? irizolution 4 mnyakomtsha

Posted by: Zela

? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/23/07 09:33 AM

BakaMthwakazi,mina ngifuna ukwekela ukudakwa lokubhema,wena ke?
Posted by: Madlenya

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/24/07 01:41 AM

Awami bakwethu yilawa:
1) Ukuthi ngiqalise ukunatha utshwala
2)Ukuthi ngithethele amadlozi at least twice a year without fail.
Posted by: Bhudaza

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/25/07 12:20 AM

Eyami yile:

Ukujima ukuze umkhaba wehle, kuqhamuke ama six phaka!
Posted by: abafokazi

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/25/07 02:11 PM

eyami eyokuthi ngidinge umfazi ngithahte ngihlale phansi
Posted by: Zwangendaba

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/26/07 05:02 AM

Bafowethu.

Eyami inye, ngifuna ukwengezelela amalahle ku SITIMELA engihamba ngaso. MPC.

Li Zwangendaba.
Posted by: Ingqwele

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/26/07 04:13 PM

Mina angazi ngenze kanjani kodwa bengifisa ukuyakhokhela leliyazwendini eselilugebhezi, mhlawumbe ngingenelisa ukulivusa. Ongabe elemaqhinga okuba ngenze kanjani ukhululekile ukungisiza.
Posted by: nomakanjani

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/26/07 05:44 PM

Ngiph' umshini wami mani!
Posted by: Nsimbi kayigobi

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/26/07 07:23 PM

Umnyako' mutsha kimi utsho ukuthi it's a year closer to ukubuya kwesizwe sikaMthwakazi. The current fragile state of the Unity Accord within ZANU is testimony that it was destined to fail and the end is near. Ngakho ke lami irizolution yami yikuqina evangelini lokuza kwesizwe.Vuka Mthwakazi kudan' abathakathi.
Posted by: xhakuxhaxu

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/27/07 03:54 PM

Mina bakaMthwakazi eyami irizolution ka 2008 yikuthi ngitshiyane lento zelotto ngi dumise ilizwi lenkosi ngoba lumnyaka esewuqhibayo kuphele mina esikhwameni.Originally Posted By: Madlenya
Awami bakwethu yilawa:
1) Ukuthi ngiqalise ukunatha utshwala
2)Ukuthi ngithethele amadlozi at least twice a year without fail.
Posted by: Sgero

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/28/07 11:34 AM

Eish, awami manengi mani ama rizo!

1. ngifuna ukumithisa umkami
2. ngifuna ukukhuluma lo BCC yena ngokwakhe sikhangelene ngamehlo ngendaba yokuvala kwakhe ukuhlanyelwa kwengotsha ko Bulawayo
3. ngifuna ukutshaya umakhelwane wami ngempama ngento yakhe ye ZANU
4. ngifuna ukuyafika e Gipite kengiyobona o Faro lapho abalele khona.
5. ngifisa ukubona uMthwakazi ebambeni yayi ubuzanga lobu ayikho bona khathesi.
6. Ngilesifiso esikhulu sokubhalisa inkampani yami eyezihlahla zeSintu zabo baba
Posted by: zwide

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/28/07 09:55 PM

Ngifuna ukufunda isiFrench okuyi Bhoyizi kwami has started and I am inspired to try . clap
Posted by: Sgero

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 12/30/07 01:57 PM

Zwide

Hahahah ungabona okuyibhoyizi kwakho kungathi kuyashayishayina nge si French, wena ukubonise ukuthi wena wazi iSiNdebele, iSiKhalanga leSiVenda.

Funda baba isiFrench weqele laku Spanish ungene futhi laku Chewa. Sesiku global village ngakho kuhle ukukhuluma indimi ezinengi.
Posted by: zwide

Re: ? irizolution 4 mnyakomtsha - 01/08/08 12:08 AM

Sgero ibhoyizi iyezwa isiNdebele... so I just want to make sure ukuthi kanginyeyi labangane bakhe in French ... when they are planning okokuganga ... eita

Phela ngo 50cent okungabafana laba ...