DJ BONGS, A LONG JOURNEY!

Posted by: Sheik Mthembo

DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/24/05 06:12 PM

This chap has come a long way and manje usevuthiwe and usakaza like nobody's business. I love his music and it reminds me ngisakhula in the 80's. He is simply the best and I guess many more is yet to come!

One can only be proud to be a Ndebele again and reconnect with his identity while in the foreign lands!

Ibambe ungay' yeki mfethu!
Posted by: Sheik Mthembo

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/24/05 06:17 PM

The guy hits you with music and you vibrate and of course the likes of Lobs will gyrate(hk hk hk)! This is great madoda. He is even getting sexy in his presentations these days! 'Sexy music' hk hk hk Okuhle kuyabukwa!

Tough guys are made of such stuff.
Posted by: bunandi kill me

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/24/05 07:08 PM

keep it up bongsss <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" /> <img border="0" alt="clap" title="" src="graemlins/yelclap.gif" />
Posted by: Maqhamehlezi

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/24/05 07:26 PM

Kuhle, mpela okwenziwa wuMsakazi uBongza lapho esethulela ezimtoti suku ngosuku ikakhulu kwi hlelo lwakhe lwango-Lwesihlanu athi "Akulalwa NgoLwesihlanu"
ngithi kuwe Mntimande - Mabuya - Ngwenya qhubeka njalo-njalo usilahlela lezo phela ezidl'bhedu kuhle baba ngithi-ke ukugcizelela ,mfethu nesi chamtho sakho sesi blayindi manje.
Posted by: Sheik Mthembo

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/24/05 07:38 PM

As a budding poet, Mzwakhe songs played here and of course Jabu Khanyile songs hit me badly! I can only vibrate bakwethu! It is all down to Dj BONGS, ISILO SAPHETSHEYA KWEZILWANDLE!

Its cool!
Posted by: Mabila

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/25/05 10:16 PM

Bongs does not just play us nice songs, his interviewing skills get sharper with each interview. Ulimi lwakhe lubanzi njalo he is what they call an investigative journalist. Keep it up Bongs sikubukele sikubuka!

Uduba ngokungatshayi uRondavel zwi!
Posted by: Mbiko

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/25/05 05:37 PM

Dj Bongs,

Dj Bongs thats the way , Mtimande o'mhle ,Bambolunye zingambili ufuze !!!!!!!! all the way baba .Wena ongachithi gazilomuntu .Kwakuhle lokhu okwenza lapha wethu ,waze wazihlenga intandane ,lihle ihlombe lakho wethu so lalamela kulo sonke isikathi enhlungwini le njabulweni.

Wena unguMsakazi thina singabalaleli .

All the way Bongs ,
Posted by: msakazi

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/27/05 07:44 PM

Bakwethu,

Abadala (oZwangendaba) bathi umuntu ubongwa esefile.

Okutsho ukuthi mina kalisoze lingibonge ngoba I want my legend to live forever <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" /> <img border="0" title="" alt="[Big Grin]" src="images/icons/grin.gif" />
Posted by: Msupatsila

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 05/27/05 08:48 PM

Mina ngiqale nje ukulalela umsakazo nyakenye kubo October September khonapho, hatshi selkhe ngaqalisayo, angikaze ngidane sibili, ukutsho ukuthi umsakazi wenza umsakazo uhlabuse mpela. DJ Bongz uya rocka mfethu. You selection is massive ushaya kanye ezekhaya. I wisk ungenza kuhle entweni zakho zonke..

Inkosi ibusise mfowethu, kuyajabulisa ukuba labantu abanjengawe.
Posted by: Sgero

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/19/05 09:09 AM

Ngilapha nje ngilele phansi ngiyagula - ngiphethwe yiyo iNkundlalitis. Friday ngiyathe msakazo, dwe, msakazo nya. That is how much DJ Bongs has crept into my life. Lengotsheni angisami nge Friday ngoba ngile appointment le Shay'INkundla.

Keep up the good work mfowethu, ngikwethulela i beret yami (and angiyethuli nje mahlayana).

Ungangelapha nge 'Coal Train'
Posted by: Mabila

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/19/05 11:44 AM

Msupa ungathanda na ukuzihlangula kulesisiga ositsho lapha ku DJ Bongs; "I wisk ungenza kuhle entweni zakho zonke"........ye ye ye Msupa!
Posted by: Msupatsila

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/19/05 03:19 PM

No offence Mabila mhlawumbe usuke wakhangela umutsho lo ngendlela engeyona. Ngokuthi " I wish ungenza kuhle entweni zakho zonke" angitsho ukuthi kukhona okunye uMsakazi wami akwenzayo okungaqondanga. Hatshi yikumfisela ukuthi into zakhe zonke zimhambele ngendlela ayithandayo.

Uxolo bengingaqondanga ukukubeka ngendlela ocabange ngayo. Usuke wacabangela phambili kakhulu okusuke kwenza umcabango wakho ujule kakhulukazi uze udlulise. Angazi mhlawumbe isiNdebele singiphicile lapha kumbe kungabe kunendlela eziningi zokuchasisa umutsho lo, mina eyabi indlela isekuhleni hatshi ebubini.

Ngithemba lomsakazi wami uzakuthatha ngendlela mina engikhangele ngayo. Hatshi after this I will call to chasisa this emsakazweni wabantu. I'm calling upon you Mabila also to call uMsakazi mhlazana ekhona. Now akulandaba ukuthi ungaphi coz umsakazi wethu omuhle sewafaka iskype loba useTsholotsho uyenelisa ukumthinta. Ngiyabonga
Posted by: Mabila

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/20/05 01:09 AM

<img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="[GPN]" title="" src="graemlins/gpn.gif" /> <img border="0" alt="banghead" title="" src="graemlins/banghead.gif" />
Phepha Msupa hk hk hk
Posted by: Msupatsila

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/20/05 03:41 PM

<img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" /> <img border="0" alt="bigcry" title="" src="graemlins/bigcry.gif" />
<img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" /> <img border="0" alt="kill" title="" src="graemlins/kill.gif" />
Posted by: msakazi

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/23/08 05:30 PMMthwakazi kaMalandlela ondlela zimhlophe,

Sengike ngathintwa ngabantu abambalwa ngasese bekhumbula ukuthi mhlawumbe yimi engiloba ngegama lika bongani kuleNkundla.

Hatshi bafowethu oBongani banengi emhlabeni ngakho ke lo u bongani ojwayele ukuloba la akusimina, elami igama njengomsakazi we Shaya FM lokuloba kuleNkundla yileli elithi msakazi.

Ngiyabonga.
Posted by: MTHWENTWEHLABA1

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/24/08 12:49 AM

Hawu yebo uncedile wasazisa msakazi. But mina to be honest with you ngilithanda lonke boBongani. Ngendlela ozikhetha ngonanzelelo ngayo, uyintshantshu ndoda. Laye loya Bongani is a dynamite, ngendlela abamba ngayo ikeyboard kucomputer yakhe ngiyakutshela wozubone. So lobabili qhubekani ngomsebenzi eliwenzayo. Akulankinga.
Posted by: ngubo

Re: DJ BONGS, A LONG JOURNEY! - 06/24/08 09:56 AM

[quote=msakazi]Bakwethu,

Abadala (oZwangendaba) bathi umuntu ubongwa esefile.

Dj bongs siyaluthanda uhlelo lwakho uma ungekho ngenye ivikhi ngithola amaphoni amanengi engibunza ukuthi uphi uBongani?kutsho khona ukuthi uyinthando kanzi ndonda abanye bethu asilali ngamaweekend if ungakaphumi emsakazweni qubekha ndoda ngomsebenzi omuhle owenzayo if ungekho abantu balelisizungu.