imishado yakwantu

Posted by: Thembinkosi Bulose

imishado yakwantu - 02/09/07 09:18 AM

Bafowethu nodadewethu, esikweni lakwantu uma umfana ethatha unkosikazi eyokwakha umuzi usuke ngendlela engazi ngayo eyokwandisa noma eyokhulisa umuzi kayise. Manje into engiyibuzayo ukuthi kusenzeka yini lokhu? Abantu besifazane mhlawube ngabe babona kungcono nabo bahlomule ngokuthi bakhulise nemindeni yakubo ngendlela efanayo izingane zibe nezibongo ezimbili? Ikhona inkinga emishadweni zingane zakwethu, ukuthi abanikazi abayisho ngomlomo ubona ngezenzo. Lokhu ngikushiswa ukuthi, kaningi abantu basemzini abamkelekanga futhi uma kukhona izinqumo ezizothathwa emzini omusha lona kunabantu besifazane abayaye bakhulume nabantu bakubo for approval yokuthi kwenzeke izinto emzini lapho beshadele khona. Abesifazane engikhuluma ngabo abenqeni ukuthatha izingane abazithole ngaphandle bazishintshe nezibongo ngenkani ukuthi sibeize esalana beshabedele khona, futhi bafune nengane ikholwe ukuthi wena ungubaba wayo. Khambi lini elingasentshenziswa ukuqeda lodoti wegciwane elidunga imishado?
Posted by: Gaselomhle

Re: imishado yakwantu - 02/09/07 12:35 PM

Uhlupho yikuthi koMthwakazi we have man who cannot tell the difference between ukuthanda, ukuzwisisa lokulalela owngakwakho AND compromise of identity and personality which compromise breeds ukuba yisifuyo sakwenuzala.
Olunye uhlupho yikuba ngothathekile Sisuke sithatheke ngemikhuba yabanye abntu esingayaziyo njalo esingayenelisiyo sicine sesiyiziphamaso leziyingayinga
Posted by: mathimula

Re: imishado yakwantu - 02/10/07 06:40 PM

Lapha ke lithini mantombazane. Lithi lina selifuna abantwana babe lezibongo zabonina na?

Ua kunjalo ezabobabalizisoleni kanti? Ake litsho sizwe