Yikuphi okungcono

Posted by: Alwande

Yikuphi okungcono - 11/07/03 06:14 PM

Nxa sikhangele imbhali yethu labelungu,kuyini okungcono,ukuthi njengentombi ngigane owelungu loba ngigane iShona.Thina esiphetsheya kunzima ukuthola ubhudi weSindebeleni. Ufica amankazana sibathathu ubhudi eyedwa. kodwa amashona labelungu begcwele. kuthiweni badala?
Posted by: Ndabezitha

Re: Yikuphi okungcono - 11/07/03 07:45 PM

Akusiqiniso lelo, amajaha esiNdebeleni akhona angakuphatha kahle njenge ntombi. Kodwa iqiniso yikuthi lina bo dade kalifuna majida esintwini ngoba lithi bangama playa,bayizigwagwagwa, njalo njalo.

Ungalikhomba Ishona likuphathe kahle ekuqaleni kodwa lapho selivuka okwakibo uzakuthini. Kungangcono ukhombe ikhiwa kulokukhomba ingcekeza.

So i Shona lingakwala usuzafuna iNdebele.
Posted by: rev.lovejoy

Re: Yikuphi okungcono - 11/07/03 09:23 PM

limqotho leloNdabezitha!!
ngivumelana lawe sibili and sis Alwande ngibona kungathi ulamanga ukuthi amaNdebele malutshwane lapho okhona ngoba ngiyazi ukuthi amadoda kasibanengi njengamaShona but sibanengi okulingene odade bethu ,so amandenge singahlangana sodwa kuhle sibili, ukuze siqinise iteam yethu .liyazi okwenza sikhanye kungathi sibalutshwane yikuthi kugcwele amaHalf- shona half- ndebele ndawoyonke ,and you know umuntu engaba lehalf yobushona vele uhle awele kuteam leyana and vele kawungeke wakutshintsha lokhu loba uyise kumbe unini kuliNdebele vele uhle abe legazi lesitshabi elenyoka and usefuna ukubulala amandebele
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Yikuphi okungcono - 11/08/03 12:37 AM

dade thina lokhe singathathanga ngoba sidinga osisi besindebeleni,phela i canada le states singo makhelwane ,buya e canada ubone amandebele agcwele lapha ,
phela uzaphose uthi use bulawayo,wozaaaaaaaaaa sisi sikhona amandebele lapha thina,mina kulamandebele engiwaziyo e amaerica adinga osisi besindebeleni,wena yindaba ungababoni.kuyazila phela ukwandiza isizwe sama shona ,kulokuthi wandize esakini,ukuthi umtwana ebengu thabo nyarata akuyenzi vele,umtwana kumele abe ngu thabo nyathi kumbe ndlovu kumbe nkomo ,njalo nje
Posted by: Alwande

Re: Yikuphi okungcono - 11/08/03 06:42 AM

Ndebezitha,Lovejoy, bafowethu ngikhuluma ngento engiyaziyo.Mina ngise Casper e Wyoming.Akula bhudi loyedwa!Angitsho ukuthi ngifuna i Shona.Akunjalo.Nxa Tshisa usithi ngigane eCanada, uyibona kanjani indaba yama long distance relationships?Ngoba phela ngeke ngisuke e USA where i am e Legal student ngiye eCanada ngithi ngiyadinga indoda,kuyabe kulobuchopho khonokho kambe?
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Yikuphi okungcono - 11/08/03 03:07 PM

hatshi boooooooooooo sis alwande kumbe awungitholi kuhle,phela i love is not about distance,it's about ukuthandana,phela love ias a 2 way traffic,
asithi mina lawe sikhombane,obvious lami ngizabe ngibuya ngizokubona ,lawe uzombona until uze uqede isikolo sibe sesiplana ukuthi senzenjani,ngempilo yethu,ukuthi it's eaither mina ngizabuya ngizohlala e america kumbe wena ubuye e canada.
i think this will be a good advantage tu yuh coz it gives yuh time for yoh books,than nxa utshomi eseduze,uyacina ungasabali phela.
kanti cela ukubuza sisi,asithi ulotshomi wakho khonangapho,yena ebesethola umsebenzi kwelinye ilizwe uzamyala yini ??????,..
KODWA LAWE ALWANDE UNGASOLI OBHUDI BVESINDEBELENI KAKHULU,PHELA INDAWO OKUYO LAYO AYILABANTU VELE,YINDABA UNGAHAMBI UYEKUMA BIG AND POPULAR CITIES UZABATHOLA.ngile themba lokuthiwa vele nguwe wedwa indebele khonapho,okwakhathesi nxa u inneed of i boyfriend ,mina i would advice yuh ukuthi u khombe any mhlobo besides ama SHONA lama NIGERIAN.then ungathola ubhudi wesindebeleni onjengami ,usungabona ke impilo yakho.
Posted by: DONSENDE

Re: Yikuphi okungcono - 11/08/03 11:59 PM

Alwannde. ngiyakuzwa dadewethu.uyabona, in these societies esiphila kuwo lamuhla amalong distance relationships are inevitable and unavoidable, hence, neccesary. isimo sidlwangile ekhaya uzulu sephumumhaso izw'ebelilihle seliphenduke lamagadahlabayo alisagcin'intandane. as a result umam'ulubhekisenhla ubab'ezansi besiyozamelusapho. in such a case ukuzibamba lokwethembeka ngumanqoba. osongqondo benjulamqondo [philosophy] bathi,"in love, distance is like a wind is for fire, it will kindle the strong and extinguish the weak". ngakho dade nxa ulomunye wakho emva lingaqondematope liqondukwakha bamba lamazwi. mina ngivela kulong distance relationship akuthambanga ngumthandazo kuphela and ungaziyengi uthi ngicatshile play it fairly nxa omunye wakho eqila iqiniso lovela nomakanjani. unkosikazi wami besehlukene for six years mina ngisezimba but namhlanje we are husband and wife it's better to wait than to take the food of kings and give it to dogs[amaswina].
Posted by: kasikoponjalo

Re: Yikuphi okungcono - 11/12/03 11:20 PM

indaba zenu ngiyazizwa kodwa amadoda livuka ngolaka nxa kungakhuluma umfazi kodwa lingabaphi imibono ejulile leyakhayo.Kanti utsho ukuthi lina lonke elisemazweni nxa lingatshiya abafazi benu eZimbabwe alifiki liziphathisa ngama Small house?Ngicela ukubuza thina as amaNdebele do we happen to have our specific definitions of love if so why not a clever person share the definitions with the rest of us.I am now concerned because there are some people who seem to castigate others too much such that they leave no room for advise.....
Posted by: mahlabezulu

Re: Yikuphi okungcono - 11/12/03 01:25 PM

Eh dade utsho ukuthi uqale ukubona indwangu lezi as potential dates ngenxa yendlala edalwa ngumumo kumbe vele lasekhaya ubulembali enjalo?
Posted by: Vuma

Re: Yikuphi okungcono - 11/12/03 05:39 PM

Majaha esindebeleni, likuphi ngoba mina ngiseToronto, angikaze ngibelakho ukuhlangana nani (umuntu onesithunzi). Njalo lingalibali ukubana nabosisi banakho ukukhetha, lokhu ngikusho because I have met amajaha esindebeleni and some are just not marriage material. Ngiyoxolisa ngalokhu.
Posted by: rev.lovejoy

Re: Yikuphi okungcono - 11/12/03 05:50 PM

wena vuma!!

suka lapha imarriage material ngenjni leyo utsho kuwe kumbe kumfazi?wena njengoba kungathi uyazi ngcono akusitshele ukuthi imarriage material ngenjani leyo?don't judge a book..... jaha!!!!
Posted by: Vuma

Re: Yikuphi okungcono - 11/12/03 06:42 PM

Rev.Love:-

Ungaze wangitshika, angithi wena ma ukhetha intombi, ungekenje uvele uthathe noma ngubani! Ngisho ukuthi angeke uthathe amabele endlela loba ihlongandlebe lentombi. Kuyafana lakithi kubosisi, angeke ngivume ukuthathwa ngukwayibhetshu ovuka elele nje engenayo iplani. Ngithi mina amajaha alobuntu, anembeko, kokanye nesithunzi akuphi?
Posted by: kasikoponjalo

Re: Yikuphi okungcono - 11/13/03 08:12 AM

Asingcineni ubuntu bethu kodwa sazi ukuthi ezothando zifuna inhliziyo hatshi ukuthi ungubani....
Posted by: DONSENDE

Re: Yikuphi okungcono - 11/13/03 11:52 PM

kasikopo: iposting yakho le ephezulu iqondile, but leya eyamasmall houses hatshi siyakungcwaba lemazweni lawo. be careful guys. bosisi asitsho ukuthi khombani amaNdebele kuphela sithi thezani ezaziwayo. amashona sakhuluma ngawo lenjongo yawo. amajaha esintwini agcwele lapha intonje kasihambelani bantubakithi emidlalweni yethu kugcwala izizwe kuphela sizazana njani. let's go out meet each & talk sivakatshelane.
Posted by: kasikoponjalo

Re: Yikuphi okungcono - 11/14/03 08:13 AM

Donsende:
Ukhulume kahle asazini sonke ukuthi sivela kuphi njalo singacini sesingenangena sisithi asibaboni obhudi besiNdebele.Mina ngithi abasemazweni asivuseni iproper network ukuze sazane kwazibani lungacina seluhluma uthando liphenduke ekhaya lemitshado engalakuxubana phakathi.ngihti kungcono ukuthi umuntu alandele inhliziyo yakhe kodwa ekwenzeni lokho ubuntu lokuziqhenya kwakhe phambili...

Sake ngenyuke
Posted by: Smomo

Re: Yikuphi okungcono - 11/14/03 07:23 PM

Ngivumelana lomqondo wokukhulisa uluntu lwakho.Iqiniso elikhona yikuthi amajaha esintwini likhona sibili kodwa liduba ngokungabi leqiniso kuphela.Ngizakuthanda ngingowesintwini wena ujikela ngale uthi bhode uyejola leshona manje mina ngizwe njani?Awusoze ungihlanganise lenja hayi bo, mina amashona ngiwabiza izinja so mina angilakho ukudlelana lenja mganu munye.

Okwesibili lina majaha esintwini alivumelani lokuguquka kwesimo lesikhathi.Liyabe lifuna ukuphilisa umntwana wesintwini lokhuyana okwasendulo 'ukomfazi akakhulumi lutho yimi indoda la ekhaya'.Lisuke lapho silibone labo sisi besishoneni libaphatha eseFirst lady, wenza santando njalo lawe ukuvumela kodwa kakube yimi wakoKhumalo hayi vele ngiphathwa isidala.
Lathi asiluthandi ukuthandana lezizwe sifuna lina kanye abakwethu ukuze ngikwazi ukujabula ngingadinganga kukhuluma ngesilungu kumbe sitshona leso kodwa ngesindenge phela.
Manje lina hayi bo alifuni njalo.
Posted by: Smomo

Re: Yikuphi okungcono - 11/14/03 07:28 PM

Uyazi ukuthi imihlobo eminengi ayimthathi ongayisuye wakwabo, khangelani amangongongo nxa esethatha uyamdinga owakibo aze amthole njalo lamatshona lawo anjalo kodwa obhudi besintwini bangaki abathethe amatshona khona lapha emazweni lasekhaya?Then mangaki amasthona athethe amandebele?So umlandu mina ngiwufaka kini bafowethu abesintwini akelikwazi ukusithanda lathi njalo lisiphe inhlonipho eliyipha amatshona la eliwathanda ngasese.
Posted by: Smomo

Re: Yikuphi okungcono - 11/14/03 07:36 PM

Ndonse mina kangivumelani lawe lapho mfowethu nxa uthi asihambelani.Lina majaha esintwini alikwazi ukuthi ungithande ngedwa inhliziyo zenu zinde kakhulu.Libamba lapha lalapha njalo okunye lizitshela ukuthi mina ngifuna ukuthi uzibani abengowami kusasa ngiye komunye, ngokunjalo liwadlala amantombazana esintwini kodwa ungathola owesitshabini uyahlala laye abenguye yedwa why?
Yindaba ungangitsheli lami owesintwini okuthandayo njalo okukhangeleleyo emntwini wesifazana ngikwenzele .Lina alikhulumi lathi liyabe lifaka umthetho kuphela kukanti akukuhle njalo.
Posted by: rev.lovejoy

Re: Yikuphi okungcono - 11/16/03 01:17 AM

dade Smomo:
ekuqaleni bengithi ngiyakuzwa okade ukukhuluma manje kungathi usulahleka.Thina amadoda esiNdebeleni akulanto esiyifuna njengokuhamba out labosisi besintwini ,but lina liduba ngokutshelela ,vele lithanda izinto more.mina umuntu olishonakangingeke ngamthanda but indebele elithanda izinto liworse off than ishona so i'll prefer ukujola lesvina lelo ngoba ngingasela plan ,lapho ngikhulumela abanye otherwise mina vele ishona i'm never attracted to any of them ,even kuthiwa ngelikhuluma isindebele vele kasingeke sayangaphi.Abantwana besishoneni they are more liberal than amandebele but ubuwule besindebeleni obulenhloni phakathi yibo obuyingozi ,ikakhulu emazweni ,bona odade abazenza abachumileyo ,zinkiwane ezibole phu!!lina elitshona lisendlini bosisi lisithi lina izinto zamazimbo kalizithandi ,liyabe liseseba ukuclashisa amajida ,don't even use the reason yokuthi obhudi yibo abathanda ukuwula ,kuyini eliphethe inkomotsho kulezo!!!
Posted by: DONSENDE

Re: Yikuphi okungcono - 11/16/03 05:20 PM

kanti rev. impintshi leyana esejoza eyayingidla eCyrene wacina uyithintile yini? i hope so ngoba yaqonqosela blind. well osisi bethu kabasifuni no problem. mina osisi besintwini angibazi ngizazela abazukulu bami. ngahlangana lababili kuphela amacitsha ,but ehamba labotshomi besitshoneni. majida mina sengathatha umhlalaphansi nxa ngifuna ukulunywa yinyoka ngiyebantwaneni bakamesisi age-16 to 40 ngima lapho.
Posted by: Mlamlankunzi

Re: Yikuphi okungcono - 11/18/03 03:18 AM

sikhona thina amaJaha ezansi
imzansi emihle njalo elobuntu
kanti vele itshona liyakhangelwa yini
asifuni ukthi silibuze imibuzo enjengokuthi wathwala umntwana omubi kangaka kutheni wena umuhle so
hayi bodade sikhona I ndaba sisa funda siphanga nje ukuya lungisa ezitshona zisala ukulunga ekhaya
othewise singabenu lakanjani
sifuna ukuthi sibe siphongukuthi
MaNcu,maNgwe,maKhu,maNyathie,maSKHO,maNDIE
maMGU
THAT'S WHAT WE WANT hayi lokhu okwesigundwaneni
endaba
Posted by: Alwande

Re: Yikuphi okungcono - 11/18/03 06:03 PM

Kuhle ukuzwa lokho Mlamlankunzi. Mina ngivumelana lomqondo wokuthi lets establish a network between us.
Posted by: mahlabezulu

Re: Yikuphi okungcono - 11/19/03 07:23 AM

Yah it's getting ever so refreshing ukuzwa imibono ekhululekileyo evela kini bodade. Uhlupho nje yikuthi sonke siphoselana inyoka ephilayo, kakho ovuma umlandu. Nampa odade majida bathi LANI (me excluded) ligida ngoma inye elibasola ngayo. Kwakubi ke ma kubheda ngalolohlobo! Wel as I see it odade bakhala ngezinto ezikhona to a reasonable degree but angivumi ukuthi abetshabi r any better kulathi. Sasibone belumana labomkamo in the streets, labo they have these small houses eliyisola kithi. Lingabheka kuhle bodade, the behaviour of otshomi besintwini phose iyafana lyk ol men. Yikuthi you have been brought up emzini wesintu, you have a few case studies and maybe experiences that you can put under the microscope and pick out ol the bad things about. But have you ever looked at THEM (izizwe) with the same eye? Better the devil you kno bodade!!!!
Posted by: kasikoponjalo

Re: Yikuphi okungcono - 11/20/03 06:21 AM

idaba iyezwakala kodwa kuqakathekile ukuthi sibone lapho uhlupho olusukela khona besesizama ukuqondisa sisukela lapho ukuze sazi lapho esivela khona lalapho esiyakhona.Ngithi nxa thina amajida kuthiwa yithi esiphambanisayo asisebenzeleni ukuqondisa lokho besesiqala ukubona amaphutha abosissi sibaluleke labo baqonde besesiqala ukwakha isizwe esibumbekileyo esilabantu abalobuntu.

Sengiphuma...
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Yikuphi okungcono - 11/22/03 12:01 AM

kanti wena smomo,lina osisi besindebeleni yini elile problem,
lathi lifika lapha e canada lahle lagijimela ukukhomba amasela lawa awe nigeria,wena ube susola thina yinto enjani leyo??
kulabo sisi abayi 4 asebedumile kuma ngongongo,lokhe bafika ecanada abazake bekhomba ubhudi wekhaya,kodwa uzwe besithi thina asikwazi ukuthanda??bakubona nini khonalokho,bona bahle bafika beqela kuma nigerian???
kodwa eqinisweni u rev lovjoy,uqinisile osisi besindebele liyaphapha kakhulu nxa selisemazweni,sikhona thina lapha asithathanga njalo lokhe simelele ukuthola omancube labo makhumalo labo ma nyathi.
Posted by: BhudiMathawuzeni

Re: Yikuphi okungcono - 11/22/03 12:03 AM

alandwe dadewethu,buya uzozihlalela lami lapha,mina ngiyakugcina grand,vele nxa ulindebele angila problem.kambe shuwa ngingaze ngehlulwe yikugcina usisi ,mina sengagcina abanawmi abayi 6 ,leyi yimihlolo sibili.
Posted by: Anonymous

Re: Yikuphi okungcono - 12/14/03 05:58 AM

tshisa ngiyakuzwa ubaphethe jaha kukundla yamajaha kodwa umkhumiso ususalele intontondolo.Pho lelo dili okwehlula ukubana udinge uhlamvu lwenombolo zokutshaya ucingo olungamadola amahlanu kuphela utshaye ucingo sizesibone ngombalo ezigxingini.Hatshi wena mfana bela uhloniphe mani.Kungasenani ke tshono ukubana lelo dili liyabe likuphi nini s'khathibani kutheni kungenxayani sokwenzenjani jaha.
Posted by: Zwangendaba

Re: Yikuphi okungcono - 12/17/03 08:58 AM

Mina engivumelano lakho ngokutshiwo ngu Donsende, ukuthi it is necessary for people once in a while to gather and have parties.

Ngike ngahlala e HALALE and I witnessed 4 weddings from imidlalo esasiyenza as ama Ndenge.

U Simomo is bitter and very true to some extent. Kodwa nxa sisazana dade simomo, ijaha lizakuba lamahloni wokukulahlisa phambi kwabangani, ngaphandle kunguwe ophambanisayo.

Kasikopo has put a challenge to all the Mthwakazi men:"Asisebenzeleni ukuqondisa ezethu izenzo besesibona amaphutha abosisi......"
There is no better way to put it.

Abantwana bakithi bahle. asibahlonipheni sibaphakamise babe lezithunzi.

Li Zwangendaba
Posted by: Gazza

Re: Yikuphi okungcono - 12/17/03 10:50 AM

Ngokombuzo wakho uthi kasikucebise ukuthi ukhethe
bani phakathi kwabelungu lamashona,okuchaza ukuthi isinqumo usuvele usenzile,kanti ke njalo awusitsheli ukuthi usuze uzilahla nje wenzeni ngaphambili okungenza ngempela sinikele ngawe.
Bengizathi nje wenze kahle wabika enkundleni ngoba bathi okwehlula amadoda kuyabikwa,Ngowami umbono
njengoba udaba usulubeke ebandla bekezela uyobathola abakaMalandela phela sifuna isizwe sikaMthwakazi sikhule siyephambili,into okufanele
siyenze yikuthi sicele abaphethe inkundla basivulele uluhlu lwabadinga imizi loba ezothando
lokhu esingathi phecelezi (dating forum)eyendlu kaMthwakazi kuphela.
Posted by: Anonymous

Re: Yikuphi okungcono - 01/08/04 01:26 AM

Abantu laba abavela empumalanga lasenyakatho kaMthwakazi bazenza omaningindaba!

Nampo phela bathi odadewethu ngamawule!

Ngezwa omunye ozithi ngu Mahatshi(Mahachi) esithi amankazana esiNdebeleni athwe igama lokuthi ngamahule.

Phela lokhu nxa bexoxa bebodwa bathi ukuze bekholise njengamadoda fuze bebelamankazana esiNdebele abawathi ngamawule.

Phoke lithini ngale indaba eyehlisa isithunzi sikaMthwakazi?
Posted by: peter sibanda

Re: Yikuphi okungcono - 01/08/04 02:08 PM

MTHWAKAZIlets use the forum to improve uluntu lwethu than dabble on petty trbal divisions.you are still young bantwabami.l spent 35 years in the liberation of this country.l was a senior military strategist in Zapu.Umdala was a Zimbabwean not a kalanga,shona, or ndebele. zimbabwe is a multi tribal society .umdala always championed on oneness,he always told us to be on guard against those that wanted to project Zapu as a tribal party.we should at all cost be proud to be mthwakazi and walk proudly.but acknowledge existence of other nations.its easy for you people abroad tosow seeda of divisions but do you think about those at home who have to bear tne result of such unproductive talks.lets talk about ways of improving pass rates in our shools, lets discus how we can bring zambezi water project to life despite financial difficulties.to all our children l wish you all the success and good health kodwa lingasikhohlwa singabazali benu singabulawa yi ndlala
Posted by: Skuvethe

Re: Yikuphi okungcono - 01/08/04 03:04 PM

Ukhona untombazane engimaziyo, umama wakhe waphuma ejele ka mgaxabe ngo 1986, ebotshiwe ngoba engoka ZAPU.

Ngidabuke inhliziyo engitshela ukuthi ujola lojaha we mpumalanga, uthi kimi kaboni okubi ngalokho. Bayaphela odade bakithi.
Posted by: Masola wa Dabudabu

Re: Yikuphi okungcono - 01/08/04 11:15 PM

Skuvethe, mina ngihlale lakho okungo sekulu! Nxa kunga khonjwa ngabo dadewethu kuthi kwenza i 'ethnic contamination' ehlose ukwenza isizwe sikaMthwakazi ukuthi sinyamalale.

The aim of all those rat-eaters who use our sisters is to dilute the population with their progeny before they can comfortably declare that everyone is a rat-eater!
Posted by: sthutha

Re: Yikuphi okungcono - 01/10/04 09:10 PM

Mthwakazi,
Ye,bayatsho abanye ngokungabi tribal lokuthi umdala wathini into ezinjalo.Kodwa iqiniso yikuthi maNdebele lingesaba ukukhuluma iqiniso lokulwisana lamasele la liyabe lehlulekile.
Banengi abantu bakithi abamelele ukuzwa ukuthi kwenziwani ngezinja bahle bazisusele amanqe.
Odade besintwini khathesi abanengi bayazi kahle ukuthi umumo umi njani ikakhulu abasemazweni ngoba i-shona nje vele lishona-lingcolile,litshapha,alilabuntu,liyeyisa njalo alithenjwa.Oya kulokhu okuyizinja does so at his/her own risk.
Kodwa lithini ngobusela babo Chiyangwa and the shona elite thugs?Abantu ba-busy bafaka imali kokungama-bank lokhu okutsha bengazi ukuthi phinde bayithole.Yizo phela imali abantela ngazo lapha e-UK bethi bale mali betsho imali zabantu ezintshontshwa ekhaya.
Koze kube nini?
Posted by: Sithimbilisengwevazana

Re: Yikuphi okungcono - 01/11/04 01:15 AM

Hawu! munt'omdala, Peter Sibanda. Waze wangidanisa ke. kmabe sesizahlala je sibandlululwa okusegcekeni ngenxa yokuthi umdala wathi lokhu la lokhu. Umdala ngokwakhe enhliziyweni yakhe watshona ekwazi ukuthi iShona liShona, ungaze uligqokise isudu umsila uyaphuma kuphela. Okwabo Zambezi Water Project lokho juss 4get. Lawe uyakwazi!
Posted by: Serwanz

Re: Yikuphi okungcono - 01/11/04 01:11 PM

Sthutha ibaphi labo dade othi bayazi? Mina sengibabone abanengi emazweni but still lokhe be hlokozisa ama shotcut. Akutshintshanga sini skara, yiz'thutha odade.
Posted by: Zwangendaba

Re: Yikuphi okungcono - 01/17/04 06:30 PM

Mthwakazi.

Ubaba u Sibanda uyangehlula. Usayikhumbula na iMorogoro??? Usamkhumbula na u Vakanya??? Usabakhumbula na abafowethu abasala e Tanganyika, le Mozambikhwe??? Babengafeli ukuthi bangamaNdebele na???

Umdala wathi....! Yes, let us use History only so that we do not repeat, nor allow such faults to happen to us again.

FROM THE VERY INCEPTION OF ZANU IN 1963, WE HAVE LABOURED TO TRY AND JUSTIFY OURSELVES AS ZIMBABWEANS AND HAVE LOST THOUSANDS OF SOULS IN THAT QUEST.UP TO NOW SOME PEOPLE ARE STILL TRYING TO WORK AGAINST THE SHONA CURRENT THAT DOES NOT AND NEVER WILL RECOGNIZE US AS ZIMBABWEANS.

So if I know my history, that my people had their own country built by Mzilikazi, to which I can at least forget about being segregated against, and start seriously to think about educating my children, NOT ABOUT NEHANDA, then why should I bother about Zimbabwe.

Lina badala eyenu impilo might not mean anything anymore. But if we are realy your CHILDREN as you call us, then allow us to curve our own future which is not bereft with Shona domination. We want a future in which we will have back our pride.

IF YOU CAN HANDLE THAT BABA, THEN STAND ASIDE AND WATCH.

LI Zwangendaba.
Posted by: GESTAPO

Re: Yikuphi okungcono - 01/18/04 11:51 PM

indaba seliyichasisile layicacisa badala mina owami umbono wawungowokuhambelana[ukuvakatshelana] kodwa kukhanya bakaMthwakazi kuyehlula lokho. iChrismass party yenziwa asizange silibone manene lamanenekazi kaMalandela aseToronto. asazi-ke singenzani singasola odade may be yithi madoda angazi. but angikholwa yindaba odade bengafuni ukusebenza lokukhokh'ulente? bafuna ukusetshenziswa ngamashona lezizwe. kambe nxa udade wesintwini ezachayela izingqe iSikh elidirayiva itax alikhumule i-turban aphulule leyantshebe ngokufuna ukusaver CAD$2.25 yebus. angilamlomo.
Posted by: rev.lovejoy

Re: Yikuphi okungcono - 01/19/04 06:49 PM

ha,ha, Gestapo!!!
uDade waphulula intshebe jeki?? efuna ukusaver okuyimali kweT.T.C.,HA,HA, ahh lokho kunzima jeki asazi sibili ukuthi kuzahamba njani nxa izinto sezimi kanje,bengasabuyi kithi jeki besibafaka iMetropass yenyanga yonke!!!!lol
Posted by: peter sibanda

Re: Yikuphi okungcono - 01/20/04 12:52 PM

masola lam a fan of many of your articles .most of your articles in various publications have been well researched and rich in content.but lam saddened by your recent tribal rhetoric .you have sunk very low my friend.we look upon people of your intellect to cultivate peace and unity
Posted by: Lobengula

Re: Yikuphi okungcono - 01/21/04 08:58 AM

Peter Sibanda

Your determined effort for people to unite and sing in one voice is commendable indeed since it borders on both morality, respect and tolerance for tribal differences.

What escapes your mind, however, is the disdain and derogatory treatment that has been meted out to Masola's tribe. If you apply your mind properly without allowing the dreaded babalaas to influence it do you think it is possible for a man who lost 20 000 members of his kith and kin to "cultivate peace and unity" with a people who deliberately ignored these very values (which you are so determined to preach)and went on to butcher his people despite repeated pleas for mercy. To this day i salute that damned man ,Banana who chose to vacate his seat as "president" if that meant serving his people's lives from a bloody-thirsty shona cabal of vultures which was ready to descend on anything Ndebele (old, young,disabled,blind or mentally ill or religious or witchdoctor or doctor or both). Such was(is) the cruelty of this tribe (thru its party sanctioned Gukurahundi) which ranks in the same category as Pol Pot, to use the example supplied by Jazelindizayo on describing the equally notorious Mugabe.
Posted by: Mabonwabulawe

Re: Yikuphi okungcono - 01/21/04 11:52 PM

Well iyaqhubeka ingxoxo,ayiqhubeke njalo.Okungiphatha kabi ngesimo salaphayana kwaMgodoyi ukuthi njalo wuhlangothi lwethu ulufisa kube nokuthula yet sibandlululwa ngokusobala.Ungakhuluma baba Peter Sibanda ngokufanele kwenzeke but ukuxolelana kuthatha inhlangothi ezimbili esezibonile ukuthi zonelene zifuna ukukhumelana umlotha, okwethu akukabi nalezompawu zokukhelelana amanzi.Salinyazwa, siyalinyazwa,siphinde futhi sikhulume ngokubambana, ubugwala lobo.Abaqhathwayo ekweluseni bengayifakaza lendaba.
Uyabona nina enithi nalwa impi niyahlupha. Anifuni ukuzwisisa or ukubona ngaso linye nabantu bonke jikelele ekuzameni ukuba kuqondiswe izigwegwe ezifana nobandlululo lwabetshabi.Kuyazakala ukuthi okungabantu lokhu akusinambithisi kahle,mhlawumbe odade bona bangcono,ngengxa ye "contamination" eshiwo ngaphezulu ngomunye wababhali.UMthwakazi uthe chithi saka kwamanye, amazwe hhayi ngokuzikhethela, ngobandlululo lwanzukuzonke.
Ngifisa sengathi ngeyinye imini singabuyela laphayana kwaMthwakazi siyoba yiSizwe esizigqajayo ngolimi,ngamasiko,ngobuzwe baso.Senze imbuthano enjengokucola, ukuthethela nokunye okushiyeneyo singesabi imithetho thetho kaMgaxabe enganangqondo.
Posted by: Zwangendaba

Re: Yikuphi okungcono - 01/28/04 03:23 AM

Bafowethu.

MAYUYU NCOMANZI. Banengi abayilwayo impi, kanye lezalukazi ezazipheka ukudla zayilwa ngoba zazilezibindi ukwedlula labo abathwele izibhamu.

Lalamhla lokhu, silokhu siyilwa. Kuyafana, ngoba nxa kuliwa imbi, bakhona abalwisana labalwisa isitha. Sikhona thina esihlezi mihla layizolo sisola okwenziwa ngabanye kungela esikwenzayo ukuguqula umumo.

KUNGAKUDINISI LOKHO ESIKWENZAYO. WENA LWELA ISIZWE SAKINI.

Ungithinta kahle nxa usithi " SIFISA UKWENZA YONKE IMIBUTHANO, EYOKUCOLA........." Baba yikho lokho okungipha idlabuzane mina. Akula okunye okumqoka enhliziyweni yami ngaphandle kokubona uMthwakazi ezakha. Kuze kube nini???

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Yikuphi okungcono - 01/28/04 03:51 AM

Bafowethu.

When the Shona segregate against us, Sibanda does not comment. When we mention that we are being segregated against, Sibanda thinks we are TRIBALISTS. Masola's articles are a very good example of someone highlighting to society the ills of TRIBALISM, not that by mentioning his plight he has SUNK SO LOW.

YOU ARE STILL HOVERING HIGH MASOLA.

You are not alone Masola nor shall you ever be. Every honest Ndebele opinion leader is saying the same messege, From Majaivana, Albert Nyathi, Lwazi Tshabangu, Ndolwane Sounds ended up recording in S.A. Why???, All these people are saying something. Kanti Sibanda waba nguwe wedwa ofuna ukwakha i Zimbabwe, when the true Zimbabweans, AMASHONA are destroying it, do you think you can succeed???

Yini bantu elithanda ukuthi, " OHH, ALUBA NGANGISAZI" Uyazi Sibanda uyazenzisa ngaphandle nxa ufuna ukuxoxa nje.

Li Zwangendaba.
Posted by: GESTAPO

Re: Yikuphi okungcono - 02/02/04 02:13 AM

Bakwethu lalamhlanje usekhona ofuna ukubuyisana lamashona? well every man has constitutional rites to dream. let the such continue their fantasy and slumber. those harbingers of death are ploting more strategies to destroy you. this will make their job easy they don't have to veneer or disguise any motive your ignoble trust on them is their parvillion. ofuna ukwakha izimbabhe lamashona uzama ukubhula umthathe ngepetrol. this is 2004 from 1980 you still think of peace thus a great display of patience.
Posted by: Zwangendaba

Re: Yikuphi okungcono - 04/10/04 11:15 PM

Bafowethu.

A Ndebele can never be a TRIBALIST because there is no tribe to which one can claim alligence. AmaNdebele are a Nation. Those who choose to call us a Tribe, are obviously agents of ZANU and fighting hard against our existence.

Peace can only come about ONLY when justice has been seen to be served.
ost of those people who sing peace with ZANU have a lot to hide. Okule mpondo akufihlwa emgodleni.

Li Zwangendaba.
Posted by: MTHIMBALI

Re: Yikuphi okungcono - 04/11/04 07:47 AM

what peace.what unity.which unity are you taiking about baba sibanda.ngithi baba ngoba we share the same surname but we differ on this subject.who should be asking for unity and peace between thina lama shona,as far as i know we are the victims.asiwonanga lutho.THIS SONG BABA YOU ARE SINGING HAS BEEN SANG EVERYWHERE IN THE COUNTRY BUT IT DID NOT YIELD ANYTHING BUT BROUGHT MORE MISSERY, CONFUSION ,SUFFERING TO THE PEOPLE OF MTHWAKAZI.THIS UNITY NONSENSE SHOUID BE SCRAPPED OFF IN OUR VOCABULARY.BABA SIBANDA ; AS LONG AS SHONA'S DOMINANCE OVER THE NDEBELE,ILL TREATMENT OF OUR PEOPLE IS REGARDED AS GOD'S GIVEN BY PEOPLE LIKE YOU THEN THERE WILL NEVER BE ANY PEACE OR UNITY.YOU MIGHT AS WELL KISS IT GOODBYE COZ WE ARE NOT GOING DOWN LIKE SU....ERS.
Posted by: Imbizo

Re: Yikuphi okungcono - 04/19/04 09:02 PM

No Peter there is nothing like tribal rhetoric in this case.
People died for being Ndebele and as such they should seek justice as Ndebele.
We are second class citizens of this land and unity is not a priority at this moment in time.
The priority is the emanicipation of the Ndebele from Shona domination.
We must thrive to occupy our rightful place and then finally peace and unity will follow
Posted by: Skuvethe

Re: Yikuphi okungcono - 04/20/04 07:10 AM

Bakwethu, kambe seliyibonile l'indaba na? Isikhathi sokukhala sesiphelile, nansi indaba esiyikhuluma ngasese nsukuzonke, abanye sebeyifake yaba sobala, abazayifihla. Yanini zibonela lapha

www.mthwakazionline.org
Posted by: Dokotela

Re: Yikuphi okungcono - 05/27/04 09:30 AM

Peter Sibanda!, Inkundla is not a tribal centre of inducing division. If you inspect the issues discussed here by the likes of uMasola Wadabu dabu, Zwangendaba etc, you will notice that they are outlining the position of the Ndebele people in Zimbabwe.

Do you see what has happened to our beloved people of Mthwakazi? Do you see how they have been marginalised? Do you see the depletion of the Ndebele population and culture? Do you think this is by nature? NO , its according to the plan which is very well ochestrated. Now our objective is not to fight labetshabi, NO ! but to build Mthwakazi and to resist the tribal attack from abetshabi. Its Ok to think of school fees, but how many schools do we even have as Ndebeles and are we empowered economically and politically to send our children to good schools.

Its very good that you have been in the struggle, because you understand what we are going through. The struggle is not yet over, now its for our empowerment and recognition as people of Mthwakazi who deserve the fruits that we fought for.

Nkundla! i would like to highlight that, imithetho yethu itshiyene kakhulu lowetshabi njalo kunzima ukuthi owesintwini azifake eliweni lokubuswa ngowetshabi, lasendlini.
Posted by: inina

Re: Yikuphi okungcono - 05/28/04 06:46 PM

mina bakwethu lam disillusioned by this talk of being a totally anti shona crudade. my disillusion emanated from notably and vociferous mthwakaziyans practising the exact opposite of what they preach in our forums.at one time l for one was of a total conviction not to corrupt my beautful toungue through talking shona. even at college l had made it a point to strictly lecture in english and nothing else.l was totally flambergasted to see one of the high ranking pro mthwakazi exponent openly convesing with his shona friends in perfect shona. worse still this was happening in bulawayo at NUST . we were attending a gvm symposium on gender empowerment,most of the shona dignatories were university lectures and worse some of them were teaching in bulawayo.Later during the week l communicated with him and expressed my displeasure at his betrayal of our cause. Bakwethu lundoda ohloniphekayo njalo he is an active participant of this forum said 'who among the ndebele can assert truthfully that they have never talked in shona, njalo his shona friends are academics , people who do not know any tribal divide, and also if he had difficulties whether socially of financial it is his shona friends who come to his aid,'.he emphasisedb that l should not take seriously things l read in forums becoz most of the participants are foreign based armchair politicians, who want to ignite an inferno in zimbabwe yet they are in comfort of european countries who granted them refugee status.It is these wavering stances from you bobaba okwenza ukuthi thina amanina singaboni i essence of your struggle. we want to be firmly behind you if you demostrate firmness of purpose and be resolute. but if you enjoy talking and yet practise the oppositte, why blAme us when we marry the shona?
Posted by: GESTAPO

Re: Yikuphi okungcono - 05/29/04 12:14 AM

ININA

may you pliz read Lobengula's posting entitled Dr Joshua Nkomo.. . read the last two paragraphs.

well on shona academics who befriend the double-tongued Ndebele proponent, i'll not comment.

shonas will never view a Ndebele as an equal,lokho khohlwa mama/baba.

Mthwakazi's rejuvination does not require academics, we need specialists, artisans, technicians with functional knowledge.

asiyifuni indaba yokugijimela eChina leMalaysia for half-backed mass producers who have since utilised mgodoyi as their dumping ground.

as for amafuji[refugees,not directed to u inina but to all those who have qualms about amafuji]. it took men and women and their families to heed to mapfumos' ilizwe selizintshaka[shona version]. and left. yet, academics are still hoping, one day, at mgodoyi.

mafuji ibook phambili when we get our independence your expertise will be an assert. ekhaya sasigqitshwa ngama-arts now amasangwavuliwe the sky is not even the limit Mars has been entered. while you enjoy protection lomsobho wamahala enjoy free education and health too, lama-dollar shop lawo njalo.

le-Ndaa liyibambe majaha lezalukazi lizesula manina sizamele oNo labaSipho badle.

mina ngingedwa ngithi phansi ngamashona whether nga-academics or what. we want functional knwoledge. mina asengikufunde ngapha eMosul yikuhlinza abalezifo basuka sebejangqula njengamathole and soon they'll be calling me a surgeon, oh great, komgodoyi they called me a rebellious student coz i wanted my grant.

nina this was not a response to your posting but jus reading between the lines hope mine too will be receiprocated.
Posted by: Skuvethe

Re: Yikuphi okungcono - 05/29/04 11:17 AM

Inina dade, ungakhathali ngo ndoda lo "ohloniphekayo", he is the dangerous type elula ukusetshenziswa ngabe Tshabi. Ufuna uncedo laye lu ndoda, ungatshintshi wena ngoba ubona izenzo zakhe ezimbi. I'm glad you challenged him too.

That is what abaTshabi have done to us. They have made us have self-doubt, no belief in our own abilities. Some of us even refute ukuthi Mthwakazi was a country on her own only 200 years ago.

I hope uzavimba dade, ungalandeli imali yeGazi, ufundile wena thola isoka leSintwini lithuthukisane ngamandla wenu libabili. Ingoma yo mzabalazo iyakhala dade.

Wena ndoda otshiwo ngu dade, uyayangisa pthuu!
Posted by: Mabila

Re: Yikuphi okungcono - 05/29/04 10:08 PM

Bayethe Mthwakazi Omuhle! Angize ngathanda ukubona ingxoxo enhle ilahleka ingazalanga mntwana. Indaba eqalwe ngu Alwande lapha ngeyokuthathana sodwa singabantu besintwini. Ngiyayikhwabitha lindaba ngoba yakha uMthwakazi. Ngesilingu bathi ifamily unit yiyo ibasis yobuntu bethu. Kulapho abantwana abafunda knona ukuthi bango MaSi, oMaSkho lamajaha afunda khona ukuthi angoMdawini and Mthembu etc..

Engikuzwe kuqala kuvela kubodade yisifiso esokuthi aluba kuyalungiswa indlela zokuthi abantu babonane, bakhombisane bathathane nxa kulunga. Lina selisona ngokugijimela inhlamba...Mayuyu Mthwakazi, asilungiseni amathuba okuhlangana. Kuqakathekile kakhulu lokhu kimi lakuMthwakazi kakhulu. Aluba nga kuyatholakala indlela yokuthi abadingayo bazane baxoxe...Ukhona na onganceda kulokhu? Kulapho eselizabuzana khona owakhoba iShona lowakhombisa iNigerian. Don't be too judgemental ngoba ubone usisi oyedwa ekhombe iJama ubususithi bonke banjalo. Asincedisananeni sibe lesi nqumo!