PRIVATE MESSAGES

Posted by: Zwangendaba

PRIVATE MESSAGES - 12/25/08 05:53 AM

Sibalukhulu.

Kule message yami engehluleka ukuyivula. Kuyacwayiza mihla layizolo okuyi ENVELOPE lokhu. Ngingakuncokola kuvula incwadi zami ezindala kusale kulokhu kusithi "ONE UNREAD MESSAGE".

Kuqale njalo ukuciyoza. NGENZENJANI? Amanye ama messages ngiwabona sekwedlule isikhathi eside.

Sengicela okwesibili ngale indaba.

Li Zwangendaba.
Posted by: JJMATSHETSHE

Re: PRIVATE MESSAGES - 12/27/08 08:59 PM


Muntu wabantu, hlukana lezinto ezingavulekiyo, uzogcina usuzikhokhela umhlola egumeni lakho.Bunengi ubuthakathi la ngaphandle. Uwucitshe nje tu lumhlola Zwangendaba, mina angizithandi izinto ezingavulekiyo.
Posted by: Sibalukhulu

Re: PRIVATE MESSAGES - 12/28/08 11:57 AM


Zwangendaba,

I don't think you have any unread message as it would appear to be.

I believe it is a fault within the forum database but we are working hard to rectify the problem.

Sibalukhulu weNkundla

Originally Posted By: Zwangendaba
Sibalukhulu.

Kule message yami engehluleka ukuyivula. Kuyacwayiza mihla layizolo okuyi ENVELOPE lokhu. Ngingakuncokola kuvula incwadi zami ezindala kusale kulokhu kusithi "ONE UNREAD MESSAGE".

Kuqale njalo ukuciyoza. NGENZENJANI? Amanye ama messages ngiwabona sekwedlule isikhathi eside.

Sengicela okwesibili ngale indaba.

Li Zwangendaba.