Blakiston Primary Grade 7 Paper A for SiNdebele 08

Posted by: Mthandazo_Sihle

Blakiston Primary Grade 7 Paper A for SiNdebele 08 - 11/01/08 07:12 PM

1. Isalakutshelwa sibona ................
A. Ngamehlo
B. Ngamagogorosi
C. Ngama Green bomber
D. Ngomopho

2. Isinkwa sidliwa ngasiphi isikhathi?
A. Khisimusi
B. Ekuseni
C. Kasikho eZimbabwe
D. Bengasithumezela eGoli

3. Ubaba uhamba edolobheni nge.............
A. Bhasikili
B. Nyawo
C. Ngemota
D. Nge pick up kumbe ngeZhing zhong


4. Umongameli weZimbabwe oweqiniso ngu..........
A. Mugabe
B. Gono
C. Tsvangirai
D. Makoni

5. USipho wahlangana loMusa esiya eVinkilini. Ngubani owayesiya evinkilini?
A. NguMusa
B. Akulazinto emavinkilini
C. NguSipho
D.Bonke bobabili.

6. UNjabulo wathenga isinkwa nge $50 bamtshintsha i$15. Isinkwa sasingamadola amangaki?
A. Kasikho isinkwa ezitolo.
B. Amatshumi amathathu lanhlanu
C. Amatshumi amahlanu
D.Ngamanga isinkwa siyi $80 000

7. Ebhalwini kwabonakala inyoka. Zazingaki inyoka ebhalwini?
A. Zazimbili
B. Yayiyodwa
C. Zazizinengi
D. Inyoka kazikho eZimbabwe

8. Ixoxo lakhwela idada lawa, yini elawayo?
A. Lixoxo
B. Lidada
C. konke
D. akula

9. AmaRandi atshintshwa ........
A. KoMadube
B. KoMandlovu
C. KoSphatheleni
D. Ebhanga

10. Umbalisi Dlodlo utsheba ............. uzathola amafutha (Fats)
A. ngamatemba
B. ngamachunks
C. ngendumba zeWorld Vision
D. ngenhloko yengulube

11. Uhulumende wanika abantu ..................... umhlabathi.
A. beZANU PF
B. abamnyama
C. abadubekayo
D. amawovethi

12. Umuntu onothileyo.............
A. Yisipatsha
B. ngusiphatheleni
C. yisinothi
D. yinginga

13. Ulenkani njengo...............
A. Tsvangirayi
B. Mugabe
C. nwabu
D. tshongololo

14. Impahla engaduliyo ...........
A. itshiphile
B. ithengwe ematshayineni.
C. ithengwe kubokhathama
D. ithengwa eGoli

15. Ibandla elibusayo eZimbabwe yi........
A. MDC-T
B. MDC-M
C. Mavambo-Kusile
D. Zanu-PF

How would you answer them bafowethu?
Posted by: Mlalazi5ml

Re: Blakiston Primary Grade 7 Paper A for SiNdebele 08 - 11/01/08 07:37 PM

Interesting paper! Crazy, but ineresting!
I guess 7th Graders are not too bright nowadays.
We didn't have it so easy!
usale kahle!!!
Posted by: duze

Re: Blakiston Primary Grade 7 Paper A for SiNdebele 08 - 11/01/08 08:14 PM

kodwa bafethu nisuka niyithathephi into enje? cha abantu basenalo ikhono ngempela. ngempela umuntu usuka ecabangani aze aze nento enje? yini izhong zhong bafethu? madoda anikahleni bo. kanti. hayi bo. kanti sekukubi kanje?
Posted by: ngubo

Re: Blakiston Primary Grade 7 Paper A for SiNdebele 08 - 11/02/08 10:34 AM

Ngiya bingelela kini lonke.Ndoda yamandoda into yakho iyabongeka inhle njalo imnandi mina lapha engikhona ngihleke ngaze ngakhala ungazibuza ukuthi ngikhaliswa yini?Ndoda yamandoda umhloliso wakho ngiwunikheze abafana abayi 5 abeza lapha emazweni bebancinyane ama answer engiwatholileyo ha ha ha.Ndoda yamandoda ngiyabonga.