uBongani uyabhebha emoyeni

Posted by: msakazi

uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 11:17 PM

Last Friday (12 November 2004), we had yet another phone in programme ku Msakazo we Sizwe SikaMthwakazi (Radio
Tshay' Inkundla). The subject in discussion was Mthwakazi Identity.

Needless to say the response was impressive. It is good to hear some voices being added to the
characters of some of the people we talk to kuForum laku Tshati rumu. Soon we will be adding some
faces to our communications media, (TV Tshay' Inkundla and Video Conf. are realistical possibilities, subject to funding
of course).

The callers were in agreement that we need to maintain our own unique identity as Mthwakazian,
as opposed to being Zimbabwean and for convenience, South African.
The other points raised and discused were as follows:

The origins of the name Mthwakazi and the etymological links to Abathwa
The need for Unity and Organisation by Mthwakazi
That the situation in Mgaklaland forces people to seek other identities/backgrounds
That other commitments like employment and education takes priority in Mthwakazians' living in diaspora
That shows featuring Tuku and Ringo take priority over other public gatherings
That we have to emphasize that we are Mthwakazians when somebody asks the question "Where are you from?"

However, let us hope that next time when the callers are asked to request a song, they will ask for one from a Mthwakazian artist!

The talking point of our next phone, which is also likely to be on Friday has been left to the listeners and others
to decide. Please feel free to make suggestions. Umsakazo ngowenu.
Posted by: Lobengula

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 01:17 PM

Just for interest sake, it must be noted that in Zulu , the word "ukubhebha" means the act of sexual intercourse. Its Mthwakazian equivalent is the "zk" word.
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 02:37 PM

Then this should mean uBongani uya Z...a emoyeni nk nk nk, of which some Zulu listeners are left wondering ukuthi yisiphi lesi sifetshane esivuma ukudliwa umphakathi umamele.
Posted by: msakazi

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 02:53 PM

Uxolo kulabo aba thetha isiZulu. I just innocently cynically copied the title from this topic <img border="0" title="" alt="[Smile]" src="images/icons/smile.gif" /> .

Njalo bengi bengo bhala ngesiNdebele sakwaMthwakazi, hatshi isiZulu sase Natali. Njengoba lakubo ukuthi Z*KA kungasi nhlamba kakutsho ukuthi sebeza kwesaba ukusebenzisa ulimi lwabo ngenxayethu.

Ngakho ke umZulu ezakubuza umtshele ukuthi lesi yiso isiZulu esi khulunywa kwaMthwakazi njalo kakusi nhlamba kutsho ukuthi HOT. ie uBongani is HOT on the AIR waves.

We are Mthwakazians and Not South Africans ngakho ulimi olu qakathekileyo ngolwakithi singesabanga ukuthi abanye bazakuthini...siyabachasisela nje ukuthi kithi kakus nhlamba
Posted by: Skuvethe

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 03:14 PM

Sengike ngezwa bethi leli elithi "Mzekezeke" esiXhoseni kakusi nhlamba, kodwa abantwana sebefake abadala ebunzimeni kwa Mthwakazi ngokubiza "Mzekezeke" ebandla.

Lina eliphila nama Xhosa kumbe wona maZulu, akelincede.
Posted by: Mabila

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 03:31 PM

Selilahlekile Badala ngento encane nje!!!

Asibuyeleni kungxoxo ebihloswe ngu Bongani eqala leli khasi ekaMthwakazi le broadcast eyenzakala lapha ngama Friday Nights lama weekends. I thought that was quiet informative.

Sitshele Bongani ukuthi uqala sikhathi bani ngezikhathi ezitshiyeneyo ngendawo ngendawo nanku sihazwe sanhlanyelo!!!
Posted by: Mabhidliza Tsunami Gagasi

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/17/04 04:33 PM

Uxolo Bongani mina ngokwami bengithi maybe that was onother of your humour njengoba abanye bayake basihlekise ngekhanda likabongani,kungasenani xola ndonda isindebele ngumtwana wesizulu thina siprifeya ukukhuluma uyise womtwana.

www.isolezwe.co.za/ Bosso is the team of the people ,Radio tshay'nkundla ngeyethu <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: msakazi

Re: uBongani uyabhebha emoyeni - 11/26/04 10:31 AM

Kusobala ukuthi umsakazo uyanyakazisangempela kwe zomculo. Wonke umhlobo womculo othakazelelwa ngabeSizwe sikaMatshobana ukhona, ngaphandle nje kwem' balwa efana laboSolomoni Sikhuza labo Fanyana Dube kodwa siyidinga nga bomvu.

For the last couple of years for reasons due to other pursuits ezifana lengidla lespano, besisenelisa ukutshaya ingoma nje kuphela none stop, kungekho ezinye inhlelo. Kodwa soku sobala ukuthi kawuphelelanga ume ngaleyo ndlela umsakazo we Radio Tshay' INKuNDLa njalo le zinto sezijikile ngoba isikhathi sesi vumela ukuthi kube lo msakazi. Njalo locingo njengoba abanye sebesazi selu gxunyekiwe.

We would like to put up an ordered schedule and weekly regular programes emsakazweni weSizwe sikaMthwakazi. Ngakho kasi lobeni lapha ama suggestions ezindaba esifuna ukuzwa ngazo. Bakhona asebe qambe UKUBINGELELANA.

Sesike saxoxa ngendaba ezifana le IDENTITY kaMthwakazi kwamnandi kwanjeya.

Kukhona na uhlelo oluse ngqondweni yakho maleli ocabanga ukuthi lunga thuthukisa isizwe? Mina ngikhumbulela endabeni zeNOTHO, lakubo GUEST OF THE WEEK etc.

Kubekanti kuyonale ivili sikhuluma emoyeni ngenhlanganiso zikaMthwakazi ezisungulelwe ukusiza iSizwe. Abalaleli batshaya ucingo besazisa ngenhlanganiso abazaziyo lokuthi zingaphi lango kuthi zisiza kanjani uMthwakazi. Siza qhubeka sizenza njalo futhi lalamhla 26 Nov 2004 ntambama kusukela ngo eyithi GMT lilo Bongani.

Kuyabongeka.