ZUMA-NCUBE wedding bells

Posted by: Bhakaniya

ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/26/08 11:33 AM

Is it true that Bulawayo Lawyer, Welshaman Ncube's son, Wes Ncube is marrying the daughter of our next president, uMsholozi, lendodakazi okugama layo uGugu Zuma ingase iyoba umakoti lena kwaBulawayo kusasa okusayo, uma kukhona onolwazi ngalle ndaba ephuma kubasiki bebunda sidinga ukwazi nathi...the wedding is in Bulawayo on 27 dec apparently...
Posted by: mg_d

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/26/08 05:19 PM

its 100% true ntanga they already started by umembulo something like at aprivate ceremony which was held at pretoria sometime last week and on the 27 they are going to the city of kings for umshado opheleleyo.
Posted by: Bhakaniya

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/26/08 09:23 PM

Kwaze kwakuhle ke lokho, ngithemba usho umembeso, kodwa ke kusangenzeka ukuthi umsebenzi okuluma ngawo umemulo, phecelezi i21st brithday party... into ebalulekile ukuthi sifisele yonke le mindeni yomibili inhlanhla emsebenzini omkhulu kangaka abazowenza kusasa...sengathi nje umuntu angaba yimpukane odongeni, ase abone ukuthi iinsizwa zozalo lukaMzilikazi zisakwazi na ukugiya, nokucula amahubo omshado...."umakoti ngowethu..siyavuma....", "uyothi wabonani..mfaz'ongazalanga", kudala sihamba sikudinga, sithunyiwe...scel'umkhwenyana asivulele singene...
Posted by: Sibambamahawu

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/27/08 09:33 AM

UMEMULO:phecelezi i21st brithday party yentombazane. angazi njalo kodwa angikaze ngizwe kuthiwa insizwa iyemula.
Posted by: science

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/27/08 11:56 AM

where is new year? who has a radio with all songs for new year? ngifuna ugujiva kuze kuse!!
Posted by: mg_d

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/27/08 08:31 PM

seivela kuwo lo khisimusi bafowethu ngethemba niwudle kahle lanikhona, hayi-ke Mthwakazi usekwenzile umfoka Ncube useyithethe intombi ykwaMsholozi yonke lento yenzeke namhlanje eTrade fair grounds kwesikaMthwakazi nomanje uMthwakazi ubungachelesanga kahle phela ngenxa yazo lezi zinja ezingafuni ukubona sizijabulele kuthiwa bezigcwele zigade isimo ukuthi ngesani leso simo kwazibani kodwa kungasenani uqhutshiwe umsebenzi umakoti usesekhaya.
Posted by: nqameni

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/29/08 10:22 AM

Mzilankatha sikwethulele isigqoko[ingowane],silifisela impilo ende lomaMsholozi.
Posted by: ozithembayo

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 12/30/08 11:39 PM

Kambe lithi undoda kuqina kumhambela njani eSozibele mayelana lalokhu okwenzakeleyo? Ngibona angani uze wafisa ukuthi okufana kwakhe ngayikho okuzuze khonangale njengoba ethanda kangaka izinto. Basopha okuBona bazakuthuma kuzibhodise eduzane lakho njengoba uMsholozi elabantwana abanengi.
Posted by: Bhakaniya

Re: ZUMA-NCUBE wedding bells - 01/03/09 10:40 PM

usibal ungowethu.. uzosithengela utshwala.. siyavuma usithengele sithengel utshwala...siyavuma,,usiyelele uyelele mama