how can we help MR EDITOR make this site prosper?

Posted by: science

how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/02/09 12:19 PM

surely inhle lento yobuntu, however, its much fantabulous to have such site have links as to how to help our families home and how we can get first HARD news and be part of the leading forum. We would love to assist in developing the REVENUE and having fun at the same time. There is nothing worth to swap for equivalant to be a proud NDEBELE, can we see our own ads for start and then others to follow?! If not so can mr editor let us know why not? e.g iafrica links.... does this site take ads?
Posted by: abedabuko

We editor ngiya bonga ngosezi owezayo. - 01/02/09 07:31 PM

Umthwakazi kazulu zihlobo zami ezithande kayo, bafethu bodade
umsebezi ma uqubekele phambili,inkundla izo vuselela amakhono ethu sonke, sinabo [ijiniya bencingo] [sinabodokotela][ sinabe fundo yezom notho]Ueditor neqembu lakhe benga funisisa kabazi ukhuthi umphakathi uphetheni engahlanganiswa iqinise i[website data]Lapha sisuka sesi qoqene si hlangene njengo mthwakazi wamaphela.Imi memezelo yefa, imi memezelo ephuthumayo, imi shando, ezoku hamba ezizweni[visa].Si hlanganisa abafethu e Goli
abase magumemi[Kamgodoyi]imi memezelo ibalule kile.Njalo abantu abanyama ikinga yabo bathanda izinto ezithuthukile mahala, phela kuya funeka sikhokhe kancane ukuze sithuthukise impilo ye [website]i contribution inga siza kakhulu ukwakha kabazi inkundla
more[progams][ more activities] cash is paramount without cash to facilitate certain activities we are limited.Black communities are cash restricted in most cases.Inhloso ikhona, uthando sinalo iqinga isimo somnotho siyabhenda.
Posted by: dumas64

Re: We editor ngiya bonga ngosezi owezayo. - 01/02/09 08:41 PM

Originally Posted By: abedabuko
Umthwakazi kazulu zihlobo zami ezithande kayo, bafethu bodade
umsebezi ma uqubekele phambili,inkundla izo vuselela amakhono ethu sonke, sinabo [ijiniya bencingo] [sinabodokotela][ sinabe fundo yezom notho]Ueditor neqembu lakhe benga funisisa kabazi ukhuthi umphakathi uphetheni engahlanganiswa iqinise i[website data]Lapha sisuka sesi qoqene si hlangene njengo mthwakazi wamaphela.Imi memezelo yefa, imi memezelo ephuthumayo, imi shando, ezoku hamba ezizweni[visa].Si hlanganisa abafethu e Goli
abase magumemi[Kamgodoyi]imi memezelo ibalule kile.Njalo abantu abanyama ikinga yabo bathanda izinto ezithuthukile mahala, phela kuya funeka sikhokhe kancane ukuze sithuthukise impilo ye [website]i contribution inga siza kakhulu ukwakha kabazi inkundla
more[progams][ more activities] cash is paramount without cash to facilitate certain activities we are limited.Black communities are cash restricted in most cases.Inhloso ikhona, uthando sinalo iqinga isimo somnotho siyabhenda.


LONA NGUMBONO OMUHLE NGEMPELA, NOMA NJE uMAGEDLENI EWUCIKELA PHANSI NJE! NGE NXA YE NEGATIVITY YAKHE!
Posted by: mg_d

Re: We editor ngiya bonga ngosezi owezayo. - 01/02/09 09:21 PM

nans`inja idlumuntu sibhekile madoda.
Posted by: mg_d

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/02/09 09:50 PM

yini leyo ofuna ukuyi advetiza? lani uthi liya hlupha yini.
Posted by: science

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/03/09 12:38 PM

hey people lets be frank, rite?
All sites do genarate income through ads and above all INKUNDLA pays to be on air.(web) Ofcourse charity plays a fantastic role , however, for me to see a deep MTHWA site prosper is a climax, lets not be short sited nor ill advised. The editor knows xatly what i mean , i aint hear to lecture nor tell them what to do and not to do, i just WISH to see the site valued above US$5000.00. Dont get me wrong people all none charity sites get money through ads etc. for me to suggest this does not mean im looking down upon mr editor, hell no!! its the love and honor and pride to make my voice ekhaya and having the will to contribute. Its the same as having a TV channel if you dont get ads you lose!!! so if a sister of or such site can be made jubilant for fun and for flocks to sigh is tremedeous.
i do love you mthwakazi its been yrs i spoke my beloved tongue and its hard for me to read it too yet i feel a great sense of belonging , such feelings can never be taken away from me ... i cant be robbed of such joy!!!!!!hell no!!
Posted by: dumas64

Re:Read between the lines. - 01/03/09 03:57 PM

Originally Posted By: MAGEDLENI
Suka mani Duma

Ma kushishina umuntu weSintwini njengawe osilayitshela impahla usiza imindeni yethu kanye lowakho kulungile, ayikho inkinga lapho. Kukhula u Mthwakazi. Vele sihluphekile sonke ngoncindezelo kufanele sisizane, kungekunjalo nga usekhaya udla amaUS$ njengabo bona asebabulala ilizwe ngobusela.Siyake siwabone vele ama adverts lapha eNkundleni Duma, leyakho imbala. Into enginyanyisayo zimpethu lezi ezingena ngokunyonyoba sengathi ngamagudwane e Mondoro. KukwaMthwakazi lapha we cant swap ubuMthwakazi bethu ngokuphethwe ngabo abedabuko. I Sintu sithi isihlahla esingaziwayo asithezwa ngoba uzoletha umkhokha laphe khaya. Yisihlahla bani lo abedabukondini. Vele ufuna ukusilinka labobani sizihlalele nje la koMthwakazi. Yinzawu le! qaphela.

Kambe leyo nto licabanga ukuthi ayikaze ifike emqondweni yomphathi wethu la esigungwini. Engabeka isinqumo uzokukwenza lokho. Njengawe Duma you have a levarage uyakwazi lokho. Hatshi lezinzawu.

Empeleni nami angiyazi ukuthi inkundla yaqalaphi, nokuthi uyophelelaphi kodwa lokho akutsho ukuthi angisafanele ngibelombono ngayo umakuvumelekile, esizama ukutsho fethu yikuthi thina abantwana baka mthwakazi singasiza nathi ukuthi sifake izandla ngedlela yoku khangisa lana ngokufaka amakhasi (adverts) njengoba ngeza ngaphambilini(futhi mahala),kodwa kungaba kuhle ukuthi nayo isite ithi ukuthola kacanyana, ngedlela yokuthi isiphe okuyizikhandlana lapho esingafaka ikangiso zethu ngemadlana ethile, kodwa njalo uma ingabe ifunding yayo ayivumi ukuthi isibhadalise nakho kulungile kayisiphe ke indawana esingakhangisa kuyo lana kuyo inkundla.
Posted by: science

Re:Read between the lines. - 01/05/09 02:28 PM

well if you dont know how sites are valued dont make a fool of urself , based on what i said i dont think you truely understand my point. i hope you aint bogus and a stubling block to progress, IN SHORT AN ENEMY TO REASON!! The fact that they once have a thought of such issues does not bare them to make amendments for 2009 for betterment of the site. Ofcos i searched and did get facts of the site , however, i linger to see umthwakazi be seen and heard and counted as to be in dim lite!!
Posted by: Mthakathi27

Re:Read between the lines. - 01/05/09 04:17 PM

To cut a long story short, iste leyi accepts ama-advertisements, njalo lawo maadverts ayabhadalelwa.
Posted by: mg_d

Re:Read between the lines. - 01/05/09 10:37 PM

madoda lokhu okuyizinto akufuni ukuhlukana lathi kanti kahle kusizwani, ake sikuyekeleni ngoba sizaqeda umnyaka lo silokhu sithethisana lakho, mina ngibona ingathi kuthunyelwe lakusite yethu ukuzibhidliza kodwa ngeke kulunge lakho akudeli. MASWINA HLUKANANI LATHI WE DON`T NEED YOU IN THIS SITE HAMBANI LIYODLA AMANGUNDWANE ENU LE ESITSHONENI PLEASE.
Posted by: mg_d

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/05/09 11:53 PM

sekufuna ukuadvertiza amagundwane lecholera lapha esitini vimba kuxakekile Magedleni okuyimgodoyi lokhu.
Posted by: sidindangandlela

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/06/09 09:24 AM

Heyi madoda yini engiyizwa lapha kanti yena vele mcwepeshe wescience wazini kahle kahle ngebizo leli elithi INKUNDLA .
Badala ngizakhuluma ngicine ngichaphele enzondweni kodwa mina lami ngolwazi lami enkundleni kuyakhwa ubomi lezimilo zabantu kuphindwe futhi kuboniswane khona futhi ngesintu langolwimi lwakithi . Lomuntu we science uzibiza inzalo yesintwini, KwaMthwakazi kodwa akabeki nje lebala elinye qha lesintu!! Usuka ubone nje ukuthi kukhona okushaya amanzi ,lomuntu uyeyisa phela udelela isizwe , Akasuswe enkundleni uma ebuya ngobucwepheshana bamanga. Kananzelelwe !!!!!!!!
Posted by: science

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/06/09 10:29 AM

JEEEEZ , PEOPLE GREW UP AND BE MATURE, MTHAKATHI WELLDONE MATE, WOW THIS SITE IS FULL OF SHORT SIGHTED PEOPLE IT BREAKS MY HEART, ANYWAYS I DO LOVE YOUR BORHTERS AND SISTERS I LOVE THE FACT THAT I`M MTHWAKAZI AND PEOPLE LIKE MTHAKATHI DO EXIST ..IT MAKES A HUGE DIFFERENCE,
Posted by: bongani

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/06/09 11:50 AM

ulamanga , wena ulishona yikho uthanda ukukhuluma isilungu ongasaziyo, siwula! buyela kini ezwkaprisa, mgodoyi!
Posted by: mg_d

Re: how can we help MR EDITOR make this site prosper? - 01/06/09 11:47 PM

asisakwazi ukuxoxa njegamadoda lapha enkundleni ngenxa yakho nja ucabanga ukuthi uyini wena kuMthwakazi uhlangene umnyango ongene ngawo uyawazi cholera awudingi kuphelekezelwa.
Posted by: Bhakaniya

Re:Read between the lines. - 01/07/09 05:55 AM

make the site useable on blacberries...
Posted by: bongani

Re:Read between the lines. - 01/07/09 08:22 AM

i might be talking from a position of ignorance coz ive never used a blackberry but i know that i can assess the site from my cellphone. can you enlighten me more on blackberry, is it worth it? thanks
Posted by: Muthwa Ncube

Re:Read between the lines. - 01/07/09 11:20 AM

Originally Posted By: Bhakaniya
make the site useable on blacberries...


Would this work?

http://www.inkundla.net/ubbthreads7olde/cache/global_rss16.xml

Posted by: science

Re:Read between the lines. - 01/07/09 11:42 AM

magedlen, i said b4 if you dont know where and how to valuate webs ask dont make a fool of urself. comment on logic as to ur vomiting words , use brains!!, yep psychologically, some people clearly show their insecure and insanity