2002 lapho uBishop Ncube ekhuluma lentatheli yezindaba, njalo ebuzwa imibuzo. Ngithe ngibhala lokhu benginga phindanga ngayizwa njalo l' ingxoxo kwaze kwedlula iminyaka emibili. Kodwa ngenxa yokuthi ngiyangilalele umsakazo weNkundla, ngilitholile njalo elinye ithuba lokuwuza njalo lokuwuzwisisa kahle umbono kaNcube. Kulokho ngibonga abasakazi.

Okuyikho okwenzakaloyo njalo okuliqiniso lamaqiniso yikuthi intatheli yabuza uBishop ukuthi lanxa nje bekusaziwa ukuthi uphikisana loMugabi njalo ehleli ekhuluma ekhuza ngobu dlwangudlwangu bukaMugab, kunini lapho akubona sekufanele ukuthi asukumele phezulu athi "Sokwanele". Kulapho ke uMfundisi athi ngonyaka ka 2000. Ngakho lizananzelela ukutshiyana lokwehlukana kwala amagama kulokhuya engakuloba nginga cubungulisisanga.

Kule ingxoxo, uPius uthi ithemba lakhe kuMugabi lalivele lalahleka ngesikhathi se 5th lapho "kuxotshwa uNkomo njengenja!". Uyatsho njalo ukuthi i 5th Brigade yiyo into embi ukwedula zonke iziga ezenziwa nguMugabi.

UMfundisi uthi yena ngalesisikhathi wabambisana lo Archbishop Henry Karlen (owayesesikhundleni ngalesosikhathi), bayakhuluma laye uMgabe njalo uthi yena "benqabela ukuthi kubulawe abanye futhi njalo abantu esingababalela kuzi nkulungwane".

Ngakho ke nxa umuntu ezakutshela ukuthi uPius wathi uMgabe was a good leader until 2000, umtshele ukuthi ulamanga ngoba iqiniso uselazi, bekuliphutha lami lelo ngoba ngasuka ngaba lenkumbulo kanteletsha.

Top
#9462 - 04/05/05 06:51 PM Re: Pius: Hero or Villain
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Bandla,

Nanko ke Mthwakazi, liyakubona ke ukungakhuzi uvalo singezwa okuludletshana. Pho kuyini ke, lokhu sesiphose sakhumulana amazinyo, izembatho angikhulumi. Wuuuu, maye lafa elihle. Kuhlezwi kukhuzwa ukuthi bakithi khuzani uvalo nxa sixoxisana lapha hayi ukwenza angani ngabantu ababangisana imbambo zegundwane. Ngithemba sifundile asiyukuwela kulesosiga njalo.

Mnu Pot, siyabonga baba ukuba yindoda kwakho, ukumela iphutha olenzileyo. Kodwa ngemva kwawethu amaphutha esiwenze ngokulahla imilomo siphosa lamatshoba enkundleni, okwakho lokhu kusuka kube nganeno. Mina ngiyakuxolela mnakwethu ngingazi ukuthi abanye bazakubona bakuphathe kanjani.

Isiqokoqela yikuthi sokufezekile ukuthi phakathi kwethu sonke akekho ngitsho loyedwa, lakulabo abahlala besitshela ukuthi bona bazi konke, obekwazi ukukuthola okumqoka ngalindaba, sonkenini sithatheke saqonga emoyeni njengephepha elidojwe yisavunguzane. Abazihloniphayo njengami sizaxolisa ukuphonguntshuma singachwayisisanga iqinisa. Kukanti njalo bazabakhona ontamelukhuni, okhandakiliwane ongqavungqekethe, iziqoqodo ezihlafuna uxakuxaku enkonzweni, abazaqhubekela phambili betshaphaza indawo yethu le enhle kangaka.

Asiqhubekeleni phambili sincoma iqhawe lethu.

Ayihlome bakwethu!

Top
#9463 - 04/05/05 07:05 PM Re: Pius: Hero or Villain
Sheik Mthembo Offline
Ndunankulu

Registered: 12/27/02
Posts: 629
Loc: The People's Republic of Mthwa...
Uyindoda baba Potshoza. Kuyahlonipheka lokhu ukwenza kwakho uxolisa ngamaphutha akho. uMfundisi has been exonerated after being bastardised by many here for something he did not say.

Top
#9464 - 04/06/05 07:21 AM Re: Pius: Hero or Villain
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
The fact that a highly rated and respected member of this forum like Potshoza could stoop to lavatorial levels and tell primitive lies in an august forum like this one raises fundamental questions about his integrity in general and his credibility in particular.

If self-proclaimed holier-than-thou individuals like Potshoza can tell green lies in broad day light, by insinuating innuendoes against the Very Right Arch Ncube, it then brings Maqhamehlezi's thread about the credibility of this forum into fore. Again if puritanical black knights like Potshoza can lie and get away with it, why is everybody believing the statements that were uttered by Dr Jonathan Moyo when he was a political spin doctor? One would have thought that the business of political spin doctors is nothing but simple propaganda which no honest person must rely on. Those who rely on Moyo's statements when he was a propagandist do so at their own peril.
But for self-confessed puritan like Potshoza, his peddling of falsehoods need to be severely rebuked by all and sundry who are friends of the gospel truth. Surely one can not travel all the way from Bulawayo (leaving a trail of bounced cheques)to Leamington Spa to tell such damning lies about our Bishop. Ironically, AIPPA was specifically enacted to muzzle those who peddle falsehoods. It would be interesting to hear Potshoza's views on AIPPA now that he has told lies in direct contravention of AIPPA!!!!.

For my part, I would like to withdraw all my statements against the honourable Archbishop Ncube for any statement I uttered having blindly relied on Potshoza's slanderous statement that bordered on perjury. I personally beg the Arch to forgive me for my reliance on a tried and tested liar's statements. Potshoza must be told to remove the said lies from this forum, otherwise future generations of our children might unwittingly rely on that false statement.

Top
#9465 - 04/06/05 08:51 AM Re: Pius: Hero or Villain
Muntongenakudla Offline
Ndunankulu

Registered: 02/06/04
Posts: 649
Loc: Mtubatuba
Mthiyane

Hlukana nalo ngomabusuku. Mshiye no zamthilili wakhe.

Eyakhe yi-politiki yezi sindabiso, etohweni lakhe loku shidaba eNgilandi.

uMntongenakudla kaNgogwane waKwaDlangezwa
Ngiphum? ezansi Ongoye
Umful? engiwuphuzayo ? ngiphuz? uThukela ? umful? osh? izikhawu!
Ngiyinkwali yenkosi
uMashukumbela
uVeyane
uMtubatuba
umcondo yegusha

Inxangiphilile
KwelikaMthaniya

Top
#9466 - 04/06/05 09:07 AM Re: Pius: Hero or Villain
Siphepheli Offline
Ndunankulu
***

Registered: 05/27/04
Posts: 741
Loc: Khonaph'ya Enkangala
Nkosi,

True to form sewuyazigeza manje baba. Kodwa ke kuyabongeka though ukuthi ubeyindoda wazikhuza ukuba nguthathekile ontelayo engazange achwayisise iqinisa. Ngilethemba ukuthi kusukela namhla usuzahamba njengokutshumayela kwakho, ohlezi ukwenza lapha ukuthi abantu kabakhulume izinto beleqiniso elipheleleyo ngazo. Okunye engithemba sekumqoka kithi sonke yikuthi, mina, wena, ubaba uPot, sonkenini kuyole inkundla siyefana nje kangako singawela emashweni okuphosisa, asikho phefekithi. Lesi akube yisikhathi sokuthi sanganenini, sibambane, sixolelane amaphutha wethu, siqhube umsebenzi wesizwe. Akuzukusisiza ngalutho ukugijimisa eyokufuna ukutshengiselana ukuthi ozibani labozibani abazi nex, thina labozibani yithi esaziyo. Owaziyo ngu mdali, thina asazi nex bakithi. Phezu kwakho konke lokho oyabe ethe waziletha phambi komphakathi exolisa ngamaphutha akhe kubalulekile ukuthi aluthole lolo xolo. Kodwa ke kulabo abazigqajayo ababona kubalulaza ukuzehlisa phambi komphakathi besokha umlilo wentethelo (e.g wena ngezinye izikhathi, ubaba uMoyo izikhathi zonke, abanye asizukubaqamba ngoba bevele bezaziqamba bodwa), angazi ukuthi kungathiwani ngoba akutshengiseli ubuntu lokho kwenza kwabo.

Asambeni eTsholotsho, Nkosi siyelungisisa amaphutha wethu singumndeni. Asiqaleni khonapha kulinkundla ukutshengisa ukuthi yiloba silendodana yolahleko kwethu, sisesengabantu abalobuntu. Singayengani sitshotshozelane ubunke. Asixekaneni lengqondo zamaganyane, sakhe isizwe. Inselela isikithi eTsholotsho, njengoba sesitshengise uMthwakazi ukuthi ukuzibusa kusemandleni ethu, ukuthuthukisa lokhu osekuqaliwe kukhule kwande kugoqele uMthwakazi wonke jikelele. Ngiqinisile ngiqinisile ukuthi singambuluza sigiya ngengqongqo leli uthekwane uyeza uzasihwithela sisale siyangekile.

Ayihlome!

Top
#9467 - 04/06/05 10:09 PM Re: Pius: Hero or Villain
Lobengula Offline
Nkosi
*****

Registered: 09/16/03
Posts: 1077
Loc: Tsholotsho
Mbacu

A very good post from you indeed. But angikutholi kahle kahle nxa uthi wena:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Asambeni eTsholotsho, Nkosi siyelungisisa amaphutha wethu singumndeni. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">By these words are you trying to say the people of Tsholotsho benze iphutha by rejecting both MDC & Zanu-puff? Benze iphutha ngoku votela indodana yabo uDokotela Moyo?. If not manje yiliphi iphutha ofuna ukuthi si travele olu thi weyi to Tsholotsho siyeli khorektha?

Top
Page 18 of 19 < 1 2 ... 16 17 18 19 >

Moderator:  Jakalas 
Shout Box

Advert