Radio Shaya' Inkundla

Posted by: Siphepheli

Radio Shaya' Inkundla - 01/22/08 08:20 PM

Sibalukhulu nani mahlabezulu nonke,

Ngilesikhalazo esincuncuncu. Umsakazo lo usuphongukhala lanxa ngingawuvulanga. Akukubi kodwana, okungikhathazayo yikuthi nxa ngiphendla amapheji kuyathula kuqalise kuthule kuqalise njalonjalo nje nxa ipheji selivulekile. Mina bengande ukutshaya ku WMP santando. Lokhu sekungiphicile bakwethu.

Ngiyenelisa na ukukucima ngedwa lokhu kumbe kucinywa ngumsakazi yedwa zwi? Ncedani zihlobo.
Posted by: Ncomanzi

Re: Radio Shaya' Inkundla - 01/23/08 02:50 PM

Okushoyo ngiyakuzwisisa kakhulu. Njengami nje iNkundla yi Home page okusho ukuthi ukuvula elinye i page umculo osuke udlala ku media player ukhwelwa phezulu ngowe windi elisha.

Asethembe ukuthi uSibalukhulu uzayibukisisa lento.
Posted by: Siphepheli

Re: Radio Shaya' Inkundla - 02/03/08 12:34 AM

Isibongo kuwe Msakazi/Sibalukhulu sekungcono sekubuyele endaweni yakho.