Christianity Vs Islam

Posted by: Mahlab'ayithwale

Christianity Vs Islam - 01/28/06 06:49 PM

Bakwethu nansi lapha eyinye indaba,silokho sikuzonalezi ezokholo,siyazi mahlabezulu ukuthi izinkolo lezi zombili yizo esezixabanise amazwe kanye lezizwe emazweni abo,abantu sebekhethana ngokuthi ukholo lwakhe yiluphi,Umbuzo wami yikuthi kanti oluvele kulukholo lweqiniso phakathi kwazo zombili yiluphi,ngoba nxa amamoslem ebon amakhristu babona kungani balahlekile ngoba bekholwa ukuthi olwabo ukholo yilo olweqiniso.kukanti zonke lezi nkolo ziyakholwa kumdali kodwa zisuka zehlukane kokunye ngakhoke bakwethu kasibonisaneni ngale into,which is threatening to bring the world on its knees ngamareligious conflicts,sesikhangela eSudan,Nigeria lakwananye amazwe osokuke kwaba lokubulalana ngenxa yalezi nkolo.

Ngiyabonga!!!
Posted by: Gumede

Re: Christianity Vs Islam - 01/28/06 10:10 PM

Mina ngokwami ngibona ingani kugcwaliseka isiprofethi ikakhulu uma ungafunda incwadi kaMatthew 24 kulapho esithola ukuthi kuzadlula izulu nomhlaba kodwa amazwi akhulunywa angeke adlule.njalo ukunye incwadi kaSambulo ikhuluma ngezinhlupho ezathelwa ezweni, eziyisikhombisa yikho lokhu okwenzeka manje ezweni.

Okunye abelungu basebenzisa ipolitic ukuxabanisa izizwe.
Posted by: Gaselomhle

Re: Christianity Vs Islam - 01/30/06 08:28 AM

Mahlaba

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Umbuzo wami yikuthi kanti oluvele kulukholo lweqiniso phakathi kwazo zombili yiluphi, </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngizatsho umbono wami:
Ukudinga ukholo oluyilo olweqiniso akulula ngoba wonke umuntu ukholwa ukuthi lapho abambelele khona yikho okuleqotho khona. Kanjalo impikisano yakhona ngeke yaphela. Kodwa ke nje ngoMthwakazi inkulu kanganani ithreat yokuba sidabukane njalo sahlukaniswe zinkolo zesiKristu lesiMoslem? Uba ikhona leyo threat kuyiyona engangigulisa njalo ngokubona kwami ukuze sale simunye njalo siyihendle leyo threat njengoMthwakazi akudingeki ukuba sikholwe into nye religiously. Kuphela kudingeka ukuba sihloniphane kungakhathalekile ukuthi ubani ukholwani. Ngokomdabuko inkolo yakoMthwakazi ngamadlozi, kodwa ke akungeke kumakhe uMthwakazi ukuthi abantu kabalahle okutsha asebekukholwa. Kuphela akumelanga abantu balahle ifokhasi yokwakha lokuthuthukisa uMthwakazi. And uba sijonge ukumakha uMthwakazi kuzamele singavumeli ukuthi imininingwane eminenginengi le isahlukanise.
Posted by: Dokotela

Re: Christianity Vs Islam - 01/30/06 03:32 PM

Ukhona ophethe ukhurani yini bakwethu?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 01/31/06 06:31 PM

Dokotela


Ngingenelisa ukuyidinga mina ikurani,kodwa into isuka ingani iyangixaka yikuthi abantu sebekhethana ngezinkolo kodwa bonke nje bakholwa kumdali lapha nje abasuke behlukane khona yikuthi amamoslem kabavumi ukuthi uJesu ngumtakaNkulunkulu,bathi umdali kasoze abe lomtwana ngoba kala mfazi hk hk.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 02/15/06 11:43 PM

[img][img:http://img232.imageshack.us/img232/6836/jyllandspostenmuhammaddrawings.th.jpg][/img]


The controvesial mohammed cartoon bakwethu,how disrespectful,Mina bathandekayo ngicabanga ukuthi these danish people are wrong for drawing this cartoon,because though you dont believe in mohammed or islam we should respect what other people believe in.Now considering how exstrem this islamis people are the danish will certainly pay for their actions.

Lithini?
Posted by: Nomangqika

Re: Christianity Vs Islam - 02/15/06 01:13 PM

ha ha ha asazi shame abantu so wena uyifukule ngaphi mahlaba ha ha kunzima shame.
Posted by: Gay'gusu

Re: Christianity Vs Islam - 02/17/06 12:06 AM

Bakwethu ngilalo ke mina IKhorani, LaBhayibhili leBhuku LikaMormon, I can lend anyone for a period. ngingu-Mkhiristu kodwa ngiyavuma when they say Christians have turned agianst their own religion and that there is only one real religion left in the world and that is Muslim. Reading all the books the laws are the same and you see that Christian have run away from their laws and continue to mordify them for their own ends.
Posted by: ILembe

Re: Christianity Vs Islam - 02/17/06 01:42 AM

Gay'gusi

thus painful truth.
Posted by: umkabayi

Re: Christianity Vs Islam - 02/17/06 02:24 AM

Ngibona angathi ama Danish azokhela amalahle ekhanda kwaku mele uhulumeni wase Denmark exolise kakhulukazi. Balutheza olulenkume.....
Posted by: Mabila

Re: Christianity Vs Islam - 02/17/06 02:33 PM

Bakwethu you need to be aware and weary of prominent regimes that feign a pro-Christian agenda in order to appease certain voters!
Against that backdrop there is also a certain brand of Christian communities who out of insulation, ignorance and blind patriotism sincerely beleive that their regimes are pursuing a pro-Chrstian agenda.
Things are not always what they seem!
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 02/18/06 10:07 PM

What we need to learn and teach our people is the fact that the sciptures which form the Bible were written by black people.

Bible scholars even the Jews know that and have written about it in many books. This are the teaching you don't get from the western churches.

For me it matters a lot to know who the people of the Bible were, and it has been important to understand the people that wrote the Bible so that I can know the truth, understand Christian Europe atrocities against Black people. The Black images of Jesus and the people of the Bible were simply changed to white to satisfy the emerging and racial prejudice of the Christian Europe and Europeans against black people. The fact is Christian Europe?s white Jesus is nothing but a lie.

Worshiping the white images of Jesus Christ, his mother, and the people of the Christian Bible is a perpetuation of the racist sentiments of Christian Europe and Europeans. There has been a major lie in the worshiping of a white Jesus in Christianity and I have thought about it seriously in the name of religious purity.

The Bible tells us plainly in Exodus 12:37-38 that the people that went in the biblical Exodus were about six hundred thousands men on foot beside women and children. No biblical scholar or anyone who reason beyond the Bible stories believes that these 600,000 men in the Exodus were the seventy men that supposedly went to Ancient Egypyt, or even that these 600,000 men descended from the original seventy men from the family of Jacob that supoosedly went to ancient Egypt. Even if we accept that the seventy men from the familiy of Jacob went to Ancient Egypt from somewhere else, thye could not have been the 600,000 men that left the exodus. In addition to that, the Bible states that there was a ?, mixed maltitude,? a Large number of people that did not belong to the house of Israel also in the exodus. Who are these people where are they now?

What does this analysis mean? It means that the Bible itself reveals that the people that left Ancient Egypt into the exodus to become the Jewish people did not originate from one tribe in Ancient Egypt. Jacob and his family of seventy men must have come to Ancient Egypt as a family, but the people that left Ancient Egypt into the biblical exodus were more than one family, they were people from several different African tribes.

Biblical scholars agree that the Exodus occurred in the 13th century B. C. During this period the people that left Ancient Egypt in the Exodus were not Jews or Hebrews. They became Jews and Hebrews in Europe in the 2nd century B. C. almost eleven hundred years after they had left Ancient Egypt into the exodus. According to the claims of the Jewish scholars, their priest wrote the biblical documents long before the 2nd century, and that was long before their people went to Europe to become Jews and Hebrews.

If the Jewish people supposedly went to live in Ancient Egypt for four hundred and thirty years as the Bible tells us then the people that left Ancient Egypt in the biblical exodus were no more Jewish people. There were ancient Egyptians and therefore black people. If the Jewish people were portrayed in the earliest Christiandom as black people in Europe then they were black people.

I don?t believe in Jesus or worship him as a person. He was one of those people who fought for civil rights and propagated customs of good living just like Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcom X and many other Black people. Because he acted against the system, they had to have him killed. His teachings are not new to the African people, the have been passed from generation to generation.
Posted by: Siphepheli

Re: Christianity Vs Islam - 02/19/06 03:48 AM

huh? mmmmh! intalestingi ngempela.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 02/19/06 03:00 PM

Makheyi1


Your post Makheyi1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> For me it matters a lot to know who the people of the Bible were, and it has been important to understand the people that wrote the Bible so that I can know the truth, understand Christian Europe atrocities against Black people. The Black images of Jesus and the people of the Bible were simply changed to white to satisfy the emerging and racial prejudice of the Christian Europe and Europeans against black people. The fact is Christian Europe?s white Jesus is nothing but a lie. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Though they maybe some elements of trueth in your posting i will not agree with the point that Jesus was black or classify Jesus with the likes Luther and all them that you mentioned,i am a christion and believe in Jesus as the son of God,therefore looking at this matter at a christian's perspective,Jesus was the son of God,the bible says that before the world was created Jesus was there with the father,the two,the father and the son were spirit wovering upon the void air,now when the world was created and people sinned against God,he was sent on earth to die for our sins,because he was spirit God had to make him be born of a woman so the world would believe him.

Now Mary the mother of Jesus who was chosen by God,we all know that she was a jew or israelite,this is where i disagree with you,but i dont think the colour of his skin is the issue but who he is,you i know that even before the whites come to Africa our ancestors knew there was God(uMlimu/Mlimo}as i recall my history studies,they may not have necessarily believed in Jesus but if recall places like (NJELELE)/elitsheni were sacred.


Coming to the issue about Exodus 12 i dont think if dont not believe the bible you will ever find answers to your quastions,though i will come agin to you and try and give you one or two answers.

Ngiyabonga
Posted by: Gay'gusu

Re: Christianity Vs Islam - 02/19/06 09:45 PM

Mabila, phinda njalo, ukunanzelela lokhu okutshoyo is to start living and stop existing! Ngiyawabonga lawamazwi.


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Bakwethu you need to be aware and weary of prominent regimes that feign a pro-Christian agenda in order to appease certain voters!
Against that backdrop there is also a certain brand of Christian communities who out of insulation, ignorance and blind patriotism sincerely beleive that their regimes are pursuing a pro-Chrstian agenda.
Things are not always what they seem! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Posted by: Gay'gusu

Re: Christianity Vs Islam - 02/19/06 09:47 PM

Especially nxa uthi :


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by Mabila:
<strong> Things are not always what they seem! </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">These are great words, Mabila
Posted by: matshetshe

Re: Christianity Vs Islam - 02/20/06 09:58 AM

bakithi lingixolele ngemibhalo eminengi enkundleni kodwa nxa indaba inde idinga ingcazelo ende , kugenesisi sithola ujacob obizwa israel ebusisa the 12 sons okule extra lapha thina abansundu esihluma khona kuzibusiso zika Thixo he had 12 sons joseph married an egyptian who was black and they had 2 sons who jacob the father took as his own sons and blessed , then whe he blessed judah wa pholofitha ngo Jesu khonapho ,uJesu siyamdumisa manje , igazi lakhe liyasimela nxa usathane ehlasela ,then kuJoshua siyathola lapho kusabiwa ilizwe ukthi kulendawo okuthiwa yiGalilee kewlika Naphthali, uIsiah abeseyiqamba kelindawo lapho okuzavela khona uJesu , atsho ke lokuthi uzabayini njalo enzini ngamafitshane ,uzabonake ku Matthew lo Hebrews imibhalo ye old testament ivumela le new testament ,yikho ke bakithi okuyikukholwa kwami njalo okwaba landela umohamed hatshi bangazikhulumela bona njengoba le iyinkundla

Judah, thou [art he] whom thy brethren shall praise: thy hand [shall be] in the neck of thine enemies; thy father's children shall bow down before thee.
Gen 49:9 Judah [is] a lion's whelp: from the prey, my son, thou art gone up: he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion; who shall rouse him up?
Gen 49:10 The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh come; and unto him [shall] the gathering of the people [be].
Gen 49:11 Binding his foal unto the vine, and his ass's colt unto the choice vine; he washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes:
Gen 49:12 His eyes [shall be] red with wine, and his teeth white with milk.
And they appointed Kedesh in Galilee in mount Naphtali joshua 20 v 7
Isiah9v1-
and the land of Naphtali, and afterward did more grievously afflict [her by] the way of the sea, beyond Jordan, in Galilee of the nations.
The people that walked in darkness have seen a great light: they that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined.
Isa 9:3 Thou hast multiplied the nation, [and] not increased the joy: they joy before thee according to the joy in harvest, [and] as [men] rejoice when they divide the spoil.
Isa 9:4 For thou hast broken the yoke of his burden, and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian.
Isa 9:5 For every battle of the warrior [is] with confused noise, and garments rolled in blood; but [this] shall be with burning [and] fuel of fire.
Isa 9:6 For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.
Isa 11:10 And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.
And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, and a Branch shall grow out of his roots:
Isa 11:2 And the spirit of the LORD shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the LORD;
Isa 11:3 And shall make him of quick understanding in the fear of the LORD: and he shall not judge after the sight of his eyes, neither reprove after the hearing of his ears:
Isa 11:4 But with righteousness shall he judge the poor, and reprove with equity for the meek of the earth: and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.
Isa 11:5 And righteousness shall be the girdle of his loins, and faithfulness the girdle of his reins.
Isa 11:6 The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid; and the calf and the young lion and the fatling together; and a little child shall lead them.
Isa 11:7 And the cow and the bear shall feed; their young ones shall lie down together: and the lion shall eat straw like the ox.
Isa 11:8 And the sucking child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice' den.
Isa 11:9 They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain: for the earth shall be full of the knowledge of the LORD, as the waters cover the sea.
Isa 11:10 And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand for an ensign of the people; to it shall the Gentiles seek: and his rest shall be glorious.
Isa 11:11 And it shall come to pass in that day, [that] the Lord shall set his hand again the second time to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea.
Isa 11:12 And he shall set up an ensign for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.
Isa 11:13 The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off: Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.
Isa 11:14 But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west; they shall spoil them of the east together: they shall lay their hand upon Edom and Moab; and the children of Ammon shall obey them.
Isa 11:15 And the LORD shall utterly destroy the tongue of the Egyptian sea; and with his mighty wind shall he shake his hand over the river, and shall smite it in the seven streams, and make [men] go over dryshod.
Isa 11:16 And there shall be an highway for the remnant of his people, which shall be left, from Assyria; like as it was to Israel in the day that he came up out of the land of Egypt.

But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
Mat 1:21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
Mat 1:22 Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
Mat 1:23 Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee;
Mat 4:13 And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim:
Mat 4:14 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
Mat 4:15 The land of Zabulon, and the land of Nephthalim, [by] the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles;
Mat 4:16 The people which sat in darkness saw great light; and to them which sat in the region and shadow of death light is sprung up.
Mat 4:17 From that time Jesus began to preach, and to say, Repent: for the kingdom of heaven is at hand

God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,
Hbr 1:2 Hath in these last days spoken unto us by [his] Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;
Hbr 1:3 Who being the brightness of [his] glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high;
Hbr 1:4 Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they.
Hbr 1:5 For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?
Hbr 1:6 And again, when he bringeth in the firstbegotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him.
Hbr 1:7 And of the angels he saith, Who maketh his angels spirits, and his ministers a flame of fire.
Hbr 1:8 But unto the Son [he saith], Thy throne, O God, [is] for ever and ever: a sceptre of righteousness [is] the sceptre of thy kingdom.
Hbr 1:9 Thou hast loved righteousness, and hated iniquity; therefore God, [even] thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows.
Hbr 1:10 And, Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth; and the heavens are the works of thine hands:
Hbr 1:11 They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;
Hbr 1:12 And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed: but thou art the same, and thy years shall not fail.
Hbr 1:13 But to which of the angels said he at any time, Sit on my right hand, until I make thine enemies thy footstool?
Hbr 1:14 Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 02/20/06 07:19 PM

matshetshe

Hawu ndoda ayacaca amavesi akho kodwake yikuthi kulondoda ovele kawuvumi umbalo,so yena uphikisana lalawa mavesi omupha wona,ubuze ngoExodus 12 lapha,ngakho mina njengokhristu angenelisi ukupha imicijo against the verses of the bible i believe,ngiyabe ngingumzenzisi,akumsize baba.

Ngiyabonga
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 02/20/06 07:29 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
originally posted by Mabila
Bakwethu you need to be aware and weary of prominent regimes that feign a pro-Christian agenda in order to appease certain voters!</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dade ayabongeka lamagama.


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">
Originally posted by Gayigusu
Bakwethu ngilalo ke mina IKhorani, LaBhayibhili leBhuku LikaMormon, I can lend anyone for a period. ngingu-Mkhiristu kodwa ngiyavuma when they say Christians have turned agianst their own religion and that there is only one real religion left in the world and that is Muslim. Reading all the books the laws are the same and you see that Christian have run away from their laws and continue to mordify them for their own ends. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Are you saying because we are christians and we dont believe in other gods but our own we should go ahead and taunt other people's beliefs,akungachazele baba ukuthi utshoni ngestatement yakho,ngoba ngokubona kwami yiyo iyabe ifirst mistake yonaleyo,akungicacele baba.

Ngiyabonga
Posted by: Gay'gusu

Re: Christianity Vs Islam - 02/20/06 09:00 PM

Mahlabay'thwale

Because I have failed to understand the question or its inference to what I wrote earlier I will respectfully just re-phrase what I intended to say at that time.

My contirbution was to the effect that Muslims are religiously more principled than Christains even though I am a Christian and to say that we as Christians may not try to teach Muslims what religiosity is all about, because they know it and practise it as it should be in their statutes.

I also attempted to bring to the fore the fact that Christians just behave the holier than thou yet they are far from it. We want everyone to behave as though they were Christians just like Mugabe would have wanted all of us to behave as though we were his people.

Christians are individualistic and now thrive on building social divisions while muslims thrive on common societies. The reason why Jesus was killed was that although he was powerful and of God, he walked and associated with societies. He shurned the rich, powerfull and influential, to the extent to which they wanted to patronise him. And thus they plotted his killing. (Not knowing though that they were fulfilling prophecy)

Jesus was a revolutionary, a man of ideas that were good but not common, I think if he had lived in this day and age America would have send CIA after him. He was GOD as he remains such.

Christians fo today as called after him lost it, and besides I need to advise you that I do not believe, reading from all the three books that the GOD they make reference to is different. Its one GOD praised differently! Others thruogh Mohammed, others through Joseph Smith (the Mormons), others through Mother Mary & the rosary and some of us through Jesus Christ, who is right amongst them we need to pray about it and read the bible and other writings a LOT! There is no sulvation or knowledge without reading! People perish in the jails of patronage, praising people ideas, retuals and religions instead of God!

I believe in God, through Jesus Christ with the assistance of the Holy Spirit. I believe in this order after reading the three and in consultation with a lot more religious knowledge food on websites and other sources.

The best way for me so far to find out how you will be right in prayer is to investigate the way you currently pray, and juctuposition it with the bible and other churches and religion, I mean go into a state of rebellion, if you come back where you are thus the right thing! At least you will have tried, I did it and ended up in a different way of faith but I absolutely love that I did this!

Sengiwumana nje bakwethu, I am very passionate about Jesus Christ!
Posted by: Gay'gusu

Re: Christianity Vs Islam - 02/20/06 09:12 PM

Mahlabay'thwale

I honesty I haje just read your ealier response to the questions raised about Jesus race, I rate your answer as the best that the question or query could get.

Iyatshaye eKhandake baba.

Ucacile ke lapho, plus your ethical response as to say you can not argue against the same bible upon which you derive the reasons for your very own existance. from which you justify bieng on earth and alive. I absolutely love such bodly, realistic, focused and unrelentingly frank aproach to life and its problems.

Ngitshaya ihlambe <img border="0" alt="[yay]" title="" src="graemlins/yay.gif" />
Posted by: matshetshe

Re: Christianity Vs Islam - 02/21/06 01:25 PM

originally posted by makhey1
Biblical scholars agree that the Exodus occurred in the 13th century B. C. During this period the people that left Ancient Egypt in the Exodus were not Jews or Hebrews. They became Jews and Hebrews in Europe in the 2nd century B. C. almost eleven hundred years after they had left Ancient Egypt into the exodus. According to the claims of the Jewish scholars, their priest wrote the biblical documents long before the 2nd century, and that was long before their people went to Europe to become Jews and Hebrews

landoda kanguzwa kuhle uthi wena amajuda aqala nini ukuba ngama juda aqanjwa ngubani uthi wena amaeoropeans yiwo awetha amajuda ubujuda nge 2nd century BC ngoba befuna ukusincindezela ,uhitler owabulala amajuda waphosa wabaqeda e europe yena uyini ? waye sithi ungonsundu yini kulesisenzo sakhe ngicela uyilande kuhle imbali yakho utsho ukuthi ukuthatha kuliphi ukuthi abelungu bathi uJesu ogomsundu befuna ukuzenza ngcono kulathi , sinje thina sizenza ngcono kulezinye izizwe kuqondile lokhu ngoba we have to believe in ourselves and our values , labetshabi basincindezela nje bathi bangcono kulathi , ama real pure breed white aka hitler bangama europeans so bibaphi labo abaqamba ubujuda bamajuda babususa ebantwini abamnyama, uyazi na ukuthi uHagar ibond maid kaAbraham wazala uIshmael lapho uSarah esezama ukufast tracker isithembiso sikaThixo uHagar lo wayengu mgibhithe umuntu omnyama yikho okwadabuka khona ama arabs ,like i said im my last article blacks are an integral part of the bible , uMoses wabaleka yakhuliswa ngabantu abamnyama wathatha khona lapho futhi njalo esebusa amajuda besenkangala uyisezala ongumuntu omnyama siyambona efundisa uMoses ukubusa , put trusted men in chargr of 10s omunye in charge of 50 , 100, 200 , like that, as black peolpe white supremist can twist what ever they want but we are part of the blible yithi esagcina UMoses yithi esagcina uJesu uqobolwakhe "out of egypt i have called my son " uJesu wabalekela uHerod wazokondliwa ngabantu abamnyaba e egypt,i also said in my last post that uJoseph of his coat of many colours watha an egyptian a black woman ,wazala 2 sons who Jacob adopted as his and blessed them add the 2 sons of Joseph less Levi the priest you will see that umuntu omnyama wazala 2 tribes in israel, and they got land like all of Jacob's sons , so i say to you if you are a black man and anyman so disciminates against you akusikho kukaThixo ngokwalowo muntu kumbe likhiwa kumbe li yellow or brown
Posted by: matshetshe

Re: Christianity Vs Islam - 02/21/06 01:56 PM

khangelani ke lapha madoda uJethro longumuntu omnyama efundisa uMoses ukubusa ,
Exd 18:1 When Jethro, the priest of Midian, Moses' father in law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel his people, [and] that the LORD had brought Israel out of Egypt;
Exd 18:2 Then Jethro, Moses' father in law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back,
Exd 18:3 And her two sons; of which the name of the one [was] Gershom; for he said, I have been an alien in a strange land:
Exd 18:4 And the name of the other [was] Eliezer; for the God of my father, [said he, was] mine help, and delivered me from the sword of Pharaoh:
Exd 18:5 And Jethro, Moses' father in law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God:
Exd 18:6 And he said unto Moses, I thy father in law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her two sons with her.
Exd 18:7 And Moses went out to meet his father in law, and did obeisance, and kissed him; and they asked each other of [their] welfare; and they came into the tent.
Exd 18:8 And Moses told his father in law all that the LORD had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, [and] all the travail that had come upon them by the way, and [how] the LORD delivered them.
Exd 18:9 And Jethro rejoiced for all the goodness which the LORD had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians.
Exd 18:10 And Jethro said, Blessed [be] the LORD, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians.
Exd 18:11 Now I know that the LORD [is] greater than all gods: for in the thing wherein they dealt proudly [he was] above them.
Exd 18:12 And Jethro, Moses' father in law, took a burnt offering and sacrifices for God: and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses' father in law before God.
Exd 18:13 And it came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people: and the people stood by Moses from the morning unto the evening.
Exd 18:14 And when Moses' father in law saw all that he did to the people, he said, What [is] this thing that thou doest to the people? why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even?
Exd 18:15 And Moses said unto his father in law, Because the people come unto me to enquire of God:
Exd 18:16 When they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make [them] know the statutes of God, and his laws.
Exd 18:17 And Moses' father in law said unto him, The thing that thou doest [is] not good.
Exd 18:18 Thou wilt surely wear away, both thou, and this people that [is] with thee: for this thing [is] too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone.
Exd 18:19 Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee: Be thou for the people to God-ward, that thou mayest bring the causes unto God:
Exd 18:20 And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do.
Exd 18:21 Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place [such] over them, [to be] rulers of thousands, [and] rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens:
Exd 18:22 And let them judge the people at all seasons: and it shall be, [that] every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge: so shall it be easier for thyself, and they shall bear [the burden] with thee.
Exd 18:23 If thou shalt do this thing, and God command thee [so], then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.
Exd 18:24 So Moses hearkened to the voice of his father in law, and did all that he had said.
Exd 18:25 And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
Exd 18:26 And they judged the people at all seasons: the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.
Exd 18:27 And Moses let his father in law depart; and he went his way into his own land.
Posted by: matshetshe

Re: Christianity Vs Islam - 02/21/06 01:57 PM

khangelani ke lapha madoda uJethro longumuntu omnyama efundisa uMoses ukubusa ,
Exd 18:1 When Jethro, the priest of Midian, Moses' father in law, heard of all that God had done for Moses, and for Israel his people, [and] that the LORD had brought Israel out of Egypt;
Exd 18:2 Then Jethro, Moses' father in law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back,
Exd 18:3 And her two sons; of which the name of the one [was] Gershom; for he said, I have been an alien in a strange land:
Exd 18:4 And the name of the other [was] Eliezer; for the God of my father, [said he, was] mine help, and delivered me from the sword of Pharaoh:
Exd 18:5 And Jethro, Moses' father in law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God:
Exd 18:6 And he said unto Moses, I thy father in law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her two sons with her.
Exd 18:7 And Moses went out to meet his father in law, and did obeisance, and kissed him; and they asked each other of [their] welfare; and they came into the tent.
Exd 18:8 And Moses told his father in law all that the LORD had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, [and] all the travail that had come upon them by the way, and [how] the LORD delivered them.
Exd 18:9 And Jethro rejoiced for all the goodness which the LORD had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians.
Exd 18:10 And Jethro said, Blessed [be] the LORD, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians.
Exd 18:11 Now I know that the LORD [is] greater than all gods: for in the thing wherein they dealt proudly [he was] above them.
Exd 18:12 And Jethro, Moses' father in law, took a burnt offering and sacrifices for God: and Aaron came, and all the elders of Israel, to eat bread with Moses' father in law before God.
Exd 18:13 And it came to pass on the morrow, that Moses sat to judge the people: and the people stood by Moses from the morning unto the evening.
Exd 18:14 And when Moses' father in law saw all that he did to the people, he said, What [is] this thing that thou doest to the people? why sittest thou thyself alone, and all the people stand by thee from morning unto even?
Exd 18:15 And Moses said unto his father in law, Because the people come unto me to enquire of God:
Exd 18:16 When they have a matter, they come unto me; and I judge between one and another, and I do make [them] know the statutes of God, and his laws.
Exd 18:17 And Moses' father in law said unto him, The thing that thou doest [is] not good.
Exd 18:18 Thou wilt surely wear away, both thou, and this people that [is] with thee: for this thing [is] too heavy for thee; thou art not able to perform it thyself alone.
Exd 18:19 Hearken now unto my voice, I will give thee counsel, and God shall be with thee: Be thou for the people to God-ward, that thou mayest bring the causes unto God:
Exd 18:20 And thou shalt teach them ordinances and laws, and shalt shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do.
Exd 18:21 Moreover thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness; and place [such] over them, [to be] rulers of thousands, [and] rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens:
Exd 18:22 And let them judge the people at all seasons: and it shall be, [that] every great matter they shall bring unto thee, but every small matter they shall judge: so shall it be easier for thyself, and they shall bear [the burden] with thee.
Exd 18:23 If thou shalt do this thing, and God command thee [so], then thou shalt be able to endure, and all this people shall also go to their place in peace.
Exd 18:24 So Moses hearkened to the voice of his father in law, and did all that he had said.
Exd 18:25 And Moses chose able men out of all Israel, and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of fifties, and rulers of tens.
Exd 18:26 And they judged the people at all seasons: the hard causes they brought unto Moses, but every small matter they judged themselves.
Exd 18:27 And Moses let his father in law depart; and he went his way into his own land.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 02/22/06 05:31 PM

makheyi1

Nankoke baba amavesi lapha owaphiwa ngumatshetshe baba.kakutsho something ngizwe ngoba baba hayi indaba yakho eyokuphikisana lombhalongcwele ngamastatistics elotshwe kuExodus ngangani kangiyizwisinga kakahle.

Woza utsho mfowethu ngizwe,Ngiyabonga.
Posted by: Zwangendaba

Re: Christianity Vs Islam - 03/10/06 09:03 PM

Bafowethu.

Mina ngibana angani THE DIFFERENCE IS THE SAME between Islam and Christianity.

They both are busy trying to convert people instead of worshiping the creator. They both use force and the strategy of fear to convey their MESSEGE.

They both regard those who do not share their IDEAS as unpure, a blow to the very fact of creation because they are telling us that the Creator had no plan at the BEGINNING as it is them who now speak for the creator and correcting his mistakes.

Ngumbono wami bafowethu.

Li Zwangendaba.
Posted by: MaGae

Re: Christianity Vs Islam - 03/13/06 11:50 PM

mmmmmmhhhhhhhh ngivumelana loSiphepheli intalesistingi sibili mmmmmmmhhhhhhhh
Posted by: Moyo

Re: Christianity Vs Islam - 03/14/06 02:23 PM

Indaba yenkolo izima kakhulu, ikakhulu ngohlangothini lwethu isizwe esimnyama. Balutshwana kakhulu abantu abamnyama abaziqhenya ngamasiko abo. Islam or Christianity angiboni ukuthi umuntu omnyama engasithola isixazululo. Ngibona nje esingakwenza yikuthi sizinike isikhathi njenga m'Afrika amnyama silungise okungo kwethu ngitsho phela amasiko ethu.
One of mine friend once told me that Bible is the novel of confusion, ngahlala phansi ngacabangisisa ngabona ukuthi ngempela wayeqinisile. Ngani? Ngoba iBhayibheli lixhasa zonke izenzo, okubi lokuhle.
It's a pity because today there are black brothers and sister who believe that they understand the Bible and Coran (sp) more than the christians and moslems, I mean those fair skined brothers from the other continent(s) who imported these kinds of religions.
Debating on which is better between the two kufana lotshaya indlovu ngempama. Munt 'omnyama ziqhenye ngamasiko akho.
Posted by: Moyo

Re: Christianity Vs Islam - 03/14/06 02:30 PM

Otherwise ukube uJesus waphila ngensuku zalamuhla uNelson Mandela was even going to be a way ahead in popularity than him. Mandela never cracked a whip in parliamentbut Jesus did. This is the other element of violence in christianity.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/14/06 07:30 PM

moyo

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">posted by moyo
Otherwise ukube uJesus waphila ngensuku zalamuhla uNelson Mandela was even going to be a way ahead in popularity than him. Mandela never cracked a whip in parliament but Jesus did. This is the other element of violence in christianity </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">First of all i dont think you understand what you said has not even ONE element of trueth,popularity??when was Jesus born and when did he die?,are you telling me that after two thousand and six years from now Madiba would be as popular as Jesus is now,not only to us Africans and south africans but to the world,which parliament did Jesus crack a whip?Though you might not believe in Jesus or christianity,comparing Jesus and Madiba is just blasphemus that even Madiba himself will not be pleased with,this is the sort of disrespect to other people's religion i was talking about in the first place.

moyo,amazwi akho mina njengomkhristu umm angiwaginyanga kahle sbili.
Posted by: NTSHONTSHO

Re: Christianity Vs Islam - 03/15/06 01:11 AM

UYAZI SEHLUKENE SIBILI BENGINGAZI HAYI AHH,KANTI BAKHONA SIBILI ABANTU ABANJE PHAKATHI KWETHU,KUYETHUSA LOKHU,HOW CAN A NORMAL PERSON PIT MADIBA AND JESUS,UYANGETHUSA MOYO AND WORSE STILL, YOUR EXAMPLE ABOUT CRACKING A WHIP IS SO LAME INGETHUSA EVEN MORE.KAMBE SOKUMELE SIBUZE KUMBE U MADIBA WAKE WATSHINTSHA AMANZI ABA YI WAYINI YINI?FAKA AMA FACTS AKHO WEKELANE LALOKHU OKUNYE,NGETHUKEEEE ANGIZAZI,NGIMANGELEE ANGIZAZI,USITHETHE PHI ISIBINDI ESINGAKA?
Posted by: ILembe

Re: Christianity Vs Islam - 03/15/06 01:29 AM

Moyo tshela mina ngesiko elilodwa labantu abamnyama olaziyo nxa ungamayindi.
Posted by: Moyo

Re: Christianity Vs Islam - 03/15/06 08:08 AM

It's up to the Africans themselves to stand up and be counted. We are tired of living on borrowed culture. Nginjenje angisawazi amasiko esizwe esimnyama ngoba ahleli ebukelwa phansi, awanikezwa amathuba yizo lezinkolo ezimbili ezisitshayisa amakhanda.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/15/06 07:40 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by moyo
It's up to the Africans themselves to stand up and be counted. We are tired of living on borrowed culture. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kanti moyo lakudala phela okhokho babekwazi ukuthi kulomdali lanxa babengam'bizi ngokuthi ngonkulunkulu kumbe uJesu,yikho kwakulendawo ezazizila njenge(njelele/elitsheni/matojeni),this faith in the existing almighty creator is not something that was totally new to africans,Khumbula phela kababa ukuthi before whites came to Africa there were names like uMlimu/Mlimo as the khalanga pronoused it,kufana lomuntu othi abelungu yibo abaqalukubona ifolosi khona kwakuvele kulebizo elithi mosi-oa-tunya,isiko lesintu silaye umdali phakathi.

Lastly abelungu baphanisa ngokusenzisa igama likankulunkulu ukuqilaza abantu beAfrica,kodwa abelungu labo kayisilo lwabo phela ukholo lolu,luvela leee emiddle east.Kuvele nje lalabo abakholwa emadlozini bathi amadlozi ababikela kumdali,ukholo lwesintu lonkulunkulu ngeke kwehlukaniswe.
Posted by: ILembe

Re: Christianity Vs Islam - 03/15/06 11:41 PM

Moyo

Ngafundiswa ukuhlonipha, umuntu owethembeke njengawe ngiyamhlonipha, lami amasiko akithi angiwazi angizange ngiwazi, njalo ngeke ngidaze inkani ngawo.

However, isiKrestu eseza lomlungu siyingozi embi ikakhulu kwabansundu, because what the white man brought to Africa was truth mixed with error, which is a lethal concoction. uMlungu had his intentions, ukuhuquluza, and his calculations and hypothesis were precise, umuntu onsundu angeke azibalela ibhayibheli.
Posted by: Moyo

Re: Christianity Vs Islam - 03/16/06 07:40 AM

Mina lapha angilwisani lokuthi kulo Nkulunkulu kumbe hatshi. God is there and God is Great there is no question about it. What I am totally against is the bible. Into ebhalwe lapha is not a true reflection of some people's religions. To me it has no respect on other religions. Kambe nxa abazali bami bengifundisa umthetho ababona uthi uzangakha ikusasa lami ngingabukeka njengomntwana onjani nxa sengibonakala ngihawukela umthetho kamakhelwane. The name Jesus is more ficticious than anything else. Umangikhuluma ngamadlozi ngibona ingathi kuzwakala lula ngoba idlozi kungab ngu muntu ophile ngaphansi kwe nkulungwane ezimbili zeminyaka umasiqathanisa lombhalo webhayibheli.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/18/06 07:48 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by moyo
Mina lapha angilwisani lokuthi kulo Nkulunkulu kumbe hatshi. God is there and God is Great there is no question about it. What I am totally against is the bible. Into ebhalwe lapha is not a true reflection of some people's religions. To me it has no respect on other religions. Kambe nxa abazali bami bengifundisa umthetho ababona uthi uzangakha ikusasa lami ngingabukeka njengomntwana onjani nxa sengibonakala ngihawukela umthetho kamakhelwane. The name Jesus is more ficticious than anything else. Umangikhuluma ngamadlozi ngibona ingathi kuzwakala lula ngoba idlozi kungab ngu muntu ophile ngaphansi kwe nkulungwane ezimbili zeminyaka umasiqathanisa lombhalo webhayibheli. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Moyo i dont understand what you are saying then if you if are saying you believe in God but are against the bible,lokho moyo kufana lokuthi uthi wena "kangidli nyoka kodwa nginatha umsobho wayo kuphela,you can not possibly believe in God and not believe the bible,the whole book is about God,he is core of the book,Wena moyo nxa ukhonza amadlozi kodwa ungalandeli imthetho yokuthethelwa kwawo manje uyabe uwakhonaza njani,Yes name Jesus is ficticious if you dont know who God is and if dont believe in the bible.You will never understand who Jesus is unless an until you read and unerstand the bible.

Zonke inkolo zilemibhalo baba moyo,amamozlemu alawo umbhalo,amasikh balawo umbhalo,amabhuda alawo umbahalo,ungakhohlwa mfowethu ukuthi okhokho bethu babengazi ukuloba otherwise even emadlozini kulezinto ezilandelwayo njengeguide yokholo,ngabe zonke izinto lezi we not written down who was possibly goin to remember them,the bible is a written guide to the chritianity religion,You said it has no respect for other religions,who has?,just like all regions,they have no respect for each other,why?,because they believe that what they believe is best,is it that what you think? hk hk hk.
Posted by: Zwangendaba

Re: Christianity Vs Islam - 03/19/06 09:35 AM

Bafowethu.

Ngicindezele okubekwe ngomunye wethu:
______________________________________________________________________
Though you might not believe in Jesus or christianity,comparing Jesus and Madiba is just blasphemus that even Madiba himself will not be pleased with,this is the sort of disrespect to other people's religion i was talking about in the first place.
_______________________________________________________________________

This is what I meant ukuthi These religions thrive by imposing fear on people. BLASPHEMY was used in the past to punish those who questioned something they did not understand.

EVEN THOSE WHO CLAIM TO BE CHRISTIANS HAVE NO PROOF OF THE BEING OF JESUS. They will be disrespecting one of their own commands which goes "Thou shall not lie " if they tell me today that they know Jesus. Even in those countries where Christianity was CREATED, there is strong debates as to the genuinity of the story of JESUS. Open your minds to debate, and do not close out knowledge because you FEAR to be BLASPHEMOUS.

So they impose fear in you by eleveting Jesus to the position of the Creator, and saying if you think Madiba is equal to Jesus, that is Blasphemy. FEAR FEAR FEAR. We have lived in fear of the unknown for too long.

Christianity and islam are the same.

Ngengezelele ngithi, baba Moyo, kulabo abangaziyo, esintwini ukholo luvele lwalukhona, njalo lulokhu lukhona. Njalo abantu kumele bazi umehluko wokholo losiko.

Li Zwangendaba.
Posted by: Zwangendaba

Re: Christianity Vs Islam - 03/19/06 10:25 AM

Bafowethu.

Ngicindezele njalo:
___________________________________________________________________________
My contirbution was to the effect that Muslims are religiously more principled than Christains even though I am a Christian and to say that we as Christians may not try to teach Muslims what religiosity is all about, because they know it and practise it as it should be in their statutes.
___________________________________________________________________________

This is where I always want to highlight: when one says they are religious and other people are not, in Christianity religion means following Christ, and in Islam it means following Mohamed. Christian crusaders used to STAKE people to death if you did not believe (HEATHEN0, this is recorded in History. Muslims still do today if you are labeled an INFEDEL.

"BECAUSE THEY KNOW IT ( I suppose its religion) AND PRACTISE IT AS IT SHOULD BE IN THEIR STATUTES." We also know religino and practise it in our statutes but have been subject to persecution in the past and today to redicule even by our own people because they have NOT KNOWN IT AND PRACTISED IT IN THEIR AFRIKAN STATUTES.

The only reason that the christians recognize the Islum as "THE OTHER WORLD RELIGION" is because the Moslems have kicked them in the butt unlike us Afrikans who have just looked and wondered what manner of a "GOD" can come with such cruelty to spread the WORD OF LOVE.

IMBALI yesintu ithi, "Angilalo ukholo ko Nkulu-nkulu, ngoba ukholo lungolwase mhlabeni. Isidalwa silobuhlobo loNkulu-Nkulu. Ubuhlobo lobu buyintando yakhe lokukhetha kwakhe oNkulu-Nkulu."

Ngenzele abezwisisa ngesilungu: The Bantu Script goes, " I can not believe in the Great Spirit Nkulu-Nkulu, because BELIEF is human advocacy. As a creation, I only have a relationship with my creator. A relationship not of my chosing but of his will."

Abazi umbhalo wesintu lingiqondise bantu.

Li Zwangendaba.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/20/06 12:02 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> This is what I meant ukuthi These religions thrive by imposing fear on people. BLASPHEMY was used in the past to punish those who questioned something they did not understand </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Can you honestly tell me,if we were to tell Madiba that he was being compared to Jesus,was he going to be pleased with that?,Madiba is an outstanding living hero and statesman but comparing him with Jesus is just something else.

Kanti kungani lamadlozi lawo kuthiwa ayafuna uubulawelwa inkomo aphekelwe lotshwala nxa ungenzanga njengalokho akufunayo ungafa lokufa,is that not imposing fear to people,khonapho ingxenye lalowo khokho wafa engezo lezo nkomo asefuna umbulalene yona.

Lina lwanini lokuqakathekisa ukulondoloza inkolo zesiko lenu lekele ukutshona lichitha isikhathi lichothoza inkolo zabanyabantu elingasoze lintshintshe lutho ngakho
Posted by: Mzinyathi

Re: Christianity Vs Islam - 03/21/06 09:21 PM

We mfokaMoyo wana ovuma abahluphekileyo ungiqondise masengikubize ngokungayisikho mfowethu. Ngivumelana lawe Ontshontsho lokhe becabanga ukuthi uJesu uzobuya bambone emkhathini
esezothatha abakhe njengokutho kukamfundisi.Kuyafikayini ebantwini abansudu ukuthi ibhayibhili labhalwa ngaleso sikhathi kulelolizwe ngalololimi kulesosizwe.
Ibhayibhili eqinisweni aliqondananga lathi ngelabezizweni khonale elabhalwakhona.Lakhona nje kuyinfundiso kankulunkulu kuleyo ndawo kulezozizwe iqondile khonale kubo.Ibhayibhili kumele umAfrica ayifunde ngokuhlakanipha okukhulu.Ibhayibhili leli yilo elancedisa ukugqilazwa komAfrica ngabokuza.Kwehlulani ukuthi uMandela afaniswe leNkosi yokulunga.Umuntu omnyama uyazeyisa phambi kukaNkulunkulu.Lifunelani ukubusiswa ngesiko elingaqondananga lawe muAfrica.Isizwe yisizwe ngesiyikhokhona Unkulunkulu wasidala wasiphelelisa wasinikeza amasiko apheleleyo okufuze siwaphathekakuhle siwajabulele ngoba emahle eqondane lathi sithi lanxa sicelakuye sicele ngendlela asidabule ngakhona.Ujesu Omosi oJehova oAbrahama kanye laboMohamedi ngamadlozi ezinye izizwe.Kuyini AmaIsreali akwenzela iAfrica? akulalutho.
AmaChaina awamazi uJesu AMAndiya awamazi uJesu kodwa lezi izizwe lamuhla yizo esezilomnotho ohamba phambili umhlaba wonke.Lezi izizwe ziyawa hlonipha amasiko azo njalo ziwabeka phambili kukhokonke ngoba eyisiphiwo esiqakathekileyo esivela kuMdali bayasigogosa lesisiphiwo, uNkulunkulu uyabezwa mabecela kuye.Ukuhlonipha isiko lakho kuyinto yokuqala la uNkulunkulu akubuka ngakhona.

Hayike bakamaLandela kandaba Mthwakazi omuhle ilanga lingatshona sizohlangana njalo. AmaAfrica kude la ayakhona ngeke uNkulunkulu asizwe masikhuluma laye ngesiko labemzini.NGEKE CHAAAAA!!!
Posted by: ILembe

Re: Christianity Vs Islam - 03/22/06 03:45 AM

Ngiyalizwa bafowethu liyathetha lanxa lingasakwazi ukuthethela.

Liqiniso elimgceke elingadingi kuphikwa ukuthi owomlungu wasebenzisa incwadi kaNkulunkulu ukwephucu owonsondo.

As I mentioned earlier on, that umlungu made an assumption that onsundu will never proof read the text, but jus believe, and umlungu was righton.

for example,add a mulungu/father accent, "Babhusisiwe abhayanga ngoba bhazakulidla ifa leZulu". Lelivesi libalwa ngesikhathi somnikelo.

but exactly what does the verse say? "Blessed are the poor in spirit: for theirs is the Kingdom of Heaven." Matt 5:3.
okutsho ukuthi abangabayanga eMoyeni, labo abawuswelayo uMoyo kumbe ukulunga kukaNkulunkulu as opposed to abadubekayo njengami, those who call them selves holy, holyfather, reverend, mhlekazi they consider themselves rich in spirit, hence no need for Jesus and his cleansing Blood.

lesi yisibonelo nje kuphela.

iproblem ngamaKrestu yikuthi bafuna ukuphendula abantu, ngumsenzi kaMoya oyingcwele lo. Yours is to preach the word and if you are not welcome, shake off the dust of your feet and move on. the call is so clear," Whosoever believeth..."

indaba kaJesu ilula kakhulu, ayidingi debate angithi wathi uyabuya let's wait and see.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/22/06 06:48 PM

Lembe

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> for example,add a mulungu/father accent, "Babhusisiwe abhayanga ngoba bhazakulidla ifa leZulu". Lelivesi libalwa ngesikhathi somnikelo </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu vele bakhona abantu abazathatha lawamavesi baqilaze abantu ngawo ngowaguqula atsho lokhu abafuna ukuthi abantu bakukholwe,ingani lenyanga zesintwini ziyaqambela amanga abantu ukuze bathole lokhu abakufunayo ebantwini,kayisilo bhayibhili phela elibi,ngabantu.
Posted by: ILembe

Re: Christianity Vs Islam - 03/23/06 01:24 AM

Mahlaba

Yiwo kanye umbono engilawo, ibhayibheli liqonde ncantsha, abanengi sisuka silisebenzise kubi ekucindezeleni abanye.
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 03/23/06 07:43 PM

The Bible has been a sensitive issue to some because there have those who wanted to preach lies to the people and use ways to dominate them.

The early apostolic fathers of Christianity and the Church knew of many things that they did not want Christian masses to know about the background history, content and the people of the Bible. As a result, the very design of Christianity was based upon protecting the Bible from the masses. Until reformation, therefore, the Bible was secretly guarded and its content was known only to a few in the church. Because of the perceived need to protect the Bible form the masses, the earliest design and practice if Christianity was based upon placing a cadre of priest between the Bible and the people. These priests were secretly trained and taught to teach the Bible only in the manner prescribed by the Church. Even when the Bible became available to the masses, Christianity still argued that the Bible is so complex that the lay masses would not understand it so they still needed trained people to interpret the Bible to them. This was again intended to control the interpretation of the Bible base upon the secrets early apostolic fathers did not want the masses to know.

Because the development of Christianity was based upon many things that the apostolic fathers did not want the masses to know, interpretations of the Bible that began in Western Europe and was propagated around the world through Christianity have based upon some serious falsehoods and false assumptions. Numerous Europeans scholars have known and written about these falsehoods and false assumptions in the foundations of Christianity. For example, in Volume I of The National Genesis: A book of the Beginnings, Gerald Massey (1883) called the story and practices of Christianity the legendary lying lore.

Among the falsehoods and false assumptions in the foundations of Christianity has been the belief that the Jewish people that followed the Bible into Europe actual wrote the documents of the Bible. Another false assumption is that Jesus was white man with blonde hair, blue eyes, and white skin. Have you ever thought for a while why Hillter thought of Europeans as a pure race with blonde hair, blue eyes and white skin? Another one assumptions was that the black people are a cursed race and that?s why they are black. And they claim to have found the interpretation in the Bible.

That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/26/06 10:55 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by makheyi 1
That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">How are you going to correct that,and who can try and condemn another human being for believing what he thinks it brings life to him,as you and i know that what you regard as trueth might not be trueth to me,you also were tought to defend that which you believe in and thats why you see people like moslems can even die for what they believe in.Nxa lisithi into yabelungu,lingadli phela ukudla kwabelungu,lingasithandi phela islungu,lingasenzisi izinto seslungu,yonke nje into yeza lomunye umuntu and no one will change that.Lithini ngabakithike abangamamozlemu.
Posted by: ILembe

Re: Christianity Vs Islam - 03/27/06 12:03 AM

Mahlaba

including i-lying lore yeza lo Gerald Massey njengoba uMakheyi esitsho mina ngibona engathi yi-choice lamadlozi lawo aqalwa ngomunye. believe what makes sense to you and okukusebenzelayo.

akumelanga umuntu abanjwe ngamandla or bend nxa uchothozwa indaba kaJesu ilula ingqe ngubani okholwayo ongakholwayo umlunge naye.

namhlanje abanye bakhonza amacelebrity abanye isport njalo njalo. into nje sisa umyalezo kuphela.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/27/06 11:03 AM

Lembe

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> including i-lying lore yeza lo Gerald Massey njengoba uMakheyi esitsho mina ngibona engathi yi-choice lamadlozi lawo aqalwa ngomunye. believe what makes sense to you and okukusebenzelayo. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngiyavuma lapho nkosi yami,yikho vele mina engingakho,ngithi omunye lomunye kekelwe akholwe kulokhu akukholwayo futhi nxa ukholwa entweni yakho nxa kuchothozwa uyayivikela.Kakho umuntu ongathi leli yilo iqiniso leli kayisilo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/28/06 09:51 AM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Originally posted by makheyi 1
That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Kodwa mahla usifa makheyi bazalivula balifunde bathi nkosi mamukele hk hk hk,mhlawumbe lawe nxa sugulelukufa uzabe subatshela ukuthi bakufundele ibhayibhili ngoba kangikaze ngibone kuthelwa igwayi engwabeni nxa umuntu engcwatshwa,futhi kangikaze ngizwe kuthiwa madlozi mamukeleni,kangikaze ngizwe kuhlatshelwa ingoma zamadlozi emngcwabeni hk hk hk hk
Posted by: Mzinyathi

Re: Christianity Vs Islam - 03/28/06 12:58 PM

Vuka ebuthongweni muAfrica.Isizwe esingalamasiko sifile. Ukukhonza lisiko lakuqala esizweni Asikho esinye isizwe esingcono kulesinye phambi kukaNkulunkulu.Asikho esinye isizwe esilenkolo engcono kuleyesinye. Zonke ziqondile kodwa isizwe ngesizwe silendlela yaso yobudlelwano loMdali onguyena owasidalela lelosiko, ngokulithanda kwakhe walibusisa lelosiko.Kwathiwa akagcinwe kahle ngoba kuyilo phawu lwakhe azabizwa ngalo abusiswe ngalo.
Abahuquluzi beza bathola inotho yelizwe.Balwa ngedlela zonke kwachitheka igazi befuna umhlaba wethu kanye lenothoyawo. Bekungekho esikuswelayo ngaphandle nje kwenfundo le etholakala emakolitshini kuphela kodwa ulwazi lokubusana, ukuhlonipha, ukugcina umthetho, ukubambana njengesizwe bekukhona.
Ubengekho umuntu ohlupheka okudlulisileyo yena esemphakathini, bekuncediswana kulungiswe lapho okusilela ngakhona. Ngenye indlela ibikhona inhlala kahle emnandi okumangalisayo. Abekhona amathuba okuzincebekelisa ngendlela ezitshiyeneyo ezesintu ezenvelo ezibusisiweyo nguNkulunkulu Yena lo lamuhla osetholaskala eBhayibilini.
Bebelakho ukuvakatshelana ngezigaba ngezigaba kumbe ngezihlobo ngezihlobo kuhlatshwelwane izinkomo kubekhona lemidlalo kugidwe kubemnandi isizwe sijabule,yikho njalo kwakuqakathekile ukuthi inkosi ebusayo kube ngumlandu wayo ukubona isizwe sikhululekile ukuze njalo kungabikhona izenzakalo ezingalunganga ngoba umphakathi uhlobile.Makukhona okwakudida umphakathi, inqcitshi zazikhona, makusehlula kwakuyiwa enkosini, inkosi ikhulume kumbe ithume izalukazi kumbe abadala ababesaziwa bebusisiwe bengela sono bayekhuluma loNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu abadabule bekhulumalaye ngakhona, kumbe bemkhonzangakhona.Imikhuhlane le eyiyingathi iyimhlolo njengabo matshayabhuqe ukufa kwazinyamazana ukungabikhona kwezulu UNkulunkulu wayebaphendula.Labo bebekwazi ukuthi bayedumisa banikele ngamabebele langomhlatshelo,bekukhethwa kunikelwa ngesipho esibonakala sisihle silungele uVelekhona ongelingeniswe muntu,Usomandla, uVelingqangi uMdaliwezinto zonke,yena Obusa ulwendle kanye lezinanakazana zazo, yena owazi abuse kanye lenthuthwane,yena owazi itshengetshe yetshebetshebe umhlabawonke.
Isizwe esimnyama lamuhla sesisazi ukuthi kungani sikholonayiziwe, akuqondiswe lokhu,sebekhona oqwephetshe abensundu, abenze ucwaningo ngesiko lethu ikakhulu la esafulathelakhona uNkulunkulu.Isikhathi sisekhona.Kesikhulume loNkulunkulu sisithi Nkulunkulu, Thixo, Mdali Mudimo, Mwari, kungekho ukuthi Jesu kumbe Jehovha ukusikho kwemaAfrica lokhu.Iviki eledlule ngike ngalinganisa ngathi AmaChayina awamazi uJesu loJehova amaNdiya lawo kuyafana kodwa uNkulunkulu bayamazi ngendlela athibamazi ngayo hatshi ukulandela okwabanye.Lamuhla ungababheka bayizizwe eziphambili elokhuzibambe amasiko azo ziwathuthukisa ziwenza esiba mahle ahambelana lokuguquka kwesikhathi kodwa kulokhu kungamasiko abo. UmAfrica lamuhla usaba lokukhuluma langolimilwakhe alunikezwa ngunkulunkulu lumkhipha isithunzi. Ezinye izintho zifuna lokunanzelelwa ngoba azibukeki phambi kukaNkulunkulu.Bathi zonelwa mvuyinye.
Iafrica yiyo kuphela eyathatheka ngokwabanye lamhla inotho yayo idliwa yilezo zizwe Basebenzisa iBhayibili ukubamba ubuntu bethu kanye lenvelaphiyethu, lamuhla asizazi ukuthi sivelaphi, siyaphi, siyizidumunga nje siyadiyezela asiphathanga lutho olungolwethu,badla inotho yethu sibhekile.Igolide idayimana inyamazana zasendle umhlaba yonke inotho le ukusiyoyethu elizweni lethu.Vuka mAfrica Ngitsholempumputhe kumele ikubone lokhu.
AbakaMohamed (islam) ungangani uza ngebhayibili ukuzontshotsha uzenzengcono kulabo bayaziqumisa phabikwakho usale ubambe iziboya.
Cha asibonisaneni mthwakazi umuhle umoya phansi
ngiyaxolisa kulabo inhliziyo esezihluthuka khona. Akwakhiwe, sendelendodayinye.
Posted by: Moyo

Re: Christianity Vs Islam - 03/28/06 01:39 PM

***Mahlaba'yithwale uthanda ukulahleka nxa usithi umuntu "wonke" nxa esifa ukhalela ukufundelwa ibhayibhili. Njalo ngomkhuba wesintwini angithembi ukuba kuyinto ekhomba ukuhlonipha ukuthi abantu babonakale behlabela ingoma zamadlozi emfeni. Yonke into ilesikhathi sayo, yikho uma ungumuntu othanda ukufunda ngamasiko am'Afrika buza abaziyo bazakuchazela.

Mzinyathi awu angazi lokuthi ngingathini, uyitshaye asikhonkosini, olendlebe uzwile okutshoyo. Into okufanele abantu bayinazelele yikuthi ibible inhloso yayo yayikuzama ukuletha izizwe zonke, abamnyama labamhlophe ngaphansi kophahla lunye. Manje ububi bakhona babayikuthi amanye amasiko athanda ukucikelwa phansi ngendlela elulaza ezinye izizwe.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/29/06 10:27 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">originally posted by mzinyathi
Ukukhonza lisiko lakuqala esizweni Asikho esinye isizwe esingcono kulesinye phambi kukaNkulunkulu.Asikho esinye isizwe esilenkolo engcono kuleyesinye. Zonke ziqondile kodwa isizwe ngesizwe silendlela yaso yobudlelwano loMdali onguyena owasidalela lelosiko, ngokulithanda kwakhe walibusisa lelosiko.Kwathiwa akagcinwe kahle ngoba kuyilo phawu lwakhe azabizwa ngalo abusiswe ngalo. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Hawu mfowethu ingani uyatsho kahlenje ukuthi akula sizwe esingcono kulesinye phambili nkulunkulu,manje ukuchothoza inkolo zabanye yihko phela ukutshengisa ukuthi lina libona kungani olwenu ukholo yilo olungcono( That?s why we need to correct these wrong interpretation which stems from the false assumptions and falsehoods. The pity is that the black people have been taught to defend the legendary lying lore. )Amasiko alungile njalo kalondolozwe kodwake ukuchothoza ezinye inkolo kayisikho okuzalondoloza isiko lokuthi lithi lina you need to correct it,thats simply wasting your time ngoba abantu bazaqhubeka belifunda nje ibhaibhili njalo liduduza lalabo abadabukileyo.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">orinally posted by moyo
Njalo ngomkhuba wesintwini angithembi ukuba kuyinto ekhomba ukuhlonipha ukuthi abantu babonakale behlabela ingoma zamadlozi emfeni. Yonke into ilesikhathi sayo, yikho uma ungumuntu othanda ukufunda ngamasiko am'Afrika buza abaziyo bazakuchazela </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu moyo nxa lingahlabeli ezamadlozi emfeni lenzanike ngitsheleni ke ngoba kwethu akukhozwa madlozi,nxa uthi yonke into ilesikhathi sayo uyangimangalisa ngoba thina sihlala sikholwa kunkulunkulu,siyalifunda ebhayibhili nxa sijabulile lanxa silahlekelwe,there is no specific time for reading the bible.

People must not get me wrong thinking that mina kuyangizondisa nxa kuchothozwa ibhayibhili,ngitsho mina nje ngima lokholo lwami,lanxa abantu beluchothoza that will never change my belief in the bible and in God.It is every human being's right to choose whatever religion he or she may please and no one should even dare try and quastion them for believing in what they believe yikho lanamhla bantu kabaweleni ngenxa yezinto ezifana lalezi.

Ukuthi abantu bahlalisane kuhle emhlabeni we need to accept the things we cannot change like religions,zeza isizweni seAfrica njalo abantu bazamukela,therefore calling each other names and all that is just mere waste of time,people should just accept each other and live together.
Posted by: Moyo

Re: Christianity Vs Islam - 03/29/06 01:01 PM

Mahlab'ayathwale - what you are saying is like hiting me with your right hand and comforting with your left hand. You can not say the bible is seeking to bring unity amongst the world citizens, as far as I know Africans have forgiven but not forgotten. It is not a secret that the bible has done more bad than good in our continent. Anway we have forgiven, all what we need now is a fair ground to exercise our rights as Africans and in an African way. Otherwise most people are clinging on the bible because of fear and not by choice.
Posted by: Mzinyathi

Re: Christianity Vs Islam - 03/29/06 07:28 PM

Mahlaba"thwale kuyajabulisa ukukhuthala kwakho mfowethu, njalo ngiyazi bakhona abanye abadidekileyo,enkulumeni yami ngoba abantu abansundu bagqilazwa kakhulukazi lalamhlanje bagqilazekile balokwesaba okukhulu ngoba iBhayibili leli elihle kangaka kwasetshenziswa lona ukugoba ingqodo zabokhokho ngoba befuna umhlaba kanye lenotho yawo.
Ibhayibhili liqondile labalwa ngabantu abathandwa nguNkulunkulu bebhala infundiso yakhe enhle elobukhulu ulwazi ngoNkulunkulu.Efundisa ekuzonalezondawo kulesosizwe hatshi kumaAfrica.EAfrica lakho ubekhona enikeza alwazi lwakhe lenfundiso kumaAfrica ngendlela yama Africa, indlela elungele umAfrica eqondane lomAfrica.Leyondlela umAfrica wayiphucwa yibolabaBahuquluzi mina ngibabiza amasela amakhulu Ababulali babulala amaAfrica amanye bawathumba bahambalawo bawenza izigqili zabo lamuhla bayisizwe esilahlekileyo esibizwa ngamagama angasiwabo.Alukho ukholo engiluchothozayo,inkolo zonke ngiyazihlonipha kakhulu ngoba kuyindlela lapho uNkulnkulu ayisebenzisayo ukuhlala lesizwe sakhe asikhethele leyonkolo.Angichothozanga lakancane ukholo oluthile kodwa ngicothoza abasebenzisa ukholo lwakubo ukuthumba ezinye inkolo ngoba belenhloso yokubabamba ingqondo lokubatshintshinsa amasiko abo bewacikela phansi besenzela ukubabusa ngendlela yabo abayifunayo.
Ngithemba ngicacile lapho mfokaMayihlabe.

AMADLOZI.
Kanti ungangichazela ukuthi kuyini amadlozi?
Amadlozi ngabantu bosendo abahambayo, ukufa phela,babekhona sebafa ,yibo laba abadabula wena kanye lemuli yakho,kungayisibonje ngabe uwukho lamuhla wena Mahlaba, Leloliqiniso elaziwa noma yisiphi isiphukuphuku.Abamhlophe bonalaba abeza lebhayibhili bayawakhonza awabo amadlozi baze bakhonze lalapho umuntuwabo efelekhona.Iminyaka yonke bayaya emathuneni abo besiyakhuluma labo befake lamaluba, inkulumoyabo emathuneni inje. Siyakukhumbula sibanibani abantwana owabatshiyayo abani lobani sebekhulile isithembiso lesiyana lokhe simi njengokutsho kwakho, abeke amaluba kumbe ulutho oluthile engcwabeni laloyo oyisihlobosakhe esewafayo.
Njalo abantu babo babangcwabela emagumeni awemaChurch abo.Lokhu wena mAfrica kumbe mChristu ongumAfrica kukutshelani.VUKA EMAQANDENI MUAFRICA
Ujesu Umosi UAbrahamu Ojuda iskalioithi oFaro bonke Opawuli mgabantu abafayo abosendo kumajuda khonale. Ngamadlozi amajuda.Okhonza bona kumbe okhonza ngabo ukhonza amadlozi amaJuda, qa kwaphela nje.Kambe ungathi usufile wena mAfrica bakucelele ngamadlozi amajuda wena ungumAfrica.Unkulunkulu angathi bangaphi abosendo lwakwenu usiza lobosendo lwezinye izizwe uzathini.
Akumangalisi ukubona iAfrica kukhona ukugedla kwamazinyo izizwe zeAfrica zisendlaleni lemikhuhlaneni kanye lezimpi ezingapheliyo.
Isizwe seAfrica siphuciwe ubuntu baso kanye lelungelo loluntu lwalo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 03/31/06 10:24 PM

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">posted by moyo
It is not a secret that the bible has done more bad than good in our continent. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu moyo is it the bible or the whiteman,remember the british and the americans did not author the bible,kasibasoleni labo abeza ngebhayibabhili kodwa bona bele wrong agendas,what the whitemnan did is absolutely wrong and i am not proud of it but i cannot blame the bible for their actions.

Kuyafanana lokuthi sithi isintu sibi ngokuthi inyanga ziyahlunga abantu lokupha abantu imithi yokuloyana,some even help people kill each other,sesingathi yisintu yini kumbe those
individuals.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">posted by mzinyathi
VUKA EMAQANDENI MUAFRICA </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">1 Mfo Mzinyathi unanzelele ukuthi uzabe umemeza usithi zibani vuka emaqandeni wena ulokho ufukamele awakho hk hk,njalo kuthiwa qala ukhuphe ugodo oluselihlweni lwakho ukuze wenelise ukukhupha uluthi oluselihlweni lomunye.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Umosi UAbrahamu Ojuda iskalioithi oFaro bonke Opawuli mgabantu abafayo abosendo kumajuda khonale. Ngamadlozi amajuda.Okhonza bona kumbe okhonza ngabo ukhonza amadlozi amaJuda </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wrong mfowethu,laba bantu kasibakhonzi thina,lokhu yikho okutshengisa ukuthi kalizwisisi ukthi ibhayibhili liyini njalo livele likhuluma ngani,you somehow got it very wrong,laba bantu elikhuluma ngabo ngabantu ibhayibhili elibapha njengemizekeliso yabantu ababekhonza unkulunkulu ngeqiniso njalo lalokho unkulunkulu abenzela khona.

Nxa sikhuleka kasithi thina siyakukhuleka mose kumbe josefa,kukhonzwa unkulunkulu loJesu lomoya oyingcwele isikuthi thina( Trinity),Mina ngikhuluma engikwaziyo lengondliwa ngakho kangisoze ngikhulume engingakwaziyo nje ngamadlozi,my great grandfather was christian,so was my grandfather,my father too was christian till all died none of them told me about amadlozi laa.To me talking about amadlozi is like taking me to a world i have never been hk hk.

</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Amadlozi ngabantu bosendo abahambayo, ukufa phela,babekhona sebafa ,yibo laba abadabula wena kanye lemuli yakho,kungayisibonje ngabe uwukho lamuhla wena Mahlaba, </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mina obabomkhulu bethu abafayo siyabathanda sibili njalo siyabakhumbula ngothando olukhulu kodwa nxasebefile sebefile kasiphindi sipheke amatshwala sithi sesibakhonza,yikho nxa sibalahla sisithi" Lalani ngokuthula",siyabekela balale ngokuthula hk.

Lokho okobuphukuphuku lokuvuka emaqandeni bafethu kayisikho okuzenza abantu bahlalisane kuhle emazweni because those are the typical mentalities that will continues to trigger religious unrests between communities,manini ngiphinde njalo..... </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ukuthi abantu bahlalisane kuhle emhlabeni we need to accept the things we cannot change like religions,zeza isizweni seAfrica njalo abantu bazamukela,therefore calling each other names and all that is just mere waste of time,people should just accept each other and live together </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ngoba self centred views and ideas often have disastrous consequenses and are nowhere near healthy to the society.
Posted by: Mzinyathi

Re: Christianity Vs Islam - 03/31/06 06:15 PM

Mahlaba mfowethu, kanye loMthwakazi wonkana,I do opologise for being less concideret and geting carried away,I withdrew my comments (Vaka emaqandeni.)Again i become too personal to you Mhlaba, (Kungayisibo wena Mahlabayithwale ngabe awukho.)Xola mfowethu.U are one of the biggest contrubuter of uMthwakazi, which i do admire, keep up your good work.
This topic is very senceble and i'm certian that there may be other people out there that feels the same.

Mina ubabamkhulu ubelikholwa lenkonzo yobu kristu elikhulu (BROTHREN in CHRIST) njalo ubefuyile kakhulukazi.Inotho le ibiyilifa alitshiyelwa ngukhokho yena owayeliqhawa likaLobengula.Ezinye inkomo zakhe wazipucwa ngamakhiwa esithi zinengi kakhulu yena emunye njalo ziqeda amadlelo, bamthathela ngemuva kokulwisana laye ukhokho. Ubabamkhulu yena akazange abanguntu wezimpi.Wasuka wangenelwa ngama missoinery bamtshumayeza wabalikholwa lobukristu elikhulu.
Sibe siyakubonake ukuthi izinto lezi zazihleliwe.Uyise bamulwisa ngemibhobho umtwana bamngenela ngebhayibili. Isibhamu le Bhayibhili bekuhamba ndawonye kusenza msebenzi munye wokuhluthuna kanye lokuthatha ilungelo loluntu kanye lamasiko alo.Ngikhuluma nje kwezinyei izikhathi bekusibakhona ama misionary abehlala esiza akhaya ngezikhathi zakudala kebahlale sibili ngekhaya beze lalamatende abo, ngoba ubabamkhulu ubengumuntu osontayo njalo elesithunzi emphakathini, bebezake labanye abantu ngobunengibabo kusontwe kukhulunywe ngedaba ezimnadi ezikaJesu lendaba ezingayisizo zokulwa. Laphoke okwaqala khona ukulahleka kwesintu kanye lendlela abadabuka ngayo lobudlelwano lo Mdali wabo. Kodwa konke lokhu sekwadlula sekumele siyephambili.
Kodwa ukuze siye phambili kumele siqale lapho okulahlekekhona ukuze sibone iphambili.Longumbono wami. Isiko yinto enhle kakhulu njalo ngeke uzenzele lona, kodwa libuzwa kwabaphambili, okhokho phela.
Kukhona ukulahleka emphakathini makukhulunywa ngamadlozi kumbe okhokho.Ungananzelela enkulumeni zami ngaphambilini angizange ngikhulume ngokupheka utshwala kumbe igwayi, ngoba lezo kuyizinto ezingelamsebenzi kule indaba.Akulasizwe emhlabeni esinga phekitshwala kumbe abangabheni igwayi, zonke izizwe ziyakwenza lokhu .Kodwa masekungokhokho sekuyisimanga esikhulu.
Ujesu wathola abantu bengela morali emtshadweni bomile wafika wabanikeza utshwala baphuza kwajatshulwa badumisa.
Empeleni utshwala legwayi akuqakathekanga makukhulunywa ngokuthethela. Yebo abantu basuke phela kusaziwa ukuthi okhokho bebe zinathela nje njalo bekungasocala ukunatha.Abelungu laba bayaya emasontweni abo masebe qedile baziphuzele nje bekhululekile.Abazi panitshi kumbe kubeyisimanga esikhulu maumuntu osontayo enathile kumbe anatha.

Igama elithi ikusonta sibili sibili malibhekisiswa kahle aliqondanga.Yikukhonza.
Usiqokoqela ekukhonzeni lapha yikuyadumisa uNkulunkulu sicela lokwelatshelwa imikuhlane kanye lokubika inhlupho zethu.On that procese the gathering bring out topics my be obout other people that have lived before that did good reliogious work were praised by God, people like Moses aBrahama Mohammad Mbuyanehanda Ilitshe and Mzilikazi hk hk.
Umfoka Moyo ngimethulela isiqoko Uthi ,the bible was ment to unite all nations of the world, but in that proces other reliogious were down graded infever of the other.
Abadala mabehlangene bekhuluma lonkulunkulu becela ukukhokhelelwa lokwelatshelwa imikhuhlane lokucela izulu njalo bekhumbula labahambayo ababesetshenziswa nguNkulunkulu ukubabusa kanye lokubakhokhela ngendlela ezitshiyeneyo. BASUKWE BACIKELWA PANSI SENGATHI BENZA OKUBI BONA BESENZA UMSEBENZI OMUHLE ABAWUPHIWA NGUNKULUNKULU.
Lamuhla iAfrica ayisakwazi ukucela kunkulunkulu iphiwe.Ikanti kudala yonke into ibinikezwa nje kalula.
Le yimi bono yami mahlabezulu mina ngingumuntu othanda ukubheka zonke indawo njalo lokubala okubhalwe ngabantu abatshineyo bomhlaba.
Ngingeke ngimangale ma abanye bethu bengakaze babale amanye amabhuku anjenge Bhayibhili abhalwe ngunkululunkulu akhuluma okufana kanye lebhayibhili,Okoran Torah lamanye engingake ngiwabalise aphethe infundiso kaNkulunkulu.
Esintwini sakithi abaProfethi bebekhona kade bephafula bakhulume okuzakwenzakala okufuzekwenzakale,konke lokhu bekungamandla kaNkulunkulu.
Kuyisimanga esikhulu ukuzwa umuntu omnyuma we africa isithi okhokho bakhe bebengama Christain. Lapho okubonisa khona ukuthi kukude la'siyakhona.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 04/01/06 12:01 PM

Mzinyathi


</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">quote:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Mahlaba mfowethu, kanye loMthwakazi wonkana,I do opologise for being less concideret and geting carried away,I withdrew my comments (Vaka emaqandeni.)Again i become too personal to you Mhlaba, (Kungayisibo wena Mahlabayithwale ngabe awukho.)Xola mfowethu.U are one of the biggest contrubuter of uMthwakazi, which i do admire, keep up your good work. </font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Mfowethu kuyabongeka kakhulu ukuthi lawe usiphe imibono yakho ukuze sakhaneni njalo sakhe uMthwakazi,kakho oleqiniso sonke sidinga lona,besingaxabani sibili mfowethu kube kuyibonisana nje kwabantwana bamuntu ukuthi loba bangakhuluma baze bafake lamagama aqatha there is no hard feelings in it,Kuyajabulisa mfowethu ukubona impendulo zakho ukuze lami ngifunde engingakwaziyo kodwa hayi khululeka sibili mfowethu,there was no hard feelings whatsoever.

Ngiyabonga qhawe lami.
Posted by: Zwangendaba

Re: Christianity Vs Islam - 04/09/06 09:01 PM

Bafowethu.

Mahlaba lo Mzinyathi, LINGAMAQHAWE. Ngiyalihlonipha. Liyakwazi ukuxoxa. Ye kuyenzakala izigwenxa ziyikhube imilomo, kodwa isintu sithi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 04/15/06 12:04 PM

[]originally posted by Zwangendaba
Mahlaba lo Mzinyathi, LINGAMAQHAWE. Ngiyalihlonipha. Liyakwazi ukuxoxa. Ye kuyenzakala izigwenxa ziyikhube imilomo, kodwa isintu sithi okoniwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. [/]

Kuyabongeka Zwangendaba mfowethu kuvele nje kwakuvele kukhulunywa kuze kubanjanwe ngamakhola emadale kodwa nxa ichitheka inkundla kuphelela khonapho,yiso isintu leso hk hk hk
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 04/20/06 09:16 PM

A lot of people don?t know about the violence and atrocities the early christians did in the past and tend the think that it was right. Worse still they tend to neglect the atrocities the Christian church are doing now in the name of Christianity. This is totally worng. No violence, torture and killing of innocent people is justified. The last pope of the Roman Catholic had tp apologise on behalf of the Roman Catholica for killing innocent people it did in the past.

You were simple killed because you didn?t believe in their faith. And they called you a heathen. The punishement was brutal and for a people who call themselves children of God, e.g. crucifixion, burning in fire, throwing in boiling oil it?s hard to understand them. I couldn?t believe a God created by Christians who could be so evil and not tolerate other beliefs. The Japanese and the Chinese survived because they lived far away form our civilization, otherwise they could have also being killed.

Why kill someone because he has a different belief. Wars have been fought in the name of Christianity, but we all know the agenda behind. Who doesn?t remember the crusades, the dark ages, the barbarians? Do you think these people had morals by then? Let?s not fool ourselves and believe in the writings of the white people.

Just tell me MThwakazi, everybody read about Alexander the Great. What was great about Alexander? I?ll tell you, NOTHING. He was simple a barbarian who went on a rampage killing and raping innocent people, destroying cultures. Would you call such a person holy?

And later on he had to ask the scritptures which were in Alexander (Egypt) to be translaeted for him. After realizing the importance of the message these scriptures had then claimed the scriptures to be his. All European countries became possessive and everone wanted her version. We?re familiar with the King James Version because we have been colonized by the British. Have you ever thought why the British changed the names of the apostoles and put English names in the New Testament? The apostles were not called John, Peter, James, etc. These are English names which the British put. There are original names of the apostoles and they were black people. They decided to put their names because they felt the names of the African people were hard to pronounce. This si the truth you don?t get. But it?s written in the Catholoic church and other dominations know about it. What is hard with the ponouncation of our names? Arte these pople real dull? Think Mthwakazi!!!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 04/21/06 07:15 PM

[]originally posted by makheyi1
You were simple killed because you didn?t believe in their faith. And they called you a heathen. The punishement was brutal and for a people who call themselves children of God, e.g. crucifixion, burning in fire, throwing in boiling oil it?s hard to understand them. I couldn?t believe a God created by Christians who could be so evil and not tolerate other beliefs. The Japanese and the Chinese survived because they lived far away form our civilization, otherwise they could have also being killed. [/]

Ngiyaphinda njalo okwesithathu ngalawa mfowethu.
( Ukuthi abantu bahlalisane kuhle emhlabeni we need to accept the things we cannot change like religions,zeza isizweni seAfrica njalo abantu bazamukela,therefore calling each other names and all that is just mere waste of time,people should just accept each other and live together

Ayakha isizwe mfowethu amazwi akho,lokhu ukokuthi bacine bebulalana ngokuthi omunye efuna ukuthi wonke umuntu akholwe kolwakhe ukholo lakhe kutshengisa nje ukufiphala kwemicabango yabantu,umdali uvele yena kazi ukuthi kulokhristu kulomumozlemu,ubona abantu kungabantu nje abadalwa nguye,abantu kumele bananzelele ukuthi ngemva kokubulalana lokuhlukumezana akula lutho oluguqukayo.Ukwehlukana kwenkolo yikho okwenza umhlaba ube ngumhlaba ngoba oleqiniso phakathi kwethu waziwa ngumdali kuphela.
Posted by: Zwangendaba

Re: Christianity Vs Islam - 04/28/06 10:48 PM

Bafowethu.

Ngincindezele:
_____________________________________________________________________________________________
ukufiphala kwemicabango yabantu,umdali uvele yena kazi ukuthi kulokhristu kulomumozlemu,ubona abantu kungabantu nje abadalwa nguye,abantu kumele bananzelele ukuthi ngemva kokubulalana lokuhlukumezana akula lutho oluguqukayo.
__________________________________________________________________________________________

This is the best Contribution about oNkulu-Nkulu (UMDALI) that I have witnessed in this forum. I have tried hard to put this point across. All GODS are but creations of THE GREAT SPIRIT, ONKULU-NKULU. So is all worship. Each person worships through IDLOZI LAKWABO (Their GOD) to pass his prayers to oNKULU-NKULU. So the GREAT SPIRIT does not know the difference between the GODS. But the GODS know the difference between themselves and they are in perpetual conflict for dominance.

Thanx Mahlab' ayithwale.

Li Zwangendaba.
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 05/19/06 06:21 PM

As I mentioned ealier in another posting, mina I don?t believe in Jesus as a person or God or amadlozi or whatever. I accept or agree with the words/teachings of Jesus as good. They were good words and there is no different form what our ancestors and other good people who never sought violence said. I don?t believe Jesus is God, i.e. if God means a very powerful person who lives up in the sky, has great powers, he/she forgives, created the world and one day he will come down to take his/her people to heaven. Dream on, that will never happen.

My concept of God is different from what the western missionaries taught. I believe God is a good spirit in every one of us which makes us do good things and I believe the devil (bad spirit) is also in every one of us, that spirit which makes one do bad things, i.e. sin in the Christian meaning. Religion has to do with teaching PEOPLE to do more good than evil. That?s when you can find peace, happiness and joy. It?s not all about wearing expensive clothes going to church or closing your eyes pretending to pray to unknown/unseen God or sacrificing goats/bulls to the spirits. You need to pray to yourself or meditate so that you have a willing to do more good; It?s all about you. God/the spirit is in every one of us and it?s up to each and every one of us to change this world for better not expecting a powerful person from the sky to change our lives, i.e. come one day and take his loving people to heaven.

There?s no paradise up there. There?s no heaven up there. And there?s no God up there. Heaven is here on earth and if we destroy this earth we will all perish. That?s it. Some of the teachings in church are myths and they don?t need to be taken word for word.

I will not worship a picture drawn by Michelangelo to be a Jesus or a God. I have never worshiped a person in my life. All I need to do is be a good example for my people so that the young and other people can learn from me, hopefully do good things. Jesus like other good people of non-violence who sought justice has been good examples. That?s what matters not worship or fear a merciless God who?s nowhere known. And Jesus by the way was a black person who had a family and the system didn?t like his teachings which they found to be a threat to their sovreignty and they had him arrested and killed. The Christians have been killing people in the past especial those who didn?t believe their doctrines. It's happening nowadays in the name of Christianity. I can't be part of it. My spirit tells me to do good and not support evil.

The fact that people in the past had whatever beliefs doesn?t give anyone the right to stop people from questioning such beliefs because some don?t make any sense at all. Just imagine esikhalengeni the father-in- law has to sleep with the bride for what whatever beliefs. I wouldn?t allow my father to do that to my wife. There are so many customs which are evil, for instance long time ago black people gave sacrifices of their first borns to an unknown God (it?s in the Bible) and Indians sacrificed their daughters. The British had to stop this terrible custom from Indians and it?s just recently.

We need to revise our beliefs and take what is good and throw away what is bad. Reformation is accepted when it brings good change. Let?s not be blinded by certain beliefs, check them!!!
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 05/19/06 10:49 PM

[] There?s no paradise up there. There?s no heaven up there. And there?s no God up there. Heaven is here on earth and if we destroy this earth we will all perish. That?s it. Some of the teachings in church are myths and they don?t need to be taken word for word. [/]

Mistake number one mfowethu you can not be sure of that since you have no evidence that there is no heaven or hell,yo awukaze ufe phela wena uyebona ukuthi ukuthi ngemva kokufa kwenzakalani????

[] [:"red"] We need to revise our beliefs and take what is good and throw away what is bad. Reformation is accepted when it brings good change. Let?s not be blinded by certain beliefs, check them!!! [/] [/]

Mistake number two-These are the kind of mentalities that will continue to trigger religious tensions between communities,just because you dont believe in God,Jesus,heaven or hell does not give one the right to stand and say he is trying to correct someone else's belief just because he wants them to believe what he believes,if you do not believe,dont but let those who do contnue to believe for no one has the trueth until the end of time comes.

That is a very dangerous statement mfowethu and is not healthy to the society hk hk hk
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 05/20/06 09:36 AM

As I have once pointed out that there are those want to protect the Bible and because they have been taught to do so when they don?t understand the origin of this book.

When you die you?re gone and gone for ever. If I can ask you a simple question, ?Do you know your family tree, i.e. grandfather, great-grandfather, great-great- grandfather or great-great- grandmother? I bet you don?t. How far in your family tree can you go? Is it important to know these people or remember them? Do you think they come and exist in our life? Are there somewhere in heaven? Which heaven? There?s no heaven up there otherwise we would have seen it or people who live there could have visited us if they have all those powers to do so or their powerful God allowed it. Why would this powerful God not allow these people in heaven to visit their relatives? What makes it impossible?

These are not the mentalities that will continue to trigger religious tensions between communities, but they will try to clarify these beliefs which we?re forced to follow. In some countries people are not forced to attend Bible lessons while in others there are and this is wrong. In Zimbabwe it used to be compulsory to have Bible lessons, forcing children to worship the white Jesus, God.

Mandela also realized that Malcolm X had a reason to fight against the evil Christian system which oppressed black people. You may try to force people to adopt your beliefs, but at the end you won?t win. I don?t understand why Christians see any discussion against their beliefs causing any tension. I?ll tell you why; because they want to control the world. In the past people like us who said things against the church were crucified or thrown in boiling oil or boiling water or burnt in stakes. Little is said about these atrocities. The late Pope did bring these into light when he apologized on behalf of the Roman Catholic Church. When the Pope visited Israel, he apologized to the Jewish for the Inquisition, for the atrocities committed against Jews during the crusades and for the 14 centuries of anti-Semitism that led to the Holocaust. As far as I know, he never presented any apologies of a similar nature to the Muslim world. All he did was to speak to a Muslim audience in a Moroccan stadium, he prayed inside a mosque and he kissed the Koran. The Pope never even apologized for the slavery the church did and the persecutions of black people it did all black lands.

Nowadays Christians will kill you secretly or isolate you if you?re against their beliefs. The white men would have loved to have the whole world Christian worshiping a white Jesus, but that will not happen.

There?s no end to come. I don?t believe in the end of the world. The world or earth will come to an end ONLY when mankind destroys it. No God or super being will bring and end to anything. My friend TIME doesn?t? end. Just look at it in a broader sense. Time will always tick and you can?t bring it to an end.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 05/21/06 11:36 AM

[] As I have once pointed out that there are those want to protect the Bible and because they have been taught to do so when they don?t understand the origin of this book. [/]Wrong again Makheyi mfowethu,not protect the Bible,stand with their belief, i still believe that the bible is true and brings a joyful life to me and is a manual and guide to living a peaceful life with other people in this world,so i wouldn't care much about its origin.


[] When you die you?re gone and gone for ever. If I can ask you a simple question, ?Do you know your family tree, i.e. grandfather, great-grandfather, great-great- grandfather or great-great- grandmother? I bet you don?t. How far in your family tree can you go? Is it important to know these people or remember them? Do you think they come and exist in our life? Are there somewhere in heaven? Which heaven? There?s no heaven up there otherwise we would have seen it or people who live there could have visited us if they have all those powers to do so or their powerful God allowed it. Why would this powerful God not allow these people in heaven to visit their relatives? What makes it impossible? [/].

I do konw my family tree and all i know thier are dead,we miss and love them.Subuyela futhi emadlozini engakutshela ngathi mina angiwazi amadlozi,to me they dont exist,wathi esifa owami ubaba ngathi lala ngokuthula,kangisoze ngife ngamphekela utshwala angasoze abunathe ngithi ngiyamthethela,Njalo wena Makheyi as i said before you can never rule out the fact that there is Heaven or God lokuthi abantu nxa bangafa imiphefumulo yabo iyangaphi ngoba awukaze ufe phela wena njalo awukaze uhlangane lomuntu owafayo akutshele ukuthi kalikho izulu,njalo ibhayibhili kalitsho ukuthi wonke ofileyo uzakuya ezulwini.Wena lawe inkani yakho nje angitsho ngeyokuthi awe uma lokukholwayo,manje yindaba kungani kuyakucunula ukuthi abanye abantu bame labakukholwayo.

Yini futhi abantu elithi nxa sokunzima lithi kakuyiwe elitsheni kuyecelwa izulu kumbe selisithi ngabe unkulunkulu uyasibona esiphe izulu,u only acknowledge him when things are not well.
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 05/21/06 01:08 PM

I don?t think the Bible has brought joy to all the people of the world. As fae I know it brought a lot of suffering because wherever it went with the white men it only brought misery. The Bible was used to colonise the whole world. If that is joy then my friend I think there are a lot of us who disagrees with that. You have the right to belive in whatever you belive, but you have no right to enforce it to people against their will.

The Bible story of Jesus is a contradictory and confusing account. The Bible shows that this Jesus fellow spoke and taught many absurd and foolish things, and often believed he was having a conversation with devils. If one will read the entire Bible, one will find tales of ignorance, murder, sexual perversions, mass insanity, idiotic laws, and even cannibalism and human sacrifice. It staggers the imagination how anyone in his right mind could read the Bible and believe that it was written by a wise, just, and loving god. Christians have found biblical scriptures telling them to burn people at the stake, to justify slavery, to oppress and persecute others, and to kill and commit war in the name of their god. Unfortunately, there are some even today who would have us return to the teachings and laws found in the Bible.

1. THE TRUTHFUL WITNESS
"If I [Jesus] bear witness of myself, my witness is not true." (John 5:31)

"I [Jesus] am one that bear witness of myself..." (John 8:18)

According to these scriptures, Jesus was a false witness.

2. THE PRINCE OF PEACE
"Suppose ye that I am come to give peace on earth? I [Jesus] tell you, Nay; but rather division: For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three." (Luke 12:51-2)

"Think not that I [Jesus] have come to send peace on earth: I come not to send peace, but a sword." (Matthew 10:34)

"...for all they that take the sword shall perish with the sword." (Matthew 26:52)

"...and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one." (Luke 22:36)

And to think that these ravings are supposed to be the sayings of one some call the prince of peace.

3. WHOLESOME FAMILY RELATIONSHIPS
"For I [Jesus] am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. And a man's foes shall be they of his own household." (Matthew 10:35-6)

"If any man come unto me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple." (Luke 14:26)

"Honour thy father and thy mother..." (Matthew 19:19)

"And call no man your father upon earth..." (Mathew 23:9)


I can quote more verses in the Bible which doesn?t make this reading something to be proud of.
Posted by: Mahlab'ayithwale

Re: Christianity Vs Islam - 05/24/06 11:12 AM

[]I don?t think the Bible has brought joy to all the people of the world. As fae I know it brought a lot of suffering because wherever it went with the white men it only brought misery. The Bible was used to colonise the whole world. If that is joy then my friend I think there are a lot of us who disagrees with that. You have the right to belive in whatever you belive, but you have no right to enforce it to people against their will.

The Bible story of Jesus is a contradictory and confusing account. The Bible shows that this Jesus fellow spoke and taught many absurd and foolish things, and often believed he was having a conversation with devils. If one will read the entire Bible, one will find tales of ignorance, murder, sexual perversions, mass insanity, idiotic laws, and even cannibalism and human sacrifice. It staggers the imagination how anyone in his right mind could read the Bible and believe that it was written by a wise, just, and loving god. Christians have found biblical scriptures telling them to burn people at the stake, to justify slavery, to oppress and persecute others, and to kill and commit war in the name of their god. Unfortunately, there are some even today who would have us return to the teachings and laws found in the Bible.

1. THE TRUTHFUL WITNESS
"If I [Jesus] bear witness of myself, my witness is not true." (John 5:31)

"I [Jesus] am one that bear witness of myself..." (John 8:18)

According to these scriptures, Jesus was a false witness.

2. THE PRINCE OF PEACE
"Suppose ye that I am come to give peace on earth? I [Jesus] tell you, Nay; but rather division: For from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three." (Luke 12:51-2)

"Think not that I [Jesus] have come to send peace on earth: I come not to send peace, but a sword." (Matthew 10:34)

"...for all they that take the sword shall perish with the sword." (Matthew 26:52)

"...and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one." (Luke 22:36)

And to think that these ravings are supposed to be the sayings of one some call the prince of peace.

3. WHOLESOME FAMILY RELATIONSHIPS
"For I [Jesus] am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law. And a man's foes shall be they of his own household." (Matthew 10:35-6)

"If any man come unto me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple." (Luke 14:26)

"Honour thy father and thy mother..." (Matthew 19:19)

"And call no man your father upon earth..." (Mathew 23:9)


I can quote more verses in the Bible which doesn?t make this reading something to be proud of. [/]

Makheyi thats your own perception of what the bible is to you because instead YOU do not know the origin of it and YOU are not the first person to think that is responsible for the suffering of Africans and all other people who were oppressed by the whiteman,Akungitshele ukuthi umuntu angagwaza umtanakho engqamu afe uzakuthi ingqamu yiyo embi yini kumbe umagwaza,ngalo kawusoze ufe wayisebenzisa?,like i have said before,its not the bible,its the whiteman,Like many have used it tO generate millions of ???/$$$$$,for example right now as we speak THE DAVINCI CODE.

Ngabantu kayisilo bhayibhili,njalo you are one of those pple who qoute verses in the bible without understanding them and misinterprete them to suit whatever they wanna say.
Posted by: Manotsha_

Re: Christianity Vs Islam - 05/24/06 08:39 PM

The fact that you mention something doesn?t necessary mean that nobody has never metioned it iany time in the past. I think if you have more intellect you would perceive that. People repeat things because they want to emphasize or stress a point. It has nothing to do with the number of people who may have said it. Therefore the way I see it is that in this discussion forum, people have the right to express themselves irrespective of whether the point or subject matter was raised in the past or not. That?s the freedom of speech we want not to be restricted.

Anyway, I know the origin of the Bible because I know the people who compiled the documents that formed the Old Testament, the then Bible. I also know the people that translated the documents of that form the New Testament.

The body of documents from which the biblical documents were compiled. Edited, and translated were Ancient Egyptian documents. These books are what the Jewish scholars claimed to be theirs before the Greeks, but it was a lie. All what the Jewish scholars did in Alexandria was compile, rewrite, edit and translate Ancient Egyptian documents that were available to them into Greek, and became the Old Testament Bible. As the Jewish took these Ancient Egyptian documents that were written mostly by Akan people of Ancient Egypt, they simple transposed the Akan and other African tribal names of the original authors into Greek, and these names are still discernible.

I would like to point out the documents that form the Bible were original African written by African people. The documents of the Bible were translated into Greek by request of Alexander the Great and later traveled to the entire Europe. Each country wanted its own version of this wonderful book, the English people formed the King James Version, which they used to colonise the world.

It was in Europe that these documents became a sacred book of religion. As a result all the controversies, confusion and misery caused from the Bible came from Europe. It is evident that the Europeans have never understood the Bible because they have never known its place of origin, who wrote the documents, or the purpose it was intended to serve. They have taught people about things they don?t understand with wrong interpretations.

The New Testament was compiled from the Ancient Egyptina documents, edited and translated to English by the English people. When Egypt was an English colony they did whatever they wanted, even stole the riches form our ancestors?pyramids. How can you steal from a grave?

It?s important to point out the contradictions in the Bible because there are so many. The Bible simple talks about the history of the African people. No one can read it and claim the white people lived like that. It?s something we need to know. The Bible is simply part of African people?s history.