uMthwakazi noMntungwa

Posted by: Skhotha

uMthwakazi noMntungwa - 06/01/08 02:02 AM

Nina bakaMzilikazi,
Kuthiwa ufunda uze ufe! Bengicela usizo kulabo abanolwazi olungaphezu kwalolu oluncane enginalo.
Ngikhule ngizitshela ukuthi amaNtungwa wonke ahlangene. amaNdebele noKhumalo bakhona lapha emzansi. Phela vele abantu babengenayo imincele efana nalena yondlebezikhany'ilanga.

Nawu umbuzo, ubudlelwane phakathi kwesizwe samaThwakazi namaNtungwa asemzansi busesimeni esinjani?
Posted by: Mthakathi27

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/01/08 06:36 PM

Sikhotha yekela into yakho ndoda, phumela eshashalazini ukuthi wena unguMNdebele wakithi koMthwakazi, then singazama ukukusiza kulembuzo yakho onayo. Akusona isiZulu lesi osibhalayo, yisiNdebele soqobo.
Posted by: Skhotha

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/01/08 08:30 PM

Mthakathi,
Waze wangibulala ngensini !! Cha, mfowethu, angizukuphika ngoba hleze wena kukhona ulwazi onalo ngabantu bakithi. Ngokwazi kwami ngingumZulu phaqa. Umlando wabakithi angikawuqondi kahle ngoba ngisanda kuqala ukuzama ukuwulandela.

Mayelana nendlela engibhala ngayo, uzungahleki mfowethu!! Ngizifundisa mina ukubhala "isiZulu". Lokhu kwathinhlo ngangifunda ngelikaJoji, uma kuzwakala njengesiNdebele angidukile kakhulu!!...lol

Kodwa isizathu salombuzo wami wukuthi kunabafowethu bakwaMabaso/ Mntungwa abaseMsinga lapha kwaZulu. Ngike ngibuze kubona ngesizwe sakwaMthwakazi namaNdebele ngithole ukuthi abanalo ulwazi ngisho noluncane. Kanti uMzilikazi kaMashobane akayena yini uMntungwa?
Posted by: Mthakathi27

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/02/08 06:46 AM

Hhayi ke ngiyaziphakamisa ezami izandla, ngiphonse ithawula. Uma usithi uyazifundisa ukubhala isiZulu ngiyakuzwa njalo ngizosala sengixola njalo ngibuye ngixolise. Akutsho nsizwa yakithi ukhulelephi lapho obe ufunda isilungu nje kuphela?

Quote:
Kodwa isizathu salombuzo wami wukuthi kunabafowethu bakwaMabaso/ Mntungwa abaseMsinga lapha kwaZulu. Ngike ngibuze kubona ngesizwe sakwaMthwakazi namaNdebele ngithole ukuthi abanalo ulwazi ngisho noluncane. Kanti uMzilikazi kaMashobane akayena yini uMntungwa?

Inkinga ekhona yikuthi isizwe sakwaMthwakazi saduma ngebizo elithi Ndebele, yikho leli gama elithi Mthwakazi bayingcosana abalaziyo abangayena uMthwakazi. Even abanye abangoMthwakazi abalazi leligama. So ungeke uze uwasole amaZulu uma ethi uMthwakazi awamazi. Kodwa loma kunjalo, ihistory ezikolweni zaseSA ibe ifundiswa, uyasikhumbula na isikhathi seMfecane? Angikholwa ukuthi amaZulu alunguza esikoleni awasazi isizwe sikaMzilikazi. Buthelezi has been to Bulawayo many times, some Zulus traditional leaders have been to Mthwakazi, they have been lapho okulele khona inkosi uMzilikazi. Amatraditional leaders akoMthwakazi have direct links with Zulu traditional leaders.
Posted by: Skhotha

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/02/08 04:46 PM

Mthakathi,
Cha, bhuti, ngikhulele esikoleni. Ngingumphumela wobandlululo. Ngafunda ufestiye nosekhendiye lapha kwaZulu kuyona iBantu education. Kwathi nami sengibona sengingasabhali kwislate ngakhishwa esikoleni ngayofunda esikoleni samaFransiscans esiyi-boarding. Ngashibilika ngaze ngabuyela kwafestiye ngenxa yokungasizwa isilungu sothisha!! Kwaqhubeka kanjaloke mfowethu. Ngangibuya kabili ngonyaka ekhaya lana kwaZulu. Umangibheka sasisuswa eduzane kwengozi ngoba khona emndenini kwakunamaqembu amabili ombusazwe.

Udaba lozalo lukaMzilikazi lona alulula neze. Mhlawumbe laba abasala kwaZulu babesaba ukuchasula iLembe ngokungahlukani noMzilikazi. Hleze nabo babezama ukuzilonda.

Kodwa uyabona ukuthi uma ningase nihlangane njengezihlobo hayi isizwe esisodwa kodwa abaThwakazi namaZulu akwaMntungwa kungaba kuhle?
Posted by: Bhudaza

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/02/08 05:31 PM


Ngithe ngicubungula lapha ngathola kukhona uhlelo lokuhlanganisa iTheku (Durban) loBulawayo . Lokhu ngesilungu bakubiza bathi yi "twin city".

http://www.durban.gov.za/durban/governme...or-relations/sc

Ngempela phezu kwalokhu okubekwe ngumMthakathi, sikhuluma nje iqembu leMahlolanyama bosso, labafanyana abangaphansi kweminyaka elitshumi lanhlanu bayabe bedlala eThekwini emncintiswaneni ongaphansi kwaloluhlelo lobudlelwano bama dolobho.
Posted by: cabucabu

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/03/08 01:28 AM

Originally Posted By: Skhotha
Mthakathi,
Waze wangibulala ngensini !! Cha, mfowethu, angizukuphika ngoba hleze wena kukhona ulwazi onalo ngabantu bakithi. Ngokwazi kwami ngingumZulu phaqa. Umlando wabakithi angikawuqondi kahle ngoba ngisanda kuqala ukuzama ukuwulandela.

Mayelana nendlela engibhala ngayo, uzungahleki mfowethu!! Ngizifundisa mina ukubhala "isiZulu". Lokhu kwathinhlo ngangifunda ngelikaJoji, uma kuzwakala njengesiNdebele angidukile kakhulu!!...lol

Kodwa isizathu salombuzo wami wukuthi kunabafowethu bakwaMabaso/ Mntungwa abaseMsinga lapha kwaZulu. Ngike ngibuze kubona ngesizwe sakwaMthwakazi namaNdebele ngithole ukuthi abanalo ulwazi ngisho noluncane. Kanti uMzilikazi kaMashobane akayena yini uMntungwa?


Ngu Mntungwa
Posted by: duze

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/03/08 03:29 PM

Bhudaza mfo kunjani? kungathi ungaphila kahle la ukhona mfo. kuyabongeka mfowethu lokho okwenzileyo. wenze kahle impela wasazisa ngokuxhumana kweTheku nakwaBulawayo. thina abanye besingazilutho mfo. kuyabongeka futhi kuyasigqhugqhuzela ukubona abantu abanolwazi njengani. qhubekani madoda ngoba siyafa isizwe sethu sikhona sibhekile.

ukewabona kunjani la kutholane phezulu uSkhotha noMthakathi? ungahleka nsizwa. uMthakathi uthi kuSkhotha, cha mfo wena indlela obhala ngayo yisiNdebele impela, uliNdebele wena awuyena umZulu. iyephendulake enguSkhotha, mina ngingumZulu phaqha, ngakhula kanje nakanje. ungahleka mfo.

ngithe ma ngifunda indaba kaMthakathi lapho ethi uSkhotha unguMdebele ubhala isiNdebele ngazibuza ukuthi umahluko phakathi kwesiNdebele nesiZulu ukuphi.lendowa yaseMsinga emaNtungweni ngiyazi kahle kakhulu. abantu bakhona bakhuluma isiZulu kodwa ungafunga ngempela uthi bakhuluma isiNdebele. isiZulu saselokishini asifani nesasemakhaya. so uMthwakazi kungathi engaya emakhaya impela uma efuna ukwazi kabanzi ngolimi lwabafowabo amaZulu. hambani ningesabi. uZulu unenhonipho efana ncamashi neyesiNdebeleni.
Posted by: Skhotha

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/03/08 07:46 PM

Hawu, kodwa Duze ungathula kangaka size sikhiphe amaCV egeneology kanti wena uyazi ukuthi sibanga ukuthi umnyango noma isichabha isivalo!

Ngivumelana nawe bhuti, abantu abavule amaphiko. Wozani eMsinga kwelikaNdabezitha uMntungwa. Nizobona isiZulu ngqo kubafowenu.
Posted by: duze

Re: uMthwakazi noMntungwa - 06/04/08 12:07 AM

Skhotha mfethu ngiyabingelela kuwe. cha mfethu siyancokola nje nsizwa. kuhle phela ukubonisana kahle ningathukani. senze lokho esakufundiswa ngabazali bethu. ngiyabonga ke mfo. kungenzeka siyazana ngoba uMsinga lo nginezihlobo eziningi laphaya koMsingaTop, eCwaka naphesheya koThukela imbala mfo. ngisasho ukuthi abafowethu abaye kulezondawo bangapheleli kuboGoli kuphela naseThekwini kuphela.uMthwakazi noZulu kuyintoyinye kodela abanomona mfo.

sala kahle nsizwa.